عنوان :
آشكار سازي خرابي در سازه ها به كمك المان طيفي
نويسنده اصلي :
محرم زاده نوبري، مهدي Moharamzadeh Nobari, Mahdi
كليدواژه فارسي :
و-96 ص.، تصوير، جدول، نمودار،107 كتابنامه
چكيده :
در اين پايان‌نامه روشي جديد براي عيب‌يابي سازه‌ها مورد بررسي قرار گرفته‌است. هدف تعيين مقدار و مكان خرابي در سازه‌ي مورد نظر است كه براي اين منظور از روش‌هاي مبتني بر ماتريس حساسيت كه تابعي از فركانس طبيعي و شكل مود سازه بوده، استفاده شده است. بر خلاف روش‌هاي مرسوم در اين حوزه كه ماتريس‌هاي جرم و سفتي از فرمول‌هاي اجزاي محدود متداول تعيين مي‌شدند، ما از روش المان طيفي استفاده نموديم. نتيجه‌ي استفاده از المان طيفي، تعيين فركانس‌هاي طبيعي و به طبع آن شكل مودهاي دقيق، بدون نياز به كارگيري تعداد زيادي المان محدود در مدل‌سازي است. حل اين معادلات حساسيت با الگوريتم حداقل مربعات و وزن‌دار نمودن اين معادلات براي دست‌يابي به تخمين پارامتر با دقت بالا صورت مي‌پذيرد. براي وزدن دار نمودن معادلات حساسيت از نرم مرتبه‌ي دوم معادله حساسيت استفاده شده است. سازه‌هاي مورد بررسي تير اويلر-برنولي، خط لوله و همچين قاب سكوي دريايي هستند كه از سازه هاي متداول دريايي محسوب مي‌گردند. توسط آناليز مونت كارلو، خطاهاي احتمالي حين اندازه‌گيري، در نظر گرفته شدند. مثال‌هاي عددي با استفاده از داده‌ي آلوده شده به نويز و همچنين بررسي نتايج كمي، تاييد مي‌كند كه، روش حاضر به صورت موثر توانايي تشخيص خرابي در سازه‌ها را دارد. واژه‌هاي كليدي: عيب يابي، المان طيفي، تابع پاسخ فركانسي،وزن‌دار نمودن، الگوريتم حداقل مربعات،نويز.
شماره ركورد :
91357
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
اسفندياري، اكبر Esfandiari, Akbar
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت