عنوان :
بهسازي فرآيند ادغام تصاوير با استفاده از تركيب روش هاي مبتني بر تبديل هاي چندمقياسي و نمايش تنك
نويسنده اصلي :
نجفيان، پريسا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395
شماره ركورد :
77454
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
صادقي، محمدتقي
رشته تحصيلي :
برق
استاد راهنما :
آقابزرگي، مسعودرضا
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت