عنوان :
بررسي نقش رسانه هاي جمعي ، مطبوعات ،تلويزيون و كتاب در تغيير ارزش هاي اجتماعي دانشجويان شهرستان بهشهر
نويسنده اصلي :
كوزه گر لاليم ، مصطفي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ,
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
ليسانس
چكيده :
هدف تحقيق : بررسي رسانه هاي جمعي (تلويزيون ، مطبوعات ، كتاب ) در تغيير ارزشهاي اجتماعي .- روش تحقيق :توصيفي از نوع پيمايشي است .- جامعه اماري : 640 نفر .- حجم نمونه : 210 نفر .- روش نمونه گيري : تصادفي .- روش جمع اوري اطلاعات : مطالعات كتابخانه اي و جمع اوري اسناد و مدارك .- نتيجه گيري : وسايل ارتباط جمعي ممكن است در معرض مخاطره قرار بگيرند كه تصور كنيم از نظر تاثير بر فرهنگ چندان مهم نيست كه انتقال پيام از طريق كتاب جيبي صورت گيرد يا تلويزيون .برخي از ويزگي هاي ارتبط فرهنگي با شبكه عمل وسيع با تعداد افرادي كه تحت تاثير پيام قرار مي گيرند مرتبط است .-
شماره ركورد :
74962
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
احمد علي باقري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت