عنوان :
بررسي نقش مديريت منابع انساني بر نوآوري با نقش ميانجي مديريت دانش (مورد مطالعه: كاركنان آموزش و پرورش شهرستان¬هاي ممسني و رستم )
نويسنده اصلي :
عباسي ، فاطمه
محل تحصيل :
پيام نورشيراز
رشته تحصيلي :
مديريت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
04/11/1395
چكيده :
هدف اين پژوهش بررسي نقش مديريت منابع انساني بر نوآوري با ميانجي¬گري مديريت دانش مي¬باشد. پژوهش حاضر همبستگي و از نوع مدلسازي معادلات ساختاري است. براي اين منظور حجم نمونه به تعداد 76 نفر از جامعه آماري 95 نفري كاركنان اداري آموزش و پرورش شهرستان¬هاي رستم و ممسني به روش نمونه¬گيري تصادفي ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته¬ است. جهت جمع¬آوري داده¬ها از ابزار پرسشنامه مديريت دانش "جوزف حداد"، پرسشنامه نوآوري سازماني "ودادي و عبدالعليان" و پرسشنامه مديريت منابع انساني "مقيمي و رمضان" استفاده شده است. جهت تجزيه و تحليل داده¬ها از آزمون¬هاي آماري كولموگروف- اسميرنف تك نمونه¬اي، آلفاي كرونباخ، ضرايب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيّره در بسته نرم¬¬افزار كامپيوتري SPSS استفاده شده است. نتايج يافته¬هاي توصيفي نشان مي¬دهد كه در مجموع ميانگين نمره نوآوري در بين كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان¬هاي ممسني و رستم¬(29/102) بالا¬تر از ميانگين واقعي(90) بوده است. ميانگين نمره مديريت منابع انساني(67/61) و مديريت دانش(78/63) كم¬تر از ميانگين واقعي(72) بوده است. نتايج يافته¬هاي استنباطي بيانگر تأييد ارتباط مستقيم و معنادار بين مديريت منابع انساني، خلق دانش، ذخيره دانش، تسهيم دانش، كاربرد دانش و مديريت دانش با نوآوري بوده است. همچنين نتايج حاصل از پژوهش نشان داده كه مديريت منابع انساني علاوه بر تأثير مستقيم بر نوآوري(48/0)، از طريق مديريت دانش(63/0) و برخي از مولفه¬هاي آن نظير خلق دانش(687/0)، تسهيم دانش(565/0) و كاربرد دانش(685/0) نيز بر نوآوري تأثير داشته است. مديريت منابع انساني از طريق خلق دانش¬(687/0) و كاربرد دانش(685/0) تأثير بيشتري بر نوآوري داشته است تا از تسهيم دانش(565/0). با توجه به ضريب تأثير متغير¬هاي خلق دانش، تسهيم دانش و كاربرد دانش و مديريت دانش مي¬توان گفت كه تأثير آنها به صورت فزاينده است.
شماره ركورد :
95080
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
رجبي ، احمد
استاد راهنما :
موغلي ، عليرضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت