<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
}001{ ص .، جدول ، نمودار، 1 + 9 كتابنامه ، خلاصه به فارسي
2
}101{ ص .، جدول ، نقشه
3
}48{ ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 5 + 7 كتابنامه
4
}601{ ص .، تصوير، جدول ، واژه نامه ، 4 + 2 كتابنامه
5
}701{ ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 13+2 كتابنامه
6
}721{ ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 4 + 01 كتابنامه ، خلاصه به فارسي و انگليسي
7
}98{ ص .، تصوير، جدول ، 2 + 11 كتابنامه ، خلاصه به فارسي و انگليسي
بازگشت