عنوان :
خصوصي سازي بانك ها و موانع موجود براي خصوصي شدن
نويسنده اصلي :
رضايي ،غلامرضا
شماره ركورد :
97725
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
آريا هوسمي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت