<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
از : Reading models◄English language teaching◄Facilitating compr.... تا : ROTATIONALŸSTRESSES تحليل تنش هاي دوراني درفلايويل هاي بازويي و ديسك هاي دوار توسط نرم افزار ANSYS ومقايسه با نتايج تحليل تئوري
بازگشت