<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
آناليز هاي سرمايشي وگرمايشي يك پروژه اجرايي توسط نرم افزار Carrier
2
آناليز هزينه چرخه عمر و استفاده از آن براي آناليز هزينه چرخه عمر و استفاده از آن براي روسازي ماندگار
3
آناليز هزينه چرخه عمر و استفاده از آن براي مقايسه هزينه هاي روسازي آسفالتي معمولي و روسازي ماندگار
4
آناليز هزينه ساخت سازه هاي مكانيكي
5
آناليز همگرايي يك طرح تفاضل متناهي غيراستاندارد براي مدل زنجيره‌اي لوتكا-ولترا
6
آناليز هيدروديناميكي بويه مهار تك نقطه اي به روش عددي
7
آناليز هيدروديناميكي پروانه‌هاي با نوك بارگذاري شده با روش المان مرزي
8
آناليز هيدروديناميكي توربين باد فراساحل شناور
9
آناليز هيدروديناميكي ربات هوشمند زيردريايي صياد
10
آناليز هيدروديناميكي سازه هاي دريائي فولادي بروش تصادفي
11
آناليز هيدروديناميكي سكوهاي شناور با پايه هاي كششي به روش طيفي
12
آناليز هيدروديناميكي سكوي FPSO در حالت پارگي مهارها به روش عددي
13
آناليز هيدروديناميكي سكوي اسپار در حالت آسيب مهار
14
آناليز هيدروديناميكي سكوي حفاري شناور در حالت دو بعدي و سيستم مهار
15
آناليز هيدروديناميكي سكوي مهار شده ي كشتي سان FPSO، تحت اثر امواج درياي خزر به روش عددي
16
آناليز هيدروديناميكي سكوي نيمه شناور در حالت آسيب ديده بدنه
17
آناليز هيدروديناميكي موج شكن مغروق
18
آناليز هيدروديناميكي موج شكن هاي شناور
19
آناليز هيدروديناميكي يك روبات ماهي هوشمند
20
آناليز هيدروديناميكي يك موج شكن مغروق با استفاده از نرم افزار Open FOAM
21
آناليز و ارزيابي سيم پيچ هاي مبتني بر خم ارشميدسي استفاده شده در انتقال توان بي سيم به ماشين هاي الكتريكي و شبيه سازي با نرم افزار comsol [كامسول]
22
آناليز و استخراج پليمر طبيعي موجود در سقز
23
آناليز و اقتصادي راكتورهاي هسته اي آب سنگين براي ايران
24
آناليز و برآورد پروژه هاي عمراني شهر مشهد از نظر زمان و هزينه با رويكرد مدل سازي اطلاعات ساختمان(BIM)
25
آناليز و بررسي اندازه گيري و كنترل سطح مخازني در صنايع مختلف
26
آناليز و بررسي پرتوهاي X حاصل از تحريك عناصر بوسيله پروتون (PIXE) و بدست آوردن منحني بهره نسبي آشكارسازي
27
آناليز و بررسي پروتون و سديم دووستي توپيرامات با استفاده از محاسبات DFT
28
آناليز و بررسي روشي جهت بهبود فشرده سازي صوت با استفاده ازالگوريتم MPEG-1 Layer III Audio Encoder
29
آناليز و بررسي سيسيتم هاي سنجشگر و كنترل هواپيما
30
آناليز و بررسي وضعيت ترافيكي در سيستم ديجيتال ...
31
آناليز و بهبود كيفيت ولتاژ در شبكه‌هاي توزيع با توجه به افزايش نفوذ سيستم‌هاي فتوولتائيك
32
آناليز و بهينه سازي اتصالات نيمه گيردار
33
آناليز و بهينه سازي ديناميكي ربات هاي توانبخشي راه رفتن مخصوص بيماران سكته مغزي
34
آناليز و پايداري هيدروليكي مخازن موج گير با هواي فشرده
35
آناليز و پروسس منحني هاي الياف توسط كامپيوتر (جلد دوم )
36
آناليز و پروسس منحني هاي الياف توسط كامپيوتر جلد (اول )
37
آناليز و تحليل اگزرژي اقتصادي و بهينه سازي سيكل تركيبي دي اكسيدكربن فوق بحراني برايتون خورشيدي با سيستم ذخيره و رانكين آلي به همراه نمك زدايي به روش تقطير چند مرحله‌اي
38
آناليز و تحليل غير خطي تقويت كننده توان دوهرتي با پيش اعوجاج براي كاربرد در شبكه هاي وايمكس
39
آناليز و تحليل گيرنده هاي MULTIPORT توسط روش آناليز كامل موجي FDTD
40
آناليز و تفسير فشار گذرا براي چاه آزمايي چندلايه اي (Commingled) در مخازن گاز ميعاني- كاربرد براي ميدان گازي پارس جنوبي
41
آناليز و تهيه درزگيرهاي الاستومري تقويت شده
42
آناليز و تهيه نقشه هاي الكترونيكي و روش تست وتعمير يونيت ... راديو نوكيا
43
آناليز و توسعه شاخص هاي نقش سرمايه فكري در پياده سازي مديريت دانش در سازمان امور مالياتي كشور
44
آناليز و توليد شتابنگاشت‌هاي زلزله با استفاده از تبديل Hartley
45
آناليز و جبران سازي نامتعادلي ولتاژ در ژنراتورهاي القايي دوسو تغذيه(DFIG)براي بارهاي غير خطي
46
آناليز و حل سيستم هاي كنترل بهينه از طريق توابع قطعه اي پيوسته
47
آناليز و حل مسايل كنترل بهينه با محدوديتهاي نامساوي با استفاده از توابع تركيبي
48
آناليز و حل مسايل كنترل بهينه غيرخطي با استفاده از يك روش هم مكاني تركيبي
49
آناليز و ساخت موجك فازي يك مرحله اي و دو مرحله اي
50
آناليز و سنتز صوت بروش پيشگويي خطي )LPC(
51
آناليز و سنتز فراسطوح الكترومغناطيسي با سطح مقطع استوانه اي و دلخواه : تئوري و كاربرد ها
52
آناليز و شبيه سازصوت CS-ACELPبا ميزان داده هاي 8000بيت در ثانيه
53
آناليز و شبيه سازي آنتنهاي سيمي در محيطهاي تلفاتي با روش ماتريس خط انتقال
54
آناليز و شبيه سازي انتن هاي نانولوله كربني در حوزه باند تراهرتز
55
آناليز و شبيه سازي بخش گيرنده يك سيستم هدايت پرتوي بمنظور افزايش دقت گيرنده
56
آناليز و شبيه سازي تكنيك امنيت لايه فيزيكي در مخابرات سلولي چند آنتنه در لينك فروسو
57
آناليز و شبيه سازي توزيع ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از سيم پيچ هاي حامل جريان متناوب به شكل دلخواه در اطراف يك هادي مسطح با ضريب هدايت الكتريكي متغير
58
آناليز و شبيه سازي روشهاي كدينگ و مدولاسيون وفقي در مخابرات سيار ماهواره
59
آناليز و شبيه سازي ساختاري سيستم اطلاعات پزشكي
60
آناليز و شبيه سازي شبكه هاي وايمكس ماهواره اي و ارائه راهكارهايي جهت بهبود عملكرد آن
61
آناليز و شبيه سازي گسترده ترانزيستور HBT از نظر سيگنال و نويز
62
آناليز و شبيه سازي ليزر و كسل مولتي مود عمود بر سطح كاواك
63
آناليز و شبيه سازي مدولاسيون هاي چندحامله با بانك فيلتر
64
آناليز و شبيه سازي نشت تشعشعي از تقويت كننده ويدئويي داخل مانيتور به وسيله FDTD
65
آناليز و شبيه سازي نشت تشعشعي از تقويت كننده ويدئويي داخل مانيتور به وسيلهFDTD
66
آناليز و شبيه سازي نفوذ و نشست امواج الكترومغناطيسي از طريق روزنه هاي محفظه هاي فلزي
67
آناليز و شبيه سازي نويز در مدارات غيرخطي مايكروويو كاربرد در اسيلاتورهاي ديودي و ترانزيستوري
68
آناليز و شبيه¬سازي يك فيلتر نوري بلور فتوني نيمه¬هادي با هدف بهبود مشخصات فني
69
آناليز و طراحي آنتن بوقي شياردار با قابليت كاركرد بصورت مونوپالس
70
آناليز و طراحي بال يك هواپيماي سبك
71
آناليز و طراحي برد ميكروپروسسور (CPU) ميكروكامپيوتر لاله 32
72
آناليز و طراحي پايداري استاتيكي و ديناميكي براي جنگنده پشتيباني نزديك طراحي شده مقرون به صرفه
73
آناليز و طراحي دريچه هاي قطاعي و مقايسه روش هاي معمول طراحي با تحليل هاي كامپيوتري
74
آناليز و طراحي سازه شماتيك بدنه هواپيما
75
آناليز و طراحي سيستم كاليبراسيون رادار آرايه فازي غير فعال در باند Ku
76
آناليز و طراحي سيكل تبريد يخچال
77
آناليز و طراحي شبكه مخابرات سيار سلولي با بكارگيري ايستگاههاي پايه به صورت MIMO و ارتباط بدون سيم مش بين سلولها
78
آناليز و طراحي غيرخطي ميكسرهاي غيرديودي (MESFET) و بدست آوردن مشخصات آن
79
آناليز و طراحي فيلتر واريانس متحرك براي سيستم هاي آلارم
80
آناليز و طراحي مدلاتور GMSK با فيلتر ديجيتال
81
آناليز و طراحي منبع تغذيه، مبدل قدرت در دستگاه توكامك
82
آناليز و طراحي يك پروتوتايپ سيستم كنترل گسترده همراه با بررسي تكنيك ها و كارويژه هاي كاربردي و شبيه سازي آن
83
آناليز و طراحي يك ديود نوري بهمني
84
آناليز و طراحي يك روبات مارشكل با ابعاد كوچك بوسيله عملگرهاي جديد
85
آناليز و طرح وبررسي پوسته ها با خمشي دو جانبه ( گبندها)
86
آناليز و عملكرد انواع ژيروسكوپ و بكارگيري آن در سيستمهاي هدايت شونده
87
آناليز و كنترل بهينه سيستم هاي منفرد متغير با زمان با استفاده از موجك هاي هار
88
آناليز و كنترل بهينه ي سيستم هاي تاخيري چند گانه اي خطي با استفاده از توابع تركيبي بلاك - پالس و چند جمله اي هاي درونياب لاگرانژ
89
آناليز و كنترل بهينه ي يك رده از سيستم هاي تاخيري با تابع تاخير قطعه اي ثابت
90
آناليز و كنترل ريزشبكه ها براي بهبود پايداري سيگنال كوچك با در نظر گرفتن عدم قطعيت‌هاي پارامتري
91
آناليز و كنترل ريزشبكه ها براي بهبود پايداري ولتاژ با در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي پارامتري
92
آناليز و مدل سازي رفتار برشي يك تك درزه سنگي تحت شرايط انجام آزمايش برشي مستقيم
93
آناليز و مدل‌سازي فعاليت‌هاي عصبي بخش‌هاي مختلف مغز در پاسخ به تحريك الكتريكي با استفاده از سيگنال‌هاي LFP
94
آناليز و مدلسازي اجزاء عملكرد در سورگوم دانه اي
95
آناليز و مدلسازي انتقال حرارت نانو كامپوزيت چند لايه اي سيليكاته پركاربرد در سپرهاي حرارتي
96
آناليز و مدلسازي عملكرد نويز ميكسر گيرنده (فعال ) باند ماهواره اي (باند Ka)
97
آناليز و مدلسازي ميدانهاي پراكنده شده از يك شكاف مستطيلي واقع در صفحه هادي كامل با ابعاد بينهايت زير يك لايه دي الكتريك
98
آناليز و مقايسه فني خودرو هاي دوگانه سوز
99
آناليز و ميراسازي تشديد زيرسنكرون در نيروگاه هاي بادي داراي ژنراتورهاي القايي از دو سو تغذيه
100
آناليز وابستگي بين تغييرات اپي ژنتيكي و رونويسي ژن
101
آناليز وابسته به زمان تونلها در خاكهاي نرم
102
آناليز وارياس دوطرفه حالت متعادل
103
آناليز واريانس دوطرفه و مقايسه هاي جفتي چند گانه با استفاده از روش بوت استراپ پارامتري
104
آناليز وحل سيستم هاي كنترل بهينه خطي متغير با زمان كه ديناميك آنها به شكل معادلات ديفرانسيلي يا معادلات ديفرانسيلي - انتگرالي باشد
105
آناليز وشبيه سازي بخش beamformer يك رادار آرايه فازي در باند Ku
106
آناليز وشبيه سازي فيلترهاي ميانگذر مايكرواستريپي فركانس بالا
107
آناليز وطراحي توربينهاي حرارتي
108
آناليز ويك نزديك توربين باد به وسيله هات واير
109
آناليز يكدستگاه آب شيرين كن از نوع MED
110
آناليز يكنوا روي فضاهاي برداري توپولوژيك مرتب
111
آناليز، شبيه سازي و بهبود كيفي گيت هاي منطقي تمام نوري بر پايه ي اثر FWM در داخل SOA
112
آناليز، شبيه سازي و بهبود كيفي ليزرهاي ترانزيستوري
113
آناليز، شبيه سازي و بهبود مشخصات ادوات نورآهسته به روش موجبري كريستال فتوني
114
آناليز، شبيه سازي و بهبود مشخصات فني ادوات نورآهسته نيمه هادي با ساختار چاه كوانتومي
115
آناليز، شبيه سازي و بهبود مشخصات فني يك تقويت كننده ي مايكرويو با پيشنهاد تغيير در پارامترهاي ساختار فيزيكي ترانزيستورهاي HBT بكار رفته
116
آناليز، شناسايي و كنترل بهينه ي سيستم هاي خطي تاخيري چند گانه با استفاده از توابع تركيبي لژاندر- بلاك پالس
117
آناليز، طراحي ، شبيه سازي همزمان كننده هاي هايبريد (سري ـ موازي) در سيستم هاي طيف گسترده
118
آناليز، طراحي و امكان سنجي ساخت قاب دستگاه پرس ايزوستاتيك گرم
119
آناليز، طراحي و بهبود عملكرد تقويت كننده توان كلاس E با در نظر گرفتن عناصر پارازيتي
120
آناليز، طراحي و پياده سازي E. M. 1 Trend ﴿يك سيستم اتوماسيون صنعتي﴾
121
آناليز، طراحي و ساخت سيستم هاي مبتني بر انتقال توان بي سيم (شارژر هاي وايرلس)
122
آناليز، طراحي و ساخت ميكسر فعال در باند S
123
آناليز، طراحي و شبيه سازي دستگاه اندازه گيري نيروها و گشتاورهاي تاير خودرو سواري
124
آناليز، طراحي و شبيه سازي همزمان كننده سري- موازي در گيرنده هاي طيف گسترده همراه با مدولاسيون داده
125
آناليزارتعاشي كربن نانو لوله هاي حامل جريان سيال
126
آناليزبرخي تركيبات دارويي و زيستي در نمونه هاي ادرار و پلاسماي خون بااستفاده از روش هاي مختلف استخراج فاز جامد با جاذب هاي نانو الياف و پليمرقالب مولكولي و ريز استخراج فاز مايع با فيبرتو خالي با دستگاه طيف سنج تحرك يوني
127
آناليزبقا و برآوردتابع قابليت اعتماد
128
آناليزجايگاه رمپ هاي ترافيك با استفاده از الگوريتم هاي مختلف دربزرگراههاي درون شهري
129
آناليزديجيتالي صداي قلب در تشخيص بيماريهاي دريچه اي و عروقي بدون استفاده از ECG
130
آناليزديناميكي و آناليز مهار و رايزر براي يكFPSO با شكل پانتون
131
آناليزرفتار تنش -كرنش و ناپايداري شيب هاي ساخته شده از ماسه غيرمتراكم در اثر بالا آمدن سطح آب
132
آناليزصداي مشتريان درفرآيند طراحي وتكوين محصول جديددرصنعت خودروسازي بااستفاده ازروش QFD (مطالعه موردي: اجراي فرآينددرپروژه تيباهاچ بك شركت خودروسازي سايپا)
133
آناليزعملكردماده ميراكننده ويسكوالاستيك درضربه گيرهاي آسانسور
134
آناليزكمانش سازه¬ها با سختي متغير به كمك روش تقريبي اختلال
135
آناليزمكانيكي جريان خون در رگ ها با نرم افزار فلوئنت
136
آناليزميدان حرارتي و تنش در يك پره توربين گاز
137
آناليزميل لنگ درموتورهاي احتراق داخلي
138
آناليزواريانس )Anova(واجراي آن بااستفاده ازنرم افزارspss
139
آناليزوحل سيستم هاي كنترل بهينه خطي متغيربازمان بامحدوديت هاي نامساوي روي متغيرحالت وكنترل
140
آناليزوشبيه سازي سيستمهاي مكانيكي با نرم افزار working model 3d
141
آناليزيك مدل رياضي براي جريان خون در دريچه هاي قلب با استفاده از معادلات stokes Navier
142
آناهيد
143
آنتروپومتري سروصورت دانشجويان پزشكي گيلاني دانشگاه علوم پزشكي گيلان
144
آنتروپي آماره هاي تربيتي ومقاديرركوردجاري
145
آنتروپي باقيمانده توزيع هاي طول عمر
146
آنتروپي توپولوژيك توابع پيوسته
147
آنتروپي خام سيستم هاي ديناميكي
148
آنتروپي درهم تنيدگي، ابر رساناي دماي بالا و پيچيدگي از ديدگاه هولوگرافي
149
آنتروپي درهم‌تنيدگي و پيچيدگي زيرناحيه هولوگرافيك در سطوح تكين
150
آنتروپي ركورد و ماكسيمم آنتروپي با قيود Lگشتاوري
151
آنتروپي طرح هاي نمونه گيري با احتمال نابرابر
152
آنتروپي طرحهاي نمونهگيري با احتمال نابرابر
153
آنتروپي فازي
154
آنتروپي متريكي روي همسانريختي هاي روي فضاهاي متريك نافشرده
155
آنتروپي هاي اطلاع كوانتومي و چند جمله اي متعامد
156
آنتروپي و احتمال فازي
157
آنتروپي وكاربرد آن در محاسبه توزيع سرعت ودبي دركانال هاي روباز تنگ
158
آنتن تله متري و فرمان ماهواره كوچك
159
آنتن دي پل استوانه اي
160
آنتن گردان
161
آنتن گردان ماهواره اي
162
آنتن ها در شبكه هاي بيسيم
163
آنتن هاي آرايه فازي
164
آنتن هوشمند تلويزيون
165
آنتن‌هاي نور رسانا براي توليد تابش ترا هرتز
166
آنتنهاي فرستنده فركانس بالا (HF)
167
آنتولوژي كوارتت زهي در آثار آهنگسازان ايراني
168
آنتون چخوف وباغ آلبالو
169
آنتونيوني - دي پالما، تحليل تدويني بلوآپ - بلواوت
170
آنتي بيوتيكهاي ضد قارچي
171
آنتي ژن اختصاصي پروستات PSA ( مقايسه سطوح PSA سرم قبل و بعد از انزال در 21 مرد و قبل وبعد از يكبار كاتتريزاسيون در 39 مرد مراجعه كننده به درمانگاه يا بخش ارولوژي
172
آنتي گون
173
آنتي‌پروسكايت X3OBr (X=Na,K)، با استفاده از امواج تخت بهبود يافته خطي به روش پتانسيل كامل
174
آنتيوس در كراتوس
175
آنچه كه بايد يك مادر و مربي كودك عقب مانده ذهني بداند
176
آنچه يك انماتور باد بداند
177
آنچه يك انيماتور بايد بداند، ترجمه كتاب : kit survival Animators نوشته ريچارد ويليامز
178
آندايز رنگي به روش غوطه وري و تاثير پارامترهاي موثر بر آن
179
آندايزينگ آلياژ AZ31 و بررسي خوردگي پوشش ايجاد شده در محيط هاي مختلف
180
آندايزينگ آلياژ پايه منيزيم سازگار با محيط بدن و بررسي خوردگي پوشش ايجاد شده
181
آندايزينگ پالسي براي ايجاد لايه‌ي آندي رنگي روي فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 304
182
آندايزينگ تيتانيم براي زدودن آلاينده هاي آلي موجود در آب
183
آندايزينگ رنگي آلومينيوم
184
آندايزينگ رنگي آلومينيوم تحت جريان AC و DC
185
آندايزينگ رنگي آلومينيوم زرد - قرمز - آبي
186
آندايزينگ سخت آلومينيوم
187
آندايزينگ سخت آلومينيوم 7075 در دماي محيط
188
آندايزينگ سخت آلومينيوم و آلياژهاي آن در دماي محيط و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
189
آندايزينگ سخت آلياژ آلومينيوم 1100 در دماي محيط
190
آندايزينگ سخت آلياژهاي آلومينيوم
191
آندايزينگ سخت آلياژهاي كارپذير و قابل رسوب سختي آلومينيم در دماي محيط
192
آندايزينگ و رنگ كردن آلومينيم
193
آندايزينگ و رنگ كردن آلومينيوم به روش الكتروليتي
194
آنديس گذاري چندين گوينده در مدارك و مستندات گفتاري
195
آنزلم كيفر و پست مدرنيسم
196
آنزيم ها و شيوه ي استخراج آنها
197
آنژيوگرافي كليه با سيستم MRI
198
آنسوي آئينه ، كاريكاتور و مفاهيم بصري
199
آنفاكتوس روده يا مزانتر
200
آنونس
201
آنيما در سايه زندگي مي كند
202
آهار
203
آهار در نساجي
204
آهار در نساجي و بازيابي آن از پساب ها
205
آهارگيري نشاسته از پارچه ي پنبه اي با استفاده از پلاسماي اتمسفري و ازون
206
آهن و فولاد در ايران
207
آهنگ جمله انگليسي مولفين آرمسترانگ- وارد
208
آهنگ طبيعت
209
آهنگ واكنش هاي همجوشي هسته اي در انرژي هاي بالا
210
آهنگسازي براساس دو قطعه موسيقي محلي ( ليلي ماري - كوشتي مقام )
211
آهنگسازي موسيقي كودك
212
آوا نگاري تحليلي سه تار نوازي ارسلان درگاهي
213
آواشناسي زبان اورامي (پاوه )
214
آوالياني
215
آوانگاري آلبوم نوروز اثر عطاء جنگوك
216
آوانگاري آواز بيات اصفهان رضاقلي ميرزا ظلي ، آناليز و كد كذاري تحرير در آواز ايشان
217
آوانگاري آوازهاي منتشر شده ي اقبال آذر
218
آوانگاري پاره هايي از رديف ميرزاعبدالله به شيوه استاد پرويز مشكاتيان ، به روايت آقاي محمد علائي
219
آوانگاري ترانه هاي تخت حوضي
220
آوانگاري تعدادي از قطعات ضربي استاد حسن كسايي
221
آوانگاري چند آواز از قمرالملوك وزيري
222
آوانگاري دستگاه همايون از رديف « كريم صالح عظيمي » و تطبيق آن با رديف « عبدالله دوامي » ( از لحاظ ادوات تحرير و تلفيق شعر و موسيقي )
223
آوانگاري ده قطعه ي درويش خان براي كمانچه
224
آوانگاري سيزده تصنيف قمر براي ساز تار
225
آوانگاري كلي و تفصيلي خودكار گفتار خوانداري رسمي زبان فارسي، مبتني بر روش بازشناسي آوا
226
آوانگاري گاگريوه هاي بختياري
227
آوانگاري مجموعه مير نوروز ﴿ موسيقي لرستان ﴾
228
آوانگاري مقام هاي دف موسيقي خانقاهي كردستان
229
آوانگاري موسيقي تك صدايي
230
آوانگاري نه قطعه از آثار كيهان كلهر براي كمانچه
231
آوانگاري نه قطعه از اثار كيهان كلهر براي كمانچه
232
آوانگاري و آناليز ده قطعه از آثار استاد حسن كسائي
233
آوانگاري و بررسي آواهاي قمرالملوك وزيري در دستگاه سه گاه
234
آوانگاري و بررسي تطبيقي اجراي ساز كمانچه در دستگاههاي سه گاه و چهارگاه توسط باقرخان ، حسين خان اسماعيل زاده و اصغر بهاري
235
آوانگاري و تجربه و تحليل پنج قطعه از آثار استاد حسن كسايي
236
آوانگاري و تجزيه تحليل دستگاه شور رديف مكتب اصفهان به روايت عباس كاظمي
237
آوانگاري و تجزيه و تحليل آواز اصفهان از استاد بهاري
238
آوانگاري و تجزيه و تحليل آواز محمدرضا شجريان در آلبوم « همايون مثنوي »
239
آوانگاري و تجزيه و تحليل پنج ترانه عاميانه شيرازي
240
آوانگاري و تجزيه و تحليل سه قطعه از استاد محمدرضا لطفي در دستگاه سه گاه
241
آوانگاري و تجزيه و تحليل قطعات بداهه نوازي اصفهان از دو آلبوم « بارانه » و « شورم را » اثر پشنگ كامكار
242
آوانگاري و تجزيه و تحليل قطعاتي از آلبوم ناشكيبا اثر اردشير كامكار
243
آوانگاري و تجزيه و تحليل لاوك سيوه خان
244
آوانگاري و تجزيه و تحليل مقامهاي مجلسي تنبور به روايت علي اكبر مرادي
245
آوانگاري و تجزيه و تحليل يكي از تكنوازيهاي استاد كسايي در آواز بيات اصفهان
246
آوانگاري و تحليل بداهه نوازي هاي آوازي علي اصغر بهاري
247
آوانگاري وتجزيه وتحليل ده آواز اديب خوانساري
248
آوانگاري يازده قطعه از استاد حسن كسايي
249
آوانويسي و تجزيه و تحليل ده قطعه در دستگاه شور از استاد جليل شهناز
250
آوانويسي و مرزبندي زماني پايگاه هاي داده گفتار فارسي با استفاده از مدل مخفي ماركف
251
آواها و القاها در شعر خاقاني
252
آواهاي رنگين ﴿موسيقي- نقاشي﴾
253
آويزه ها در تزئينات داخلي
254
آي سي - تستر شماره (1) IC- TESTER
255
آيا برواقعيت پيروز تواني شد؟
256
آيا بين كودكان درون گرا وبرون گرا از نظز ويژگيهاي شخصيتي اختلاف معني داري وجود دارد؟
257
آيا بين مسئوليت اجتماعي دختران مدارس راهنمائي غيرانتفاعي و دختران مدارس راهنمائي دولتي اختلاف وجود دارد؟
258
آيا بين مسئوليت پذيري اجتماعي دختران مدارس راهنمائي غيرانتفاعي و دختران مدارس راهنمائي دولتي اختلاف وجود ارد؟
259
آيا پول در ايران يك پديده خنثي است؟
260
آيا تشويق دانش آموزان مي تواند يادگيري آنان را افزايش دهد؟
261
آيا تغـييرپذيري (نزديك‌به‌دور در مقابل دور‌به‌نزديك) تمـرين روي يادگيري حركتي ضـمني يك تكلـيف پرتابي در كودكان اثرگذار است؟
262
آيا تلويزيون بعنوان يك وسيله ارتباط جمعي مي تواند پركننده اوقات فراغت باشد از ديدگاه دانشچويان پيام نور بهشهر
263
آيا زايمان طبيعي با اپي زيوتومي احتياج به آنتي بيوتيك دارد( بررسي به مدت 6 ماه )
264
آيا سبك مديريت سازمانهاي آموزشي بر كارايي مديران اثر گذار است
265
آيا شهرت حجت است يا خير؟
266
آيا كد پستي قابليت لازم را براي شناسايي اماكن در تمام سازمانها دارد
267
آيا كودكان مبتلا به لكنت زبان در مقايسه با كودكان عادي همسن و سال خود از افسردگي بيشتري برخوردارند
268
آيا كودكان مبتلا به لكنت زبان در مقايسه با كودكان عادي همسن و سال خود از افسردگي بيشتري برخوردارند
269
آيا معلمين مي توانند بصورت يك مامن خاص در زمينه هاي علمي و رفتاري دانش آموزان موثر واقع شوند؟
270
آيا مي توان به آمارگيري اينترنتي اعتماد كرد؟
271
آيا هنر( موسيقي ) انقلابي انقلاب بنيادي درهنر (موسيقي ) يا انقلاب بنيادي در هنر (موسيقي ) هنر (موسيقي ) انقلابي
272
آيات الاحكام طهارت ويژه بانوان
273
آيات معاد در نهج البلاغه
274
آياتي در شاٌن اميرالمومنين عليه السلام
275
آيروديناميك
276
آيروديناميك پرندگان و كاربرد آن درمسائل مهندسي
277
آيروديناميك تجربي قطار
278
آيروديناميك ساختمانها
279
آيروديناميك موشك
280
آيروني و جايگاه آن در شاهنامه فردوسي
281
آيسي ئي
282
آيفون تصويري با استفاده از ميكرو كنترلر
283
آيكون نگاري سياره ي زحل/ كيوان در نگارگري ايراني
284
آيكونوگرافي بازنمايي «آب» بر روي سفالينه هاي سلجوقي
285
آيكونوگرافي عَلَم‌هاي فلزي در سوگرواري‌ها با تأكيد بر تزئينات پر و حيوانات شاخ‌دار
286
آيكونوگرافي نقش محراب در قاليچه هاي نماز
287
آيكونولوژي نقوش ايزدبانوان سرسنجاق هاي مفرغي مدور لرستان در عصرآهن
288
آينده ارتباط صنعت و دانشگاه در ايران
289
آينده اي براي گذشته خيابان مدرس ( ارايه الگوي مناسب نما در بافت سنتي شهر كرمانشاه با تاكيد بر حفظ هويت جداره ارزشمند خيابان مدرس)
290
آينده بازار برق ايران، پيش‌بيني تقاضا؛ رويكرد توسعه پايدار
291
آينده پژوهي بازار قوطي نوشيدني در ايران
292
آينده پژوهي بر مبناي تكنيك هاي تصميم گيري
293
آينده پژوهي تأثير متقابل روندهاي جهاني و سياست بين الملل برمناقشات خاورميانه و تأثير آن بر رقابت هاي ايران و آمريكا تا 2025
294
آينده پژوهي تروريسم مذهبي و تأثيرآن بر امنيت نظام بين¬الملل در دهه آينده (2028-2018)
295
آينده پژوهي جايگاه ايران و عربستان در چرخه قدرت منطقه اي خاورميانه براساس مدل پيتر شوارتز
296
آينده پژوهي حوزه هوافضا: مطالعه تطبيقي چند كشور
297
آينده پژوهي در توسعه منطقه اي (مطالعه موردي منطقه چابهار)
298
آينده پژوهي در مثنوي مولوي
299
آينده پژوهي درباره نحوه توليد و عرضه انرژي الكتريكي در صنعت برق ايران
300
آينده پژوهي رهيافت روستاي خلاق در ايران با تاكيد بر الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
301
آينده پژوهي صنعت مد و پوشاك ايران: بررسي چالش ها و راهكارهاي توسعه
302
آينده پژوهي فقهي﴿ آينده پژوهي و فقه﴾
303
آينده پژوهي فناوري نرم افزار: مطالعه موردي نرم افزارهاي حسابداري در ايران
304
آينده پژوهي قلمرو مهندسي باد در علم فيزيك ساختمان: كاربرد متن كاوي، شبكه هاي عصبي مصنوعي و تحليل مورفولوژيك
305
آينده پژوهي نساجي، تركيب مد و تكنولوژي پوشاك زنانه
306
آينده پژوهي، بررسي و تحليل تكنولوژي سيكلت¬هاي الكتريكي و هيبريدي تا سال 2025
307
آينده توريستي استان خوزستان و نقش صنايع دستي بعنوان توليدات فرهنگي
308
آينده توريستي استان خوزستان و نقش صنايع دستي به عنوان توليدات فرهنگي
309
آينده جهان از ديدگاه اسلام (قرآن - نهج البلاغه ) و مسيحيت
310
آينده روابط ايران و اتحاديه عرب با محوريت عربستان
311
آينده شغلي سربازان و نقش آنها در بازسازي و توسعه كشور
312
آينده كار و راهبردهايي براي توسعه منابع انساني در ايران
313
آينده نگاري توسعه ي منطقه اي (نمونه ي موردي: استان كهگيلويه وبويراحمد)
314
آينده نگاري صنعت بانك داري در افق 10 ساله
315
آينده نگاري فناوري حوزه چاپ در صنعت سراميك با استفاده از رويكرد ره نگاشت فناوري
316
آينده نگاري فناوري هاي همگرا در نظام اداري ايران
317
آينده نگري ژانر وحشت در سينماي ايران
318
آينده نگري و طراحي مدل مناسب براي تعيين اولويت هاي علم و فناوري ايران؛ مطالعه موردي فناوري نانو
319
آينده‌ پژوهي توليدات علمي در قلمرو نوآوريِ باز با كاربرد متن‌ كاوي و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
320
آينده‌پژوهي پاسخگويي سازمان‌هاي دولتي در سطح محلي با استفاده از رهيافت عدم‌قطعيت بحراني در برنامه‌ريزي سناريو
321
آينده‌پژوهي تأثير بحران سوريه بر امنيت ملي رژيم صهيونيستي
322
آينده‌پژوهي تغييرات فيزيكي- كالبدي شهرهاي بزرگ با رويكرد توسعه پايدار شهري (مورد مطالعه: شهر اروميه)
323
آينده‌پژوهي تغييرات فيزيكي- كالبدي شهرهاي بزرگ با رويكرد توسعه پايدار شهري (مورد مطالعه: شهر اروميه)
324
آينده‌پژوهي توسعه خدمات مترو در برخي از كشورهاي منتخب پيشرفته: درسي براي ايران
325
آينده‌پژوهي روابط ايران و تركيه تا سال 2023
326
آينده‌نگاري صنعت مسكن ايران با بهره‌گيري از فنون شناختي
327
آينده‌نگاري مبتني بر تلفيق روش‌هاي سناريونويسي و تصميم‌گيري چندمعياره:افق 10 ساله شركت خدمات دريايي و بندري سينا
328
آينه خانه، تئاتر شهر اصفهان
329
آينه ها
330
آيه ي «دابَّةً مِنَ الأرض» در تفاسير فريقين
331
آيين پيرشاليار و تاثير آن در فرهنگ و ادب اورامان
332
آيين دادرسي در اختلافات كارگر وكارفرا
333
آيين دلبري در سه منظومه غنايي نظامي گنجوي (خسرو و شيرين،ليلي و مجنون،هفت پيكر)
334
آيين زرتشت در ايران
335
آيين سوگواري ومراثي در فرهنگ عاميانه قوم لر
336
آيين شهرياري در دوره ي ساساني بر مبناي روايات ملي
337
آيين شهرياري در هفت پيكر و اسكندر نامه ي نظامي گنجوي
338
آيين فتوت
339
آيين كشورداري در سندبادنامه ظهيري سمرقندي
340
آيين گذار در روستاي كهرويه
341
آيين ها و باورهاي ديني عصر ساساني بر مبناي شاهنامه فردوسي
342
آيين ها و رسوم ايراني در شعر فارسي قرن ششم (با تكيه بر امير معزي ،فلكي شرواني ،انوري ابيوردي)
343
آيين ها و سنت ها در تاريخ بيهقي
344
آيين هاي حنابندان در بندرعبّاس
345
آيين هاي زنانه در ايران با تمركز بر آيين زن شاهي
346
آيين و اسطوره در فرش
بازگشت