<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : آئين پرخوان در تركمن صحرا تا : آشكارسازي مولفه هاي شناختي مغز به كمك سيستم هاي فازي احتمال....
از : آشكارسازي ناقص درنمونه گيري خوشه اي سازوار: مورد استفاده در.... تا : آناليز گيربكس اتوماتيك
از : آناليز لرزه اي تونل هاي دوقلو در خاك هايي با قابليت روانگرا.... تا : آيين و اسطوره در فرش
بازگشت