عنوان :
بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توانمندسازي سكونتگاه هاي غير رسمي ﴿مطالعه موردي: محله استخر عينك رشت﴾
نويسنده اصلي :
حق ورديان، فاطمه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
90726
شهر محل تحصيل :
دانشكده معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
نورالدين عظيمي
رشته تحصيلي :
شهرسازي ﴿برنامه ريزي شهري و منطقه اي﴾
استاد راهنما :
محمد مسعود
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت