<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
آناليز مو با استفاده از روش بيناب نمايي فروشكست القايي ليزري و روش‌هاي طبقه‌بندي SVM وPLS-DA به منظور تفكيك افراد سالم و معتاد چكيده
2
آناليز مواد بروش اسپكتوسكوپي گاماي آني ناشي از جذب نوترونهاي حرارتي (PGNAA)
3
آناليز مواد به روش پيكسي
4
آناليز مواد به مقدار كم به روش اكتيواسيون با نوترون هاي حرارتي (A.A.N)
5
آناليز موثر سازه ها به روش مختلط با استفاده از مفاهيم تئوري گراف
6
آناليز موج با استفاده از تحليل موجك و محاسبه ضريب بازگشت آن
7
آناليز موج با استفاده از تحليل موجك ومحاسبه ضريب بازگشت آن
8
آناليز موجك و پديده هارپ
9
آناليز مودال بدنه كوچك شده اتوبوس C457
10
آناليز مودال پوسته هاي استوانه اي جدار نازك به كمك نرم افزار ABAQUS
11
آناليز مودال سيستم هاي خطي متغير با زمان پريوديك و كاربرد آن بر روي يك تير با جرم متحرك
12
آناليز مودال شاسي كوچك شده اتوبوس C457
13
آناليز مودال شناور تندرو كامپوزيتي و با استفاده از المان محدود
14
آناليز مودال شناور كامپوزيتي با استفاده از روش المان محدود
15
آناليز مودال عملياتي در حضور تحريك هاي هارمونيك
16
آناليز مودال غيرخطي تير كامپوزيتي تيموشنكوي چرخان با تشديد داخلي
17
آناليز مودال لوله اگزوز پژو RD جهت نصبت صحيح محل بستها
18
آناليز مودال ميل لتگ
19
آناليز مودال ميل لنگ
20
آناليز مودال هواپيماي نيروي انساني فرناس
21
آناليز مودال و بهينه سازي شاسي يك خودروي بياباني
22
آناليز مودال و شناسايي پارامترهاي ارتعاشي شفت انتقال قدرت چند تكه با اتصال منعطف
23
آناليز مودهاي موجبرهاي صليبي و Ridge مستطيلي
24
آناليز موسيقيايي لالايي هاي استان فارس و تحليل مردم شناسي آن ها
25
آناليز مولفه فاصله : يك بسط ناپارامتري از آناليز واريانس
26
آناليز مولفه مستقل و استفاده از آن براي بهبود بازشناسي گفتار فارسي
27
آناليز مولكولي اگزونهاي 1و 2و 3و 4و 9 در ژن CYP11B1 در بيماران مبتلا به هيپرپلازي مادرزادي آدرنال )CAH( در زمينه نقص آنزيم 11-B هيدروكسيلاز در منطقه خراسان , molecular analysis of CYP11B1 gene in exons 1,2,3,4 and9 in patients with congenital adrenal hyperplasia)CAH( due to 11b-hydroxylase deficiency in khorasan provinces.
28
آناليز مولكولي گياهچه هاي حاصل از انتقال ژن به جنين هاي رويشي نخل خرما از طريق بمباران ذره اي
29
آناليز مولكولي موتاسيون اگزون هاي 11 و 11 ژن CFTR در مبتلايان سيستيك فيبروزيس در استان كرمانشاه
30
آناليز موومان اول كوارتت زهي پنجم از اليوت كارتر با رويكرد به نحوه ي به كارگيري هارموني
31
آناليز ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از صاعقه با استفاده از تبديل موجك (WAVELET)
32
آناليز ميدان¬هاي الكترومغناطيسي در اطراف شكاف¬هاي سطحي مجاور هم در فلزات، ناشي از القاگرهاي سيمي حامل جريان متناوب با شكل دلخواه
33
آناليز ميداني (موج كامل ) ترانزيستور HEMT موج ميليمتري
34
آناليز ميكروسكوپي و ترموديناميكي ميان كنش بين كربنيك انيدراز II انساني و ساخارين
35
آناليز ناپايداري سرج در موتور جت
36
آناليز نانو ورق ها برپايه تئوري الاستيسيته غير محلي ارينگن با استفاده از روش نوار محدود اسپلاين
37
آناليز نرخ خرابي سيستمهاي فتوولتائيك جهت ارتقاء قابليت اطمينان آنها
38
آناليز نرخ كرنش پوسته زمين با استفاده از روش كمترين مربعات B-اسپلاين و مشاهدات GPS
39
آناليز نرم افزاري المان ها و طراحي سه بعدي جرثقيل هاي اتوماتيك ريلي محوطه اي (ASCŸRMG﴾ و شرح مكانيزم آن
40
آناليز نرمي خطوط لوله
41
آناليز نسبت دخالت مود تفاضلي در مود مشترك براي دو خط مايكرو استريپ موازي ناهمگون ووووووو
42
آناليز نسل هاي T1 و T2 لاين هاي كلزاي تراريخته براي تحمل علفكش گلايفوسيت در شرايط درون شيش هاي و گلخانهاي
43
آناليز نشت از پي وبدنه سدهاي خاكي با درنظر گرفتن توپوگرافي ساختگاه (مطالعه موردي سد گيوي)
44
آناليز نظام منطقه اي خليج فارس با رهيافت "ليبراليزم اقتصادي"
45
آناليز نظري يك سامانه ي آب شيرين كن خورشيدي تشتكي تك شيبي دو مرحله ي
46
آناليز نفت خام و فراورده هاي نفتي واحد تقطير پالايشگاه اصفهان با روش‌هاي جديدتر GC-DHA، XRF، HPLC، ICP و FTIR
47
آناليز نقش بته جقه در پارچه قلمكار اصفهاني
48
آناليز نورد گرم به روش اجزاء محدود F.E.M
49
آناليز نوردگرم به روش اجزاء محدود FEM
50
آناليز نوع و مشخصات مدولاسيون داده هاي ديجيتال با استفاده از روش هاي پردازش رقمي سيگنال ها و تكنيك هاي هوشمند
51
آناليز نيازهاي آبي با روش سريهاي زماني به منظور برآورد بار گره اي در مدلهاي هيدروليكي سيستمهاي توزيع آب
52
آناليز نيرو و تنش در چرخ جاده و بالانگاهدارنده به كمك كامپيوتر
53
آناليز نيرومحرك هاي مغناطيسي فعال با نرم افزار ماكسول
54
آناليز نيروهاي وارده به ناوگان ريلي در تصادفات و بررسي روش هاي بهبود نواحي ضربه گير
55
آناليز هارمونيك روي گروپوييدها
56
آناليز هارمونيك هاي شبكه قدرت با روش شبكه هاي عصبي و استفاده از آن در اندازه گيري هارمونيك ها
57
آناليز هارمونيكي شبكه هاي قدرت در شرايط ماندگار
58
آناليز هاي سرمايشي وگرمايشي يك پروژه اجرايي توسط نرم افزار Carrier
59
آناليز هزينه چرخه عمر و استفاده از آن براي آناليز هزينه چرخه عمر و استفاده از آن براي روسازي ماندگار
60
آناليز هزينه چرخه عمر و استفاده از آن براي مقايسه هزينه هاي روسازي آسفالتي معمولي و روسازي ماندگار
61
آناليز هزينه ساخت سازه هاي مكانيكي
62
آناليز همگرايي يك طرح تفاضل متناهي غيراستاندارد براي مدل زنجيره‌اي لوتكا-ولترا
63
آناليز هيدروديناميكي بويه مهار تك نقطه اي به روش عددي
64
آناليز هيدروديناميكي پروانه‌هاي با نوك بارگذاري شده با روش المان مرزي
65
آناليز هيدروديناميكي توربين باد فراساحل شناور
66
آناليز هيدروديناميكي ربات هوشمند زيردريايي صياد
67
آناليز هيدروديناميكي سازه هاي دريائي فولادي بروش تصادفي
68
آناليز هيدروديناميكي سكوهاي شناور با پايه هاي كششي به روش طيفي
69
آناليز هيدروديناميكي سكوي FPSO در حالت پارگي مهارها به روش عددي
70
آناليز هيدروديناميكي سكوي اسپار در حالت آسيب مهار
71
آناليز هيدروديناميكي سكوي حفاري شناور در حالت دو بعدي و سيستم مهار
72
آناليز هيدروديناميكي سكوي مهار شده ي كشتي سان FPSO، تحت اثر امواج درياي خزر به روش عددي
73
آناليز هيدروديناميكي سكوي نيمه شناور در حالت آسيب ديده بدنه
74
آناليز هيدروديناميكي موج شكن مغروق
75
آناليز هيدروديناميكي موج شكن هاي شناور
76
آناليز هيدروديناميكي يك روبات ماهي هوشمند
77
آناليز هيدروديناميكي يك موج شكن مغروق با استفاده از نرم افزار Open FOAM
78
آناليز و ارزيابي سيم پيچ هاي مبتني بر خم ارشميدسي استفاده شده در انتقال توان بي سيم به ماشين هاي الكتريكي و شبيه سازي با نرم افزار comsol [كامسول]
79
آناليز و استخراج پليمر طبيعي موجود در سقز
80
آناليز و اقتصادي راكتورهاي هسته اي آب سنگين براي ايران
81
آناليز و برآورد پروژه هاي عمراني شهر مشهد از نظر زمان و هزينه با رويكرد مدل سازي اطلاعات ساختمان(BIM)
82
آناليز و بررسي اندازه گيري و كنترل سطح مخازني در صنايع مختلف
83
آناليز و بررسي پرتوهاي X حاصل از تحريك عناصر بوسيله پروتون (PIXE) و بدست آوردن منحني بهره نسبي آشكارسازي
84
آناليز و بررسي پروتون و سديم دووستي توپيرامات با استفاده از محاسبات DFT
85
آناليز و بررسي روشي جهت بهبود فشرده سازي صوت با استفاده ازالگوريتم MPEG-1 Layer III Audio Encoder
86
آناليز و بررسي سيسيتم هاي سنجشگر و كنترل هواپيما
87
آناليز و بررسي وضعيت ترافيكي در سيستم ديجيتال ...
88
آناليز و بهبود كيفيت ولتاژ در شبكه‌هاي توزيع با توجه به افزايش نفوذ سيستم‌هاي فتوولتائيك
89
آناليز و بهينه سازي اتصالات نيمه گيردار
90
آناليز و بهينه سازي ديناميكي ربات هاي توانبخشي راه رفتن مخصوص بيماران سكته مغزي
91
آناليز و پايداري هيدروليكي مخازن موج گير با هواي فشرده
92
آناليز و پروسس منحني هاي الياف توسط كامپيوتر (جلد دوم )
93
آناليز و پروسس منحني هاي الياف توسط كامپيوتر جلد (اول )
94
آناليز و تحليل اگزرژي اقتصادي و بهينه سازي سيكل تركيبي دي اكسيدكربن فوق بحراني برايتون خورشيدي با سيستم ذخيره و رانكين آلي به همراه نمك زدايي به روش تقطير چند مرحله‌اي
95
آناليز و تحليل غير خطي تقويت كننده توان دوهرتي با پيش اعوجاج براي كاربرد در شبكه هاي وايمكس
96
آناليز و تحليل گيرنده هاي MULTIPORT توسط روش آناليز كامل موجي FDTD
97
آناليز و تفسير فشار گذرا براي چاه آزمايي چندلايه اي (Commingled) در مخازن گاز ميعاني- كاربرد براي ميدان گازي پارس جنوبي
98
آناليز و تهيه درزگيرهاي الاستومري تقويت شده
99
آناليز و تهيه نقشه هاي الكترونيكي و روش تست وتعمير يونيت ... راديو نوكيا
100
آناليز و توسعه شاخص هاي نقش سرمايه فكري در پياده سازي مديريت دانش در سازمان امور مالياتي كشور
101
آناليز و توليد شتابنگاشت‌هاي زلزله با استفاده از تبديل Hartley
102
آناليز و جبران سازي نامتعادلي ولتاژ در ژنراتورهاي القايي دوسو تغذيه(DFIG)براي بارهاي غير خطي
103
آناليز و حل سيستم هاي كنترل بهينه از طريق توابع قطعه اي پيوسته
104
آناليز و حل مسايل كنترل بهينه با محدوديتهاي نامساوي با استفاده از توابع تركيبي
105
آناليز و حل مسايل كنترل بهينه غيرخطي با استفاده از يك روش هم مكاني تركيبي
106
آناليز و ساخت موجك فازي يك مرحله اي و دو مرحله اي
107
آناليز و سنتز صوت بروش پيشگويي خطي )LPC(
108
آناليز و سنتز فراسطوح الكترومغناطيسي با سطح مقطع استوانه اي و دلخواه : تئوري و كاربرد ها
109
آناليز و شبيه سازصوت CS-ACELPبا ميزان داده هاي 8000بيت در ثانيه
110
آناليز و شبيه سازي آنتنهاي سيمي در محيطهاي تلفاتي با روش ماتريس خط انتقال
111
آناليز و شبيه سازي انتن هاي نانولوله كربني در حوزه باند تراهرتز
112
آناليز و شبيه سازي بخش گيرنده يك سيستم هدايت پرتوي بمنظور افزايش دقت گيرنده
113
آناليز و شبيه سازي تكنيك امنيت لايه فيزيكي در مخابرات سلولي چند آنتنه در لينك فروسو
114
آناليز و شبيه سازي توزيع ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از سيم پيچ هاي حامل جريان متناوب به شكل دلخواه در اطراف يك هادي مسطح با ضريب هدايت الكتريكي متغير
115
آناليز و شبيه سازي روشهاي كدينگ و مدولاسيون وفقي در مخابرات سيار ماهواره
116
آناليز و شبيه سازي ساختاري سيستم اطلاعات پزشكي
117
آناليز و شبيه سازي شبكه هاي وايمكس ماهواره اي و ارائه راهكارهايي جهت بهبود عملكرد آن
118
آناليز و شبيه سازي گسترده ترانزيستور HBT از نظر سيگنال و نويز
119
آناليز و شبيه سازي ليزر و كسل مولتي مود عمود بر سطح كاواك
120
آناليز و شبيه سازي مدولاسيون هاي چندحامله با بانك فيلتر
121
آناليز و شبيه سازي نشت تشعشعي از تقويت كننده ويدئويي داخل مانيتور به وسيله FDTD
122
آناليز و شبيه سازي نشت تشعشعي از تقويت كننده ويدئويي داخل مانيتور به وسيلهFDTD
123
آناليز و شبيه سازي نفوذ و نشست امواج الكترومغناطيسي از طريق روزنه هاي محفظه هاي فلزي
124
آناليز و شبيه سازي نويز در مدارات غيرخطي مايكروويو كاربرد در اسيلاتورهاي ديودي و ترانزيستوري
125
آناليز و شبيه¬سازي يك فيلتر نوري بلور فتوني نيمه¬هادي با هدف بهبود مشخصات فني
126
آناليز و طراحي آنتن بوقي شياردار با قابليت كاركرد بصورت مونوپالس
127
آناليز و طراحي بال يك هواپيماي سبك
128
آناليز و طراحي برد ميكروپروسسور (CPU) ميكروكامپيوتر لاله 32
129
آناليز و طراحي پايداري استاتيكي و ديناميكي براي جنگنده پشتيباني نزديك طراحي شده مقرون به صرفه
130
آناليز و طراحي دريچه هاي قطاعي و مقايسه روش هاي معمول طراحي با تحليل هاي كامپيوتري
131
آناليز و طراحي سازه شماتيك بدنه هواپيما
132
آناليز و طراحي سيستم كاليبراسيون رادار آرايه فازي غير فعال در باند Ku
133
آناليز و طراحي سيكل تبريد يخچال
134
آناليز و طراحي شبكه مخابرات سيار سلولي با بكارگيري ايستگاههاي پايه به صورت MIMO و ارتباط بدون سيم مش بين سلولها
135
آناليز و طراحي غيرخطي ميكسرهاي غيرديودي (MESFET) و بدست آوردن مشخصات آن
136
آناليز و طراحي فيلتر واريانس متحرك براي سيستم هاي آلارم
137
آناليز و طراحي مدلاتور GMSK با فيلتر ديجيتال
138
آناليز و طراحي منبع تغذيه، مبدل قدرت در دستگاه توكامك
139
آناليز و طراحي يك پروتوتايپ سيستم كنترل گسترده همراه با بررسي تكنيك ها و كارويژه هاي كاربردي و شبيه سازي آن
140
آناليز و طراحي يك ديود نوري بهمني
141
آناليز و طراحي يك روبات مارشكل با ابعاد كوچك بوسيله عملگرهاي جديد
142
آناليز و طرح وبررسي پوسته ها با خمشي دو جانبه ( گبندها)
143
آناليز و عملكرد انواع ژيروسكوپ و بكارگيري آن در سيستمهاي هدايت شونده
144
آناليز و كنترل بهينه سيستم هاي منفرد متغير با زمان با استفاده از موجك هاي هار
145
آناليز و كنترل بهينه ي سيستم هاي تاخيري چند گانه اي خطي با استفاده از توابع تركيبي بلاك - پالس و چند جمله اي هاي درونياب لاگرانژ
146
آناليز و كنترل بهينه ي يك رده از سيستم هاي تاخيري با تابع تاخير قطعه اي ثابت
147
آناليز و كنترل ريزشبكه ها براي بهبود پايداري سيگنال كوچك با در نظر گرفتن عدم قطعيت‌هاي پارامتري
148
آناليز و كنترل ريزشبكه ها براي بهبود پايداري ولتاژ با در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي پارامتري
149
آناليز و مدل سازي رفتار برشي يك تك درزه سنگي تحت شرايط انجام آزمايش برشي مستقيم
150
آناليز و مدل‌سازي فعاليت‌هاي عصبي بخش‌هاي مختلف مغز در پاسخ به تحريك الكتريكي با استفاده از سيگنال‌هاي LFP
151
آناليز و مدلسازي اجزاء عملكرد در سورگوم دانه اي
152
آناليز و مدلسازي انتقال حرارت نانو كامپوزيت چند لايه اي سيليكاته پركاربرد در سپرهاي حرارتي
153
آناليز و مدلسازي عملكرد نويز ميكسر گيرنده (فعال ) باند ماهواره اي (باند Ka)
154
آناليز و مدلسازي ميدانهاي پراكنده شده از يك شكاف مستطيلي واقع در صفحه هادي كامل با ابعاد بينهايت زير يك لايه دي الكتريك
155
آناليز و مقايسه LIBS و SIBS براي نمونه هاي مختلف در اتمسفر شبيه سازي شده گازي مريخ و زمين
156
آناليز و مقايسه فني خودرو هاي دوگانه سوز
157
آناليز و ميراسازي تشديد زيرسنكرون در نيروگاه هاي بادي داراي ژنراتورهاي القايي از دو سو تغذيه
158
آناليز وابستگي بين تغييرات اپي ژنتيكي و رونويسي ژن
159
آناليز وابسته به زمان تونلها در خاكهاي نرم
160
آناليز وارياس دوطرفه حالت متعادل
161
آناليز واريانس دوطرفه و مقايسه هاي جفتي چند گانه با استفاده از روش بوت استراپ پارامتري
162
آناليز وحل سيستم هاي كنترل بهينه خطي متغير با زمان كه ديناميك آنها به شكل معادلات ديفرانسيلي يا معادلات ديفرانسيلي - انتگرالي باشد
163
آناليز وشبيه سازي بخش beamformer يك رادار آرايه فازي در باند Ku
164
آناليز وشبيه سازي فيلترهاي ميانگذر مايكرواستريپي فركانس بالا
165
آناليز وطراحي توربينهاي حرارتي
166
آناليز ويك نزديك توربين باد به وسيله هات واير
167
آناليز يكدستگاه آب شيرين كن از نوع MED
168
آناليز يكنوا روي فضاهاي برداري توپولوژيك مرتب
169
آناليز، شبيه سازي و بهبود كيفي گيت هاي منطقي تمام نوري بر پايه ي اثر FWM در داخل SOA
170
آناليز، شبيه سازي و بهبود كيفي ليزرهاي ترانزيستوري
171
آناليز، شبيه سازي و بهبود مشخصات ادوات نورآهسته به روش موجبري كريستال فتوني
172
آناليز، شبيه سازي و بهبود مشخصات فني ادوات نورآهسته نيمه هادي با ساختار چاه كوانتومي
173
آناليز، شبيه سازي و بهبود مشخصات فني يك تقويت كننده ي مايكرويو با پيشنهاد تغيير در پارامترهاي ساختار فيزيكي ترانزيستورهاي HBT بكار رفته
174
آناليز، شناسايي و كنترل بهينه ي سيستم هاي خطي تاخيري چند گانه با استفاده از توابع تركيبي لژاندر- بلاك پالس
175
آناليز، طراحي ، شبيه سازي همزمان كننده هاي هايبريد (سري ـ موازي) در سيستم هاي طيف گسترده
176
آناليز، طراحي و امكان سنجي ساخت قاب دستگاه پرس ايزوستاتيك گرم
177
آناليز، طراحي و بهبود عملكرد تقويت كننده توان كلاس E با در نظر گرفتن عناصر پارازيتي
178
آناليز، طراحي و پياده سازي E. M. 1 Trend ﴿يك سيستم اتوماسيون صنعتي﴾
179
آناليز، طراحي و ساخت سيستم هاي مبتني بر انتقال توان بي سيم (شارژر هاي وايرلس)
180
آناليز، طراحي و ساخت ميكسر فعال در باند S
181
آناليز، طراحي و شبيه سازي دستگاه اندازه گيري نيروها و گشتاورهاي تاير خودرو سواري
182
آناليز، طراحي و شبيه سازي همزمان كننده سري- موازي در گيرنده هاي طيف گسترده همراه با مدولاسيون داده
183
آناليزارتعاشي كربن نانو لوله هاي حامل جريان سيال
184
آناليزبرخي تركيبات دارويي و زيستي در نمونه هاي ادرار و پلاسماي خون بااستفاده از روش هاي مختلف استخراج فاز جامد با جاذب هاي نانو الياف و پليمرقالب مولكولي و ريز استخراج فاز مايع با فيبرتو خالي با دستگاه طيف سنج تحرك يوني
185
آناليزبقا و برآوردتابع قابليت اعتماد
186
آناليزجايگاه رمپ هاي ترافيك با استفاده از الگوريتم هاي مختلف دربزرگراههاي درون شهري
187
آناليزديجيتالي صداي قلب در تشخيص بيماريهاي دريچه اي و عروقي بدون استفاده از ECG
188
آناليزديناميكي و آناليز مهار و رايزر براي يكFPSO با شكل پانتون
189
آناليزرفتار تنش -كرنش و ناپايداري شيب هاي ساخته شده از ماسه غيرمتراكم در اثر بالا آمدن سطح آب
190
آناليزصداي مشتريان درفرآيند طراحي وتكوين محصول جديددرصنعت خودروسازي بااستفاده ازروش QFD (مطالعه موردي: اجراي فرآينددرپروژه تيباهاچ بك شركت خودروسازي سايپا)
191
آناليزعملكردماده ميراكننده ويسكوالاستيك درضربه گيرهاي آسانسور
192
آناليزكمانش سازه¬ها با سختي متغير به كمك روش تقريبي اختلال
193
آناليزمكانيكي جريان خون در رگ ها با نرم افزار فلوئنت
194
آناليزميدان حرارتي و تنش در يك پره توربين گاز
195
آناليزميل لنگ درموتورهاي احتراق داخلي
196
آناليزواريانس )Anova(واجراي آن بااستفاده ازنرم افزارspss
197
آناليزوحل سيستم هاي كنترل بهينه خطي متغيربازمان بامحدوديت هاي نامساوي روي متغيرحالت وكنترل
198
آناليزوشبيه سازي سيستمهاي مكانيكي با نرم افزار working model 3d
199
آناليزيك مدل رياضي براي جريان خون در دريچه هاي قلب با استفاده از معادلات stokes Navier
200
آناهيد
201
آنتروپومتري سروصورت دانشجويان پزشكي گيلاني دانشگاه علوم پزشكي گيلان
202
آنتروپي آماره هاي تربيتي ومقاديرركوردجاري
203
آنتروپي باقيمانده توزيع هاي طول عمر
204
آنتروپي توپولوژيك توابع پيوسته
205
آنتروپي خام سيستم هاي ديناميكي
206
آنتروپي درهم تنيدگي، ابر رساناي دماي بالا و پيچيدگي از ديدگاه هولوگرافي
207
آنتروپي درهم‌تنيدگي و پيچيدگي زيرناحيه هولوگرافيك در سطوح تكين
208
آنتروپي ركورد و ماكسيمم آنتروپي با قيود Lگشتاوري
209
آنتروپي طرح هاي نمونه گيري با احتمال نابرابر
210
آنتروپي طرحهاي نمونهگيري با احتمال نابرابر
211
آنتروپي فازي
212
آنتروپي متريكي روي همسانريختي هاي روي فضاهاي متريك نافشرده
213
آنتروپي هاي اطلاع كوانتومي و چند جمله اي متعامد
214
آنتروپي و احتمال فازي
215
آنتروپي وكاربرد آن در محاسبه توزيع سرعت ودبي دركانال هاي روباز تنگ
216
آنتن تله متري و فرمان ماهواره كوچك
217
آنتن دي پل استوانه اي
218
آنتن گردان
219
آنتن گردان ماهواره اي
220
آنتن ها در شبكه هاي بيسيم
221
آنتن هاي آرايه فازي
222
آنتن هوشمند تلويزيون
223
آنتن‌هاي نور رسانا براي توليد تابش ترا هرتز
224
آنتنهاي فرستنده فركانس بالا (HF)
225
آنتولوژي كوارتت زهي در آثار آهنگسازان ايراني
226
آنتون چخوف وباغ آلبالو
227
آنتونيوني - دي پالما، تحليل تدويني بلوآپ - بلواوت
228
آنتي بيوتيكهاي ضد قارچي
229
آنتي ژن اختصاصي پروستات PSA ( مقايسه سطوح PSA سرم قبل و بعد از انزال در 21 مرد و قبل وبعد از يكبار كاتتريزاسيون در 39 مرد مراجعه كننده به درمانگاه يا بخش ارولوژي
230
آنتي گون
231
آنتي‌پروسكايت X3OBr (X=Na,K)، با استفاده از امواج تخت بهبود يافته خطي به روش پتانسيل كامل
232
آنتيوس در كراتوس
233
آنچه كه بايد يك مادر و مربي كودك عقب مانده ذهني بداند
234
آنچه يك انماتور باد بداند
235
آنچه يك انيماتور بايد بداند، ترجمه كتاب : kit survival Animators نوشته ريچارد ويليامز
236
آندايز رنگي به روش غوطه وري و تاثير پارامترهاي موثر بر آن
237
آندايزينگ آلياژ AZ31 و بررسي خوردگي پوشش ايجاد شده در محيط هاي مختلف
238
آندايزينگ آلياژ پايه منيزيم سازگار با محيط بدن و بررسي خوردگي پوشش ايجاد شده
239
آندايزينگ پالسي براي ايجاد لايه‌ي آندي رنگي روي فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 304
240
آندايزينگ تيتانيم براي زدودن آلاينده هاي آلي موجود در آب
241
آندايزينگ رنگي آلومينيوم
242
آندايزينگ رنگي آلومينيوم تحت جريان AC و DC
243
آندايزينگ رنگي آلومينيوم زرد - قرمز - آبي
244
آندايزينگ سخت آلومينيوم
245
آندايزينگ سخت آلومينيوم 7075 در دماي محيط
246
آندايزينگ سخت آلومينيوم و آلياژهاي آن در دماي محيط و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
247
آندايزينگ سخت آلياژ آلومينيوم 1100 در دماي محيط
248
آندايزينگ سخت آلياژهاي آلومينيوم
249
آندايزينگ سخت آلياژهاي كارپذير و قابل رسوب سختي آلومينيم در دماي محيط
250
آندايزينگ و رنگ كردن آلومينيم
251
آندايزينگ و رنگ كردن آلومينيوم به روش الكتروليتي
252
آنديس گذاري چندين گوينده در مدارك و مستندات گفتاري
253
آنزلم كيفر و پست مدرنيسم
254
آنزيم ها و شيوه ي استخراج آنها
255
آنژيوگرافي كليه با سيستم MRI
256
آنسوي آئينه ، كاريكاتور و مفاهيم بصري
257
آنفاكتوس روده يا مزانتر
258
آنونس
259
آنيما در سايه زندگي مي كند
260
آهار
261
آهار در نساجي
262
آهار در نساجي و بازيابي آن از پساب ها
263
آهارگيري نشاسته از پارچه ي پنبه اي با استفاده از پلاسماي اتمسفري و ازون
264
آهن و فولاد در ايران
265
آهنگ جمله انگليسي مولفين آرمسترانگ- وارد
266
آهنگ طبيعت
267
آهنگ واكنش هاي همجوشي هسته اي در انرژي هاي بالا
268
آهنگسازي براساس دو قطعه موسيقي محلي ( ليلي ماري - كوشتي مقام )
269
آهنگسازي موسيقي كودك
270
آوا نگاري تحليلي سه تار نوازي ارسلان درگاهي
271
آواشناسي زبان اورامي (پاوه )
272
آوالياني
273
آوانگاري آلبوم نوروز اثر عطاء جنگوك
274
آوانگاري آواز بيات اصفهان رضاقلي ميرزا ظلي ، آناليز و كد كذاري تحرير در آواز ايشان
275
آوانگاري آوازهاي منتشر شده ي اقبال آذر
276
آوانگاري پاره هايي از رديف ميرزاعبدالله به شيوه استاد پرويز مشكاتيان ، به روايت آقاي محمد علائي
277
آوانگاري ترانه هاي تخت حوضي
278
آوانگاري تعدادي از قطعات ضربي استاد حسن كسايي
279
آوانگاري چند آواز از قمرالملوك وزيري
280
آوانگاري دستگاه همايون از رديف « كريم صالح عظيمي » و تطبيق آن با رديف « عبدالله دوامي » ( از لحاظ ادوات تحرير و تلفيق شعر و موسيقي )
281
آوانگاري ده قطعه ي درويش خان براي كمانچه
282
آوانگاري سيزده تصنيف قمر براي ساز تار
283
آوانگاري كلي و تفصيلي خودكار گفتار خوانداري رسمي زبان فارسي، مبتني بر روش بازشناسي آوا
284
آوانگاري گاگريوه هاي بختياري
285
آوانگاري مجموعه مير نوروز ﴿ موسيقي لرستان ﴾
286
آوانگاري مقام هاي دف موسيقي خانقاهي كردستان
287
آوانگاري موسيقي تك صدايي
288
آوانگاري نه قطعه از آثار كيهان كلهر براي كمانچه
289
آوانگاري نه قطعه از اثار كيهان كلهر براي كمانچه
290
آوانگاري و آناليز ده قطعه از آثار استاد حسن كسائي
291
آوانگاري و بررسي آواهاي قمرالملوك وزيري در دستگاه سه گاه
292
آوانگاري و بررسي تطبيقي اجراي ساز كمانچه در دستگاههاي سه گاه و چهارگاه توسط باقرخان ، حسين خان اسماعيل زاده و اصغر بهاري
293
آوانگاري و تجربه و تحليل پنج قطعه از آثار استاد حسن كسايي
294
آوانگاري و تجزيه تحليل دستگاه شور رديف مكتب اصفهان به روايت عباس كاظمي
295
آوانگاري و تجزيه و تحليل آواز اصفهان از استاد بهاري
296
آوانگاري و تجزيه و تحليل آواز محمدرضا شجريان در آلبوم « همايون مثنوي »
297
آوانگاري و تجزيه و تحليل پنج ترانه عاميانه شيرازي
298
آوانگاري و تجزيه و تحليل سه قطعه از استاد محمدرضا لطفي در دستگاه سه گاه
299
آوانگاري و تجزيه و تحليل قطعات بداهه نوازي اصفهان از دو آلبوم « بارانه » و « شورم را » اثر پشنگ كامكار
300
آوانگاري و تجزيه و تحليل قطعاتي از آلبوم ناشكيبا اثر اردشير كامكار
301
آوانگاري و تجزيه و تحليل لاوك سيوه خان
302
آوانگاري و تجزيه و تحليل مقامهاي مجلسي تنبور به روايت علي اكبر مرادي
303
آوانگاري و تجزيه و تحليل يكي از تكنوازيهاي استاد كسايي در آواز بيات اصفهان
304
آوانگاري و تحليل بداهه نوازي هاي آوازي علي اصغر بهاري
305
آوانگاري وتجزيه وتحليل ده آواز اديب خوانساري
306
آوانگاري يازده قطعه از استاد حسن كسايي
307
آوانويسي و تجزيه و تحليل ده قطعه در دستگاه شور از استاد جليل شهناز
308
آوانويسي و مرزبندي زماني پايگاه هاي داده گفتار فارسي با استفاده از مدل مخفي ماركف
309
آواها و القاها در شعر خاقاني
310
آواهاي رنگين ﴿موسيقي- نقاشي﴾
311
آويزه ها در تزئينات داخلي
312
آي سي - تستر شماره (1) IC- TESTER
313
آيا برواقعيت پيروز تواني شد؟
314
آيا بين كودكان درون گرا وبرون گرا از نظز ويژگيهاي شخصيتي اختلاف معني داري وجود دارد؟
315
آيا بين مسئوليت اجتماعي دختران مدارس راهنمائي غيرانتفاعي و دختران مدارس راهنمائي دولتي اختلاف وجود دارد؟
316
آيا بين مسئوليت پذيري اجتماعي دختران مدارس راهنمائي غيرانتفاعي و دختران مدارس راهنمائي دولتي اختلاف وجود ارد؟
317
آيا پول در ايران يك پديده خنثي است؟
318
آيا تشويق دانش آموزان مي تواند يادگيري آنان را افزايش دهد؟
319
آيا تغـييرپذيري (نزديك‌به‌دور در مقابل دور‌به‌نزديك) تمـرين روي يادگيري حركتي ضـمني يك تكلـيف پرتابي در كودكان اثرگذار است؟
320
آيا تلويزيون بعنوان يك وسيله ارتباط جمعي مي تواند پركننده اوقات فراغت باشد از ديدگاه دانشچويان پيام نور بهشهر
321
آيا زايمان طبيعي با اپي زيوتومي احتياج به آنتي بيوتيك دارد( بررسي به مدت 6 ماه )
322
آيا سبك مديريت سازمانهاي آموزشي بر كارايي مديران اثر گذار است
323
آيا شهرت حجت است يا خير؟
324
آيا كد پستي قابليت لازم را براي شناسايي اماكن در تمام سازمانها دارد
325
آيا كودكان مبتلا به لكنت زبان در مقايسه با كودكان عادي همسن و سال خود از افسردگي بيشتري برخوردارند
326
آيا كودكان مبتلا به لكنت زبان در مقايسه با كودكان عادي همسن و سال خود از افسردگي بيشتري برخوردارند
327
آيا معلمين مي توانند بصورت يك مامن خاص در زمينه هاي علمي و رفتاري دانش آموزان موثر واقع شوند؟
328
آيا مي توان به آمارگيري اينترنتي اعتماد كرد؟
329
آيا هنر( موسيقي ) انقلابي انقلاب بنيادي درهنر (موسيقي ) يا انقلاب بنيادي در هنر (موسيقي ) هنر (موسيقي ) انقلابي
330
آيات الاحكام طهارت ويژه بانوان
331
آيات معاد در نهج البلاغه
332
آياتي در شاٌن اميرالمومنين عليه السلام
333
آيروديناميك
334
آيروديناميك پرندگان و كاربرد آن درمسائل مهندسي
335
آيروديناميك تجربي قطار
336
آيروديناميك ساختمانها
337
آيروديناميك موشك
338
آيروني و جايگاه آن در شاهنامه فردوسي
339
آيسي ئي
340
آيفون تصويري با استفاده از ميكرو كنترلر
341
آيكون نگاري سياره ي زحل/ كيوان در نگارگري ايراني
342
آيكونوگرافي بازنمايي «آب» بر روي سفالينه هاي سلجوقي
343
آيكونوگرافي عَلَم‌هاي فلزي در سوگرواري‌ها با تأكيد بر تزئينات پر و حيوانات شاخ‌دار
344
آيكونوگرافي نقش محراب در قاليچه هاي نماز
345
آيكونوگرافي نگاره¬هاي بزم دو دلداده(مورد پژوهي: چهار نگاره از مكتب تبريز و شيراز در دوره صفوي)
346
آيكونولوژي نقوش ايزدبانوان سرسنجاق هاي مفرغي مدور لرستان در عصرآهن
347
آينده ارتباط صنعت و دانشگاه در ايران
348
آينده اي براي گذشته خيابان مدرس ( ارايه الگوي مناسب نما در بافت سنتي شهر كرمانشاه با تاكيد بر حفظ هويت جداره ارزشمند خيابان مدرس)
349
آينده بازار برق ايران، پيش‌بيني تقاضا؛ رويكرد توسعه پايدار
350
آينده پژوهشي كارآفريني زنان: با استفاده از رهيافت عدم‌قطعيت بحراني دربرنامه ريزي سناريو
351
آينده پژوهي بازار قوطي نوشيدني در ايران
352
آينده پژوهي بر مبناي تكنيك هاي تصميم گيري
353
آينده پژوهي تأثير متقابل روندهاي جهاني و سياست بين الملل برمناقشات خاورميانه و تأثير آن بر رقابت هاي ايران و آمريكا تا 2025
354
آينده پژوهي تروريسم مذهبي و تأثيرآن بر امنيت نظام بين¬الملل در دهه آينده (2028-2018)
355
آينده پژوهي جايگاه ايران و عربستان در چرخه قدرت منطقه اي خاورميانه براساس مدل پيتر شوارتز
356
آينده پژوهي حوزه هوافضا: مطالعه تطبيقي چند كشور
357
آينده پژوهي در توسعه منطقه اي (مطالعه موردي منطقه چابهار)
358
آينده پژوهي در مثنوي مولوي
359
آينده پژوهي درباره نحوه توليد و عرضه انرژي الكتريكي در صنعت برق ايران
360
آينده پژوهي رهيافت روستاي خلاق در ايران با تاكيد بر الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
361
آينده پژوهي صنعت مد و پوشاك ايران: بررسي چالش ها و راهكارهاي توسعه
362
آينده پژوهي فقهي﴿ آينده پژوهي و فقه﴾
363
آينده پژوهي فناوري نرم افزار: مطالعه موردي نرم افزارهاي حسابداري در ايران
364
آينده پژوهي قلمرو مهندسي باد در علم فيزيك ساختمان: كاربرد متن كاوي، شبكه هاي عصبي مصنوعي و تحليل مورفولوژيك
365
آينده پژوهي نساجي، تركيب مد و تكنولوژي پوشاك زنانه
366
آينده پژوهي، بررسي و تحليل تكنولوژي سيكلت¬هاي الكتريكي و هيبريدي تا سال 2025
367
آينده توريستي استان خوزستان و نقش صنايع دستي بعنوان توليدات فرهنگي
368
آينده توريستي استان خوزستان و نقش صنايع دستي به عنوان توليدات فرهنگي
369
آينده جهان از ديدگاه اسلام (قرآن - نهج البلاغه ) و مسيحيت
370
آينده روابط ايران و اتحاديه عرب با محوريت عربستان
371
آينده شغلي سربازان و نقش آنها در بازسازي و توسعه كشور
372
آينده كار و راهبردهايي براي توسعه منابع انساني در ايران
373
آينده نگاري توسعه ي منطقه اي (نمونه ي موردي: استان كهگيلويه وبويراحمد)
374
آينده نگاري صنعت بانك داري در افق 10 ساله
375
آينده نگاري فناوري حوزه چاپ در صنعت سراميك با استفاده از رويكرد ره نگاشت فناوري
376
آينده نگاري فناوري هاي همگرا در نظام اداري ايران
377
آينده نگري ژانر وحشت در سينماي ايران
378
آينده نگري و طراحي مدل مناسب براي تعيين اولويت هاي علم و فناوري ايران؛ مطالعه موردي فناوري نانو
379
آينده‌ پژوهي توليدات علمي در قلمرو نوآوريِ باز با كاربرد متن‌ كاوي و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
380
آينده‌پژوهي پاسخگويي سازمان‌هاي دولتي در سطح محلي با استفاده از رهيافت عدم‌قطعيت بحراني در برنامه‌ريزي سناريو
381
آينده‌پژوهي تأثير بحران سوريه بر امنيت ملي رژيم صهيونيستي
382
آينده‌پژوهي تغييرات فيزيكي- كالبدي شهرهاي بزرگ با رويكرد توسعه پايدار شهري (مورد مطالعه: شهر اروميه)
383
آينده‌پژوهي تغييرات فيزيكي- كالبدي شهرهاي بزرگ با رويكرد توسعه پايدار شهري (مورد مطالعه: شهر اروميه)
384
آينده‌پژوهي توسعه خدمات مترو در برخي از كشورهاي منتخب پيشرفته: درسي براي ايران
385
آينده‌پژوهي روابط ايران و تركيه تا سال 2023
386
آينده‌نگاري صنعت مسكن ايران با بهره‌گيري از فنون شناختي
387
آينده‌نگاري مبتني بر تلفيق روش‌هاي سناريونويسي و تصميم‌گيري چندمعياره:افق 10 ساله شركت خدمات دريايي و بندري سينا
388
آينه خانه، تئاتر شهر اصفهان
389
آينه ها
390
آيه ي «دابَّةً مِنَ الأرض» در تفاسير فريقين
391
آيين پيرشاليار و تاثير آن در فرهنگ و ادب اورامان
392
آيين دادرسي در اختلافات كارگر وكارفرا
393
آيين دلبري در سه منظومه غنايي نظامي گنجوي (خسرو و شيرين،ليلي و مجنون،هفت پيكر)
394
آيين زرتشت در ايران
395
آيين سوگواري ومراثي در فرهنگ عاميانه قوم لر
396
آيين شهرياري در دوره ي ساساني بر مبناي روايات ملي
397
آيين شهرياري در هفت پيكر و اسكندر نامه ي نظامي گنجوي
398
آيين فتوت
399
آيين كشورداري در سندبادنامه ظهيري سمرقندي
400
آيين گذار در روستاي كهرويه
401
آيين ها و باورهاي ديني عصر ساساني بر مبناي شاهنامه فردوسي
402
آيين ها و رسوم ايراني در شعر فارسي قرن ششم (با تكيه بر امير معزي ،فلكي شرواني ،انوري ابيوردي)
403
آيين ها و سنت ها در تاريخ بيهقي
404
آيين هاي حنابندان در بندرعبّاس
405
آيين هاي زنانه در ايران با تمركز بر آيين زن شاهي
406
آيين و اسطوره در فرش
بازگشت