عنوان :
بررسي نقش دانشگاه در شكل گيري هويت اجتماعي دانشجويان بهشهر از ديدگاه آنان
نويسنده اصلي :
فاضلي ، فهيمه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ,
رشته تحصيلي :
روانشناسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
هدف از تحقيق بررسي نقش دانشگاه در شكل گيري هويت دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر از ديدگاه آنان است كه در اين تحقيق جامعه مورد مطالعه كل دانشجويان بهشهر و نمونه مورد مطالعه 105 نفر از دانشجويان بوده اند كه با روش تصادفي انتخاب شده و مورد بررسي قرار گرفته اند و روش آماري استفاده در اين تحقيق آزمون )X2( بوده است . بررسي ها نشان مي دهد كه متغيرهايي چون ميزان آزادي ، استقلال ،انتخاب شغل ، روابط با والدين ، روش تربيتي خانواده ، فرهنگ و جامعه و عزت نفس در رشد و شكوفايي هويت جوانان موثر مي باشد
شماره ركورد :
77369
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
علي اكبر حيدري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت