عنوان :
بررسي نقش خانواده در اجتماعي كردن كودكان
نويسنده اصلي :
احساني ، ربابه - احراري ،سكينه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ,
رشته تحصيلي :
روانشناسي
مقطع تحصيلي :
ليسانس
چكيده :
هدف تحقيق : كسب آگاهي و شناخت از تاثير ويژگي هاي خانواده د راجتماعي كردن كودك ، كسب آگاهي از نحوه تعامل وارتباط والدين و كودك ، شناخت كاركردها و وظايف خانواده ، كسب آگاهي از نقش محيط خانواده در اجتماعي كردن كودك ، ارائه راهكار به والدين در ارتباط با كودك .- جامعه آماري : دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستان شهرستان بهشهر .- روش نمونه برداري : پرسشنامه و جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي .- نتيجه گيري : رابطه عاطفي كودك با اطرافيان به خصوص مادر نقش تعيين كننده اي در رشد اجتماعي او دارد شخصيت كودك ، تنها در تحت تاثير تربيتي و رفتار والدين و اعضاي خانواده اش رشد نمي يابد بلكه در اين رشد عوامل محيطي نيز سهمي موثر دارند كودكاني كه داراي خانواده بودند و در آنان بزرگ شده بودند به مراتب وضعشان از نظر انطباق اجتماعي و قابليت معاشرت بهتر از گروهي بود كه در سازمان بزرگ شده بودند
شماره ركورد :
72223
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
عبدالحكيم تيرگري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت