عنوان :
بررسي رابطه نوازندگي با ميزان شنوائي
نويسنده اصلي :
نجف زاده ، مژگان
محل تحصيل :
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، دانشكده پزشكي
مقطع تحصيلي :
دكترا
شماره ركورد :
76946
دانشگاه :
دانشگاه علوم پزشکي يزد
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
فتح العلومي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت