عنوان :
مطالعه و بررسي وضعيت خوابگاه دانشجويي- مطالعه موردي
نويسنده اصلي :
رضواني بروجني، ابراهيم
كليدواژه فارسي :
و-69 ص.، تصوير، جدول، 3 + 2 كتابنامه
چكيده :
در اين پايان نامه با توجه به استاندارد PMBOK و زير مجموعه ي مديريت كيفيت به بررسي مجموعه خوابگاهي شهدا از خوابگاه هاي دانشگاه صنعتي امير كبير پرداخته شده است. در ابتدا روند فعاليت با توجه به مديريت كيفيت استاندارد PMBOK شرح داده شده و سپس سعي شده تا بهترين حالت ها و شرايط ممكن براي يك خوابگاه دانشجويي شرح داده شود و در قسمت بعدي، بررسي خوابگاه شهدا با توجه به موارد مطلوب ذكر شده در قسمت قبل شروع شده است و در نهايت هم پيشنهاداتي براي بهبود شرايط خوابگاه ارائه شده است.
شماره ركورد :
83177
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
قدسي پور، سيد حسن
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت