<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
Reading models◄English language teaching◄Facilitating comprehension◄Vocabulary Pre_teaching activities◄Pre_questioning activities◄Mathematics◄Students◄Pre_reading activities◄Reading comprehension
2
retaw tuoba edutitta lareneg a evig nac eerged noitartnecnoc rieht fo yduts eht os ,tnemides ni etalumucca ot elba era yeht dna stnanimatnoc elbats era slatem yvaeh ecniS-tsrif ni tup era stnemele owt eseht yb noitullop lios ,xedni lacimehcoeg rellum fo smretni dna selpmas lios lla tsomla ni stnemele rehto naht erom saw elkcin dna dael fo tnemhcirne eht taht dewohs stluser ehT .xedni lacimehcoeg rellum dna tnemhcirne fo srotcaf owt yb deiduts saw noitartnecnoc lioS .egareva lanoitanretni eht ot derapmoc noitartnecnoc ssel dah slatem rehto ,dael dna lekcin ot tpecxE .gk/gm 9.52 uC dna gk/gm 21863 eF ,gk/gm 3.583 nM ,gk/gm 6.46 iN ,gk/gm 8.67 nZ ,gk/gm 1.07 rC ,gk/gm 9.52 bP rof retemotohportceps noitprosba cimota yb detaluclac saw slatem yvaeh fo noitartnecnoc egarevA .mapooM fo dohtem dradnats 9991 ot gnidrocca tuo deirrac saw noitsegid dna noitaraperp gnilpmas fo egats llA .tserof araH fo strap tnereffid ni ecived SPG yb tuo deirrac saw noitats 05 fo gnilpmas tnemideS .tserof evorgnam suougitnoc tsav eht ot noiger rimahK dna mhseQ ni noitullop tnemides tserof eht etaluclac ot dna slatem yvaeh eht etagitsevni ot tuo deirrac saw yduts sihT
3
Rotational Stresses در اجزاء دوار ﴿طراحي فلايويل و پولي﴾
4
ROTATIONALŸSTRESSES تحليل تنش هاي دوراني درفلايويل هاي بازويي و ديسك هاي دوار توسط نرم افزار ANSYS ومقايسه با نتايج تحليل تئوري
بازگشت