عنوان :
بررسي نقش عوامل محيطي در گرايش جوانان و نوجوانان به اعتياد
نويسنده اصلي :
يوسف زاده ، معصومه
محل تحصيل :
تهران : دانشگاه پيام نور ,
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
80987
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
محسن منطقي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت