عنوان :
بررسي نقش خانواده در جامعه پذيري فرزندان در جوامع معاصر
نويسنده اصلي :
اردشير بهرستاقي ، سارا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ,
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
ليسانس
چكيده :
هدف تحقيق : بررسي نقش خانوداده در جامعه پذيري فرزندان .- روش جمع آوري اطلاعات : پرسشنامه .- جامعه آماري : كليه دانش آموزان دختر دوره متوسطه در مقطع پيش دانشگاهي در سال 82 - 83 .- حجم نمونه : 140 نفر از 220 نفر دانش آموز دختر كه در رشته رياضي مشغول به تحصيل مي باشند .- روش نمونه گيري : جدول مورگان .- نتيجه گيري : بين محيط اجتماعي خانواده و جامعه پذيري فرزندان رابطه وجوددارد به عبارت ديگرهر چه محيط خانواده مطلوب تر باشد جامعه پذيري به بهترين صورت انجام مي گيرد
شماره ركورد :
73222
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
حسين كردي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت