<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : آئين پرخوان در تركمن صحرا تا : آشكارسازي سيگنال هاي بيزين براي بيماري هاي قلبي، ايسكمي قلبي
از : آشكارسازي سيگنال هاي تنك به روش CFAR تا : آناليز كمانش تيرهاي مركب با تغيير ضخامت بال در مقطع عرضي
از : آناليز كمانش ديناميكي و پخش موج در نانو لوله هاي كربني دو د.... تا : آيين و اسطوره در فرش
بازگشت