عنوان :
بررسي نقش مديريت دانش و سرمايه هاي فكري بر كسب و كار مزيت رقابتي در واحدهاي صنعتي
نويسنده اصلي :
رويا عليخاني
محل تحصيل :
سامان
رشته تحصيلي :
مديريت صنعتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
8826
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
زهرا شاهين
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت