<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
از : د- ‎ - 71تصوير ‎ - منابع آخر كتاب تا : داده كاوي
از : داده كاوي ◄ تشخيص هرزنامه ◄ شبكه اجتماعي ◄ الگو خوشه بندي م.... تا : ديويي،جان ◄ پراگماتيسم ◄ زيبايي شناسي
بازگشت