عنوان :
بررسي نقش تسهيم دانش در مشتري گرائي كاركنان بانك رفا كارگران شهرستان كرج
نويسنده اصلي :
معصومه قاسمي
محل تحصيل :
پيام نوراستان تهران , كتبخانه استان تهرا ن
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
عليرغم سرمايه گذاريهاي صورت گرفته در بانك رفاه در رابطه با توسعه تكنولوژي و تجهيزات كاربردي ، فن آوري اطلاعات و آموزش هاي تخصصي ، تغيير چشم گيري در خصوص افزايش رضايت مشتري ودر نهايت جذب نسبت بيشتري از سهم بازار
شماره ركورد :
87217
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
اميرحسين امير خاني
استاد راهنما :
محمدعلي سرلك
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت