عنوان :
بررسي نقش صنعت برتوسعه كالبدي -فضايي شهر نظر آباد
نويسنده اصلي :
رباني ،محمدرضا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور استان تهران ,
رشته تحصيلي :
جغرافيا وبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
شهر به عنوان يك پديده مكاني -فضايي تحت تاثير مجموعه اي از عوامل و نيروهاي طبيعي و انساني است كه در ابعاد مختلف جمعيتي فيزيكي و اجتماعي پيوسته در بستر زمان تغغير مي يابد .
شماره ركورد :
86992
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
اسماعيل علي اكبري
استاد راهنما :
قدير فيروز نيا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت