عنوان :
بررسي نقش خانواده در جامعه پذيري فرزندان
نويسنده اصلي :
اسدي ، زينب
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ,
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
ليسانس
چكيده :
هدف تحقيق : نقش خانواده در اجتماعي كردن كودكان .- جامعه آماري : كليه دانش آموزان در مقطع متوسطه شهرستان بهشهر در سال 83 - 82 .- روش نمونه گيري : خوشه ايي و تصادفي .- نتيجه گيري : بين محيط اجتماعي خانواده و جامعه پذيري فرزندان رابطه وجود دارد به عبارت ديگر هرچه محيط خانواده مطلوب تر باشد جامعه پذيري به بهترين صورت انجام ميگيرد
شماره ركورد :
73205
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
حسين كردي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت