عنوان :
خالص سازي آلفاتو كسين كلستريديوم سپتيكوم , clostridium septicum alpha toxin purification
نويسنده اصلي :
حق جو، رسول
شماره ركورد :
89358
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
صالح مقدم ،مسعود , helas madahgom, duosam
استاد راهنما :
همتي ،محمد , ytammeh, dammahom
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت