عنوان :
بررسي نقش شركت هاي تعاوني روستايي ،توليدي و تشكل هاي صادراتي در بازاريابي صادراتي زعفران
نويسنده اصلي :
ميزايي ،ليلا
محل تحصيل :
پيام نور تهران غرب ,
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
ايران بزرگترين توليدكننده زعفران جهان است و به دليل دارا بودن شرايط آب و هوايي ،زعفران ايران داراي كيفيت عالي مي باشد.كليدواژه :بازاريابي ، صادرات ،تعاوني روستايي توليدي ،تشكل هاي صادراتي ،زعفران
شماره ركورد :
90018
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
حسيني
استاد راهنما :
شم آبادي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت