عنوان :
بررسي نقش سيستمهاي اطلاعاتي مديريت بر بهبود كيفيت تصميم گيري مديران بانك سپه شهر تهران
نويسنده اصلي :
هاديون، زينب
محل تحصيل :
تهران غرب
رشته تحصيلي :
م. دولتي- سيستمهاي اطلاعاتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396/09/14
چكيده :
امروزه به دليل وجود حجم عظيمي از اطلاعات مورد نياز مديران جهت اداره امور سازمان و لزوم اتخاذ مناسب ترين تصميم با صرف كمترين زمان ،در محيط رقابتي امروز، سازمانها ناگزيرند با بكارگيري امكانات لازم اطلاعات مورد نياز را با درجه اطمينان بالاو در كوتاهترين زمان به دست اورند.بنابراين استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي در سازمانها نمود پيدا مي كند هدف اصلي اين پژوهش تعيين رابطه اي نظام مند بين دو متغير سيستمهاي اطلاعاتي و كيفيت تصميم گيري مديران ميباشد.براي رسيدن به اين هدف فرضيه اصلي تحقيق با عنوان: بين استفاده ازسيستمهاي اطلاعاتي مديريت(متغير مستقل) وبهبود كيفيت تصميم گيري مديران(متغير وابسته) بانك سپه شهرتهران رابطه معناداري وجوددارد، در نظر گرفته شد. اين تحقيق بر اساس هدف از نوع كاربردي بوده و روش تحقيق مورد استفاده توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد. ابزار گرداوري اطلاعات پرسشنامه ميباشد كه توسط ماها الخفاف در سال 2012 ارائه شده و الفاي كرونباخ ان 0/923 بدست امد و پاياست وروايي ان توسط اساتيد مورد تاييد قرار گرفت . جامعه اماري تحقيق مديران و كارشناسان ادارات مركزي و مناطق پنجگانه بانك سپه شهر تهران به تعداد 120 نفر ميباشد .روش نمونه گيري به دليل محدود بودن حجم جامعه از نوع سر شماري ميباشد.با استفاده از روشهاي امار توصيفي و استنباطي شامل آزمون كولموگروف اسميرنف، آزمون ضريب همبستگي و آزمون رگرسيون، داده ها تجزيه و تحليل شدند. نتايج حاصل از ازمون فرضيه هاي تحقيق حاكي از ان است كه سيستمهاي اطلاعاتي نقش مثبت در افزايش كيفيت تصميم گيري مديران در بانك سپه شهر تهران دارا ميباشد.
شماره ركورد :
95697
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
رجب بيگي، مجتبي
استاد راهنما :
درويش، حسن
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت