عنوان :
بررسي رهايش دارو و خصوصيات نانو الياف پوسته-مغزي حاصل از الكتروريسي پليكاپرولاكتان – ژلاتين
نويسنده اصلي :
جليلي، سيد محمود
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1394
شماره ركورد :
82633
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
قلي پور كنعاني، عادله
رشته تحصيلي :
نساجي تكنولوژي
استاد راهنما :
هادي زاده، محسن , بهرامي، هژير
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت