عنوان :
بررسي نقش مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني جهت تحقيق اهداف برنامه ريزي استراتزيك (شركت سازندگي انصار و سرمايه گذاري عمران و مسكن مهر )
نويسنده اصلي :
حسيني فر ،هادي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز تهران , كتابخانه مركزي دانشگاه پيام نور استان تهران
رشته تحصيلي :
ABM
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
باز مهندسي فرايندها )BPR(نظريه جديد شيوه كسب و كار بر مبناي نيازهاي امروزي و بازنگري معيارهاي مهم عملكرد نظير ميزان هزينه ها ،سطح كيفيت محصولات و خدمات ،سرعت انجام فعاليتها و ميزان سطح بهره وري سازمان ها است .
شماره ركورد :
90964
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
محمودي ،محمد
استاد راهنما :
فروزنده ،لطف الله
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت