عنوان :
بررسي ادامه معدنكاري در معادن روباز عميق، مطالعه موردي: معدن مس سونگون
نويسنده اصلي :
پهلواني، دلارام
كليدواژه فارسي :
و-6، و 63 ص- تصوير، جدول، نمودار، نقشه- 4+55 كتابنامه
چكيده :
افزايش نياز به مواد معدني از يك سو و افزايش قميت فلزات از سوي ديگر امكان استخراج ذخاير كم عيار از اعماق را فراهم آورده است؛ لذا بررسي ادامه معدنكاري بويژه در معادن روباز امري مهم تلقي شده و نيازمند مطالعات بيش‌تري است. امروزه پيشرفت تكنولوژي و استفاده از اتوماسيون در معادن روباز، كاهش مقدار زيادي از هزينه‌هاي معدنكاري را بدنبال داشته و اين موضوع محبوبيت اين روش استخراجي را دوچندان ميكند. براي بررسي ادامه معدنكاري در معادن روباز بطور كلي دو روش روباز و زيرزميني وجود دارد، اما انتخاب و تصميم‌گيري بين اين دو گزينه چندان ساده نبوده و به مطالعات گسترده‌اي احتياج دارد. عوامل متعددي در اين تصميم‌گيري تاثيرگذار هستند. در اين پروژه، ابتدا عوامل موثر در انتخاب روش استخراج شناسايي و ميزان تاثيرگذاري آن‌ها ارزيابي شده است. از آنجاييكه عمق معادن روباز يك عامل بسيار مهم در طراحي و ادامه معدنكاري است، اين پارامتر جداگانه مورد بررسي قرار گرفته و بعنوان يك تابع مستقل معرفي شده است. پارامترهاي متفاوتي در عمق معدنكاري روباز موثر هستند كه پس از شناسايي، با روش انتروپي وزن‌دهي شده و ضرايب تاثير آن‌ها در تابع هدف محاسبه شده است. به منظور بيشينه كردن عمق معدنكاري در روش روباز، با استفاده از اطلاعات جمع‌آوري شده از معادن مختلف روباز در دنيا سناريوهاي متفاوتي ارائه شده كه در مشخص كردن عمق نهايي معدن نقش مهمي را ايفا مي‌كنند. در انتها، نتايج حاصل از مدل‌هاي ارائه شده در اين پايان‌نامه، در معدن مس سونگون مورد اعتبارسنجي قرار گرفته است. مطالعات انجام شده بر مبناي اين مدل‌ها نشان مي‌دهد كه روش روباز همچنان براي معدنكاري در معدن مس سونگون مناسب بوده و عمق نهايي آن مي‌تواند تا 55 متر ديگر افزايش يابد كه اين امر موجب افزايش ارزش خالص كنوني به مقدار 76079701 دلار و افزايش طول عمر معدن به ميزان چهار سال مي‌شود.
شماره ركورد :
80483
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
صدري، عبدالله
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت