عنوان :
بررسي نقش فعاليت هاي فوق برنامه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي از ديدگاه معلمان زن شهرستان بندرگز
نويسنده اصلي :
لشكربلوكي ، خديجه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بهشهر ,
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
هدف اين پژوهش شناسايي و تشخيص نقش فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر از ديدگاه معلمان زن مقطع راهنمايي شهرستان بندرگز مي باشد روش به كارگرفته توصيفي - پيمايشي است و جامعه آماري تمامي معلمان زن مقطع راهنمايي شهرستان بندرگز است كه 65 نفر مي باشد و با توافق استاد 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند روش نمونه گيري تصادفي ساده است و ابزار تحقيق پرسشنامه است و نتايج نشان مي دهد كه فعاليت هاي فوق برنامه مذهبي ، هنري ، ورزشي ، اردو و بازديد ، علمي و پژوهشي و تشكل هاي دانش آموزان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان موثر است
شماره ركورد :
77724
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
باقري مجد ، روح اله
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت