عنوان :
بررسي نقش سواد والدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دوره راهنمايي تحصيلي شهرستان نكا
نويسنده اصلي :
ابراهيم پور گرجي ،معصومه
محل تحصيل :
پيام نور مركز بهشهر , كتابخانه پيام نور مركز بهشهر
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
تحقيق حاضر با هدف بررسي نقش سوادوالدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دوره راهنمايي شهرستان نكا مي باشد وبدين منظور 60 نفر از دانش آموزان پسر شهرستان نك بعنوان نمونه انتخاب شدند روش تحقيق روش نيمه تجربي يا شبه تجربي مي باشد نتايج نشان دادند بين سطح تحصيلات والدين و پيشرفت تحصيلي فرزندان رابط وجود دارد همچنين اختلاف معناداري بين ميانگين پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه تحصيلات والدينشان بالاي ديپلم بوده با دانش آموزاني كه تحصيلات والدينشان زير ديپلم بوده وجود دارد
شماره ركورد :
78790
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
قربان حسيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت