عنوان :
بررسي نقش مهندسي ارزش با پشتيباني تكنيك QFD در فرايند پذيرش بيماران (مجتمع درماني تخصصي و فوق تخصصي شهيد مطهري شيراز)
نويسنده اصلي :
فرخي كشكوكي ،روح اله
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور استان تهران , كتابخانه مركزي دانشگاه پيام نور تهران
رشته تحصيلي :
ABM
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين تحقيق هدف اصلي ارئه پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش در راستاي بهبود فرايند پذيرش بيماران مراكز بهداشتي درماني ميباشد و مدلي بهينه شده جهت فرايند پذيرش ارائه داديم .
شماره ركورد :
88841
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
حكاك ،محمد
استاد راهنما :
اميني ،محمد تقي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت