عنوان :
بررسي ارتباط عفونت هليكوباكترپيلوري با ميزان بيان ژنهاي sirt1 و sirt2 در سلولهاي اپيتليال معده بيماران مبتلا به سرطان معده مراجعه كننده به بيمارستان توحيد سنندج در سال 1394
نويسنده اصلي :
محمدي، سامان
محل تحصيل :
دانشگاه علوم پزشكي كردستان
رشته تحصيلي :
ميكروب شناسي
شماره ركورد :
80557
شهر محل تحصيل :
دانشگاه علوم پزشكي كردستان
گرايش رشته تحصيلي :
ميكروب شناسي
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
دانشگاه علوم پزشکي کردستان
استاد راهنما :
منوچهر احمدي هدايتي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت