عنوان :
بررسي نقش فناوري اطلاعات در كاهش زمان دادرسي
نويسنده اصلي :
سميه حيدري
محل تحصيل :
پيام نور قشم
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
1392/01/20
شماره ركورد :
95645
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
محسن ديانت
استاد راهنما :
علي ربيعي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت