عنوان :
بهبود روشهاي مكانيابي يك منبع خاص صوتي
نويسنده اصلي :
پورمحمد، علي
كليدواژه فارسي :
105 ص، تصوير، جدول، نمودار، 3+264 كتابنامه،
چكيده :
هدف از تعريف اين پايان نامه دكتري، پياده سازي سخت افزاري و نرم افزاري سيستم مكانياب سه بعدي يك منبع صوتي خاص داراي سيگنال باند پهن همچون يك هليكوپتر در فضاي باز داراي نويز زمينه و با درجه اكوي پايين به صورت بهنگام و دقيق ميباشد. براي مكانيابي يك منبع صوتي در فضاي باز، دو مقوله مزاحم نويز محيطي (نويز زمينه شامل نويزهاي صوتي همچون صداي باد، صداي باران، گفتار انسان، صداي خودروها و غيره) و همچنين اكوي موجود در سيگنالهاي صوتي دريافتي توسط ميكروفونهاي گيرنده ناشي از انعكاسات محيطي ميباشند. البته با قرار دادن سيستم مكانياب در محل مرتفعي در منطقه مكانيابي و دور از عوارض بلند طبيعي و ساختمانها، ميتوان درجه اكوي موجود در سيگنالهاي صوتي دريافتي را بشدت كاهش داد. لذا مقوله نويز زمينه مهمترين مزاحم سيستم مكانياب تلقي شده و مطابق هدف گذاري براي اين پايان نامه، سعي در افزايش دقت سيستم مكانياب در حضور آن خواهد شد. چرا كه در صورت قرار داشتن منبع صوتي در فواصل دوري از سيستم مكانياب و دريافت سيگنالهاي صوتي داراي شدت نسبتاً ضعيف و در حضور نويز در ميكروفونها، دقت سيستم مكانياب بشدت كاهش پيدا خواهد كرد. مطابق تعريف پايان نامه، ابتدا سعي شده است كه با توجه به روشهاي مكانيابي سه بعدي منابع صوتي آمده در فصل اول، مناسبترين روش انتخاب شده و با بهبود آن، سيستم نسبتاً دقيق و بهنگامي در يك محيط تميز و عاري از نويز زمينه و درجه اكوي پايين، طراحي و پياده سازي گردد. گزارش اين بخش از پروژه در فصل دوم آورده شده است. سپس با توجه به هزينه و مشكلات تهيه ميكروفونهاي سيستم، سعي شده است كه تعداد ميكروفونهاي مورد استفاده در سيستم جهت مكانيابي سه بعدي كاهش يابد بترتيبي كه امكان مكانيابي سه بعدي منابع صوتي با استفاده از سه ميكروفون بوجود آمده است. گزارش اين بخش از پروژه نيز در فصل سوم آورده شده است. در نهايت با در نظر گرفتن نويز زمينه، روشهاي متعدد كاهش نويز زمينه مورد بررسي قرار گرفته و با مد نظر قرار دادن روشهاي جداسازي سيگنالها در حالت فرومعين، روش مناسب اين امر انتخاب و بهينه سازي شده است. گزارش اين بخش از پروژه نيز در فصل چهارم آورده شده است.
شماره ركورد :
77787
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
احدي سركاني، سيد محمد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت