عنوان :
بررسي نقش محافظه كاري حسابداري بر انعطاف پذيري مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نويسنده اصلي :
قاسمي ، ميلاد
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ,
رشته تحصيلي :
حسابداري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
تحقيق حاضر ، تحقيقي تجربي در حوزه تحقيقات اثباتي حسابداري است كه برمبناي اطلاعات واقعي بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است در اين پژوهش در بررسي نقش محافظه كاري حسابداري بر انعطاف پذيري مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته است داده هاي گرداوري شده براي آزمون فرضيات تحقيق حاضرمربوط به 109شركت از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشند كه در طول سالهاي 1383تا1388جمع اوري و تلفيق شده اند نتايج حاكي از پذيرش فرضيات است بنابراين ميتوان نتيجه گرفت اعمال رويه هاي محافظه كارانه در گزارشگري ، انعطاف پذيري مالي شركت ها را افزايش مي دهند .
شماره ركورد :
77410
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
مهدي صالحي
استاد راهنما :
عبدالكريم مقدم
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت