عنوان :
بررسي اثر پارامترهاي موثر بر توليد فوم سلول باز مسي از محلول آبي بر ساختار متالورژيكي (دانه بندي)
نويسنده اصلي :
شاه سون، مهسا
كليدواژه فارسي :
و-66 ص، تصوير، جدول، نمودار، 6+34 كتابنامه.
چكيده :
فوم¬هاي فلزي سلول باز به عنوان مواد پيشرفته گروه جديدي از مواد مهندسي هستند كه داراي چگالي كم، سطح ويژه زياد و هدايت حرارتي ويژه بالا هستند. فوم¬هاي فلزي به دو گروه سلول باز و سلول بسته تقسيم مي¬شوند. فوم¬هاي فلزي سلول باز به عنوان مبدل¬ حرارتي، ¬فيلتر، كاتاليست و خاموش كننده آتش استفاده مي¬شوند. اين دسته از فوم¬ها به روش¬هاي مختلفي توليد مي¬شوند. در ميان همه روش¬ها، روش رسوب¬دهي الكتريكي به دليل تميز بودن و ارزان بودن آن بيشتر از روش¬هاي ديگر براي ساخت فوم-هاي فلزي سلول باز استفاده مي¬شود. در پژوهش حاضر از روش رسوب¬دهي الكتريكي براي توليد فوم مسي استفاده شده است. در اين روش از يك فوم پليمري سلول باز به عنوان پيشماده استفاده مي¬شود. چون فوم پليمري نارسانا است، ابتدا سطح اين فوم با روش¬هاي شيميايي رسانا شده و سپس از روش رسوب¬دهي الكترولس براي نشاندن لايه¬اي نازك از مس روي سطح آن استفاده مي¬شود. براي افزايش ضخامت لايه مسي روي فوم به دست آمده از مرحله الكترولس، اين فوم الكتروليز (رسوب¬دهي الكتريكي) مي¬شود. در پايان روش بهينه رسانا كردن فوم، ارتباط بين مدت زمان قرارگيري فوم در حمام الكترولس و مدت زمان الكتروليز روي ضخامت لايه مسي رسوب كرده مورد بررسي قرار گرفته است. در فرآيند الكتروليز هرچه مدت زمان بيشتر شود، ضخامت لايه مسي رسوب كرده و استحكام آن بيشتر شده و لايه رسوب كرده بيشتر رشد مي¬كنند. در مورد فرآيند الكترولس هر چه مدت زمان قرارگيري فوم در حمام الكترولس بيشتر شود بعد از مدتي نه تنها بر ضخامت لايه مسي افزوده نخواهد شد بلكه لايه ايجاد شده به علت حضور عوامل اكسنده، اكسيد مي¬شود و خواص الكتريكي خود را از دست مي¬دهد.
شماره ركورد :
99446
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ميرباقري، سيد محمد حسين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت