عنوان :
بهينه سازي الگوريتم الگوهاي مكاني مشترك به منظور بهبود عملكرد سيستم هاي واسط مغز - رايانه
نويسنده اصلي :
ماندگاري، فريبا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1393
شماره ركورد :
74183
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
صادقي، محمد تقي
رشته تحصيلي :
مهندسي برق - مخابرات
استاد راهنما :
ابوطالبي، وحيد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت