<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
آناليز كيفي نمونه موليبدنت به وشهاي 1-اكتيوواسيون با نوتررون 2-جذب اتمي 3-پيكسي براي تشخيص رنيم و موليبدن
2
آناليز كيفي و كمي فرآيند پخت تاير از نظر حرارتي ؛ فاز اول
3
آناليز گذاري پراكندگي استوانه هاي فلزي (با سطح مقطع دلخواه) با روش ممان حوزه زمان تسريع شده
4
آناليز گذراي ارتعاشي روتورهاي ترك دار به روش اجزاء محدود
5
آناليز گرمائي فلزات و آلياژها جهت بررسي مكانيسم انجماد
6
آناليز گرمايي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي در حالت دو بعدي
7
آناليز گرمايي مواد
8
آناليز گروهي و مقايسه آماري براي روش هاي MRI كاركردي حالت دائم
9
آناليز گنبدهاي ايراني و تحقيق در هنر سنتي
10
آناليز گنبدهاي ايراني و تحقيق در هنر سنتي
11
آناليز گيربكس اتوماتيك
12
آناليز لرزه اي تونل هاي دوقلو در خاك هايي با قابليت روانگرايي - مطالعه موردي: متروي تبريز
13
آناليز لوت سوئيت شماره 2 اثر باخ
14
آناليز لوله هاي دريايي با دهانه آزاد تحت اثر جريان به روش عددي
15
آناليز ليپ شيتز براي قاب هاي بازيافت فاز
16
آناليز ليفت و درگ هيدروفويل مغروق بر روي يك شناور كاتاماران
17
آناليز مانور شناورهاي زيرسطحي
18
آناليز ماهواره ها و كنترل دما در آنها
19
آناليز مايكرومكانيكي مواد مركب خودترميم شونده
20
آناليز مجراي همگرا-واگرا به كمك نرم افزار ANSYS
21
آناليز محدب
22
آناليز مخازن فشاري جدار ضخيم دوار ساخته شده از مواد با خواص تابعي در يك ميدان مغنا طيسي
23
آناليز مخازن متقارن با محوري از جنس كامپوزيت توسط نرم افزار ANASYS
24
آناليز مختلط
25
آناليز مدارهاي الكتريكي توسط كامپيوتر
26
آناليز مدل ارتباطي هوش سه گانه و كارآفريني سازماني در وزارت ورزش و جوانان ايران ( برمبناي روش رگرسيون و ديماتل فازي)
27
آناليز مدهاي ارتعاشاتي
28
آناليز مطلوبيت پهنه هاي مسكوني
29
آناليز مغزه - ودلايل آسيب رسيدن به نمونه ها
30
آناليز مقاومت اضافي بعد از كمانش ديوارهاي برشي فولادي
31
آناليز مقاومتي پروانه زيردريايي مدل با نرم افزارANSYS
32
آناليز مقايسه اي برهمكنش كربنيك انيدرازII انساني با داروهاي توپيرامات وفيورزمايد با استفاده از تكنيك شبيه سازي ديناميك مولكولي
33
آناليز مقدماتي حركت اسب
34
آناليز مكانيزم ها و تكنيك هاي ايجاد پايداري سيستم هاي اتوپايلوت و شبيه سازي مربوطه
35
آناليز مكانيكي سيال و سازه با استفاده از نرم افزار ANAYS
36
آناليز مميزي پارامتري و ناپارامتري و كاربرد آن در شاخص توسعه انساني
37
آناليز منطقي تصاوير اسناد
38
آناليز مو با استفاده از روش بيناب نمايي فروشكست القايي ليزري و روش‌هاي طبقه‌بندي SVM وPLS-DA به منظور تفكيك افراد سالم و معتاد چكيده
39
آناليز مواد بروش اسپكتوسكوپي گاماي آني ناشي از جذب نوترونهاي حرارتي (PGNAA)
40
آناليز مواد به روش پيكسي
41
آناليز مواد به مقدار كم به روش اكتيواسيون با نوترون هاي حرارتي (A.A.N)
42
آناليز موثر سازه ها به روش مختلط با استفاده از مفاهيم تئوري گراف
43
آناليز موج با استفاده از تحليل موجك و محاسبه ضريب بازگشت آن
44
آناليز موج با استفاده از تحليل موجك ومحاسبه ضريب بازگشت آن
45
آناليز موجك و پديده هارپ
46
آناليز مودال بدنه كوچك شده اتوبوس C457
47
آناليز مودال پوسته هاي استوانه اي جدار نازك به كمك نرم افزار ABAQUS
48
آناليز مودال سيستم هاي خطي متغير با زمان پريوديك و كاربرد آن بر روي يك تير با جرم متحرك
49
آناليز مودال شاسي كوچك شده اتوبوس C457
50
آناليز مودال شناور تندرو كامپوزيتي و با استفاده از المان محدود
51
آناليز مودال شناور كامپوزيتي با استفاده از روش المان محدود
52
آناليز مودال عملياتي در حضور تحريك هاي هارمونيك
53
آناليز مودال غيرخطي تير كامپوزيتي تيموشنكوي چرخان با تشديد داخلي
54
آناليز مودال لوله اگزوز پژو RD جهت نصبت صحيح محل بستها
55
آناليز مودال ميل لتگ
56
آناليز مودال ميل لنگ
57
آناليز مودال هواپيماي نيروي انساني فرناس
58
آناليز مودال و بهينه سازي شاسي يك خودروي بياباني
59
آناليز مودال و شناسايي پارامترهاي ارتعاشي شفت انتقال قدرت چند تكه با اتصال منعطف
60
آناليز مودهاي موجبرهاي صليبي و Ridge مستطيلي
61
آناليز موسيقيايي لالايي هاي استان فارس و تحليل مردم شناسي آن ها
62
آناليز مولفه فاصله : يك بسط ناپارامتري از آناليز واريانس
63
آناليز مولفه مستقل و استفاده از آن براي بهبود بازشناسي گفتار فارسي
64
آناليز مولكولي اگزونهاي 1و 2و 3و 4و 9 در ژن CYP11B1 در بيماران مبتلا به هيپرپلازي مادرزادي آدرنال )CAH( در زمينه نقص آنزيم 11-B هيدروكسيلاز در منطقه خراسان , molecular analysis of CYP11B1 gene in exons 1,2,3,4 and9 in patients with congenital adrenal hyperplasia)CAH( due to 11b-hydroxylase deficiency in khorasan provinces.
65
آناليز مولكولي گياهچه هاي حاصل از انتقال ژن به جنين هاي رويشي نخل خرما از طريق بمباران ذره اي
66
آناليز مولكولي موتاسيون اگزون هاي 11 و 11 ژن CFTR در مبتلايان سيستيك فيبروزيس در استان كرمانشاه
67
آناليز موومان اول كوارتت زهي پنجم از اليوت كارتر با رويكرد به نحوه ي به كارگيري هارموني
68
آناليز ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از صاعقه با استفاده از تبديل موجك (WAVELET)
69
آناليز ميدان¬هاي الكترومغناطيسي در اطراف شكاف¬هاي سطحي مجاور هم در فلزات، ناشي از القاگرهاي سيمي حامل جريان متناوب با شكل دلخواه
70
آناليز ميداني (موج كامل ) ترانزيستور HEMT موج ميليمتري
71
آناليز ميكروسكوپي و ترموديناميكي ميان كنش بين كربنيك انيدراز II انساني و ساخارين
72
آناليز ناپايداري سرج در موتور جت
73
آناليز نانو ورق ها برپايه تئوري الاستيسيته غير محلي ارينگن با استفاده از روش نوار محدود اسپلاين
74
آناليز نرخ خرابي سيستمهاي فتوولتائيك جهت ارتقاء قابليت اطمينان آنها
75
آناليز نرخ كرنش پوسته زمين با استفاده از روش كمترين مربعات B-اسپلاين و مشاهدات GPS
76
آناليز نرم افزاري المان ها و طراحي سه بعدي جرثقيل هاي اتوماتيك ريلي محوطه اي (ASCŸRMG﴾ و شرح مكانيزم آن
77
آناليز نرمي خطوط لوله
78
آناليز نسبت دخالت مود تفاضلي در مود مشترك براي دو خط مايكرو استريپ موازي ناهمگون ووووووو
79
آناليز نسل هاي T1 و T2 لاين هاي كلزاي تراريخته براي تحمل علفكش گلايفوسيت در شرايط درون شيش هاي و گلخانهاي
80
آناليز نشت از پي وبدنه سدهاي خاكي با درنظر گرفتن توپوگرافي ساختگاه (مطالعه موردي سد گيوي)
81
آناليز نظام منطقه اي خليج فارس با رهيافت "ليبراليزم اقتصادي"
82
آناليز نظري يك سامانه ي آب شيرين كن خورشيدي تشتكي تك شيبي دو مرحله ي
83
آناليز نفت خام و فراورده هاي نفتي واحد تقطير پالايشگاه اصفهان با روش‌هاي جديدتر GC-DHA، XRF، HPLC، ICP و FTIR
84
آناليز نقش بته جقه در پارچه قلمكار اصفهاني
85
آناليز نورد گرم به روش اجزاء محدود F.E.M
86
آناليز نوردگرم به روش اجزاء محدود FEM
87
آناليز نوع و مشخصات مدولاسيون داده هاي ديجيتال با استفاده از روش هاي پردازش رقمي سيگنال ها و تكنيك هاي هوشمند
88
آناليز نيازهاي آبي با روش سريهاي زماني به منظور برآورد بار گره اي در مدلهاي هيدروليكي سيستمهاي توزيع آب
89
آناليز نيرو و تنش در چرخ جاده و بالانگاهدارنده به كمك كامپيوتر
90
آناليز نيرومحرك هاي مغناطيسي فعال با نرم افزار ماكسول
91
آناليز نيروهاي وارده به ناوگان ريلي در تصادفات و بررسي روش هاي بهبود نواحي ضربه گير
92
آناليز هارمونيك روي گروپوييدها
93
آناليز هارمونيك هاي شبكه قدرت با روش شبكه هاي عصبي و استفاده از آن در اندازه گيري هارمونيك ها
94
آناليز هارمونيكي شبكه هاي قدرت در شرايط ماندگار
95
آناليز هاي سرمايشي وگرمايشي يك پروژه اجرايي توسط نرم افزار Carrier
96
آناليز هزينه چرخه عمر و استفاده از آن براي آناليز هزينه چرخه عمر و استفاده از آن براي روسازي ماندگار
97
آناليز هزينه چرخه عمر و استفاده از آن براي مقايسه هزينه هاي روسازي آسفالتي معمولي و روسازي ماندگار
98
آناليز هزينه ساخت سازه هاي مكانيكي
99
آناليز همگرايي يك طرح تفاضل متناهي غيراستاندارد براي مدل زنجيره‌اي لوتكا-ولترا
100
آناليز هيدروديناميكي بويه مهار تك نقطه اي به روش عددي
101
آناليز هيدروديناميكي پروانه‌هاي با نوك بارگذاري شده با روش المان مرزي
102
آناليز هيدروديناميكي توربين باد فراساحل شناور
103
آناليز هيدروديناميكي ربات هوشمند زيردريايي صياد
104
آناليز هيدروديناميكي سازه هاي دريائي فولادي بروش تصادفي
105
آناليز هيدروديناميكي سكوهاي شناور با پايه هاي كششي به روش طيفي
106
آناليز هيدروديناميكي سكوي FPSO در حالت پارگي مهارها به روش عددي
107
آناليز هيدروديناميكي سكوي اسپار در حالت آسيب مهار
108
آناليز هيدروديناميكي سكوي حفاري شناور در حالت دو بعدي و سيستم مهار
109
آناليز هيدروديناميكي سكوي مهار شده ي كشتي سان FPSO، تحت اثر امواج درياي خزر به روش عددي
110
آناليز هيدروديناميكي سكوي نيمه شناور در حالت آسيب ديده بدنه
111
آناليز هيدروديناميكي موج شكن مغروق
112
آناليز هيدروديناميكي موج شكن هاي شناور
113
آناليز هيدروديناميكي يك روبات ماهي هوشمند
114
آناليز هيدروديناميكي يك موج شكن مغروق با استفاده از نرم افزار Open FOAM
115
آناليز و ارزيابي سيم پيچ هاي مبتني بر خم ارشميدسي استفاده شده در انتقال توان بي سيم به ماشين هاي الكتريكي و شبيه سازي با نرم افزار comsol [كامسول]
116
آناليز و استخراج پليمر طبيعي موجود در سقز
117
آناليز و اقتصادي راكتورهاي هسته اي آب سنگين براي ايران
118
آناليز و برآورد پروژه هاي عمراني شهر مشهد از نظر زمان و هزينه با رويكرد مدل سازي اطلاعات ساختمان(BIM)
119
آناليز و بررسي اندازه گيري و كنترل سطح مخازني در صنايع مختلف
120
آناليز و بررسي پرتوهاي X حاصل از تحريك عناصر بوسيله پروتون (PIXE) و بدست آوردن منحني بهره نسبي آشكارسازي
121
آناليز و بررسي پروتون و سديم دووستي توپيرامات با استفاده از محاسبات DFT
122
آناليز و بررسي روشي جهت بهبود فشرده سازي صوت با استفاده ازالگوريتم MPEG-1 Layer III Audio Encoder
123
آناليز و بررسي سيسيتم هاي سنجشگر و كنترل هواپيما
124
آناليز و بررسي وضعيت ترافيكي در سيستم ديجيتال ...
125
آناليز و بهبود كيفيت ولتاژ در شبكه‌هاي توزيع با توجه به افزايش نفوذ سيستم‌هاي فتوولتائيك
126
آناليز و بهينه سازي اتصالات نيمه گيردار
127
آناليز و بهينه سازي ديناميكي ربات هاي توانبخشي راه رفتن مخصوص بيماران سكته مغزي
128
آناليز و پايداري هيدروليكي مخازن موج گير با هواي فشرده
129
آناليز و پايش خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژي به روش گشتاور خطي (مطالعه موردي حوضه آبخيز رود زرد - استان خوزستان)
130
آناليز و پروسس منحني هاي الياف توسط كامپيوتر (جلد دوم )
131
آناليز و پروسس منحني هاي الياف توسط كامپيوتر جلد (اول )
132
آناليز و تحليل اگزرژي اقتصادي و بهينه سازي سيكل تركيبي دي اكسيدكربن فوق بحراني برايتون خورشيدي با سيستم ذخيره و رانكين آلي به همراه نمك زدايي به روش تقطير چند مرحله‌اي
133
آناليز و تحليل غير خطي تقويت كننده توان دوهرتي با پيش اعوجاج براي كاربرد در شبكه هاي وايمكس
134
آناليز و تحليل گيرنده هاي MULTIPORT توسط روش آناليز كامل موجي FDTD
135
آناليز و تفسير فشار گذرا براي چاه آزمايي چندلايه اي (Commingled) در مخازن گاز ميعاني- كاربرد براي ميدان گازي پارس جنوبي
136
آناليز و تهيه درزگيرهاي الاستومري تقويت شده
137
آناليز و تهيه نقشه هاي الكترونيكي و روش تست وتعمير يونيت ... راديو نوكيا
138
آناليز و توسعه شاخص هاي نقش سرمايه فكري در پياده سازي مديريت دانش در سازمان امور مالياتي كشور
139
آناليز و توليد شتابنگاشت‌هاي زلزله با استفاده از تبديل Hartley
140
آناليز و جبران سازي نامتعادلي ولتاژ در ژنراتورهاي القايي دوسو تغذيه(DFIG)براي بارهاي غير خطي
141
آناليز و حل سيستم هاي كنترل بهينه از طريق توابع قطعه اي پيوسته
142
آناليز و حل مسايل كنترل بهينه با محدوديتهاي نامساوي با استفاده از توابع تركيبي
143
آناليز و حل مسايل كنترل بهينه غيرخطي با استفاده از يك روش هم مكاني تركيبي
144
آناليز و ساخت موجك فازي يك مرحله اي و دو مرحله اي
145
آناليز و سنتز صوت بروش پيشگويي خطي )LPC(
146
آناليز و سنتز فراسطوح الكترومغناطيسي با سطح مقطع استوانه اي و دلخواه : تئوري و كاربرد ها
147
آناليز و شبيه سازصوت CS-ACELPبا ميزان داده هاي 8000بيت در ثانيه
148
آناليز و شبيه سازي آنتنهاي سيمي در محيطهاي تلفاتي با روش ماتريس خط انتقال
149
آناليز و شبيه سازي انتن هاي نانولوله كربني در حوزه باند تراهرتز
150
آناليز و شبيه سازي بخش گيرنده يك سيستم هدايت پرتوي بمنظور افزايش دقت گيرنده
151
آناليز و شبيه سازي تكنيك امنيت لايه فيزيكي در مخابرات سلولي چند آنتنه در لينك فروسو
152
آناليز و شبيه سازي توزيع ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از سيم پيچ هاي حامل جريان متناوب به شكل دلخواه در اطراف يك هادي مسطح با ضريب هدايت الكتريكي متغير
153
آناليز و شبيه سازي روشهاي كدينگ و مدولاسيون وفقي در مخابرات سيار ماهواره
154
آناليز و شبيه سازي ساختاري سيستم اطلاعات پزشكي
155
آناليز و شبيه سازي شبكه هاي وايمكس ماهواره اي و ارائه راهكارهايي جهت بهبود عملكرد آن
156
آناليز و شبيه سازي گسترده ترانزيستور HBT از نظر سيگنال و نويز
157
آناليز و شبيه سازي ليزر و كسل مولتي مود عمود بر سطح كاواك
158
آناليز و شبيه سازي مدولاسيون هاي چندحامله با بانك فيلتر
159
آناليز و شبيه سازي نشت تشعشعي از تقويت كننده ويدئويي داخل مانيتور به وسيله FDTD
160
آناليز و شبيه سازي نشت تشعشعي از تقويت كننده ويدئويي داخل مانيتور به وسيلهFDTD
161
آناليز و شبيه سازي نفوذ و نشست امواج الكترومغناطيسي از طريق روزنه هاي محفظه هاي فلزي
162
آناليز و شبيه سازي نويز در مدارات غيرخطي مايكروويو كاربرد در اسيلاتورهاي ديودي و ترانزيستوري
163
آناليز و شبيه¬سازي يك فيلتر نوري بلور فتوني نيمه¬هادي با هدف بهبود مشخصات فني
164
آناليز و طراحي آنتن بوقي شياردار با قابليت كاركرد بصورت مونوپالس
165
آناليز و طراحي بال يك هواپيماي سبك
166
آناليز و طراحي برد ميكروپروسسور (CPU) ميكروكامپيوتر لاله 32
167
آناليز و طراحي پايداري استاتيكي و ديناميكي براي جنگنده پشتيباني نزديك طراحي شده مقرون به صرفه
168
آناليز و طراحي دريچه هاي قطاعي و مقايسه روش هاي معمول طراحي با تحليل هاي كامپيوتري
169
آناليز و طراحي سازه شماتيك بدنه هواپيما
170
آناليز و طراحي سيستم كاليبراسيون رادار آرايه فازي غير فعال در باند Ku
171
آناليز و طراحي سيكل تبريد يخچال
172
آناليز و طراحي شبكه مخابرات سيار سلولي با بكارگيري ايستگاههاي پايه به صورت MIMO و ارتباط بدون سيم مش بين سلولها
173
آناليز و طراحي غيرخطي ميكسرهاي غيرديودي (MESFET) و بدست آوردن مشخصات آن
174
آناليز و طراحي فيلتر واريانس متحرك براي سيستم هاي آلارم
175
آناليز و طراحي مدلاتور GMSK با فيلتر ديجيتال
176
آناليز و طراحي منبع تغذيه، مبدل قدرت در دستگاه توكامك
177
آناليز و طراحي يك پروتوتايپ سيستم كنترل گسترده همراه با بررسي تكنيك ها و كارويژه هاي كاربردي و شبيه سازي آن
178
آناليز و طراحي يك ديود نوري بهمني
179
آناليز و طراحي يك روبات مارشكل با ابعاد كوچك بوسيله عملگرهاي جديد
180
آناليز و طرح وبررسي پوسته ها با خمشي دو جانبه ( گبندها)
181
آناليز و عملكرد انواع ژيروسكوپ و بكارگيري آن در سيستمهاي هدايت شونده
182
آناليز و كنترل بهينه سيستم هاي منفرد متغير با زمان با استفاده از موجك هاي هار
183
آناليز و كنترل بهينه ي سيستم هاي تاخيري چند گانه اي خطي با استفاده از توابع تركيبي بلاك - پالس و چند جمله اي هاي درونياب لاگرانژ
184
آناليز و كنترل بهينه ي يك رده از سيستم هاي تاخيري با تابع تاخير قطعه اي ثابت
185
آناليز و كنترل ريزشبكه ها براي بهبود پايداري سيگنال كوچك با در نظر گرفتن عدم قطعيت‌هاي پارامتري
186
آناليز و كنترل ريزشبكه ها براي بهبود پايداري ولتاژ با در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي پارامتري
187
آناليز و مدل سازي رفتار برشي يك تك درزه سنگي تحت شرايط انجام آزمايش برشي مستقيم
188
آناليز و مدل سازي رفتار خاك نرم در اثر حركت چرخ صلب
189
آناليز و مدل‌سازي فعاليت‌هاي عصبي بخش‌هاي مختلف مغز در پاسخ به تحريك الكتريكي با استفاده از سيگنال‌هاي LFP
190
آناليز و مدلسازي اجزاء عملكرد در سورگوم دانه اي
191
آناليز و مدلسازي انتقال حرارت نانو كامپوزيت چند لايه اي سيليكاته پركاربرد در سپرهاي حرارتي
192
آناليز و مدلسازي عملكرد نويز ميكسر گيرنده (فعال ) باند ماهواره اي (باند Ka)
193
آناليز و مدلسازي ميدانهاي پراكنده شده از يك شكاف مستطيلي واقع در صفحه هادي كامل با ابعاد بينهايت زير يك لايه دي الكتريك
194
آناليز و مقايسه LIBS و SIBS براي نمونه هاي مختلف در اتمسفر شبيه سازي شده گازي مريخ و زمين
195
آناليز و مقايسه فني خودرو هاي دوگانه سوز
196
آناليز و ميراسازي تشديد زيرسنكرون در نيروگاه هاي بادي داراي ژنراتورهاي القايي از دو سو تغذيه
197
آناليز وابستگي بين تغييرات اپي ژنتيكي و رونويسي ژن
198
آناليز وابسته به زمان تونلها در خاكهاي نرم
199
آناليز وارياس دوطرفه حالت متعادل
200
آناليز واريانس دوطرفه و مقايسه هاي جفتي چند گانه با استفاده از روش بوت استراپ پارامتري
201
آناليز وحل سيستم هاي كنترل بهينه خطي متغير با زمان كه ديناميك آنها به شكل معادلات ديفرانسيلي يا معادلات ديفرانسيلي - انتگرالي باشد
202
آناليز وشبيه سازي بخش beamformer يك رادار آرايه فازي در باند Ku
203
آناليز وشبيه سازي فيلترهاي ميانگذر مايكرواستريپي فركانس بالا
204
آناليز وطراحي توربينهاي حرارتي
205
آناليز ويك نزديك توربين باد به وسيله هات واير
206
آناليز يكدستگاه آب شيرين كن از نوع MED
207
آناليز يكنوا روي فضاهاي برداري توپولوژيك مرتب
208
آناليز، شبيه سازي و بهبود كيفي گيت هاي منطقي تمام نوري بر پايه ي اثر FWM در داخل SOA
209
آناليز، شبيه سازي و بهبود كيفي ليزرهاي ترانزيستوري
210
آناليز، شبيه سازي و بهبود مشخصات ادوات نورآهسته به روش موجبري كريستال فتوني
211
آناليز، شبيه سازي و بهبود مشخصات فني ادوات نورآهسته نيمه هادي با ساختار چاه كوانتومي
212
آناليز، شبيه سازي و بهبود مشخصات فني يك تقويت كننده ي مايكرويو با پيشنهاد تغيير در پارامترهاي ساختار فيزيكي ترانزيستورهاي HBT بكار رفته
213
آناليز، شناسايي و كنترل بهينه ي سيستم هاي خطي تاخيري چند گانه با استفاده از توابع تركيبي لژاندر- بلاك پالس
214
آناليز، طراحي ، شبيه سازي همزمان كننده هاي هايبريد (سري ـ موازي) در سيستم هاي طيف گسترده
215
آناليز، طراحي و امكان سنجي ساخت قاب دستگاه پرس ايزوستاتيك گرم
216
آناليز، طراحي و بهبود عملكرد تقويت كننده توان كلاس E با در نظر گرفتن عناصر پارازيتي
217
آناليز، طراحي و پياده سازي E. M. 1 Trend ﴿يك سيستم اتوماسيون صنعتي﴾
218
آناليز، طراحي و ساخت سيستم هاي مبتني بر انتقال توان بي سيم (شارژر هاي وايرلس)
219
آناليز، طراحي و ساخت ميكسر فعال در باند S
220
آناليز، طراحي و شبيه سازي دستگاه اندازه گيري نيروها و گشتاورهاي تاير خودرو سواري
221
آناليز، طراحي و شبيه سازي همزمان كننده سري- موازي در گيرنده هاي طيف گسترده همراه با مدولاسيون داده
222
آناليزارتعاشي كربن نانو لوله هاي حامل جريان سيال
223
آناليزبرخي تركيبات دارويي و زيستي در نمونه هاي ادرار و پلاسماي خون بااستفاده از روش هاي مختلف استخراج فاز جامد با جاذب هاي نانو الياف و پليمرقالب مولكولي و ريز استخراج فاز مايع با فيبرتو خالي با دستگاه طيف سنج تحرك يوني
224
آناليزبقا و برآوردتابع قابليت اعتماد
225
آناليزجايگاه رمپ هاي ترافيك با استفاده از الگوريتم هاي مختلف دربزرگراههاي درون شهري
226
آناليزديجيتالي صداي قلب در تشخيص بيماريهاي دريچه اي و عروقي بدون استفاده از ECG
227
آناليزديناميكي و آناليز مهار و رايزر براي يكFPSO با شكل پانتون
228
آناليزرفتار تنش -كرنش و ناپايداري شيب هاي ساخته شده از ماسه غيرمتراكم در اثر بالا آمدن سطح آب
229
آناليزصداي مشتريان درفرآيند طراحي وتكوين محصول جديددرصنعت خودروسازي بااستفاده ازروش QFD (مطالعه موردي: اجراي فرآينددرپروژه تيباهاچ بك شركت خودروسازي سايپا)
230
آناليزعملكردماده ميراكننده ويسكوالاستيك درضربه گيرهاي آسانسور
231
آناليزكمانش سازه¬ها با سختي متغير به كمك روش تقريبي اختلال
232
آناليزمكانيكي جريان خون در رگ ها با نرم افزار فلوئنت
233
آناليزميدان حرارتي و تنش در يك پره توربين گاز
234
آناليزميل لنگ درموتورهاي احتراق داخلي
235
آناليزواريانس )Anova(واجراي آن بااستفاده ازنرم افزارspss
236
آناليزوحل سيستم هاي كنترل بهينه خطي متغيربازمان بامحدوديت هاي نامساوي روي متغيرحالت وكنترل
237
آناليزوشبيه سازي سيستمهاي مكانيكي با نرم افزار working model 3d
238
آناليزيك مدل رياضي براي جريان خون در دريچه هاي قلب با استفاده از معادلات stokes Navier
239
آناهيد
240
آنتروپومتري سروصورت دانشجويان پزشكي گيلاني دانشگاه علوم پزشكي گيلان
241
آنتروپي آماره هاي تربيتي ومقاديرركوردجاري
242
آنتروپي باقيمانده توزيع هاي طول عمر
243
آنتروپي توپولوژيك توابع پيوسته
244
آنتروپي خام سيستم هاي ديناميكي
245
آنتروپي درهم تنيدگي، ابر رساناي دماي بالا و پيچيدگي از ديدگاه هولوگرافي
246
آنتروپي درهم‌تنيدگي و پيچيدگي زيرناحيه هولوگرافيك در سطوح تكين
247
آنتروپي ركورد و ماكسيمم آنتروپي با قيود Lگشتاوري
248
آنتروپي طرح هاي نمونه گيري با احتمال نابرابر
249
آنتروپي طرحهاي نمونهگيري با احتمال نابرابر
250
آنتروپي فازي
251
آنتروپي متريكي روي همسانريختي هاي روي فضاهاي متريك نافشرده
252
آنتروپي هاي اطلاع كوانتومي و چند جمله اي متعامد
253
آنتروپي و احتمال فازي
254
آنتروپي وكاربرد آن در محاسبه توزيع سرعت ودبي دركانال هاي روباز تنگ
255
آنتن تله متري و فرمان ماهواره كوچك
256
آنتن دي پل استوانه اي
257
آنتن گردان
258
آنتن گردان ماهواره اي
259
آنتن ها در شبكه هاي بيسيم
260
آنتن هاي آرايه فازي
261
آنتن هوشمند تلويزيون
262
آنتن‌هاي نور رسانا براي توليد تابش ترا هرتز
263
آنتنهاي فرستنده فركانس بالا (HF)
264
آنتولوژي كوارتت زهي در آثار آهنگسازان ايراني
265
آنتون چخوف وباغ آلبالو
266
آنتونيوني - دي پالما، تحليل تدويني بلوآپ - بلواوت
267
آنتي بيوتيكهاي ضد قارچي
268
آنتي ژن اختصاصي پروستات PSA ( مقايسه سطوح PSA سرم قبل و بعد از انزال در 21 مرد و قبل وبعد از يكبار كاتتريزاسيون در 39 مرد مراجعه كننده به درمانگاه يا بخش ارولوژي
269
آنتي گون
270
آنتي‌پروسكايت X3OBr (X=Na,K)، با استفاده از امواج تخت بهبود يافته خطي به روش پتانسيل كامل
271
آنتيوس در كراتوس
272
آنچه كه بايد يك مادر و مربي كودك عقب مانده ذهني بداند
273
آنچه يك انماتور باد بداند
274
آنچه يك انيماتور بايد بداند، ترجمه كتاب : kit survival Animators نوشته ريچارد ويليامز
275
آندايز رنگي به روش غوطه وري و تاثير پارامترهاي موثر بر آن
276
آندايزينگ آلياژ AZ31 و بررسي خوردگي پوشش ايجاد شده در محيط هاي مختلف
277
آندايزينگ آلياژ پايه منيزيم سازگار با محيط بدن و بررسي خوردگي پوشش ايجاد شده
278
آندايزينگ پالسي براي ايجاد لايه‌ي آندي رنگي روي فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 304
279
آندايزينگ تيتانيم براي زدودن آلاينده هاي آلي موجود در آب
280
آندايزينگ رنگي آلومينيوم
281
آندايزينگ رنگي آلومينيوم تحت جريان AC و DC
282
آندايزينگ رنگي آلومينيوم زرد - قرمز - آبي
283
آندايزينگ سخت آلومينيوم
284
آندايزينگ سخت آلومينيوم 7075 در دماي محيط
285
آندايزينگ سخت آلومينيوم و آلياژهاي آن در دماي محيط و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
286
آندايزينگ سخت آلياژ آلومينيوم 1100 در دماي محيط
287
آندايزينگ سخت آلياژهاي آلومينيوم
288
آندايزينگ سخت آلياژهاي كارپذير و قابل رسوب سختي آلومينيم در دماي محيط
289
آندايزينگ و رنگ كردن آلومينيم
290
آندايزينگ و رنگ كردن آلومينيوم به روش الكتروليتي
291
آنديس گذاري چندين گوينده در مدارك و مستندات گفتاري
292
آنزلم كيفر و پست مدرنيسم
293
آنزيم ها و شيوه ي استخراج آنها
294
آنژيوگرافي كليه با سيستم MRI
295
آنسوي آئينه ، كاريكاتور و مفاهيم بصري
296
آنفاكتوس روده يا مزانتر
297
آنونس
298
آنيما در سايه زندگي مي كند
299
آهار
300
آهار در نساجي
301
آهار در نساجي و بازيابي آن از پساب ها
302
آهارگيري نشاسته از پارچه ي پنبه اي با استفاده از پلاسماي اتمسفري و ازون
303
آهن و فولاد در ايران
304
آهنگ جمله انگليسي مولفين آرمسترانگ- وارد
305
آهنگ طبيعت
306
آهنگ واكنش هاي همجوشي هسته اي در انرژي هاي بالا
307
آهنگسازي براساس دو قطعه موسيقي محلي ( ليلي ماري - كوشتي مقام )
308
آهنگسازي موسيقي كودك
309
آوا نگاري تحليلي سه تار نوازي ارسلان درگاهي
310
آواشناسي زبان اورامي (پاوه )
311
آوالياني
312
آوانگاري آلبوم نوروز اثر عطاء جنگوك
313
آوانگاري آواز بيات اصفهان رضاقلي ميرزا ظلي ، آناليز و كد كذاري تحرير در آواز ايشان
314
آوانگاري آوازهاي منتشر شده ي اقبال آذر
315
آوانگاري پاره هايي از رديف ميرزاعبدالله به شيوه استاد پرويز مشكاتيان ، به روايت آقاي محمد علائي
316
آوانگاري ترانه هاي تخت حوضي
317
آوانگاري تعدادي از قطعات ضربي استاد حسن كسايي
318
آوانگاري چند آواز از قمرالملوك وزيري
319
آوانگاري دستگاه همايون از رديف « كريم صالح عظيمي » و تطبيق آن با رديف « عبدالله دوامي » ( از لحاظ ادوات تحرير و تلفيق شعر و موسيقي )
320
آوانگاري ده قطعه ي درويش خان براي كمانچه
321
آوانگاري سيزده تصنيف قمر براي ساز تار
322
آوانگاري كلي و تفصيلي خودكار گفتار خوانداري رسمي زبان فارسي، مبتني بر روش بازشناسي آوا
323
آوانگاري گاگريوه هاي بختياري
324
آوانگاري مجموعه مير نوروز ﴿ موسيقي لرستان ﴾
325
آوانگاري مقام هاي دف موسيقي خانقاهي كردستان
326
آوانگاري موسيقي تك صدايي
327
آوانگاري نه قطعه از آثار كيهان كلهر براي كمانچه
328
آوانگاري نه قطعه از اثار كيهان كلهر براي كمانچه
329
آوانگاري و آناليز ده قطعه از آثار استاد حسن كسائي
330
آوانگاري و بررسي آواهاي قمرالملوك وزيري در دستگاه سه گاه
331
آوانگاري و بررسي تطبيقي اجراي ساز كمانچه در دستگاههاي سه گاه و چهارگاه توسط باقرخان ، حسين خان اسماعيل زاده و اصغر بهاري
332
آوانگاري و تجربه و تحليل پنج قطعه از آثار استاد حسن كسايي
333
آوانگاري و تجزيه تحليل دستگاه شور رديف مكتب اصفهان به روايت عباس كاظمي
334
آوانگاري و تجزيه و تحليل آواز اصفهان از استاد بهاري
335
آوانگاري و تجزيه و تحليل آواز محمدرضا شجريان در آلبوم « همايون مثنوي »
336
آوانگاري و تجزيه و تحليل پنج ترانه عاميانه شيرازي
337
آوانگاري و تجزيه و تحليل سه قطعه از استاد محمدرضا لطفي در دستگاه سه گاه
338
آوانگاري و تجزيه و تحليل قطعات بداهه نوازي اصفهان از دو آلبوم « بارانه » و « شورم را » اثر پشنگ كامكار
339
آوانگاري و تجزيه و تحليل قطعاتي از آلبوم ناشكيبا اثر اردشير كامكار
340
آوانگاري و تجزيه و تحليل لاوك سيوه خان
341
آوانگاري و تجزيه و تحليل مقامهاي مجلسي تنبور به روايت علي اكبر مرادي
342
آوانگاري و تجزيه و تحليل يكي از تكنوازيهاي استاد كسايي در آواز بيات اصفهان
343
آوانگاري و تحليل بداهه نوازي هاي آوازي علي اصغر بهاري
344
آوانگاري وتجزيه وتحليل ده آواز اديب خوانساري
345
آوانگاري يازده قطعه از استاد حسن كسايي
346
آوانويسي و تجزيه و تحليل ده قطعه در دستگاه شور از استاد جليل شهناز
347
آوانويسي و مرزبندي زماني پايگاه هاي داده گفتار فارسي با استفاده از مدل مخفي ماركف
348
آواها و القاها در شعر خاقاني
349
آواهاي رنگين ﴿موسيقي- نقاشي﴾
350
آويزه ها در تزئينات داخلي
351
آي سي - تستر شماره (1) IC- TESTER
352
آيا برواقعيت پيروز تواني شد؟
353
آيا بين كودكان درون گرا وبرون گرا از نظز ويژگيهاي شخصيتي اختلاف معني داري وجود دارد؟
354
آيا بين مسئوليت اجتماعي دختران مدارس راهنمائي غيرانتفاعي و دختران مدارس راهنمائي دولتي اختلاف وجود دارد؟
355
آيا بين مسئوليت پذيري اجتماعي دختران مدارس راهنمائي غيرانتفاعي و دختران مدارس راهنمائي دولتي اختلاف وجود ارد؟
356
آيا پول در ايران يك پديده خنثي است؟
357
آيا تشويق دانش آموزان مي تواند يادگيري آنان را افزايش دهد؟
358
آيا تغـييرپذيري (نزديك‌به‌دور در مقابل دور‌به‌نزديك) تمـرين روي يادگيري حركتي ضـمني يك تكلـيف پرتابي در كودكان اثرگذار است؟
359
آيا تلويزيون بعنوان يك وسيله ارتباط جمعي مي تواند پركننده اوقات فراغت باشد از ديدگاه دانشچويان پيام نور بهشهر
360
آيا زايمان طبيعي با اپي زيوتومي احتياج به آنتي بيوتيك دارد( بررسي به مدت 6 ماه )
361
آيا سبك مديريت سازمانهاي آموزشي بر كارايي مديران اثر گذار است
362
آيا شهرت حجت است يا خير؟
363
آيا كد پستي قابليت لازم را براي شناسايي اماكن در تمام سازمانها دارد
364
آيا كودكان مبتلا به لكنت زبان در مقايسه با كودكان عادي همسن و سال خود از افسردگي بيشتري برخوردارند
365
آيا كودكان مبتلا به لكنت زبان در مقايسه با كودكان عادي همسن و سال خود از افسردگي بيشتري برخوردارند
366
آيا معلمين مي توانند بصورت يك مامن خاص در زمينه هاي علمي و رفتاري دانش آموزان موثر واقع شوند؟
367
آيا مي توان به آمارگيري اينترنتي اعتماد كرد؟
368
آيا هنر( موسيقي ) انقلابي انقلاب بنيادي درهنر (موسيقي ) يا انقلاب بنيادي در هنر (موسيقي ) هنر (موسيقي ) انقلابي
369
آيات الاحكام طهارت ويژه بانوان
370
آيات معاد در نهج البلاغه
371
آياتي در شاٌن اميرالمومنين عليه السلام
372
آيروديناميك
373
آيروديناميك پرندگان و كاربرد آن درمسائل مهندسي
374
آيروديناميك پره توربين باد با الهام از بال پرنده دريايي
375
آيروديناميك تجربي قطار
376
آيروديناميك ساختمانها
377
آيروديناميك موشك
378
آيروني و جايگاه آن در شاهنامه فردوسي
379
آيسي ئي
380
آيفون تصويري با استفاده از ميكرو كنترلر
381
آيكون نگاري سياره ي زحل/ كيوان در نگارگري ايراني
382
آيكونوگرافي بازنمايي «آب» بر روي سفالينه هاي سلجوقي
383
آيكونوگرافي عَلَم‌هاي فلزي در سوگرواري‌ها با تأكيد بر تزئينات پر و حيوانات شاخ‌دار
384
آيكونوگرافي نقش محراب در قاليچه هاي نماز
385
آيكونوگرافي نگاره¬هاي بزم دو دلداده(مورد پژوهي: چهار نگاره از مكتب تبريز و شيراز در دوره صفوي)
386
آيكونولوژي نقوش ايزدبانوان سرسنجاق هاي مفرغي مدور لرستان در عصرآهن
387
آينده ارتباط صنعت و دانشگاه در ايران
388
آينده اي براي گذشته خيابان مدرس ( ارايه الگوي مناسب نما در بافت سنتي شهر كرمانشاه با تاكيد بر حفظ هويت جداره ارزشمند خيابان مدرس)
389
آينده بازار برق ايران، پيش‌بيني تقاضا؛ رويكرد توسعه پايدار
390
آينده پژوهشي كارآفريني زنان: با استفاده از رهيافت عدم‌قطعيت بحراني دربرنامه ريزي سناريو
391
آينده پژوهي بازار قوطي نوشيدني در ايران
392
آينده پژوهي بر مبناي تكنيك هاي تصميم گيري
393
آينده پژوهي تأثير متقابل روندهاي جهاني و سياست بين الملل برمناقشات خاورميانه و تأثير آن بر رقابت هاي ايران و آمريكا تا 2025
394
آينده پژوهي تروريسم مذهبي و تأثيرآن بر امنيت نظام بين¬الملل در دهه آينده (2028-2018)
395
آينده پژوهي جايگاه ايران و عربستان در چرخه قدرت منطقه اي خاورميانه براساس مدل پيتر شوارتز
396
آينده پژوهي حوزه هوافضا: مطالعه تطبيقي چند كشور
397
آينده پژوهي در توسعه منطقه اي (مطالعه موردي منطقه چابهار)
398
آينده پژوهي در مثنوي مولوي
399
آينده پژوهي درباره نحوه توليد و عرضه انرژي الكتريكي در صنعت برق ايران
400
آينده پژوهي رهيافت روستاي خلاق در ايران با تاكيد بر الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
401
آينده پژوهي صنعت مد و پوشاك ايران: بررسي چالش ها و راهكارهاي توسعه
402
آينده پژوهي فقهي﴿ آينده پژوهي و فقه﴾
403
آينده پژوهي فناوري نرم افزار: مطالعه موردي نرم افزارهاي حسابداري در ايران
404
آينده پژوهي قلمرو مهندسي باد در علم فيزيك ساختمان: كاربرد متن كاوي، شبكه هاي عصبي مصنوعي و تحليل مورفولوژيك
405
آينده پژوهي كاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند آموزش توسط اعضاي هيات علمي در دانشگاه اصفهان در افق 1404
406
آينده پژوهي نساجي، تركيب مد و تكنولوژي پوشاك زنانه
407
آينده پژوهي، بررسي و تحليل تكنولوژي سيكلت¬هاي الكتريكي و هيبريدي تا سال 2025
408
آينده توريستي استان خوزستان و نقش صنايع دستي بعنوان توليدات فرهنگي
409
آينده توريستي استان خوزستان و نقش صنايع دستي به عنوان توليدات فرهنگي
410
آينده جهان از ديدگاه اسلام (قرآن - نهج البلاغه ) و مسيحيت
411
آينده روابط ايران و اتحاديه عرب با محوريت عربستان
412
آينده شغلي سربازان و نقش آنها در بازسازي و توسعه كشور
413
آينده كار و راهبردهايي براي توسعه منابع انساني در ايران
414
آينده نگاري توسعه ي منطقه اي (نمونه ي موردي: استان كهگيلويه وبويراحمد)
415
آينده نگاري صنعت بانك داري در افق 10 ساله
416
آينده نگاري فناوري حوزه چاپ در صنعت سراميك با استفاده از رويكرد ره نگاشت فناوري
417
آينده نگاري فناوري هاي همگرا در نظام اداري ايران
418
آينده نگري ژانر وحشت در سينماي ايران
419
آينده نگري و طراحي مدل مناسب براي تعيين اولويت هاي علم و فناوري ايران؛ مطالعه موردي فناوري نانو
420
آينده‌ پژوهي توليدات علمي در قلمرو نوآوريِ باز با كاربرد متن‌ كاوي و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
421
آينده‌پژوهي پاسخگويي سازمان‌هاي دولتي در سطح محلي با استفاده از رهيافت عدم‌قطعيت بحراني در برنامه‌ريزي سناريو
422
آينده‌پژوهي تأثير بحران سوريه بر امنيت ملي رژيم صهيونيستي
423
آينده‌پژوهي تغييرات فيزيكي- كالبدي شهرهاي بزرگ با رويكرد توسعه پايدار شهري (مورد مطالعه: شهر اروميه)
424
آينده‌پژوهي تغييرات فيزيكي- كالبدي شهرهاي بزرگ با رويكرد توسعه پايدار شهري (مورد مطالعه: شهر اروميه)
425
آينده‌پژوهي توسعه خدمات مترو در برخي از كشورهاي منتخب پيشرفته: درسي براي ايران
426
آينده‌پژوهي روابط ايران و تركيه تا سال 2023
427
آينده‌نگاري صنعت مسكن ايران با بهره‌گيري از فنون شناختي
428
آينده‌نگاري مبتني بر تلفيق روش‌هاي سناريونويسي و تصميم‌گيري چندمعياره:افق 10 ساله شركت خدمات دريايي و بندري سينا
429
آينه خانه، تئاتر شهر اصفهان
430
آينه ها
431
آيه ي «دابَّةً مِنَ الأرض» در تفاسير فريقين
432
آيين پيرشاليار و تاثير آن در فرهنگ و ادب اورامان
433
آيين دادرسي در اختلافات كارگر وكارفرا
434
آيين دلبري در سه منظومه غنايي نظامي گنجوي (خسرو و شيرين،ليلي و مجنون،هفت پيكر)
435
آيين زرتشت در ايران
436
آيين سوگواري ومراثي در فرهنگ عاميانه قوم لر
437
آيين شهرياري در دوره ي ساساني بر مبناي روايات ملي
438
آيين شهرياري در هفت پيكر و اسكندر نامه ي نظامي گنجوي
439
آيين فتوت
440
آيين كشورداري در سندبادنامه ظهيري سمرقندي
441
آيين گذار در روستاي كهرويه
442
آيين ها و باورهاي ديني عصر ساساني بر مبناي شاهنامه فردوسي
443
آيين ها و رسوم ايراني در شعر فارسي قرن ششم (با تكيه بر امير معزي ،فلكي شرواني ،انوري ابيوردي)
444
آيين ها و سنت ها در تاريخ بيهقي
445
آيين هاي حنابندان در بندرعبّاس
446
آيين هاي زنانه در ايران با تمركز بر آيين زن شاهي
447
آيين و اسطوره در فرش
بازگشت