عنوان :
بهبود كارايي كلاسترهاي سرويس دهنده در محيط هاي مجازي از طريق انتخاب هوشمند مهاجرت
نويسنده اصلي :
طريقي، محسن Tarighi, Mohsen , معتمدي، سيد احمد Motamedi, Seyyed Ahmad
كليدواژه فارسي :
ي + 149 ص.،تصور، جدول، 6 + 176 كتابنامه، ضمائم
چكيده :
توسعه فناوري اطلاعات پا را از تخيل الوين تافلر فراتر گذاشت و جهان در عصر مجازي بروز و ظهوري متفاوت يافته است ]1,2[. رايانش ابري يكي از فناوري هاي محبوب در سالهاي اخير بوده و مهمترين كاربرد آن يعني خدمات زيرساخت به عنوان سرويس در نتيجه قابليت مجازي سازي عينيت يافته است. با توجه به كمبودهاي الگوريتم‌هاي موجود، اين رساله افزايش كارايي مراكز داده مجازي را از طريق انجام هوشمند مهاجرت ماشينهاي مجازي هدف قرار داده است. در اين راستا، چند مدل و الگوريتم‌ نوين موازنه بار در محيط هاي مجازي ارائه شده است كه در برگيرنده چندين نوآوري‌ از جمله مدل هاي وزن- متغير و پويا براي مهاجرت ماشين هاي مجازي، مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه در تعيين گره هاي تحت بار و ... مي‌باشد. اين مدلها در مقايسه با كارهاي مشابه دقت بالاتري دارند و در برخي از موارد تا 20 درصد بهبود كارايي مركز داده در قالب كاهش مصرف انرژي و كاهش هزينه نقض توافق سطح سرويس ايجاد مي‌شود. البته سربار محاسباتي مدلهاي اين پايان نامه به ميزان كمي بيشتر از مدلهاي مشابه است اما به علت قدرت عملكرد آنها به ويژه در كاهش هزينه هاي تمام شده مركز داده از طريق مهاجرت هوشمند ماشينهاي مجازي قابل پذيرش است. به منظور ارزيابي عملكرد مدلها از محيط شبيه ساز رايانش ابريِ Cloudsim استفاده شده است.
شماره ركورد :
96397
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد مشاور :
شريفيان، سعيد Sharifian, Saeid
استاد راهنما :
معتمدي، سيد احمد Motamedi, Seyyed Ahmad
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت