عنوان :
بررسي نقش ميانجي دلبستگي به كار در تاثيرگذاري چالش هاي استرس برانگيز بر تعهد سازماني موثر
نويسنده اصلي :
شريفي كياسرائي،بهروز
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
مديريت منابع انساني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
9604/12
چكيده :
امروزه ارائه خدمات و تسهيلات با كيفيت مناسب و اقتصادي توسط بانك ها يكي از مهمترين مواردي است كه پيش نيازي براي موفقيت بانك ها به شمار مي رود و اگر بانكي نتواند با ارائه خدمات مناسب و متمايز عملكرد خود را تثبيت كند، بدون شك با مشكل مواجه مي شود. از اين رو كارشناسان حوزه بانكداري معتقدند وجود كاركنان متعهد مي تواند اين نقيصه را برطرف نمايد. در اين راستا هدف اصلي تحقيق بررسي نقش ميانجي دلبستگي به كار در ارتباط بين چالش هاي استرس برانگيز و تعهد سازماني موثر است. جامعه ي آماري تحقيق كليه كاركنان بانك ملي سراسر استان گيلان هستند كه تعداد نمونه برابر با 287 نفر است. روش نمونه گيري در اين تحقيق از نوع نمونه گيري طبقه اي ساده است. روش گردآوري داده ها در اين تحقيق پيمايشي و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه است. در اين تحقيق براي اندازه گيري روايي از روايي محتوا و همچنين براي اندازه گيري پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه مقادير آن براي تمامي متغيرهاي مدل بالاتر از 7/0 بدست آمده است. تمامي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از طريق نرم افزارهاي اس پي اس اس و ليزرل انجام شده است. نتيجه فرضيه اصلي تحقيق كه بررسي نقش ميانجي دلبستگي به كار در تاثيرگذاري بين چالش هاي استرس برانگيز بر تعهد سازماني موثر بود، تاييد شد. فرضيه اول تحقيق حاكي از تاثير معنادار چالش هاي استرس برانگيز بر دلبستگي به كار بود. در فرضيه دوم نيز تاثير معني دار چالش هاي استرس برانگيز بر تعهد سازماني موثر تاييد شده است. در فرضيه سوم نيز تاثير معنادار دلبستگي به كار بر تعهد سازماني موثر هم مورد تاييد قرار گرفت.
شماره ركورد :
95152
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
مهناز همتي
استاد راهنما :
ميرهادي مؤذن جمشيدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت