<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
آناليز مطلوبيت پهنه هاي مسكوني
2
آناليز مغزه - ودلايل آسيب رسيدن به نمونه ها
3
آناليز مقاومت اضافي بعد از كمانش ديوارهاي برشي فولادي
4
آناليز مقاومتي پروانه زيردريايي مدل با نرم افزارANSYS
5
آناليز مقايسه اي برهمكنش كربنيك انيدرازII انساني با داروهاي توپيرامات وفيورزمايد با استفاده از تكنيك شبيه سازي ديناميك مولكولي
6
آناليز مقدماتي حركت اسب
7
آناليز مكانيزم ها و تكنيك هاي ايجاد پايداري سيستم هاي اتوپايلوت و شبيه سازي مربوطه
8
آناليز مكانيكي سيال و سازه با استفاده از نرم افزار ANAYS
9
آناليز مميزي پارامتري و ناپارامتري و كاربرد آن در شاخص توسعه انساني
10
آناليز منطقي تصاوير اسناد
11
آناليز مو با استفاده از روش بيناب نمايي فروشكست القايي ليزري و روش‌هاي طبقه‌بندي SVM وPLS-DA به منظور تفكيك افراد سالم و معتاد چكيده
12
آناليز مواد بروش اسپكتوسكوپي گاماي آني ناشي از جذب نوترونهاي حرارتي (PGNAA)
13
آناليز مواد به روش پيكسي
14
آناليز مواد به مقدار كم به روش اكتيواسيون با نوترون هاي حرارتي (A.A.N)
15
آناليز موثر سازه ها به روش مختلط با استفاده از مفاهيم تئوري گراف
16
آناليز موج با استفاده از تحليل موجك و محاسبه ضريب بازگشت آن
17
آناليز موج با استفاده از تحليل موجك ومحاسبه ضريب بازگشت آن
18
آناليز موجك و پديده هارپ
19
آناليز مودال بدنه كوچك شده اتوبوس C457
20
آناليز مودال پوسته هاي استوانه اي جدار نازك به كمك نرم افزار ABAQUS
21
آناليز مودال سيستم هاي خطي متغير با زمان پريوديك و كاربرد آن بر روي يك تير با جرم متحرك
22
آناليز مودال شاسي كوچك شده اتوبوس C457
23
آناليز مودال شناور تندرو كامپوزيتي و با استفاده از المان محدود
24
آناليز مودال شناور كامپوزيتي با استفاده از روش المان محدود
25
آناليز مودال عملياتي در حضور تحريك هاي هارمونيك
26
آناليز مودال غيرخطي تير كامپوزيتي تيموشنكوي چرخان با تشديد داخلي
27
آناليز مودال لوله اگزوز پژو RD جهت نصبت صحيح محل بستها
28
آناليز مودال ميل لتگ
29
آناليز مودال ميل لنگ
30
آناليز مودال هواپيماي نيروي انساني فرناس
31
آناليز مودال و بهينه سازي شاسي يك خودروي بياباني
32
آناليز مودال و شناسايي پارامترهاي ارتعاشي شفت انتقال قدرت چند تكه با اتصال منعطف
33
آناليز مودهاي موجبرهاي صليبي و Ridge مستطيلي
34
آناليز موسيقيايي لالايي هاي استان فارس و تحليل مردم شناسي آن ها
35
آناليز مولفه فاصله : يك بسط ناپارامتري از آناليز واريانس
36
آناليز مولفه مستقل و استفاده از آن براي بهبود بازشناسي گفتار فارسي
37
آناليز مولكولي اگزونهاي 1و 2و 3و 4و 9 در ژن CYP11B1 در بيماران مبتلا به هيپرپلازي مادرزادي آدرنال )CAH( در زمينه نقص آنزيم 11-B هيدروكسيلاز در منطقه خراسان , molecular analysis of CYP11B1 gene in exons 1,2,3,4 and9 in patients with congenital adrenal hyperplasia)CAH( due to 11b-hydroxylase deficiency in khorasan provinces.
38
آناليز مولكولي گياهچه هاي حاصل از انتقال ژن به جنين هاي رويشي نخل خرما از طريق بمباران ذره اي
39
آناليز مولكولي موتاسيون اگزون هاي 11 و 11 ژن CFTR در مبتلايان سيستيك فيبروزيس در استان كرمانشاه
40
آناليز موومان اول كوارتت زهي پنجم از اليوت كارتر با رويكرد به نحوه ي به كارگيري هارموني
41
آناليز ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از صاعقه با استفاده از تبديل موجك (WAVELET)
42
آناليز ميدان¬هاي الكترومغناطيسي در اطراف شكاف¬هاي سطحي مجاور هم در فلزات، ناشي از القاگرهاي سيمي حامل جريان متناوب با شكل دلخواه
43
آناليز ميداني (موج كامل ) ترانزيستور HEMT موج ميليمتري
44
آناليز ميكروسكوپي و ترموديناميكي ميان كنش بين كربنيك انيدراز II انساني و ساخارين
45
آناليز ناپايداري سرج در موتور جت
46
آناليز نانو ورق ها برپايه تئوري الاستيسيته غير محلي ارينگن با استفاده از روش نوار محدود اسپلاين
47
آناليز نرخ خرابي سيستمهاي فتوولتائيك جهت ارتقاء قابليت اطمينان آنها
48
آناليز نرخ كرنش پوسته زمين با استفاده از روش كمترين مربعات B-اسپلاين و مشاهدات GPS
49
آناليز نرم افزاري المان ها و طراحي سه بعدي جرثقيل هاي اتوماتيك ريلي محوطه اي (ASCŸRMG﴾ و شرح مكانيزم آن
50
آناليز نرمي خطوط لوله
51
آناليز نسبت دخالت مود تفاضلي در مود مشترك براي دو خط مايكرو استريپ موازي ناهمگون ووووووو
52
آناليز نسل هاي T1 و T2 لاين هاي كلزاي تراريخته براي تحمل علفكش گلايفوسيت در شرايط درون شيش هاي و گلخانهاي
53
آناليز نشت از پي وبدنه سدهاي خاكي با درنظر گرفتن توپوگرافي ساختگاه (مطالعه موردي سد گيوي)
54
آناليز نظام منطقه اي خليج فارس با رهيافت "ليبراليزم اقتصادي"
55
آناليز نظري يك سامانه ي آب شيرين كن خورشيدي تشتكي تك شيبي دو مرحله ي
56
آناليز نفت خام و فراورده هاي نفتي واحد تقطير پالايشگاه اصفهان با روش‌هاي جديدتر GC-DHA، XRF، HPLC، ICP و FTIR
57
آناليز نقش بته جقه در پارچه قلمكار اصفهاني
58
آناليز نورد گرم به روش اجزاء محدود F.E.M
59
آناليز نوردگرم به روش اجزاء محدود FEM
60
آناليز نوع و مشخصات مدولاسيون داده هاي ديجيتال با استفاده از روش هاي پردازش رقمي سيگنال ها و تكنيك هاي هوشمند
61
آناليز نيازهاي آبي با روش سريهاي زماني به منظور برآورد بار گره اي در مدلهاي هيدروليكي سيستمهاي توزيع آب
62
آناليز نيرو و تنش در چرخ جاده و بالانگاهدارنده به كمك كامپيوتر
63
آناليز نيرومحرك هاي مغناطيسي فعال با نرم افزار ماكسول
64
آناليز نيروهاي وارده به ناوگان ريلي در تصادفات و بررسي روش هاي بهبود نواحي ضربه گير
65
آناليز هارمونيك روي گروپوييدها
66
آناليز هارمونيك هاي شبكه قدرت با روش شبكه هاي عصبي و استفاده از آن در اندازه گيري هارمونيك ها
67
آناليز هارمونيكي شبكه هاي قدرت در شرايط ماندگار
68
آناليز هاي سرمايشي وگرمايشي يك پروژه اجرايي توسط نرم افزار Carrier
69
آناليز هزينه چرخه عمر و استفاده از آن براي آناليز هزينه چرخه عمر و استفاده از آن براي روسازي ماندگار
70
آناليز هزينه چرخه عمر و استفاده از آن براي مقايسه هزينه هاي روسازي آسفالتي معمولي و روسازي ماندگار
71
آناليز هزينه ساخت سازه هاي مكانيكي
72
آناليز همگرايي يك طرح تفاضل متناهي غيراستاندارد براي مدل زنجيره‌اي لوتكا-ولترا
73
آناليز هيدروديناميكي بويه مهار تك نقطه اي به روش عددي
74
آناليز هيدروديناميكي پروانه‌هاي با نوك بارگذاري شده با روش المان مرزي
75
آناليز هيدروديناميكي توربين باد فراساحل شناور
76
آناليز هيدروديناميكي ربات هوشمند زيردريايي صياد
77
آناليز هيدروديناميكي سازه هاي دريائي فولادي بروش تصادفي
78
آناليز هيدروديناميكي سكوهاي شناور با پايه هاي كششي به روش طيفي
79
آناليز هيدروديناميكي سكوي FPSO در حالت پارگي مهارها به روش عددي
80
آناليز هيدروديناميكي سكوي اسپار در حالت آسيب مهار
81
آناليز هيدروديناميكي سكوي حفاري شناور در حالت دو بعدي و سيستم مهار
82
آناليز هيدروديناميكي سكوي مهار شده ي كشتي سان FPSO، تحت اثر امواج درياي خزر به روش عددي
83
آناليز هيدروديناميكي سكوي نيمه شناور در حالت آسيب ديده بدنه
84
آناليز هيدروديناميكي موج شكن مغروق
85
آناليز هيدروديناميكي موج شكن هاي شناور
86
آناليز هيدروديناميكي يك روبات ماهي هوشمند
87
آناليز هيدروديناميكي يك موج شكن مغروق با استفاده از نرم افزار Open FOAM
88
آناليز و ارزيابي سيم پيچ هاي مبتني بر خم ارشميدسي استفاده شده در انتقال توان بي سيم به ماشين هاي الكتريكي و شبيه سازي با نرم افزار comsol [كامسول]
89
آناليز و استخراج پليمر طبيعي موجود در سقز
90
آناليز و اقتصادي راكتورهاي هسته اي آب سنگين براي ايران
91
آناليز و برآورد پروژه هاي عمراني شهر مشهد از نظر زمان و هزينه با رويكرد مدل سازي اطلاعات ساختمان(BIM)
92
آناليز و بررسي اندازه گيري و كنترل سطح مخازني در صنايع مختلف
93
آناليز و بررسي پرتوهاي X حاصل از تحريك عناصر بوسيله پروتون (PIXE) و بدست آوردن منحني بهره نسبي آشكارسازي
94
آناليز و بررسي پروتون و سديم دووستي توپيرامات با استفاده از محاسبات DFT
95
آناليز و بررسي روشي جهت بهبود فشرده سازي صوت با استفاده ازالگوريتم MPEG-1 Layer III Audio Encoder
96
آناليز و بررسي سيسيتم هاي سنجشگر و كنترل هواپيما
97
آناليز و بررسي وضعيت ترافيكي در سيستم ديجيتال ...
98
آناليز و بهبود كيفيت ولتاژ در شبكه‌هاي توزيع با توجه به افزايش نفوذ سيستم‌هاي فتوولتائيك
99
آناليز و بهينه سازي اتصالات نيمه گيردار
100
آناليز و بهينه سازي ديناميكي ربات هاي توانبخشي راه رفتن مخصوص بيماران سكته مغزي
101
آناليز و پايداري هيدروليكي مخازن موج گير با هواي فشرده
102
آناليز و پايش خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژي به روش گشتاور خطي (مطالعه موردي حوضه آبخيز رود زرد - استان خوزستان)
103
آناليز و پروسس منحني هاي الياف توسط كامپيوتر (جلد دوم )
104
آناليز و پروسس منحني هاي الياف توسط كامپيوتر جلد (اول )
105
آناليز و تحليل اگزرژي اقتصادي و بهينه سازي سيكل تركيبي دي اكسيدكربن فوق بحراني برايتون خورشيدي با سيستم ذخيره و رانكين آلي به همراه نمك زدايي به روش تقطير چند مرحله‌اي
106
آناليز و تحليل غير خطي تقويت كننده توان دوهرتي با پيش اعوجاج براي كاربرد در شبكه هاي وايمكس
107
آناليز و تحليل گيرنده هاي MULTIPORT توسط روش آناليز كامل موجي FDTD
108
آناليز و تفسير فشار گذرا براي چاه آزمايي چندلايه اي (Commingled) در مخازن گاز ميعاني- كاربرد براي ميدان گازي پارس جنوبي
109
آناليز و تهيه درزگيرهاي الاستومري تقويت شده
110
آناليز و تهيه نقشه هاي الكترونيكي و روش تست وتعمير يونيت ... راديو نوكيا
111
آناليز و توسعه شاخص هاي نقش سرمايه فكري در پياده سازي مديريت دانش در سازمان امور مالياتي كشور
112
آناليز و توليد شتابنگاشت‌هاي زلزله با استفاده از تبديل Hartley
113
آناليز و جبران سازي نامتعادلي ولتاژ در ژنراتورهاي القايي دوسو تغذيه(DFIG)براي بارهاي غير خطي
114
آناليز و حل سيستم هاي كنترل بهينه از طريق توابع قطعه اي پيوسته
115
آناليز و حل مسايل كنترل بهينه با محدوديتهاي نامساوي با استفاده از توابع تركيبي
116
آناليز و حل مسايل كنترل بهينه غيرخطي با استفاده از يك روش هم مكاني تركيبي
117
آناليز و ساخت موجك فازي يك مرحله اي و دو مرحله اي
118
آناليز و سنتز صوت بروش پيشگويي خطي )LPC(
119
آناليز و سنتز فراسطوح الكترومغناطيسي با سطح مقطع استوانه اي و دلخواه : تئوري و كاربرد ها
120
آناليز و شبيه سازصوت CS-ACELPبا ميزان داده هاي 8000بيت در ثانيه
121
آناليز و شبيه سازي آنتنهاي سيمي در محيطهاي تلفاتي با روش ماتريس خط انتقال
122
آناليز و شبيه سازي انتن هاي نانولوله كربني در حوزه باند تراهرتز
123
آناليز و شبيه سازي بخش گيرنده يك سيستم هدايت پرتوي بمنظور افزايش دقت گيرنده
124
آناليز و شبيه سازي تكنيك امنيت لايه فيزيكي در مخابرات سلولي چند آنتنه در لينك فروسو
125
آناليز و شبيه سازي توزيع ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از سيم پيچ هاي حامل جريان متناوب به شكل دلخواه در اطراف يك هادي مسطح با ضريب هدايت الكتريكي متغير
126
آناليز و شبيه سازي روشهاي كدينگ و مدولاسيون وفقي در مخابرات سيار ماهواره
127
آناليز و شبيه سازي ساختاري سيستم اطلاعات پزشكي
128
آناليز و شبيه سازي شبكه هاي وايمكس ماهواره اي و ارائه راهكارهايي جهت بهبود عملكرد آن
129
آناليز و شبيه سازي گسترده ترانزيستور HBT از نظر سيگنال و نويز
130
آناليز و شبيه سازي ليزر و كسل مولتي مود عمود بر سطح كاواك
131
آناليز و شبيه سازي مدولاسيون هاي چندحامله با بانك فيلتر
132
آناليز و شبيه سازي نشت تشعشعي از تقويت كننده ويدئويي داخل مانيتور به وسيله FDTD
133
آناليز و شبيه سازي نشت تشعشعي از تقويت كننده ويدئويي داخل مانيتور به وسيلهFDTD
134
آناليز و شبيه سازي نفوذ و نشست امواج الكترومغناطيسي از طريق روزنه هاي محفظه هاي فلزي
135
آناليز و شبيه سازي نويز در مدارات غيرخطي مايكروويو كاربرد در اسيلاتورهاي ديودي و ترانزيستوري
136
آناليز و شبيه¬سازي يك فيلتر نوري بلور فتوني نيمه¬هادي با هدف بهبود مشخصات فني
137
آناليز و طراحي آنتن بوقي شياردار با قابليت كاركرد بصورت مونوپالس
138
آناليز و طراحي بال يك هواپيماي سبك
139
آناليز و طراحي برد ميكروپروسسور (CPU) ميكروكامپيوتر لاله 32
140
آناليز و طراحي پايداري استاتيكي و ديناميكي براي جنگنده پشتيباني نزديك طراحي شده مقرون به صرفه
141
آناليز و طراحي دريچه هاي قطاعي و مقايسه روش هاي معمول طراحي با تحليل هاي كامپيوتري
142
آناليز و طراحي سازه شماتيك بدنه هواپيما
143
آناليز و طراحي سيستم كاليبراسيون رادار آرايه فازي غير فعال در باند Ku
144
آناليز و طراحي سيكل تبريد يخچال
145
آناليز و طراحي شبكه مخابرات سيار سلولي با بكارگيري ايستگاههاي پايه به صورت MIMO و ارتباط بدون سيم مش بين سلولها
146
آناليز و طراحي غيرخطي ميكسرهاي غيرديودي (MESFET) و بدست آوردن مشخصات آن
147
آناليز و طراحي فيلتر واريانس متحرك براي سيستم هاي آلارم
148
آناليز و طراحي مدلاتور GMSK با فيلتر ديجيتال
149
آناليز و طراحي منبع تغذيه، مبدل قدرت در دستگاه توكامك
150
آناليز و طراحي يك پروتوتايپ سيستم كنترل گسترده همراه با بررسي تكنيك ها و كارويژه هاي كاربردي و شبيه سازي آن
151
آناليز و طراحي يك ديود نوري بهمني
152
آناليز و طراحي يك روبات مارشكل با ابعاد كوچك بوسيله عملگرهاي جديد
153
آناليز و طرح وبررسي پوسته ها با خمشي دو جانبه ( گبندها)
154
آناليز و عملكرد انواع ژيروسكوپ و بكارگيري آن در سيستمهاي هدايت شونده
155
آناليز و كنترل بهينه سيستم هاي منفرد متغير با زمان با استفاده از موجك هاي هار
156
آناليز و كنترل بهينه ي سيستم هاي تاخيري چند گانه اي خطي با استفاده از توابع تركيبي بلاك - پالس و چند جمله اي هاي درونياب لاگرانژ
157
آناليز و كنترل بهينه ي يك رده از سيستم هاي تاخيري با تابع تاخير قطعه اي ثابت
158
آناليز و كنترل ريزشبكه ها براي بهبود پايداري سيگنال كوچك با در نظر گرفتن عدم قطعيت‌هاي پارامتري
159
آناليز و كنترل ريزشبكه ها براي بهبود پايداري ولتاژ با در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي پارامتري
160
آناليز و مدل سازي رفتار برشي يك تك درزه سنگي تحت شرايط انجام آزمايش برشي مستقيم
161
آناليز و مدل‌سازي فعاليت‌هاي عصبي بخش‌هاي مختلف مغز در پاسخ به تحريك الكتريكي با استفاده از سيگنال‌هاي LFP
162
آناليز و مدلسازي اجزاء عملكرد در سورگوم دانه اي
163
آناليز و مدلسازي انتقال حرارت نانو كامپوزيت چند لايه اي سيليكاته پركاربرد در سپرهاي حرارتي
164
آناليز و مدلسازي عملكرد نويز ميكسر گيرنده (فعال ) باند ماهواره اي (باند Ka)
165
آناليز و مدلسازي ميدانهاي پراكنده شده از يك شكاف مستطيلي واقع در صفحه هادي كامل با ابعاد بينهايت زير يك لايه دي الكتريك
166
آناليز و مقايسه LIBS و SIBS براي نمونه هاي مختلف در اتمسفر شبيه سازي شده گازي مريخ و زمين
167
آناليز و مقايسه فني خودرو هاي دوگانه سوز
168
آناليز و ميراسازي تشديد زيرسنكرون در نيروگاه هاي بادي داراي ژنراتورهاي القايي از دو سو تغذيه
169
آناليز وابستگي بين تغييرات اپي ژنتيكي و رونويسي ژن
170
آناليز وابسته به زمان تونلها در خاكهاي نرم
171
آناليز وارياس دوطرفه حالت متعادل
172
آناليز واريانس دوطرفه و مقايسه هاي جفتي چند گانه با استفاده از روش بوت استراپ پارامتري
173
آناليز وحل سيستم هاي كنترل بهينه خطي متغير با زمان كه ديناميك آنها به شكل معادلات ديفرانسيلي يا معادلات ديفرانسيلي - انتگرالي باشد
174
آناليز وشبيه سازي بخش beamformer يك رادار آرايه فازي در باند Ku
175
آناليز وشبيه سازي فيلترهاي ميانگذر مايكرواستريپي فركانس بالا
176
آناليز وطراحي توربينهاي حرارتي
177
آناليز ويك نزديك توربين باد به وسيله هات واير
178
آناليز يكدستگاه آب شيرين كن از نوع MED
179
آناليز يكنوا روي فضاهاي برداري توپولوژيك مرتب
180
آناليز، شبيه سازي و بهبود كيفي گيت هاي منطقي تمام نوري بر پايه ي اثر FWM در داخل SOA
181
آناليز، شبيه سازي و بهبود كيفي ليزرهاي ترانزيستوري
182
آناليز، شبيه سازي و بهبود مشخصات ادوات نورآهسته به روش موجبري كريستال فتوني
183
آناليز، شبيه سازي و بهبود مشخصات فني ادوات نورآهسته نيمه هادي با ساختار چاه كوانتومي
184
آناليز، شبيه سازي و بهبود مشخصات فني يك تقويت كننده ي مايكرويو با پيشنهاد تغيير در پارامترهاي ساختار فيزيكي ترانزيستورهاي HBT بكار رفته
185
آناليز، شناسايي و كنترل بهينه ي سيستم هاي خطي تاخيري چند گانه با استفاده از توابع تركيبي لژاندر- بلاك پالس
186
آناليز، طراحي ، شبيه سازي همزمان كننده هاي هايبريد (سري ـ موازي) در سيستم هاي طيف گسترده
187
آناليز، طراحي و امكان سنجي ساخت قاب دستگاه پرس ايزوستاتيك گرم
188
آناليز، طراحي و بهبود عملكرد تقويت كننده توان كلاس E با در نظر گرفتن عناصر پارازيتي
189
آناليز، طراحي و پياده سازي E. M. 1 Trend ﴿يك سيستم اتوماسيون صنعتي﴾
190
آناليز، طراحي و ساخت سيستم هاي مبتني بر انتقال توان بي سيم (شارژر هاي وايرلس)
191
آناليز، طراحي و ساخت ميكسر فعال در باند S
192
آناليز، طراحي و شبيه سازي دستگاه اندازه گيري نيروها و گشتاورهاي تاير خودرو سواري
193
آناليز، طراحي و شبيه سازي همزمان كننده سري- موازي در گيرنده هاي طيف گسترده همراه با مدولاسيون داده
194
آناليزارتعاشي كربن نانو لوله هاي حامل جريان سيال
195
آناليزبرخي تركيبات دارويي و زيستي در نمونه هاي ادرار و پلاسماي خون بااستفاده از روش هاي مختلف استخراج فاز جامد با جاذب هاي نانو الياف و پليمرقالب مولكولي و ريز استخراج فاز مايع با فيبرتو خالي با دستگاه طيف سنج تحرك يوني
196
آناليزبقا و برآوردتابع قابليت اعتماد
197
آناليزجايگاه رمپ هاي ترافيك با استفاده از الگوريتم هاي مختلف دربزرگراههاي درون شهري
198
آناليزديجيتالي صداي قلب در تشخيص بيماريهاي دريچه اي و عروقي بدون استفاده از ECG
199
آناليزديناميكي و آناليز مهار و رايزر براي يكFPSO با شكل پانتون
200
آناليزرفتار تنش -كرنش و ناپايداري شيب هاي ساخته شده از ماسه غيرمتراكم در اثر بالا آمدن سطح آب
201
آناليزصداي مشتريان درفرآيند طراحي وتكوين محصول جديددرصنعت خودروسازي بااستفاده ازروش QFD (مطالعه موردي: اجراي فرآينددرپروژه تيباهاچ بك شركت خودروسازي سايپا)
202
آناليزعملكردماده ميراكننده ويسكوالاستيك درضربه گيرهاي آسانسور
203
آناليزكمانش سازه¬ها با سختي متغير به كمك روش تقريبي اختلال
204
آناليزمكانيكي جريان خون در رگ ها با نرم افزار فلوئنت
205
آناليزميدان حرارتي و تنش در يك پره توربين گاز
206
آناليزميل لنگ درموتورهاي احتراق داخلي
207
آناليزواريانس )Anova(واجراي آن بااستفاده ازنرم افزارspss
208
آناليزوحل سيستم هاي كنترل بهينه خطي متغيربازمان بامحدوديت هاي نامساوي روي متغيرحالت وكنترل
209
آناليزوشبيه سازي سيستمهاي مكانيكي با نرم افزار working model 3d
210
آناليزيك مدل رياضي براي جريان خون در دريچه هاي قلب با استفاده از معادلات stokes Navier
211
آناهيد
212
آنتروپومتري سروصورت دانشجويان پزشكي گيلاني دانشگاه علوم پزشكي گيلان
213
آنتروپي آماره هاي تربيتي ومقاديرركوردجاري
214
آنتروپي باقيمانده توزيع هاي طول عمر
215
آنتروپي توپولوژيك توابع پيوسته
216
آنتروپي خام سيستم هاي ديناميكي
217
آنتروپي درهم تنيدگي، ابر رساناي دماي بالا و پيچيدگي از ديدگاه هولوگرافي
218
آنتروپي درهم‌تنيدگي و پيچيدگي زيرناحيه هولوگرافيك در سطوح تكين
219
آنتروپي ركورد و ماكسيمم آنتروپي با قيود Lگشتاوري
220
آنتروپي طرح هاي نمونه گيري با احتمال نابرابر
221
آنتروپي طرحهاي نمونهگيري با احتمال نابرابر
222
آنتروپي فازي
223
آنتروپي متريكي روي همسانريختي هاي روي فضاهاي متريك نافشرده
224
آنتروپي هاي اطلاع كوانتومي و چند جمله اي متعامد
225
آنتروپي و احتمال فازي
226
آنتروپي وكاربرد آن در محاسبه توزيع سرعت ودبي دركانال هاي روباز تنگ
227
آنتن تله متري و فرمان ماهواره كوچك
228
آنتن دي پل استوانه اي
229
آنتن گردان
230
آنتن گردان ماهواره اي
231
آنتن ها در شبكه هاي بيسيم
232
آنتن هاي آرايه فازي
233
آنتن هوشمند تلويزيون
234
آنتن‌هاي نور رسانا براي توليد تابش ترا هرتز
235
آنتنهاي فرستنده فركانس بالا (HF)
236
آنتولوژي كوارتت زهي در آثار آهنگسازان ايراني
237
آنتون چخوف وباغ آلبالو
238
آنتونيوني - دي پالما، تحليل تدويني بلوآپ - بلواوت
239
آنتي بيوتيكهاي ضد قارچي
240
آنتي ژن اختصاصي پروستات PSA ( مقايسه سطوح PSA سرم قبل و بعد از انزال در 21 مرد و قبل وبعد از يكبار كاتتريزاسيون در 39 مرد مراجعه كننده به درمانگاه يا بخش ارولوژي
241
آنتي گون
242
آنتي‌پروسكايت X3OBr (X=Na,K)، با استفاده از امواج تخت بهبود يافته خطي به روش پتانسيل كامل
243
آنتيوس در كراتوس
244
آنچه كه بايد يك مادر و مربي كودك عقب مانده ذهني بداند
245
آنچه يك انماتور باد بداند
246
آنچه يك انيماتور بايد بداند، ترجمه كتاب : kit survival Animators نوشته ريچارد ويليامز
247
آندايز رنگي به روش غوطه وري و تاثير پارامترهاي موثر بر آن
248
آندايزينگ آلياژ AZ31 و بررسي خوردگي پوشش ايجاد شده در محيط هاي مختلف
249
آندايزينگ آلياژ پايه منيزيم سازگار با محيط بدن و بررسي خوردگي پوشش ايجاد شده
250
آندايزينگ پالسي براي ايجاد لايه‌ي آندي رنگي روي فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 304
251
آندايزينگ تيتانيم براي زدودن آلاينده هاي آلي موجود در آب
252
آندايزينگ رنگي آلومينيوم
253
آندايزينگ رنگي آلومينيوم تحت جريان AC و DC
254
آندايزينگ رنگي آلومينيوم زرد - قرمز - آبي
255
آندايزينگ سخت آلومينيوم
256
آندايزينگ سخت آلومينيوم 7075 در دماي محيط
257
آندايزينگ سخت آلومينيوم و آلياژهاي آن در دماي محيط و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
258
آندايزينگ سخت آلياژ آلومينيوم 1100 در دماي محيط
259
آندايزينگ سخت آلياژهاي آلومينيوم
260
آندايزينگ سخت آلياژهاي كارپذير و قابل رسوب سختي آلومينيم در دماي محيط
261
آندايزينگ و رنگ كردن آلومينيم
262
آندايزينگ و رنگ كردن آلومينيوم به روش الكتروليتي
263
آنديس گذاري چندين گوينده در مدارك و مستندات گفتاري
264
آنزلم كيفر و پست مدرنيسم
265
آنزيم ها و شيوه ي استخراج آنها
266
آنژيوگرافي كليه با سيستم MRI
267
آنسوي آئينه ، كاريكاتور و مفاهيم بصري
268
آنفاكتوس روده يا مزانتر
269
آنونس
270
آنيما در سايه زندگي مي كند
271
آهار
272
آهار در نساجي
273
آهار در نساجي و بازيابي آن از پساب ها
274
آهارگيري نشاسته از پارچه ي پنبه اي با استفاده از پلاسماي اتمسفري و ازون
275
آهن و فولاد در ايران
276
آهنگ جمله انگليسي مولفين آرمسترانگ- وارد
277
آهنگ طبيعت
278
آهنگ واكنش هاي همجوشي هسته اي در انرژي هاي بالا
279
آهنگسازي براساس دو قطعه موسيقي محلي ( ليلي ماري - كوشتي مقام )
280
آهنگسازي موسيقي كودك
281
آوا نگاري تحليلي سه تار نوازي ارسلان درگاهي
282
آواشناسي زبان اورامي (پاوه )
283
آوالياني
284
آوانگاري آلبوم نوروز اثر عطاء جنگوك
285
آوانگاري آواز بيات اصفهان رضاقلي ميرزا ظلي ، آناليز و كد كذاري تحرير در آواز ايشان
286
آوانگاري آوازهاي منتشر شده ي اقبال آذر
287
آوانگاري پاره هايي از رديف ميرزاعبدالله به شيوه استاد پرويز مشكاتيان ، به روايت آقاي محمد علائي
288
آوانگاري ترانه هاي تخت حوضي
289
آوانگاري تعدادي از قطعات ضربي استاد حسن كسايي
290
آوانگاري چند آواز از قمرالملوك وزيري
291
آوانگاري دستگاه همايون از رديف « كريم صالح عظيمي » و تطبيق آن با رديف « عبدالله دوامي » ( از لحاظ ادوات تحرير و تلفيق شعر و موسيقي )
292
آوانگاري ده قطعه ي درويش خان براي كمانچه
293
آوانگاري سيزده تصنيف قمر براي ساز تار
294
آوانگاري كلي و تفصيلي خودكار گفتار خوانداري رسمي زبان فارسي، مبتني بر روش بازشناسي آوا
295
آوانگاري گاگريوه هاي بختياري
296
آوانگاري مجموعه مير نوروز ﴿ موسيقي لرستان ﴾
297
آوانگاري مقام هاي دف موسيقي خانقاهي كردستان
298
آوانگاري موسيقي تك صدايي
299
آوانگاري نه قطعه از آثار كيهان كلهر براي كمانچه
300
آوانگاري نه قطعه از اثار كيهان كلهر براي كمانچه
301
آوانگاري و آناليز ده قطعه از آثار استاد حسن كسائي
302
آوانگاري و بررسي آواهاي قمرالملوك وزيري در دستگاه سه گاه
303
آوانگاري و بررسي تطبيقي اجراي ساز كمانچه در دستگاههاي سه گاه و چهارگاه توسط باقرخان ، حسين خان اسماعيل زاده و اصغر بهاري
304
آوانگاري و تجربه و تحليل پنج قطعه از آثار استاد حسن كسايي
305
آوانگاري و تجزيه تحليل دستگاه شور رديف مكتب اصفهان به روايت عباس كاظمي
306
آوانگاري و تجزيه و تحليل آواز اصفهان از استاد بهاري
307
آوانگاري و تجزيه و تحليل آواز محمدرضا شجريان در آلبوم « همايون مثنوي »
308
آوانگاري و تجزيه و تحليل پنج ترانه عاميانه شيرازي
309
آوانگاري و تجزيه و تحليل سه قطعه از استاد محمدرضا لطفي در دستگاه سه گاه
310
آوانگاري و تجزيه و تحليل قطعات بداهه نوازي اصفهان از دو آلبوم « بارانه » و « شورم را » اثر پشنگ كامكار
311
آوانگاري و تجزيه و تحليل قطعاتي از آلبوم ناشكيبا اثر اردشير كامكار
312
آوانگاري و تجزيه و تحليل لاوك سيوه خان
313
آوانگاري و تجزيه و تحليل مقامهاي مجلسي تنبور به روايت علي اكبر مرادي
314
آوانگاري و تجزيه و تحليل يكي از تكنوازيهاي استاد كسايي در آواز بيات اصفهان
315
آوانگاري و تحليل بداهه نوازي هاي آوازي علي اصغر بهاري
316
آوانگاري وتجزيه وتحليل ده آواز اديب خوانساري
317
آوانگاري يازده قطعه از استاد حسن كسايي
318
آوانويسي و تجزيه و تحليل ده قطعه در دستگاه شور از استاد جليل شهناز
319
آوانويسي و مرزبندي زماني پايگاه هاي داده گفتار فارسي با استفاده از مدل مخفي ماركف
320
آواها و القاها در شعر خاقاني
321
آواهاي رنگين ﴿موسيقي- نقاشي﴾
322
آويزه ها در تزئينات داخلي
323
آي سي - تستر شماره (1) IC- TESTER
324
آيا برواقعيت پيروز تواني شد؟
325
آيا بين كودكان درون گرا وبرون گرا از نظز ويژگيهاي شخصيتي اختلاف معني داري وجود دارد؟
326
آيا بين مسئوليت اجتماعي دختران مدارس راهنمائي غيرانتفاعي و دختران مدارس راهنمائي دولتي اختلاف وجود دارد؟
327
آيا بين مسئوليت پذيري اجتماعي دختران مدارس راهنمائي غيرانتفاعي و دختران مدارس راهنمائي دولتي اختلاف وجود ارد؟
328
آيا پول در ايران يك پديده خنثي است؟
329
آيا تشويق دانش آموزان مي تواند يادگيري آنان را افزايش دهد؟
330
آيا تغـييرپذيري (نزديك‌به‌دور در مقابل دور‌به‌نزديك) تمـرين روي يادگيري حركتي ضـمني يك تكلـيف پرتابي در كودكان اثرگذار است؟
331
آيا تلويزيون بعنوان يك وسيله ارتباط جمعي مي تواند پركننده اوقات فراغت باشد از ديدگاه دانشچويان پيام نور بهشهر
332
آيا زايمان طبيعي با اپي زيوتومي احتياج به آنتي بيوتيك دارد( بررسي به مدت 6 ماه )
333
آيا سبك مديريت سازمانهاي آموزشي بر كارايي مديران اثر گذار است
334
آيا شهرت حجت است يا خير؟
335
آيا كد پستي قابليت لازم را براي شناسايي اماكن در تمام سازمانها دارد
336
آيا كودكان مبتلا به لكنت زبان در مقايسه با كودكان عادي همسن و سال خود از افسردگي بيشتري برخوردارند
337
آيا كودكان مبتلا به لكنت زبان در مقايسه با كودكان عادي همسن و سال خود از افسردگي بيشتري برخوردارند
338
آيا معلمين مي توانند بصورت يك مامن خاص در زمينه هاي علمي و رفتاري دانش آموزان موثر واقع شوند؟
339
آيا مي توان به آمارگيري اينترنتي اعتماد كرد؟
340
آيا هنر( موسيقي ) انقلابي انقلاب بنيادي درهنر (موسيقي ) يا انقلاب بنيادي در هنر (موسيقي ) هنر (موسيقي ) انقلابي
341
آيات الاحكام طهارت ويژه بانوان
342
آيات معاد در نهج البلاغه
343
آياتي در شاٌن اميرالمومنين عليه السلام
344
آيروديناميك
345
آيروديناميك پرندگان و كاربرد آن درمسائل مهندسي
346
آيروديناميك تجربي قطار
347
آيروديناميك ساختمانها
348
آيروديناميك موشك
349
آيروني و جايگاه آن در شاهنامه فردوسي
350
آيسي ئي
351
آيفون تصويري با استفاده از ميكرو كنترلر
352
آيكون نگاري سياره ي زحل/ كيوان در نگارگري ايراني
353
آيكونوگرافي بازنمايي «آب» بر روي سفالينه هاي سلجوقي
354
آيكونوگرافي عَلَم‌هاي فلزي در سوگرواري‌ها با تأكيد بر تزئينات پر و حيوانات شاخ‌دار
355
آيكونوگرافي نقش محراب در قاليچه هاي نماز
356
آيكونوگرافي نگاره¬هاي بزم دو دلداده(مورد پژوهي: چهار نگاره از مكتب تبريز و شيراز در دوره صفوي)
357
آيكونولوژي نقوش ايزدبانوان سرسنجاق هاي مفرغي مدور لرستان در عصرآهن
358
آينده ارتباط صنعت و دانشگاه در ايران
359
آينده اي براي گذشته خيابان مدرس ( ارايه الگوي مناسب نما در بافت سنتي شهر كرمانشاه با تاكيد بر حفظ هويت جداره ارزشمند خيابان مدرس)
360
آينده بازار برق ايران، پيش‌بيني تقاضا؛ رويكرد توسعه پايدار
361
آينده پژوهشي كارآفريني زنان: با استفاده از رهيافت عدم‌قطعيت بحراني دربرنامه ريزي سناريو
362
آينده پژوهي بازار قوطي نوشيدني در ايران
363
آينده پژوهي بر مبناي تكنيك هاي تصميم گيري
364
آينده پژوهي تأثير متقابل روندهاي جهاني و سياست بين الملل برمناقشات خاورميانه و تأثير آن بر رقابت هاي ايران و آمريكا تا 2025
365
آينده پژوهي تروريسم مذهبي و تأثيرآن بر امنيت نظام بين¬الملل در دهه آينده (2028-2018)
366
آينده پژوهي جايگاه ايران و عربستان در چرخه قدرت منطقه اي خاورميانه براساس مدل پيتر شوارتز
367
آينده پژوهي حوزه هوافضا: مطالعه تطبيقي چند كشور
368
آينده پژوهي در توسعه منطقه اي (مطالعه موردي منطقه چابهار)
369
آينده پژوهي در مثنوي مولوي
370
آينده پژوهي درباره نحوه توليد و عرضه انرژي الكتريكي در صنعت برق ايران
371
آينده پژوهي رهيافت روستاي خلاق در ايران با تاكيد بر الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
372
آينده پژوهي صنعت مد و پوشاك ايران: بررسي چالش ها و راهكارهاي توسعه
373
آينده پژوهي فقهي﴿ آينده پژوهي و فقه﴾
374
آينده پژوهي فناوري نرم افزار: مطالعه موردي نرم افزارهاي حسابداري در ايران
375
آينده پژوهي قلمرو مهندسي باد در علم فيزيك ساختمان: كاربرد متن كاوي، شبكه هاي عصبي مصنوعي و تحليل مورفولوژيك
376
آينده پژوهي كاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند آموزش توسط اعضاي هيات علمي در دانشگاه اصفهان در افق 1404
377
آينده پژوهي نساجي، تركيب مد و تكنولوژي پوشاك زنانه
378
آينده پژوهي، بررسي و تحليل تكنولوژي سيكلت¬هاي الكتريكي و هيبريدي تا سال 2025
379
آينده توريستي استان خوزستان و نقش صنايع دستي بعنوان توليدات فرهنگي
380
آينده توريستي استان خوزستان و نقش صنايع دستي به عنوان توليدات فرهنگي
381
آينده جهان از ديدگاه اسلام (قرآن - نهج البلاغه ) و مسيحيت
382
آينده روابط ايران و اتحاديه عرب با محوريت عربستان
383
آينده شغلي سربازان و نقش آنها در بازسازي و توسعه كشور
384
آينده كار و راهبردهايي براي توسعه منابع انساني در ايران
385
آينده نگاري توسعه ي منطقه اي (نمونه ي موردي: استان كهگيلويه وبويراحمد)
386
آينده نگاري صنعت بانك داري در افق 10 ساله
387
آينده نگاري فناوري حوزه چاپ در صنعت سراميك با استفاده از رويكرد ره نگاشت فناوري
388
آينده نگاري فناوري هاي همگرا در نظام اداري ايران
389
آينده نگري ژانر وحشت در سينماي ايران
390
آينده نگري و طراحي مدل مناسب براي تعيين اولويت هاي علم و فناوري ايران؛ مطالعه موردي فناوري نانو
391
آينده‌ پژوهي توليدات علمي در قلمرو نوآوريِ باز با كاربرد متن‌ كاوي و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
392
آينده‌پژوهي پاسخگويي سازمان‌هاي دولتي در سطح محلي با استفاده از رهيافت عدم‌قطعيت بحراني در برنامه‌ريزي سناريو
393
آينده‌پژوهي تأثير بحران سوريه بر امنيت ملي رژيم صهيونيستي
394
آينده‌پژوهي تغييرات فيزيكي- كالبدي شهرهاي بزرگ با رويكرد توسعه پايدار شهري (مورد مطالعه: شهر اروميه)
395
آينده‌پژوهي تغييرات فيزيكي- كالبدي شهرهاي بزرگ با رويكرد توسعه پايدار شهري (مورد مطالعه: شهر اروميه)
396
آينده‌پژوهي توسعه خدمات مترو در برخي از كشورهاي منتخب پيشرفته: درسي براي ايران
397
آينده‌پژوهي روابط ايران و تركيه تا سال 2023
398
آينده‌نگاري صنعت مسكن ايران با بهره‌گيري از فنون شناختي
399
آينده‌نگاري مبتني بر تلفيق روش‌هاي سناريونويسي و تصميم‌گيري چندمعياره:افق 10 ساله شركت خدمات دريايي و بندري سينا
400
آينه خانه، تئاتر شهر اصفهان
401
آينه ها
402
آيه ي «دابَّةً مِنَ الأرض» در تفاسير فريقين
403
آيين پيرشاليار و تاثير آن در فرهنگ و ادب اورامان
404
آيين دادرسي در اختلافات كارگر وكارفرا
405
آيين دلبري در سه منظومه غنايي نظامي گنجوي (خسرو و شيرين،ليلي و مجنون،هفت پيكر)
406
آيين زرتشت در ايران
407
آيين سوگواري ومراثي در فرهنگ عاميانه قوم لر
408
آيين شهرياري در دوره ي ساساني بر مبناي روايات ملي
409
آيين شهرياري در هفت پيكر و اسكندر نامه ي نظامي گنجوي
410
آيين فتوت
411
آيين كشورداري در سندبادنامه ظهيري سمرقندي
412
آيين گذار در روستاي كهرويه
413
آيين ها و باورهاي ديني عصر ساساني بر مبناي شاهنامه فردوسي
414
آيين ها و رسوم ايراني در شعر فارسي قرن ششم (با تكيه بر امير معزي ،فلكي شرواني ،انوري ابيوردي)
415
آيين ها و سنت ها در تاريخ بيهقي
416
آيين هاي حنابندان در بندرعبّاس
417
آيين هاي زنانه در ايران با تمركز بر آيين زن شاهي
418
آيين و اسطوره در فرش
بازگشت