عنوان :
بررسي و مطالعه بر روي نانوكامپوزيت هاي شبه زئوليتي جهت استفاده در فرآيند تبديل متانول به الفين هاي سبك
نويسنده اصلي :
شادمان پور، حسين
كليدواژه فارسي :
و-7+79ص. تصوير، جدول، نمودار، نقشه، 3+61 كتابنامه
چكيده :
كشف ميدان‌هاي جديد گازي و ظرفيت رو به كاهش مخازن نفتي در كنار افزايش قابل توجه قيمت نفت خام و همچنين پايين بودن ارزش حرارتي اين ماده، گرايش صاحبان دانش فني به استفاده از گاز طبيعي در راستاي تامين خوراك مورد نياز صنايع پتروشيميايي را موجب گرديده‌است. تكنولوژي تبديل متانول به الفين‌ها، بهترين حلقه اتصال گاز طبيعي به محصولات كليدي صنايع پتروشيمي، يعني الفين‌ها مي‌باشد. در اين پروژه، جهت بهبود عملكرد كاتاليست SAPO-34 در فرآيند مذكور، از كامپوزيت كاتاليست با يك زئوليت مزوحفره(گاما-آلومينا) استفاده‌شده‌است. كامپوزيت به روش هيدروترمال و با استفاده از مورفولين به عنوان قالب آلي سنتز شد. براي بررسي تأثير پارامترها در مشخصات كامپوزيت، طرح آزمايش به روش D-optimal انجام شد. آناليزهاي XRD،SEM، EDAXوBET براي تعيين مشخصات كاتاليست صورت گرفت، نتايج به اين صورت است كه افزايش درصد وزني SAPO-34 در ژل اوليه باعث افزايش بلورينگي نسبي مي‌شود و همچنين وقتي گاما-آلومينا از ابتدا به ژل اضافه شود SAPO-34 بيشتري در تشكيل كامپوزيت شركت مي‌كند. انداره ذارت SAPO-34 در كامپوزيت وقتي از مورفولين به عنوان قالب آلي استفاده مي‌شود حدود 1 ميكرومتر به دست آمد. براي كاهش اندازه ذرات تا ابعاد نانو از قالب TEAOH استفاده شد. نمونه(S2) در فرآيند تبديل متانول به الفين‌هاي سبك به عنوان كاتاليست استفاده گرديد، بعد از سپري شدن 150 دقيقه از زمان واكنش، ميزان تبديل متانول نزديك 100% و گزينش‌پذيري نسبت به الفين‌هاي سبك حدود 60% به دست آمد. واژه‌هاي كليدي: كامپوزيت، SAPO-34، گاما-آلومينا و تبديل متانول به الفين هاي سبك
شماره ركورد :
91390
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حلاج، روئين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت