عنوان :
بهبود عملكرد مهندسي ارزش با استفاده از QFD و TRIZ مطالعه موردي : شركت ادوات راهداري شهاب
نويسنده اصلي :
شاهد، سعيد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1392
شماره ركورد :
72210
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
مصطفايي پور، علي
رشته تحصيلي :
مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري
استاد راهنما :
ابويي، محمد حسين
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت