عنوان :
بررسي هاي ژئوشيميايي و كاني زايي در برگه 1:100000 تخت سليمان
نويسنده اصلي :
كاظمي، مصطفي
كليدواژه فارسي :
و-ده+99ص.، تصوير، جدول،نمودار، نقشه، 10+36 كتابنامه
چكيده :
برگه 1:100.000 تخت سليمان در محل برخورد سه زون ايران مركزي، سنندج سيرجان و البرز- آذربايجان جاي گرفته است. سنگ‌هاي دگرگوني شيست، مرمر، گنايس و آمفيبوليت با يك روند شمال غربي- جنوب شرقي با سن پالئوزوئيك بيشترين رخنمون را در اين منطقه دارند و بخش جنوب و شمال شرقي منطقه با سنگ‌هاي رسوبي پوشيده شده است. اين منطقه به دليل پيچيدگي زمين‌شناسي، داراي ذخاير متنوعي مي‌باشد. تعداد 868 نمونه رسوب آبراهه‌اي از اين منطقه برداشت شده است. مطالعات آماري تك متغيره با استفاده از روش‌هاي ساختاري ( فركتال عيار- تعداد و عيار- مساحت) و روش‌هاي غير ساختاري (ميانگين + انحراف معيار) انجام گرفت. روش فركتالي عيار- مساحت نتايج قابل قبولي را عرضه داشت. در ادامه از يك روش هيبريدي براي مطالعات آماري چند متغيره استفاده شد. داده‌هاي حاصل از تجزيه و تحليل مولفه‌هاي اصلي براي جدايش جوامع ژئوشيميايي توسط روش‌هاي فركتال عيار- مساحت و آماره فضايي U مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده از روش جدايش آماره فضايي U نسبت به روش فركتال عيار- مساحت به دليل جاي‌گيري مناسب انديس‌هاي معدني و قدرت تفكيك بالا از مطلوبيت بيشتري برخوردار بود و نتايج به دست آمده از اين روش براي معرفي مناطق اميد بخش مورد استفاده قرار گرفت.
شماره ركورد :
94344
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مقصودي، عباس
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت