عنوان :
بررسي نقش قراردادهاي رواني بر عملكرد كاركنان قراردادي و رسمي دانشگاه پيام نور قاين
نويسنده اصلي :
مالكي نژاد ، سعيد
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور قاين
رشته تحصيلي :
مديريت صنعتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
96711
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
مژگان حميدي بيناباج
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت