<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : آئين پرخوان در تركمن صحرا تا : آشكارسازي و پيش بيني تغييرات پوشش اراضي اطراف رودخانه زايند....
از : آشكارسازي و پيش بيني تغييرات پوشش اراضي شهر شيراز با استفاد.... تا : آناليز مقدماتي حركت اسب
از : آناليز مكانيزم ها و تكنيك هاي ايجاد پايداري سيستم هاي اتوپا.... تا : آيين و اسطوره در فرش
بازگشت