عنوان :
خواص دوري براي عملگرهاي تركيبي وزن دار و n - تايي از عملگرها
نويسنده اصلي :
ايزدي، جواد
تاريخ دفاع :
19/11/1392
شماره ركورد :
88751
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
ارشاد، فريبا
استاد راهنما :
يوسفي، بهمن
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت