عنوان :
بررسي نقش نماز در تربيت فرزندان
نويسنده اصلي :
محمديان رباطي ، فاطمه
محل تحصيل :
پيام نور مركز بهشهر ,
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
اين تحقيق با موضوع بررسي نقش نماز در تربيت فرزندان با نمونه آماري 200 نفر در بين دبيران متاهل شهر بهشهر پخش شد كه با روش تصادفي ساده از طريق پرسشنامه جمع آوري شده است
شماره ركورد :
79397
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
حبيب اله محمود جانلو
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت