عنوان :
افزايش دقت اندازه گيري فاصله بين گره ها در شبكه هاي حسگر بي سيم متحرك با پروتكل802.15.4
نويسنده اصلي :
عابديني، فرشته
كليدواژه فارسي :
ح+101 ص.،تصوير،جدول،،1+ 49 كتابنامه،.
چكيده :
در سال‌هاي اخير، شبكه‌هاي حسگر بي‌س م به دليل كاربردهاي گسترده در بخش‌هاي مختلف نظامي، رديابي هدف، ناوبري، پزشكي، محيط‌زيست، عمليات امداد و نجات، ساختمان‌هاي هوشمند، كنترل ترافيك و غيره بسيار مورد توجه قرارگرفته‌اند. در اكثر كاربردهاي شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم، اطلاع از مكان داده جمع‌آوري شده امري ضروري است و بدون اطلاعات مكاني گره‌ها، داده دريافت شده اهميت چنداني نخواهد داشت، به همين دليل مكان‌يابي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اهميت موضوع مكان‌يابي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم سبب شده تا مطالعات بسياري به‌منظور يافتن مكان دقيق گره‌ها انجام شود. متأسفانه در تمام اين روش‌ها، گره‌هاي راهنما و گره‌هاي معمولي ثابت در نظر گرفته‌شده‌اند. اين در حالي است كه در بسياري از كاربردهاي شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم گره‌هاي معمولي، گره‌هاي راهنما و يا تمام گره‌هاي شبكه متحرك هستند. با اين‌ حال، مطالعات در زمينه ي تلفيق الگوريتم‌هاي مكان‌يابي با مدل‌هاي حركتي كمتر انجام‌شده است. هدف از اين پايان‌نامه بيان اهميت انتخاب گره‌هاي راهنماي مناسب در مرحله سوم الگوريتم DV-Hop و نيز تلفيق الگوريتم مكان‌يابي و مدل حركتي Manhattan-Grid است و درنهايت روشي نوين براي انتخاب بهترين گره‌هاي راهنما ارائه خواهد شد. در اين روش، ابتدا دو گره راهنمايي كه كمترين فاصله را نسبت به هم دارند انتخاب كرده و سپس با توجه به اينكه اين دو گره به علت نزديكي به يكديگر تقريباً اطلاعات مكاني يكساني را منتشر مي‌كنند، از انتخاب هر دوي آن‌ها به‌طور همزمان در فرآيند مكان‌يابي جلوگيري مي‌شود. به‌منظور درست سنجي روش پيشنهادي، شبيه‌ساز MobiSim به‌عنوان مولد حركت و نرم‌افزار MATLAB جهت شبيه‌سازي الگوريتم مكان‌يابي مورد استفاده قرارگرفته‌اند. نتايج شبيه‌سازي نشان مي‌دهد كه روش ارائه شده نسبت به روش DV-Hop و نيز Selective 3-Anchor DV-Hop از دقت بهتري برخوردار است.
شماره ركورد :
75938
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
معتمدي،سيد احمد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت