عنوان :
بررسي نقش كميسارياي عالي پناهندگان در ايران در اجراي حقوق پناهندگي
نويسنده اصلي :
محسني ،سارا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور استان تهران , كتابخانه مركزي دانشگاه پيام نور تهران
رشته تحصيلي :
حقوق بين الملل
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين پژوهش موضوع نقش كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اجراي حقوق پناهندگي در ايران ،مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است .
شماره ركورد :
88752
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
موسي زاده ،رضا
استاد راهنما :
آل كجباف ،حسين
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت