عنوان :
بررسي نقش خانواده بر ميزان گرايش جوانان به انحرافات اجتماعمي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
نويسنده اصلي :
احمدي ، علي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ,
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
هدف تحقيق : بررسي تاثير روابط والدين با يگديگر ، روابط والدين با فرزندان ، مقيد بودن به ارزشهاي ديني و پايگاه اجتماعي برگرايش جوانان به انحرافات مي باشد .- جامعه آماري : دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر كه تعداد 315 نفر هستند .- حجم نمونه : 175 نفر .- روش نمونه گيري : با استفاده از جدول مورگان و كاملا تصادفي .- روش تحقيق : پيمايشي .- ابزار تحقيق : پرسشنامه .- نتيجه گيري : نتيجه بدست آمده حاكي از آن است كه چهار فرضيه اين تحقيق موردتاييد قرار گرفته و روابط والدين با يكديگر ،روابط والدين با فرزندان ، مقيد بودن به ارزشهاي ديني و پايگاه اجتماعي خانواده بر گرايش جوانان به انحرافات موثر مي باشد
شماره ركورد :
75024
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
حسين كردي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت