<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ا
2
ا صلاح شيميايي كيتوسان جهت بهبود خواص زيست چسبندگي هيدروژل تهيه شده از آن به بافتهاي بدن در مدل هاي حيواني
3
ا ندازه گيري سرعت جريان خون با استفاده از روش ليزر داپلر
4
ائه مدلي براي تيم‌سازي مبتني بر شبكه همكاري متخصصين
5
ااابببب
6
اادبيات و فرهنگ عامه مردم قهدريجان
7
اارئه يك سيستم انتقال امن و پنهان اطلاعات مبتني بر يك روش بهبود يافته پنهان نگاري پيشنهادي
8
اارزيابي اثربخشي آموزش هاي تخصصي با استفاده از مدل توتادو ﴿مطالعه موردي : شركت آب و فاضلاب استان يزد﴾
9
اارزيابي مؤلفه هاي مؤثر بر مشاركت شهروندان در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري (نمونه مورد مطالعه: شهر نكا)
10
ااسكان غير رسمي در جنوب شرق ايران نمونه موردي:شهر چابهار
11
االغلفب
12
اب شيرين كن خورشيدي
13
ابتناء خداشناسي برخودشناسي و پيامدهاي آن در كسب فضايل اخلاقي از منظر نهج البلاغه
14
ابتناء خداشناسي برخودشناسي و پيامدهاي آن در كسب فضايل اخلاقي از منظر نهج البلاغه
15
ابداع دو روش براي جداسازي، تغليظ و گونه شناسي سلنيم
16
ابداع دو روش جديد براي جداسازي، پيش تغليظ و اندازه گيري تاليم
17
ابداع طرح فرش براساس يافته هاي باستان شناسان در منطقه جنوب شرق ايران﴿تمدن هليل رود﴾
18
ابداع و توسعه روش‌هاي استخراج با استفاده از حلال‌هاي سبز
19
ابداعات شكلي ظروف سفالي در دوره اسلامي و پيش از اسلام
20
ابداعات شكلي ظروف سفالي دردوره اسلامي و پيش از اسلام
21
ابر -BCK جبرهاي نرم و ناهموار
22
ابر Bck -جبرهاي نرم و ناهموار
23
ابر ايده ال هاي فازي ﴿اول ﴾ از r- نيم ابر حلقه ها
24
ابر پايداري معادله راديكالي درجه پنجم در فضاي (بيتا، 2)-باناخ نا ارشميدسي
25
ابر تئوري گرافها براي ايجاد داده ها در مدلهاي اجزاء محدود
26
ابر تقارن فضا زمان در نظريه ي ابر ريسمان
27
ابر حلقه ها، ابر ميدان ها و ديدگاه هاي هندسي
28
ابر حلقه هاي ساخته شده با روابط فازي
29
ابر حلقه هاي ضربي
30
ابر حلقه‌ هاي مرتب و برخي خواص آن‌ ها
31
ابر رسانا
32
ابر رسانايي
33
ابر رسانايي در سيم هاي نانو در حضور ميدان مغناطيسي
34
ابر رسانايي دردماي بالا با پايه آهن
35
ابر رسانايي وكاربردهاي آن
36
ابر شارگي در ستارگان نوتروني
37
ابر شبه BCK ‐ايدال ها در ابر شبه BCK -جبرها
38
ابر گراف ها و گراف هاي يالي آنها
39
ابر گراف هاي كمان انتقالي S هايعنو
40
ابر گروه ها و روابط دوتايي
41
ابر گروه ها، ابر حلقه ها و روابط اساسي
42
ابر گروه هاي n- تايي فازي . پلي گروه و فاكتور پلي گروه n- تايي فازي
43
ابر گروه هاي مشتق شده از ابرگروه هاي (جزئا) شبه مرتب براساس لم پاياني
44
ابر گروهها ناكائوري- L فازي
45
ابر مدل هاي آزاد و دوري
46
ابر مدول ها و مدول هاي اساسي
47
ابر مركز يك حلقه و كاربردهائي از آن
48
ابرآب‌گريز كردن سطح فلز آلومينيوم با ايجاد زبري ميكرو-نانو و كاهش انرژي سطح و بررسي تأثير آن بر جذب پروتئين و چسبندگي باكتريايي
49
ابرآمار و سيستم هاي عدم تعادلي افت وخيزدار
50
ابراء
51
ابرارزياب ها و قدرمطلق هاي فازي
52
ابرتفكيك‌پذيري مبتني بر تك تصوير با استفاده از روش‌هاي مبتني بر مثال
53
ابرتقارن در برهمكنشهاي ناكشسان ژرف
54
ابرتقارن در فيزيك
55
ابرجستجوگر جهان گوگل
56
ابرحلقه ها و بررسي خواص آنها
57
ابرخازن‌هاي مبتني بر نانولوله‌هاي كربني با كارايي بالا براي ذخيره‌سازي انرژي
58
ابردوري بودن عملگرهاي حاصل از حساب تابعي
59
ابردوري بودن و تكرار عملگرهاي سزارو
60
ابردوري زيرفضايي
61
ابرذرات
62
ابررسانا
63
ابررساناها
64
ابررساناهاي پايه ي آهن
65
ابررساناهاي هولوگرافيك ليف‌شيتز و ناورداهاي توپولوژيك سطح كمينه‌ ريو- تاكاياناگي
66
ابررسانايي
67
ابررسانايي superconductivity
68
ابرروندها در حوزه فناوري و اثر آن بر آموزش عالي با نگاه آينده پژوهي
69
ابررويه هاي ايزوپارامتريك در فرمهاي فضائي حقيقي
70
ابررويه هاي وينگارتن خطي در فضافرم هاي ريماني
71
ابرزمان بندي و مديريت منابع مبتني بر تئوري بازي در شبكه مشبك خوشه اي
72
ابرساختارها و رمزنگاري
73
ابرساختارهاي جبري روي برخي از ساختارهاي جبري منطقي و ساختارهاي(فازي) حاصل از آنها
74
ابرساختارهاي جبري(فازي)، ابرگراف ها و روابط دوتايي
75
ابرساختارهاي ضعيف متناهي
76
ابرشارگي در گازهاي فرمي با تكانه زاويه اي مداري غير صفر
77
ابرفضاهاي برداري روي ابر ميدان ها
78
ابركارايي در حضور نشدني بودن
79
ابرگرافهاي فازي
80
ابرگرافهاي فازي
81
ابرگرانش ها در نظريه هاي ابرريسمان
82
ابرگرانش هاي نظريه ي M و نظريه ي ريسمان و حل هاي ساليتوني آنها
83
ابرگروه ها از ردهU از راست و نيم ابرگروه هاي كامل ضعيف
84
ابرگروه ها، فضاهاي الحاقي، ساختارهاي بازه اي و روابط دوتايي
85
ابرگروه هاي آزاد ضعيف خاص و ابرگروه هاي بر گرفته ازابر مشبكه ها
86
ابرگروه هاي برگرفته از گراف هاي تعميم يافته وابرگراف ها
87
ابرگروه هاي دوري از مرتبه هاي كوچك
88
ابرگروه هاي نوع U
89
ابريشم از نوغان تا مقدمه استفاده براي زيباترين بافت ها
90
ابريشم ايران
91
ابريشم طبيعي و بررسي رنگرزي آن بروش نيمه مداوم
92
ابريشم نما كردن پارچه هاي مخلوط پنبه و پلي استر بروش اكسيداسيون قليايي
93
ابريشم و صنعت رنگرزي آن در ايران
94
ابزار آموزشي مبدل هاي DC- DC (DC- DC ŸConverter educational tool [دي سي- دي سي كانورتر اجوكيشنال تول]
95
ابزار ايمني براي حفاظت در برابر فشارهاي بالا
96
ابزار شناسي صنايع دستي دوره اسلامي ايران
97
ابزار طراحي بانك اطلاعات شيء رابطه اي در راستاي كلان تراكنش
98
ابزار معين نرم افزاري سيستم هاي همزمان
99
ابزار نرم افزاري جهت محاسبه لينك ماهواره
100
ابزارشناسي تدوين
101
ابزارشناسي علم تاريخ در تفسير آيات تاريخي قرآن كريم با تاكيد بر سرگذشت انبيا و امم پيشين
102
ابزارها و خط مشي هاي صدور انقلاب اسلامي ايران در منطقه خاورميانه در چارچوب تئوري سازه انگاري
103
ابزارهاي بررسي نقاط آسيب پذير يك كد
104
ابزارهاي جمع آوري اطلاعات
105
ابزارهاي قدرت و تاثير آن ها بر روند قدرت ملي ايران با استفاده از يك نگرش ديناميكي
106
ابزارهاي كارگرداني
107
ابزارو راهكردهاي كارگردان در ارتباط بابازيگر
108
ابزارو راهكردهاي كارگردان در ارتباط بابازيگر
109
ابزاري براي بيان ايده در تبليغات رسانه هاي چاپي
110
ابزاري براي توصيف و تحليل پروتكل هاي تصديق اصالت
111
ابزاري براي ثبت حاشيه و برچسب زني در محيط توليد همكارانه نقشه مفهومي
112
ابزاري براي سنتز و بررسي صحت عملكرد مدارهاي QDI براساس روش مارتين
113
ابزاري براي مقايسه‌ي همه‌ي روش‌هاي عددي حل معادلات ديفرانسيل جزئي خطي
114
ابسورديسم از منظر كامو و بررسي نمونه هايي از آن در برخي از آثار تجسمي ﴿جنبش هاي هنري نيمه دوم قرن بيستم در غرب و هنر معاصر ايران﴾
115
ابطال عمليات اجرايي و اداري
116
ابطال معاملات بعد از توقف تاجر ورشكسته در حقوق ايران و مقايسه آن با قانون نمونه آنسيترال
117
ابطال معاملات قبل از توقف تاجر ورشكسته در حقوق ايران و مقايسه آن با قانون نمونه آنسيترال
118
ابعاد اجتماعي خصوصي سازي نهاد پزشكي ﴿مطالعه موردي بيمارستان هاي شهر اصفهان﴾
119
ابعاد ادراك خود واضطراب اجتماعي
120
ابعاد اضافي فضا در فيزيك
121
ابعاد برون مرزي مانوي
122
ابعاد بهينه پنجره از ديدگاه حرارت و نور در ساختمان هاي مسكوني اقليم معتدل و مرطوب
123
ابعاد تعليمي هشت كتاب سهراب سپهري
124
ابعاد جنايت عليه بشريت باتاكيد بر اذيت و آزار در رويه دادگاهها ي كيفري بيم ن المللي
125
ابعاد حقوق بشري كنوانسيون حقوق درياها﴿1982﴾
126
ابعاد حقوقي ارسال پارازيت عليه امواج ماهواره اي از ديدگاه حقوق بين‌الملل
127
ابعاد حقوقي بين المللي توسل به زور در ليبي
128
ابعاد حكمت عملي در انديشه سعدي
129
ابعاد خودپنداره حرفه اي نزد دانشجويان و دانش آموختگان كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني: يك مطالعه اكتشافي
130
ابعاد سنجي با ليزر
131
ابعاد سنجي نامه هاي الكترونيكي
132
ابعاد سياسي و حقوقي برنامه هسته اي ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي ( 1385 - 1335 )
133
ابعاد شخصيتي پيامبر اكرم ﴿ص﴾ از ديدگاه اميرالمومنين ﴿ع﴾
134
ابعاد قدرت بازيكنان ستاره مرتبط بامصرف ورزش دربين دانشجويان دانشگاه هاي رازي وآزاد اسلامي كرمانشاه
135
ابعاد كاركردهاي سرمايه اجتماعي در چالوس.
136
ابعاد گوناگون شخصيت برند در صنعت پوشاك و روش هاي نگهداري آن
137
ابعاد مختلف امنيت در قرآن با تأكيد بر تفسير الميزان
138
ابعاد معناشناختي مكان واژه هاي جهت دار در زبان فارسي: رويكرد الگوي چندمعنايي قاعده‌مند
139
ابعاد مناسب آتريوم در ساختمان هاي اداري اقليم سرد ﴿ همدان ﴾
140
ابعاد نقض حقوق بشر دوستانه در منازعات داخلي با تأكيد بر وضعيت سوريه
141
ابعاد هستي شناختي و معرفت شناختي روح محمديه از منظر ابن عربي
142
ابعاد و چالشهاي حقوقي مقابله با دزدي دريايي و تروريسم دريايي در حقوق بين الملل
143
ابعاد واژه ها بافتهاي رنگ
144
ابعاد واژه ها بافتهاي رنگي
145
ابعاد، اجزاي فيزيكي و مدل‌سازي فرآيند معماري زمينه‌گرا
146
ابقاء مواد ذره اي در منسوجات
147
ابلاغ الكترونيكي اوراق قضايي وآثارآن در دعاوي حقوقي
148
ابن خلدون
149
ابن‌سينا و مسالۀ معناي زندگي
150
ابن‌سينا و مسالۀ معناي زندگي
151
ابنيه و نگارگري مكتب مغولي هند
152
ابنيه و نگارگري مكتب مغولي هند
153
ابهام در فضاي بصري
154
ابهام زدايي از بدافزار هاي با بسته بندي چند لايه
155
ابهام زدايي اسم هاي هم نام در ترجمه ماشيني فارسي به انگليسي براساس چهارچوب تحليل معنايي پنهان
156
ابهام زدايي روح متن
157
ابهام قطبيت در ساختار سيستم بين الملل و بحران هاي خاورميانه
158
ابهام و ارتباط دروني
159
ابو تمام في ايران
160
ابوالاسود الدولي ادبه و مدرسته النحويه بين الابداع و الالتزام
161
ابوالعلاء المعري و معتقداته الدينيه في ديوان اللزوميات
162
ابوالفرج اصفها ني و كتاب اغاني
163
ابوالفرج اصفهاني و كتاب اغاني
164
ابوبكر محمدبن داود الاصفهاني، حياته و شعره
165
ابوتمام- خليل مطران
166
ابوتمام في ايران
167
ابوسعيد تيموري و دوره حكومت وي ( 855 - 873 ه . ق )
168
ابومسلم خراساني ، در سه پرده
169
ابيليبسيش
170
اپتيك كوانتومي روي سطوح با خميدگي ثابت
171
اپتيك كوانتومي ميكروكاواك هاي نيم رسانا در حضور نقطه ي كوانتومي
172
اپتيكال و زيبايي شناسي اپتيكال پرينتها
173
اپتيمم كردن پوشش امولسيوني بر پايه پلي وينيل استات با استفاده از تئوري غلظت حجمي پيگمنت
174
اپتيمم نمودن رنگ روغني براق براساس تغييرات PVC و استفاده از كامپيوتر در بدست آوردن منحني ها و معادلات خواص آن
175
اپتيمم نمودن هزينه توليد نخ پنبه اي با حفظ كيفيت با كمك برنامه ريزي خطي
176
اپراتور گسسته موليفيكيشن دوبعدي و كاربرد آن در حل مسائل معكوس سهموي دوبعدي
177
اپراتورهاي الگوريتمي براي حل مسائل شدني محدب و كاربرد آنها در تصويربرداري پزشكي
178
اپراتوري اتوماتيك مركز تلفن راه دور
179
اپراي ايل تراواتور
180
اپراي كارمن
181
اپراي كوراوغلي
182
اپراي ني سحرآميز
183
اپليكيشن اندرويد كنترل روشنايي با GSM Module
184
اپليكيشن تقويت تحت سيستم عامل اندرويد
185
اپليكيشن حمل و نقل و باربري
186
اپليكيشن فروشگاه اينترنتي كيف و كفش
187
اپنديسيت تومورال
188
اپواكسايش آلكن ها كاتاليز شده به وسيله ي موليبدنيل استيل استو نات قرار گرفته بر روي نانو لوله هاي كربني چند ديواره
189
اپوكسايش اولفين ها در حضور يك كاتاليزگر موليبدن-باز شيف تثبيت شده روي سطح نانو سيليس
190
اپوكسايش شبه حياتي آلكن ها توسط سديم پريدات كاتاليز شده به وسيله اي منگنز تترافنيل پورفيرين قرار گرفته بر روي SBA-15 پيوند شده با ايميدازول و تخريب......
191
اپوكسايش شبه حياتي آلكن ها توسط سديم پريدات كاتاليز شده به وسيله ي منگنز تترافنيل پورفيرين قرار گرفته روي نانولوله هاي كربني چند ديواره
192
اپوكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها كاتاليز شده به وسيله ي منگنز تترافنيل پورفيرين و .....
193
اپوكسايش كاتاليستي آلكن‌ها با سديم پريدات توسط كمپلكس محلول در آب باز شيف روتنيم(III) به صورت همگن و با نگه‌دارنده‌هاي آمبرليت و داوكس
194
اپوكسيداسيون آلكن هادرحضوركاتاليزورهاي منگنزپورفيرين قرارگرفته برروي پليمرهاي فسفردار
195
اپوكسيداسيون آنزيمي روغن ذرت: مطالعه اثر دما، زمان واكنش، محتوي H2O2 و ليپاز
196
اپوكسيداسيون اسيدهاي چرب آزاد با استفاده از آنزيم4 Fe3O ليپاز تثبيتيافته بر نانوذرات مغناطيسي 4
197
اپوكسيداسيون كاتاليتيكي اولفين ها بوسيله منگنز فتالوسيانين
198
اپيدميولوژي اطلاعات سلامت بر مبناي رفتار اطلاع‌يابي اينترنتي كاربران و توليدات علمي پژوهشگران ايراني در زمينه سرطان‌هاي شايع طي سال‌هاي 2011-2015 ميلادي
199
اپيدميولوژي تروماي ستون فقرات در بيماران بستري در بيمارستان پورسينا در سال 1395
200
اپيدميولوژي سرطان در استان يزد در سالهاي 1384-1388
201
اپيدميولوژي سرطان در استان يزد در سالهاي 1384-1388
202
اپيدميولوژي سوختگي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان ولايت شهر رشت در طي سالهاي 86-89
203
اپيدميولوژي سوختگي در كودكان پيش از دبستان در بيمارستان ولايت در سال 1395
204
اپيدميولوژي سوختگي هاي سرپايي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان سوانح سوختگي و جراحي ترميمي ولايت رشت –فروردين ماه 1393 لغايت اسفند 1393
205
اپيدميولوژي عفونت هاي بيمارستاني در بيماران بستري شده در بخش ICU بيمارستان پورسيناي رشت در شش ماهه اول سال 1383
206
اپيدميولوژي عوامل موثر در ايجاد زايمان زودرس و بررسي نتايج آن در بيمارستان امير المومنين سمنان فروردين ماه 1374 لغايت مرداد 1375
207
اپيدميولوژي عوامل موثر در ايجاد زايمان زودرس و بررسي نتايج آن در بيمارستان اميرالمومنين سمنان فروردين ماه 1374 لغايت مرداد ماه 1375
208
اپيدميولوژي و رديابي جمعيت اپي فيت باكتري Erwinia amylovora ، عامل بيماري آتشك درختان به در استان اصفهان
209
اتابكان فارس يا (سلغوريان)
210
اتاق خواب كودكي ام
211
اتاق كودك
212
اتاق ملاقات مجازي دندانپزشكي
213
اتاقي از آن خود
214
اتجاهات شعر الكتاب في القرن الرابع دراسه و نقد لاهم اعلامه
215
اتحاد اسلامي و تبري: وفاق يا تعارض ﴿با تأكيد بر ديدگاه شيعه﴾
216
اتحاد و اختلاف افق در رويت هلال از ديدگاه فقهاي اماميه و اهل سنت
217
اتحاد و تغاير صفات الهي در نهج‌البلاغه و مقايسه آن با آراء معتزله و اشاعره
218
اتحادها و نامساوي هايي در مورد انتگرال هاي دوگانه
219
اتحادهاي چند جمله اي z- مندرج از جبر ماتريس هاي كامل
220
اتحادهاي خطي و نگاشتهاي جابجاگر در حلقه هاي اول بازگشتي
221
اتخاذ استراتژي بهينه در مديريت منابع انساني پروژه ها ي ساخت با استفاده از برنامه ريزي خطي
222
اتر كار سرد در بهبود مقاومت خوردگي بين دانه اي در اتصالات جوشي فولادهاي زنگ نزن آستنيتي
223
اتصال آفلاتوكسين M1 به آلبومين گاوي و تهيه آنتي بادي پلي كلونال عليه آن
224
اتصال آلومينيوم 5052 به پلي پروپيلن با روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
225
اتصال آلياژ آلومينيوم 2024 به روش فاز مايع گذرا و بررسي خواص اتصال
226
اتصال آلياژ آلومينيوم A356 به فولاد زنگ نزن به روش نيمه جامد
227
اتصال آنتي بادي ضد CD4 انساني به نانوذرات مغناطيسي و بررسي خواص آن
228
اتصال آنتي‌بادي آنتي هپاتيت B به نانوذرات مغناطيسي براي تشخيص آنتي‌ژن سطحي ويروس هپاتيت B
229
اتصال استراتژي به عمليات در معاونت پژوهشي دانشگاه ولي عصر ﴿عج﴾ شهر رفسنجان
230
اتصال استراتژي به عمليات در معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
231
اتصال اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي مس به آلومينيوم با استفاده از لايه واسط روي
232
اتصال انبوه در مخابرات نوع ماشين
233
اتصال بي سيم در چيپ هاي چند هسته اي
234
اتصال پايدار مولد پراكنده به شبكه با تاكيد بر حالت گذرا
235
اتصال تك مرحله‌اي سلول‌هاي خورشيدي به شبكه AC توسط اينورترهاي منبع امپدانسي
236
اتصال چسبي كامپوزيت گرماسخت شيشه / اپوكسي به پلي اتيلن
237
اتصال دو شبكه lan
238
اتصال دو شينه جريان مستقيم به يكديگر با يك ترانسفورماتور واسط
239
اتصال دو كامپيوتر از طريق پورت USB
240
اتصال دو ماده با مدول الاستيك متفاوت و بررسي تمركز تنش و اثر زاويه اتصال بر روي تمركز تنش در ناحيه اتصال
241
اتصال دي اتيلن تري آمين پنتااستيك اسيد به سطح طلا به وسيله مركاپتوپروپيونيك اسيد و چسب يون زيركونيوم﴿IV) جهت ساخت نانو ساختار جديد DTPA -Au-MPA-Zr(IV) تهيه و توصيف الكتروشيميايي
242
اتصال ذوبي آلومينيوم و منيزيم با استفاده از اصلاح كننده ساختار
243
اتصال رنگين‌كماني و اندبس تواني يك گراف
244
اتصال زمين الكتريكي وحفاظت -ارتينگ
245
اتصال سوپرآلياژ اينكولوي825 به فولاد زنگ نزن سوپر دوفازي 32750 UNS با استفاده از فرآيند فاز مايع گذرا
246
اتصال سوپرآلياژ پايه نيكل اينكونل 939 به روش پيوند فاز مايع گذرا
247
اتصال سيستم فتو ولتائيك به شبكه از طريق مبدل چند سطحي و كنترل آن با رويكرد توزيع متعادل قدرت بين مدول هاي مختلف و رعايت اخذ توان بيشينه
248
اتصال سيستم هيبريد پيل سوختي و سلول فتوولتائيك به شبكه توزيع
249
اتصال عرضي شيميايي و فيزيكي شبكه دوگانه پلي(N -[تريس(هيدروكسي متيل)متيل]-اكريل آميد و پلي(وينيل الكل) و اصلاح زيست غشاي طبيعي با خاصيت چسبندگي به مخاط به عنوان سيستم هاي رهايش داروي وابسته به محرك هاي محيطي
250
اتصال غير مشابه آلياژهاي آلومينيوم 2024 و 5052 به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي خواص اتصال
251
اتصال غير مشابه فولاد زنگ نزن آستنيتي 316 AISI به فولاد زنگ نزن فريتي 405 AISI و ارزيابي خواص اتصال
252
اتصال غير هم‌جنس مس به آلومينيم به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي با افزودن نانو ذرات SiC
253
اتصال غيرمشابه آلياژ 6061 به آلياز آلومينيوم 2024 توسط فرايند فاز مايع گذرا
254
اتصال غيرمشابه آلياژ تيتانيوم Ti6Al4V به آلياژ آلومينيوم A6061 به روش فاز مايع گذرا
255
اتصال غيرمشابه فولاد زنگ نزن آستنيتي 321 AISI به فولاد كم‌كربن ASTMA516 و ارزيابي خواص اتصال
256
اتصال غيرمشابه فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 304L نانو/فوق ريزدانه به سوپرآلياژ اينكونل 718 با استفاده از فرايند فاز مايع گذرا و ارزيابي خواص آن
257
اتصال غيرهمجنس سوپر آلياژ پايه نيكل 718 IN به فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 316 L با روش فاز مايع گذرا (TLP) و شبيه‌سازي عددي رفتار نفوذي سيستم‌ IN718 / BNi-2 / 316L
258
اتصال فولاد زنگ نزن آستينيتي 304 به آلياژ Ti-6AL-4V با استفاده از فرآيند اتصال فاز مايع گذرا
259
اتصال فولاد زنگ نزن سوپر دوفازي UNS S32750 به فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 304 با استفاده از روش فاز مايع گذرا و ارزيابي خواص اتصال
260
اتصال قطعه آلومينيومي به آلومينيوم با استفاده از واكنشهاي ترميمي
261
اتصال منبع تجديدپذير به شبكه با استفاده از وارونساز افزاينده
262
اتصال نانو كامپوزيت Al 1100-B4C به آلياژ آلومينيوم 6061 به روش فاز مايع گذرا
263
اتصال نانو كامپوزيت Al/Al2O3 به روش فاز مايع گذار
264
اتصال نرم افزار EMTP به نرم افزار PASHA
265
اتصال هيالورونيك اسيد به كربن نانوتيوب جهت تشخيص سرطان
266
اتصال و بارداركردن نانوذرات بتاكازئين به عنوان حامل دارو با كومارين
267
اتصال و تصحيح سطح هيدروكسي آپاتيت با كمك زنجيره هاي پلورونيك و بررسي خواص آن
268
اتصال ورق آلياژي نانو ساختار Al/Al2O3 به روش فاز مايع گذار
269
اتصال ورقهاي آلومينيوم 5754 با استفاده از نانوذرات تقويت كننده‌ي SiC به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
270
اتصال يك سيستم لن به اينترنت
271
اتصالات پس كشيده فولادي با نبشي فوقاني و تحتاني
272
اتصالات چوبي ابزار درودگري
273
اتصالدهي سوپرآلياژ پايه نيكلي اينكونل 738 به روش فاز مايع گذرا (TLP) و اثر آن بر خواص مكانيكي دماي بالا
274
اتفاقهاي مهم دهه 20 تا 40 در فرش بيرجند
275
اتگوريتم هاي رمزنگاري ورمزگشايي
276
اتلاف يوني در طول لوله رانش دستگاه طيف سنج تحرك يوني
277
اتم هيدروژن در قفس سخت
278
اتمها در ميدان نور مچاله شده
279
اتنخاب معيار جهت تشخيص وقوع حالت جزيره¬اي ريز شبكه شامل چندين DG مبتني بر اينورترها
280
اتنگرال
281
اتنوگرافي هويت محلهاي : مطالعه ي موردي حكمت آباد كرمانشاه
282
اتهام به خود
283
اتهام به خود
284
اتوبوس
285
اتوپيا و ناكجاآباد در منظره پردازي رومانتيسم و ميراث آن در منظره پردازي معاصر
286
اتوتخت خواب چند منظوره (جهت كودكان )
287
اتود براي ساز سه تار
288
اتود براي ساز قانون براساس رديف ميرزا عبدالله
289
اتود براي سنتور
290
اتود براي ني
291
اتودهايي براي سه تار، براساس فيگورهاي موجود در رديف
292
اتوماتا هاي يادگير سلولي و كاربرد هاي آنها در شبكه هاي نظير به نظير
293
اتوماتاي سلولي و اتوماتاي يادگير و يادگير سلولي
294
اتوماتاي يادگير
295
اتوماتاي يادگيري سلولي باز و غير همزمان و كاربردهاي آن
296
اتوماتيك كردن مراحل طراحي مدار ماهواره
297
اتوماسيون آموزشگاه زبان
298
اتوماسيون اداري تحت وب
299
اتوماسيون اداري و تاثير آن بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
300
اتوماسيون اداري ودبيرخانه بدون كاغذ
301
اتوماسيون امور اداري وارتباطات شركتي توسط پياده سازي يك سايت داخلي
302
اتوماسيون انبارداري و جابجايي كانتينر در بنادر
303
اتوماسيون بادامك هاي تعيين طول حلقه ماشين تخت باف بافندگي حلقوي پودي
304
اتوماسيون بر مبناي وب
305
اتوماسيون پانچ و برش ورقهاي نازك مسي
306
اتوماسيون تخليه پرس براي قطعات بدنه خودرو
307
اتوماسيون تعويض نخ بر در ماشين تخت باف بافندگي حلقوي پودي
308
اتوماسيون تغذيه انعطاف پذير قطعات
309
اتوماسيون تغذيه رستوران
310
اتوماسيون توليد يد - 123 توسط C135 PL
311
اتوماسيون حسابداري ومديريت شهرداري
312
اتوماسيون خانگي با كمك اينترنت اشياء
313
اتوماسيون خانگي﴿كنترل درب و روشنايي﴾ بوسيله تلفن همراه
314
اتوماسيون خط پرس ايران خودرو
315
اتوماسيون خط پرس دو ايران خودرو
316
اتوماسيون دستگاه بطري سازي
317
اتوماسيون دنده شواله در ماشين تخت باف حلقوي پودي
318
اتوماسيون رباتيك بارگيري تخليه پرس در توليد سوپاپ
319
اتوماسيون رديابي اشعه خورشيد
320
اتوماسيون رستوران
321
اتوماسيون ساختمان با استفاده از مودم خطوط توزيع
322
اتوماسيون ساختمان و خانه هوشمند
323
اتوماسيون سيتم جابجايي مواد در كارخانه اتومبيل: اصول طراحي، تجهيزات، شبيه سازي
324
اتوماسيون سيستم كتابفروشي
325
اتوماسيون سيستم هتل داري
326
اتوماسيون شبكه هاي توزيع و تأثير آن بر حفاظت
327
اتوماسيون صنعت نفت و گاز
328
اتوماسيون طراحي مدار با استفاده از الگوريتم هاي هوش مصنوعي در زبان G
329
اتوماسيون عمليات آماده سازي و نصب شيشه هاي جلو و عقب خودرو
330
اتوماسيون عمليات شعله گيري قطعات پلاستيكي خودرو
331
اتوماسيون فرايند جوشكاري قوسي با گاز محافظ
332
اتوماسيون كاركرد كولر
333
اتوماسيون كانواير زميني سالن بدنه تيبا
334
اتوماسيون كتابفروشي
335
اتوماسيون ماشين آلات ميكسر توسط نرم افزار MATLAB
336
اتوماسيون مونتاژ درب خودرو بر روي بدنه
337
اتوماسيون هتل
338
اتوماسيون و ديسپاچينگ نيروگاه دز
339
اتوماسيون و ديسپاچينگ نيروگاه دز
340
اتوماسيون و مانيتورينگ دستگاه تست FCUجهت به كارگيري در شبيه سازي سخت افزار در حلقه
341
اتوماسيون و مانيتورينگ سيلو هاي گندم به وسيله PLC و Win CC
342
اتومكانيك
343
اتومورفيسم هاي شبه تواني گروههاي نامتناهي
344
اتيسم و راه كارهاي درماني
345
اتيولوژي عوامل بوته ميري ناشي از شبه قارج هاي ااميست روي گياهان گلخانه اي در استان اصفهان و يزد
346
اتيولوژي عوامل قارچي پژمردگي و پوسيدگي ريشه نخود در استان كرمانشاه
347
اثاثيه به مثابه سمبل
348
اثبات براهين وجود خدا از نظر توماس آكوئيناس و آيت الله جوادي آملي
349
اثبات براهين وجود خدا از نظر توماس آكوئيناس و آيت الله جوادي آملي
350
اثبات حدس هاي آسلاندر و باس در مدول هاي متناهي مولد
351
اثبات حدس هاي آسلاندرو باس در مدولهاي مولد
352
اثبات زوجيت
353
اثبات قتل عمد
354
اثبات قضيه در منطق هاي زماني به كمك رايانه و كاربر
355
اثبات نفس و عقل از نظر ابن سينا
356
اثبات هاي دانش-صفر غيرتعاملي و امضاهاي رقمي كارآمد با تحويل امنيت چفت
357
اثبات وجود جواب بعضي معادلات ديفرانسيل كسري هيبريدي
358
اثبات وجود جواب دستگاه معادلات ديفرانسيل كسري و معادلات انتگرالي
359
اثبات وجود جواب هاي متناوب و پايداري آنها براي معادلات ديفرانسيل با متغير هاي كنترلي بازخوردي و تاخير زماني
360
اثبات وجود خدا و يكتائي او
361
اثباتي از تماميت براي منطق مرتبه اول پيوسته
362
اثباتي ساده براي تناوب فردهلم ارائه ي يك ويژگي عملكردهاي فردهلم
363
اثر (رابطه) تقاضاها و كنترل شغلي در طراحي شغل بر فشار رواني در شغل و سلامت ذهن كاركنان شركت پتروشيمي اصفهان
364
اثر 1- متيل سيكلو پروپن ﴿1- ام سي پي﴾ بر افزايش عمر انبار ماني و قفسه اي ميوه توت فرنگي
365
اثر 12 هفته تمرينات تركيبي و مصرف مكمل ويتامين D بر عوارض نوروپاتي حسي- حركتي در زنان مبتلا به ديابت نوع دو
366
اثر 21 هفته تمرين تركيبي بر نشانگر هاي زيستي، عملكرد حركتي، كيفيت زندگي و شاخص خستگي در زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروز
367
اثر ۲ نوع ماده ضد عفوني كننده برريزنشت ترميم هاي كامپوزيتي دردندانهاي شيري
368
اثر 6- بنزيل آمينو پورين و سايكوسل بر توليد ميكروتيوبر در دو رقم سيب زميني در شرايط درون شيشه اي
369
اثر 6 هفته تمرينات حركتي در آينه بر برخي عملكردهاي حركتي، شناختي و كيفيت زندگي در كودكان فلج مغزي همي پلژي اسپاستيك
370
اثر 6 هفته تمرينات منتخب ثبات مركزي بر درد، خستگي، تعادل و كيفيت زندگي بيماران همودياليزي
371
اثر 8 هفته برنامه توانبخشي تركيبي(تمرينات قدرتي و مصرف مكمل پودر زنجبيل) بر كنترل قامت و پيامدهاي استئوآرتريت زانو در مبتلايان زن
372
اثر 8 هفته تمرين تداومي و 4 هفته بي تمريني بر ترشح هورمون رشد كودكان 10 تا 12 ساله
373
اثر 8 هفته تمرين تركيبي روي سطوح سرمي IL-10 و TGF-1 بر روي بيماران زن مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
374
اثر 8 هفته تمرين مقاومتي بر برخي فاكتورهاي سيگنالي تاثيرگذار بر سلولهاي ماهواره اي در موش هاي نرويستار
375
اثر 8 هفته تمرين هوازي برشاخص هاي سردرد ميگرني وميزان نيتريك اكسايد خون درزنان مبتلا به ميگرن
376
اثر 8 هفته تمرينات ادراكي -حركتي بر بهبود برخي قابليتهاي حركتي و شناختي كودكان مبتلا به اختلالات هماهنگي رشدي
377
اثر 8 هفته تمرينات كراس فيت بر فاكتورهاي منتخب آمادگي جسماني دختران تكواندوكار حرفه اي
378
اثر 8 هفته تمرينات يكپارچه سازي حسي حركتي بر برخي قابليتهاي حركتي، شناختي - و جسماني دانش آموزان دختر 7 31 ساله كم توان ذهني آموزش پذير شهرستان بروجرد
379
اثر dendrimer بر رنگ پذيري كالاي پروتئيني ﴿پشم﴾
380
اثر GUPFC بر قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت
381
اثر H2S بر پوشش هاي مناسب بتن تونل هاي انتقال آب (مطالعه موردي تونل انتقال آب نوسود كردستان)
382
اثر PH، دما و زمان نگهداري بر همكنش هاي بين مدل سيستم غذايي و دوغ با بطري هاي پلي اتيلن ترفتالات و پلي اتيلن
383
اثر Salvadora persicaبر عفونت قارچي Candida albicansواژن در موش
384
اثر TI و NB در خواص فولاد تند بر ريختگي
385
اثر Triadimefon بر تغييرات فيزيولوژيك و مولكولي گياه يونجه تحت تنش شوري در شرايط كشت در شيشه
386
اثر آب آبياري بر تغييرات نيترات در پروفيل خاك﴿مطالعه موردي شهرستان مرودشت﴾
387
اثر آب بر ظرفيت باربري توده سنگ هاي غوطه ور
388
اثر آب ميوه زالزالك روي چربيهاي خون در مقايسه با لواستاتين در موشهاي نر تغذيه شده با رژيم غذايي كلسترول بالا
389
اثر آب و عصاره ميوه هاي انار، انگور و كيوي بر كيفيت پس از برداشت ميوه هاي سالم و برش خورده گلابي
390
اثر آبسيزيك اسيد روي برقراري و شاخصهاي رشد تعدادي از گياهان مرتعي در شرايط كمبود رطوبت
391
اثر آبغوره تازه در متابوليسم اسيداوريك در انسان
392
اثر آبياري تلفيقي پساب و آب شور بر پارامترهاي شيميايي خاك و شاخص هاي عملكرد گياه
393
اثر آپوپتوتيك عصاره اتيل استاتي روي رده سلولي
394
اثر آرايش پانل هاي برشي در رفتار سازه هاي لوله اي بلند
395
اثر آرايشي بادبندها و ديوارهاي برشي بر رفتار ديناميكي غير خطي ساختمانها
396
اثر آزاد سازي تجاري بر رشد بخش كشاورزي ايران
397
اثر آزادسازي تجاري بر اشتغال بخش خدمات در ايران (1390-1360)
398
اثر آزادسازي تجاري در بخش صنعت روي كيفيت محيط زيست
399
اثر آزادسازي هاي تجاري و مالي بر توسعه مالي در منتخبي از كشورهاي نوظهور و كشورهاي نفتي خاورميانه، يك مقايسه تطبيقي
400
اثر آزادي اقتصادي بر اشتغال در كشورهاي منتخب
401
اثر آزادي اقتصادي بر اشتغال دركشورهاي منتخب
402
اثر آستنيت باقيمانده بر استحكام خستگي فولادها
403
اثر آسيب ناهمسانگرد بر تغييرشكل‏ هاي بزرگ‏ پلاستيك و كاربرد آن در شكل‏ دهي فلزات
404
اثر آفت كش هاي اسپيروتترامات، ايميداكلوپريد و پايروپروكسي فن روي توليد مثل و شكارگري كفشدوزك
405
اثر آكرومايسين در درمان اريون
406
اثر آگماتين بر ميزان بيان ژن هاي CAMKLLX و SYN1X در رت هاي تحت تيمار با مت آمفتامين
407
اثر آگماتين بر ميزان بيان ژن‌هاي BDNF و CREB دررت ‌هاي تحت تيمار مت‌آمفتامين
408
اثر آلايش تنگستن (W) بر ويژگي هاي ساختاري، مغناطيسي، الكتريكي و مغناطوگرمايي آلياژ حافظه پذير فرومغناطيس Ni-Mn-Sn
409
اثر آلايش عنصر مغناطيسي آهن بر خواص ابر رساناي Y1-xFexBa2Cu3O7-δ
410
اثر آلايش عنصر مغناطيسي كبالت بر خواص ابررساناي Y1-xCoxBa2Cu3O7-δ
411
اثر آلايش نقره ﴿Ag﴾ بر ويژگي هاي ساختاري، اپتيكي، فوتوكاتاليستي و مغناطيسي اكسيد روي
412
اثر آلاينده هاي خودرو بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي كاهو و اسفناج
413
اثر آلاييدگي Cr و V بر فاز توپولوژي و ويژگي هاي فيزيكي تركيب AlNi و نانولايه ها يش
414
اثر آللوپاتيك گونه هاي مختلف بومادران بر تعدادي از علف هاي هرز
415
اثر آلمينيوم و فرآيند آستمپر كردن بر ريزساختار و خواص مكانيكي چدنهاي نشكن
416
اثر آلودگي بزاق حين پروسه باندينگ در ميزان ريزنشست زير براكت هاي فلزي باند شده با دو سيستم ادهزيو هيدروفيليك
417
اثر آلودگي نفتي بر ويژگي هاي هيدروليكي، آب قابل استفاده و آب گريزي خاك در بختيار دشت اصفهان
418
اثر آلودگي هاي موجود در شيرابه بر پارامترهاي خاك با تاكيد بر آلودگي آلي
419
اثر آلودگي هواي شهر بر درخت چنار﴿Platanus orientalis﴾: مطالعه موردي شهر اصفهان
420
اثر آلومينيم و كربن بر رفتار پرليت زايي و ريزساختار فولادهاي آستنيتي منگنزي هادفيلد
421
اثر آلومينيم، سيليسيم و منگنز بر مقاومت خستگي فولاد
422
اثر آماده سازي پشم با شوينده هاي آمفوتريك بر رنگرزي آن با مواد رنگزاي اسيدي
423
اثر آماده سازي سطح آلومينيم با پيوند دهنده هاي پليمري در تركيب زير كونيم بر چسبندگي و مقاومت در برابر خوردگي
424
اثر آموزش اصلاح تصوير بدني و خود پنداره مثبت بر درمان اختلا بدشكلي بدني و كاهش اضطراب ، استرس و افسردگي در مراجعان به كلينيكهاي زيبايي شهر تهرا ن
425
اثر آموزش ايمن سازي در مقابل استرس براضطراب وافسردگي وكاهش وزن درخانمها
426
اثر آموزش بازي محور بر ميزان يادگيري فوتبال
427
اثر آموزش بازيهاي تطابقي بر رفتار سازشي و رشد حركتي دانشآموزان كمتوان ذهني آموزش پذير شهرستان هرسين
428
اثر آموزش بر ارزش افزوده خدمات طي سالهاي 1350 تا 1389
429
اثر آموزش بر توزيع درآمد
430
اثر آموزش بر جنبه هاي مختلف فقر در ايران
431
اثر آموزش بر رشد اقتصادي استان هاي كشور بين سال هاي 1385-1379
432
اثر آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي
433
اثر آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي
434
اثر آموزش روانپزشكي بر نگرش دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به روانپزشكي و افراد مبتلا به اختلالات رواني سال تحصيلي96-95
435
اثر آموزش شادماني ليوبوميرسكي بر افزايش شادكامي ،رضايت زناشويي و كيفيت زندگي زناشويي در زنان مراجعه كننده به مراكز مشاوره و روان شناسي شهر اصفهان
436
اثر آموزش ضمن خدمت فرهنگيان در بازدهي نظام آموزش و پرورش چگونه است
437
اثر آموزش مهارتهاي مقابله با تنيدگي بر روي كاربرد مكانيزمهاي دفاعي زنان كارمند مضطرب
438
اثر آموزشي تصوير در سلامت روان و تن (كودكان دبستاني )، لاينوتراپي - كروماتوتراپي - پيكتوتراپي
439
اثر آمونيوم و نيترات بر پاسخ لوبيا سبز به قليائيت در سيستم آبكشت
440
اثر آمينواسيدهاي آسپارژين، گلوتامين و گلايسين بر عملكرد و كيفيت قارچ تكمه‌اي (Agaricus bisporus)
441
اثر آنتوسيانين هاي پوست انار بر تشكيل پلاك آترواسكلروسيس در رگ خرگوش و بررسي پروتيوميكس آن
442
اثر آنتي اكسيدانهاي فلزي بر خواص ديرگدازها منيزيت - گرانيتي
443
اثر آنتي اكسيداني ميخك و ليپو پروتئين هاي با چگالي كم ﴿LDLs﴾ در محيط انجماد بر پارامترهاي كيفي اسپرم قوچ در طول فرآيند فريز-ذوب
444
اثر آنتي باكتريال مهاركننده هاي سنتز ايزوپرنوئيد
445
اثر آنتي بيوتيك پروفيلاكسي در كاهش احتمال مثبت شدن كشت ادرار بيماراني كه در بيمارستان هاي رازي، گلسار و آريا رشت با امواج برون بدني سنگ شكني مي شوند
446
اثر آنتيموان بر خواص چدنهاي نشكن آستمپر ﴿بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي﴾
447
اثر آندانيرنيگ بر چسبندگي فيبرهاي آلمينيوم در كامپوزيتهاي زمينه گچي
448
اثر آنزيم بر روي عملكرد جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با واريته هاي مختلف گندم
449
اثر آنزيم بري و خشك كردن بر كيفيت خلال سيب زميني سرخ شده: اندازه گيري و مدلسازي
450
اثر آنزيمي كردن بر رنگرزي و چاپ كالاي سلولزي
451
اثر آنيل بر ضريب حساسيت بر سرعت كرنش آلياژهاي آلومينيوم 1100 و 6951
452
اثر آهك بر آزاد سازي پتاسيم و آهن از كاني فلوگوپيت در محيط هاي آزمايشگاهي و ريز سفري
453
اثر آهك و پيرسختي بر مقاومت و تنش پيش تراكمي خاك
454
اثر آهنگ سرد كردن پس از عمليات هموژن سازي و دماي پيش گرم بيلت بر روي اكسترود پذيري آلياژ a16063
455
اثر آيروديناميك ديوارهاي بادشكن بر قطار پرسرعت در معرض باد عرضي با استفاده از روش شبكه بولتزمن
456
اثر ابعاد سلول ومتغيرهاي ريخته گري بر خواص مكانيكي ساختارهاي مشبك آلياژ 413
457
اثر اتساع بر رفتار تنش-كرنش سنگ ها
458
اثر اتلاف بر درهم تنيدگي كوانتومي الگوي جينز- كامينگز
459
اثر اتلاف فلزي بر تحول ديناميكي ويژگي هاي غير كلاسيك الگوهاي جينز كامينگز تعميم يافته
460
اثر اتمسفر فروشگاه بر تصوير فروشگاه با توجه به ارزيابي شناختي و عاطفي مشتري
461
اثر اتمسفر و درجه حرارت بر تركيب فازي و اندازه دانه تيتانات باريم تهيه شده به روش واكنش حالت جامد
462
اثر اتيلن گلايكول بر عوامل موثر در تشكيل سنگ هاي ادراري در رات
463
اثر اتيلن و جيبرليك اسيد بر سنتز و ترشح آلفا آميلاز و ليميت دكستريناز در لايه آلرون بذر جو ﴿Hordeum Vulgare)
464
اثر اجراي برجام بر حافظه بلند مدت سري هاي زماني مالي( مطالعه اي در بورس اوراق بهادار تهران)
465
اثر اجراي طرح تحول سلامت در سهم بيمه‌شدگان تحت‌پوشش سازمان بيمه سلامت ايران از هزينه‌هاي درمان در سال 1393
466
اثر اجراي طرح هادي بر تاب آوري سكونت گاه هاي روستايي(مطالعه موردي روستاهاي بخش اورامان)
467
اثر اجراي گرم كردن اختصاصي با حركات نيم اسكات در شدتهاي گوناگون بر عملكرد پرش عمودي و فعاليت الكتريكي عضلاني زنان تمرين كرده
468
اثر احتياط مديريتي بر عملكرد عملياتي و محافظه كاري شرطي حسابداري
469
اثر اختلاط آفت كش هاي ايميداكلوپريد و پي متروزين روي شتهي جاليز، (Aphis gossypii (Hem: Aphididae
470
اثر ادراكات كاربر از شبكه هاي اجتماعي بر وفاداري تجاري از طريق متغيرهاي ميانجي مشاركت ، ترفيع و تعهد اجتماعي
471
اثر ادراكات كاربر از شبكه هاي اجتماعي بر وفاداري تجاري از طريق متغيرهاي ميانجي مشاركت ، ترفيع و تعهد اجتماعي
472
اثر ارتعاش بر ريز ساختار آلياژها يپريو تكتيك Al-%18si در حالت نيمه جامد
473
اثر ارتعاش بر ريز ساختار آلياژهاي پيريو تكتيك 18SI% - A1 در حالت نيمه جامد
474
اثر ارتعاش بر ريزساختار آلياژ هايپريوتكتيكAl-%18Siدر حالت نيمه جامد
475
اثر ارتعاشات آلتراسونيك بر فرايند ECAP و مواد ريز ساختار حاصل از آن
476
اثر ارتعالش بر مورفولوژي گرافيت و خواص مكانيكي چدن نشكن ccc40
477
اثر ارتفاع تير بر رفتار اتصالات در قاب هاي خمشي
478
اثر ارتفاع سربار بر سيستم نگهدارنده تونل
479
اثر ارتقاء‌دهنده‌هاي MgO و CeO2 بر روي پايه كاتاليست Ni/Al2O3 در واكنش ريفرمينگ خشك متان
480
اثر ارزش افزوده اقتصادي و نگهداشت وجه نقد بر ارزش شركت
481
اثر اريتروپويتين نو تركيب انساني ( rHu EPO ) بر سلولهاي خوني رتهاي بالغ و نوزاد
482
اثر ازت بر برخي تركيبات شيميايي گياه ذرت، سور گوم شيرين و باگاس آن در مراحل مختلف رشد
483
اثر اسانس پوست ليمو روي بيوفيلم سودوموناس آئروژينوزا تكميل شده (Pseudomonas aeruginosa) با داكينگ مولكولي
484
اثر اسانس صمغ درخت ون ( Pistscia atlantica) بر فراسنجه هاي تخمير شكمبه اي، متابوليت هاي خوني و عملكرد برههاي پرواري
485
اثر اسانس مريم گلي بر بيان ژن متالوپروتئيناز در ساينوژيست هاي تحريك شده به وسيله ليپوپلي ساكاريد
486
اثر اسانس هاي رازيانه و زنيان بر مقاومت انسوليني، فراسنجه هاي خوني و آسيب شناسي پانكراس در موش صحرايي نر ويستار تحت تنش القايي دگزامتازون
487
اثر اسانس هاي گياهي تيمول و منتول و پوشش دهي با كيتوزان بر ويژگي هاي كيفي و كنترل پوسيدگي پس از برداشت توت فرنگي رقم پاروس
488
اثر اسانس‌هاي رازيانه و زنيان بر عملكرد، فراسنجه هاي متابوليكي و اكسيداتيو خون و آسيب شناسي بافت كبد و كليه‌ها در موش‌هاي نر ويستار در شرايط تنش القايي دگزامتازون
489
اثر اسپرميدين بر نسبت گل‌هاي دو توده بادمجان
490
اثر اسپين د ر نانو ساختارهاي ابررسانا جهت استفاده در محاسبات كوانتومي
491
اثر استحصال سيلاب در بندسارها بر خصوصيات شيميايي و حاصلخيزي خاك
492
اثر استحكام فصل مشترك بر خواص مكانيكي نانو كامپوزيت استات سلولوز/ نانو ويسكر سلولوز
493
اثر استخلاف مولكولهاي آلي به منظور بهبود عملكرد سلولهاي خورشيدي با محاسبات مكانيك كوانتومي
494
اثر استراتژي¬هاي بازاريابي شبكه¬هاي اجتماعي بر پاسخ گويي مشتري از طريق ارزش ويژه برند(مورد مطالعه: هواپيمايي ماهان)
495
اثر استرانسيم بر شكل تركيبات بين فلزي آلياژ A/380
496
اثر استرس بر رفتار جنسي موش نر نژاد ويستار
497
اثر استرس دوران جنيني بر صرع دوران نوزادي در موش صوري
498
اثر استروژن بر روي بيان mRNA تومور نكروزيس فاكتور آلفا سلول هاي تك هسته اي تحريك شده به وسيله لپتين و آندوتوكسين
499
اثر استفاده از آلياژ آلومينيوم به عنوان ماده قالب تزريق بر روي خواص محصول
500
اثر استفاده از امكانات موبايل، ارزش درك شده و جنسيت و تجربه بر تبليغات فروش محصولات (مطالعه موردي شركت سايپا)
501
اثر استفاده از پرك در بهبود برد تغذيه در چدنهاي نشكن
502
اثر استفاده از چند پسماند گياهان دارويي در بستر كشت روي جمعيت پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta و شته جاليز Aphis gossypii
503
اثر استفاده از سيستم ردكس در رنگرزي سلولز با رنگينه هاي راكتيو
504
اثر استفاده از شبكه معنايي "وردنت" در يادگيري لغات انگليسي
505
اثر استفاده از لجن فاضلاب به عنوان كود در آلايش و انباشت عناصر سنگين در خاك و گياه
506
اثر استفاده از مكمل ويتامين E خوراكي علاوه بر ويتامين -E سلنيوم تزريقي بر عملكرد توليدمثل ، توليد شير و سيستم ايمني گاوهاي شيرده
507
اثر استفاده از ناپليوس آرتمياي غني شده با اسيدهاي چرب ﴿HUFA﴾ بر بازماندگي ، رشد و مقاومت به تنش هاي محيطي در نوزاد فرشته ماهي ﴿Peterophylum scalare﴾
508
اثر استفاده ازمكمل هاي آلي سلنيوم وروي بر خصوصيات پشم وفعاليت فوليكولي درپوست گوسفند نرسنجابي
509
اثر استفاده دوره اي از اسيد بوتيريك محافظت شده در جيره بر عملكرد، خصوصيات لاشه ، متابوليت هاي سرم و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
510
اثر استفاده كمك سينتر سيستم Ca(Mg)-Al(Si)-Oبه عنوان افزودني بدنه¬هايمتخلخل سيليكون نيتريدي
511
اثر استفاده ي مجدد )بار دوم و سوم( از دستگاه آزاد كننده ي داخلي كنترل شده ي پروژسترون ) CIDR ( روي عملكرد توليد مثلي در گاوهاي شيري هلشتاين
512
اثر استقلال هيات مديره و تمركز مالكيت بر عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
513
اثر اسيد آمينه تورين بر رنگ پذيري ماهي رزي بارب (Pethia conchonius)
514
اثر اسيد جيبرليك بر رشد و الگوي پروتئيني گياه تراريخت تنباكو
515
اثر اسيد ساليسيليك و سولفات پتاسيم بر خصوصيات رويشي و زايشي درختان پسته رقم اوحدي
516
اثر اسيد ساليسيليك و متيل جازمونات بر بهبود تحمل پسته به خشكي در شرايط درون شيشه اي
517
اثر اسيد فوليك با دودوزبالا وپائين بر تغييرات اكسيداتيوپروتئينها طي دوران بارداري
518
اثر اسيد فوليك بادو دوز بالا و پايين بر تغييرات اكسيداتيور پروتئينها طي دوران بارداري , effect of prenatal administration of high dose and low dose folic acid on protein oxidation
519
اثر اسيد لينولئيك مزدوج خوراكي با يا بدون مكمل تزريقي بر توليد و تركيب شيرو توازن انرژي و E سلنيم و ويتامين سيستم ايمني گاوهاي شيرده هلشتاين در دوره انتقال و اوايل شيردهي
520
اثر اسيد هاي آلي و ورمي كمپوست بر انتقال كلوئيدها و سرب دردونوع خاك با بافت متفاوت
521
اثر اسيد هاي چرب سيس و ترانس واكسينيك بربيان مولوكهاي چسبان عروقي نوع - 1 و بين سلولي نوع 1-در سلولهاي اندوتليال بند ناف انسان
522
اثر اسيدهاي چرب الايديك ، اولئيك و لينولئيك بربيان مولكول چسبان بين سلولي نوع 1 و عروقي نوع 1 در سلول هاي اندوتليال مغز استخوان انسان
523
اثر اسيدهاي چرب جيره اي بر رشد فوليكولي بيان ژن Bone Morphogentic Protetion 15 در گوسفند
524
اثر اسيدهاي چرب غير اشباع ضروري در جيره آغازين بر عملكرد رشد و سلامت گوساله‌هاي شيرخوار هلشتاين
525
اثر اشباع و مقياسهندسي در مدل دو قطبي رنگي
526
اثر اشباعct در تشخيص امپدانس رله هاي ديستانس
527
اثر اصلاح تكنيك فرود پرش از سكو بر برخي عوامل خطر آسيب اندام تحتاني
528
اثر اصلاح تكنيك فرود در پرش جفت عمودي بر برخي عوامل خطرزاي آسيب‌هاي اندام تحتاني
529
اثر اصلاح تكنيك فرود در دوي زيگزاگ بر برخي عوامل خطرزاي آسيب اندام تحتاني
530
اثر اصلاح ساختار شوراي امنيت بر تحقق اهداف سازمان ملل متحد
531
اثر اصلاح سطح نانو ذرات اكسيد روي به‌وسيله پلي استايرن و پلي (آكريل آميد) در تخريب نوري فيلم پلي‌اتيلن سبك
532
اثر اصلاح سطح نانوذرات تيتانيوم دي اكسايد بر تجزيه پذيري پلي بوتيلن سوكسينات
533
اثر اصلاح كننده هاي آلي و معدني بر جذب و آب شويي نيتروژن تحت كشت ذرت
534
اثر اصلاحي كلسيم بر رشد و جذب عناصر معدني در گياه زنيان
535
اثر اضافه ولتاژ ها در شبكه هاي توزيع بر روي بارهاي خانگي به كمك EMTP
536
اثر اضطراب بر درك مطلب خواندن در بين فراگيران آموزش از راه دور زبان انگليسي به عنوان زبان خارجه
537
اثر اطلاعات مالي برتصميم گيري هاي سرمايه گذاران:حسابداري تعهدي درمقابل حسابداري نقدي
538
اثر اطلاعات مالي برتصميم گيري هاي سرمايه گذاران:حسابداري تعهدي درمقابل حسابداري نقدي
539
اثر اعتياد به اينترنت بر افسردگي،اعتماد به نفس و سلامت روان دانش آموزان
540
اثر اعتياد به مواد مخدر (ترياك ،هروئين و كراك )بركبد با سنجش آمينو ترانسفرازها در سرم انسان
541
اثر اعمال امواج فراصوت بر رفتار خستگي - خوردگي پنجه جوش لوله فولاد ضدزنگ
542
اثر اعمال برخي هورمون هاي گياهي بر كميت و كيفيت عملكرد دانه و برخي خصوصيات فيزيولوژيك ارقام مختلف گندم نان
543
اثر اعمال دوره هاي مختلف عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي يك فولاد دو فازي
544
اثر اعمال كرونا و نانوذرات نقره بر چاپ سيلك اسكرين و خواص ضد باكتري پلي استر
545
اثر افت ناشي از هم خوني بر زنده ماني گوساله ها و تليسه هاي نژاد هلشتاين در گله هاي گاو شيري
546
اثر افزايش اكسيد چهارم ،روي خواص فيزيكو-شيميايي شيشه هاي بوروسيليكات سديم و بررسي جدايش فازي در آنها
547
اثر افزايش اندازه ذرات كاه بر تخمير شكمبه، فعاليت جويدن و عملكرد گاوهاي شيرده
548
اثر افزايش تراكم پود بر شكل سطح مقطع نخ پود در پارچه
549
اثر افزايش خود كارآمدي ادراك شده بر مكان كنترل و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمائي تحصيلي
550
اثر افزايش سطح پروتئين خام جيره پيش از زايش با استفاده از پودر ضايعات كشتارگاهي طيور بر توان توليدي و سلامت گاوهاي شيري هلشتاين
551
اثر افزايش سن وفعاليت بدني برتكليف هماهنگي دودستي مداوم
552
اثر افزايش منيزيت بر تثبيت و ساير خواص دولوميت
553
اثر افزايش نانو ذرات سيليكاي مختلف بر خواص اپتيكي، الكترو شيميايي و مكانيكي لاك شفاف پلي يورتان دو جزئي بر پايه اكريليك
554
اثر افزايش نانورس در پلي‌فنيل‌سولفون جهت بهبود شار و ضريب جداسازي دي‌اكسيد‌كربن از متان
555
اثر افزودن +RE3 بر ساختار و خواص فوتولومينسانس نانوذرات Y2O3 سنتز شده به كمك مايكروويو
556
اثر افزودن Al و Gd بر ساختار و خواص مكانيكي منيزيم تغيير شكل يافته به روش اكستروژن برشي ساده
557
اثر افزودن اكسيد واناديوم بر مقاومت به خوردگي پوششهاي پلاسماي الكتروليتي آلومينيومي
558
اثر افزودن ال- كارنيتين در جيره هايي با سطوح مختلف انرژي و پروتئين بر عملكرد رشد، اجزاي سرم خون و تركيب لاشه جوجه هاي گوشتي
559
اثر افزودن ايلمنايت به فلاكس بر ريزساختار فولاد HSLA در جوشكاري زيرپودري
560
اثر افزودن بريليم بر عيب فيلم دولايه ناشي از نحوه پركردن در استحكام آلياژ ريخته گري Al-7Si-Mg
561
اثر افزودن بيوگلس بر خواص زيستي سيمان هاي دنداني
562
اثر افزودن دوده روي خواص رئولوژيكي و رسانايي نانو كامپوزيت هاي پلي كربنات / نانو كلي
563
اثر افزودن ذرات نانو ذرات رس – سيليكا و تيتانيم دي اكسيد بر خواص كامپوزيت مبتني بر ماتريس اپوكسي و الياف شيشه
564
اثر افزودن روغن كرچك بر خواص فيزيكي - مكانيكي و دماي انتقال شيشه اي پوشش خوراكي بر پايه كربوكسي متيل سلولز و تاثير آن بر ماندگاري سيب
565
اثر افزودن سطوح مختلف عصاره گياه غازياقي به جيره گاو شيرده، بر قابليت هضم، توليد گاز متان، جمعيت ميكروبي و ...
566
اثر افزودن سطوح مختلف گندم باو بدون آنزيم حاوي زايلاناز در جيره ي جوجه هاي گوشتي
567
اثر افزودن سيلان بر روي خواص كششي و بيولوژيكي نانوكامپوزيت تري-كلسيم فسفات/ پلي اتيلن با دانسيته بالا/ پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا
568
اثر افزودن سيليكون كار بايد با درصد هاي بالا به جرم ريختني شاموتي كم سيمان
569
اثر افزودن سيمان بر رفتار خاك هاي ماسه اي تحت مسيرتنش هاي مختلف استاتيكي و ديناميكي
570
اثر افزودن صفر بدنبال سيگنال گفتاري زماني (زمان كوتاه ) به استخراج ويژگي از سيگنال گفتار
571
اثر افزودن عناصر نادر خاكي بر خواص خستگي پرچرخه آلياژ منيزيم AZ91
572
اثر افزودن عنصر مس بر خواص ريز ساختاري و مغناطيسي آلياژ نانو ساختار fe50 co50 توليد شده به روش آلياژسازي مكانيكي
573
اثر افزودن عنصر مس بر خواص ريز ساختاري و مغناطيسي آلياژ نانو ساختار FE50CO50 توليد شده به روش آْلياژ سازي مكانيكي
574
اثر افزودن فيبر نامحلول به جيره هاي استاندارد و رقيق شده در دوره هاي مختلف پرورش بر عملكرد و تغييرات دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي
575
اثر افزودن قلع بر خواص مكانيكي كامپوزيت WC-CO
576
اثر افزودن كروميا بر سنتز هرسينيت
577
اثر افزودن متفورمين به گلوميفن در درمان بيماران نازاي مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
578
اثر افزودن متفورمين به گلوميفن در درمان بيماران نازاي مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
579
اثر افزودن محتويات شكمبه يا علوفه يونجه در آغازين بر توسعه شكمبه و عملكرد گوساله هاي شيرخوار
580
اثر افزودن مكمل هاي جيره اي روي و سلنيوم آلي بر اندازه گيري هاي كوليسي بيضه ها و ويژگي هاي مني در قوچ سنجابي
581
اثر افزودن نانو TiC بر Si3 N4 براي تهيه سراميك قابل ماشين كاري تخليه الكتريكي (EDM)
582
اثر افزودن نانو اكسيد كروم بر ديرگدازهاي منيزيا كروميتي
583
اثر افزودن نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم (TiO2) به محل جوش نقطه اي اصطكاكي اغتشاشي فولاد عاري از عناصر بين نشين (IF) و ارزيابي خواص اتصال
584
اثر افزودن نانو‌‌‌‌‌پودر Al2O3 بر روي ريز‌‌‌ساختار فريت نيكل-روي
585
اثر افزودن نانوتيوب كربن بر روي مورفولوژي و خواص مكانيكي آلياژ دوتايي PA6/SAN
586
اثر افزودن نعناع فلفلي يا آويشن به جيره بر نمو دستگاه گوارش ،سيستم ايمني ،عملكرد توليد و كيفيت گوشت در بره هاي سنجابي
587
اثر افزودن همزمان لايه مياني Zn و نانو پودر SiC بر خواص مكانيكي و ريزساختار آلياژ منيزيم AZ31 جوشكاري شده به روش اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي
588
اثر افزودن هيدروكسيدهاي دوگانه لايه اي بارگذاري شده با ويتامين د3 بر فعاليت سلول هاي استخواني در داربست پلي كاپرولاكتون الكتروسي شده
589
اثر افزودن ويسكر AlN بر رفتار سينتر بدون فشار كامپوزيت ZrB2-SiC و بررسي خواص آن
590
اثر افزودن يك باز تابنده بر توزيع شار ورودي لوله دريافت كننده در متمركز كننده هاي فرزنل
591
اثر افزودني pbsi03 وla3 بر خواص PTCR تيتانات باريم
592
اثر افزودني SDS بر ميزان همرسوبي و خواص خوردگي پوشش Ni-nano SiC
593
اثر افزودني SdS بر ميزان همرسوبي و مقاومت سايشي پوشش Ni-Nano SiC
594
اثر افزودني بر بازيابي نيكل و كبالت با استفاده از حلال هاي پايه فسفر از محلول ليچينگ سوپرآلياژ پايه نيكل
595
اثر افزودني بور روي ريز ساختار وخواص مكانيكي آلياژ 7075 آلومينيوم
596
اثر افزودني لانتانيم بر خواص فريت بيسموت سنتز شده به روش تجزيه حرارتي
597
اثر افزودني ميكروبي بر خصوصيات تخمير، ارزش مواد مغذي و پايداري هوازي ذرت سيلوشده و عملكرد حيوان
598
اثر افزودني ها بر تغييرات سختي سطح تا عمق فولاد 2080.1 در حمام هاي كمكي خنثي
599
اثر افزودني ها بر روي خواص جرمهاي سيليسي كوبيني
600
اثر افزودني ها بر ساختار و خواص پوشش هاي رسوب الكتريكي روي
601
اثر افزودني هاي منيزيا و اكسيد آهن بر خواص مكانيكي و ريزساختاري تياليت
602
اثر افزودني و پارامترهاي فرايند بر ساختار و رفتار مكانيكي شيشه فلز حجمي و نانو بلور پايه زيركونيم
603
اثر افزودني و عمليات حرارتي بر خواص مغناطيسي و فوتوكاتاليستي فريت بيسموت
604
اثر افزودني و فرايند ساخت بر خواص آجرهاي منيزيتي و منيزيت كروميتي تهيه شده از منيزيت بيرجند
605
اثر افزودنيها بر روي لعابهاي احيايي مس
606
اثر اقليم بر بزرگي سيلاب ها ببثق4ثق3ق4ق
607
اثر اكسيد سريم بر بهبود اسپرماتوژنز موش بالغ تيمار شده با آفت كش مالاتيون
608
اثر ال آرژنين بر هيستولوژي - تخمدان در مدل موشي اندومتريوزيس
609
اثر ال آرژنين بر هيستولوژي رحم و لوله هاي رحمي در - مدل موشي اندومتريوزيس
610
اثر ال كارنيتين بر هيستولوژي - رحم و لوله هاي رحمي در مدل موشي اندومتريوزيس
611
اثر الفواصل في ايقاع الآيات القرآنيه
612
اثر القاي بيان ژن Nurr1 در افزايش تمايز سلول‌هاي بنيادي به فنوتيپ دوپامينرژيك
613
اثر الكتروكاتاليستي كمپلكس هاي RuCl3(phen-dione)(CH3CN)] ,[RuCl(phen-dione)(tptz)](PF6)2 [RuCl(phen-dione)(CH3CN)](PF6)2 ] بر روي كاهش Co2 به Co ; تهيه نانو ذرات Dy2O3 از پيش ماده [Dy(MeO)3(DMF)3(H2O)2] محاسبه اثر يون مخالف بر روي پايداري كاتيون ارگانوزنون +[C6F5XeF2]
614
اثر الكتروكاتاليستي كمپلكس هاي رنيم بر واكنش كاهش CO2 به CO
615
اثر الكترومغناطيس در جذب ذرات به ديوار
616
اثر الكتروهيدروديناميك و چيدمان الكترودها بر تشديد انتقال گرما در جريان جابجايي طبيعي داخلي
617
اثر الكل و الكتروليت بر نانوساختارها در مخلوط يوني مواد فعال سطحي
618
اثر الگودهي ويدئويي همراه با ارائه بازخورد و دريافت نشانه هاي توجه بر اكتساب، يادداري و انتقال مهارت پرتاب دارت در كودكان كم توان ذهني آموزش پذير
619
اثر الگوهاي تجارت خارجي﴿تجارت بين صنعتي و تجارت درون صنعتي﴾ بر كيفيت محيط زيست: مورد ايران و شركاي تجاري
620
اثر المان هاي هادي نانو كربن بر يخچال هاي حالت جامد
621
اثر الياف مصنوعي بر رفتار شاتكريت در پايدار سازي تونل ها
622
اثر الياف هاي فلزي در افزايش خواص مقاومتي ئ تغييرشكل پذيري شاتكريت
623
اثر امپدانس اتصال كوتاه بر روي جريان خطا در سيستم هاي قدرت
624
اثر امواج بر سكوهاي پايه كششي ستاره دريايي
625
اثر امواج بر موج شكن هاي نفوذپذير به روش عددي
626
اثر امواج گروهي بر موج شكن هاي شناور مهار شده
627
اثر امواج مايكروويو ﴿ Micro wave ﴾ بر روي جمع شدگي پارچه هاي حلقوي پودي
628
اثر امواج مايكروويو بر مكانيزم شكست سنگ و عملكرد ديسك برشي
629
اثر امواح صوتي بر سلامت روحي انسان
630
اثر امولسيفاير بر خواص آسفالت حفاظتي ريزدانه (ميكروسرفيسينگ
631
اثر امولسيفايرهاي yttaF و nisoRبر سنتز لاتكس RBS و بهينه سازي مقادير تركيبي آنها
632
اثر انبارداري، غوطه وري و فرآيند توليد مربا بر ميزان باقي مانده سموم ايميداكلوپريد و كروزكسيم متيل در توت فرنگي تازه و مرباي توت فرنگي
633
اثر انباشت سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي بر رشد اقتصادي ايران ﴿ دوره زماني 1350-1390﴾
634
اثر انتظار معلمان دوره راهنمايي تحصيلي بر نحوه ارزشيابي آنان از دانش آموزان پسر و دختر شهر سوسنگرد
635
اثر انجماد تحت ميدان الكترواستاتيك بر كيفيت قارچ، سرعت انجماد و مصرف انرژي و مقايسه آن با انجماد تحت فركانس راديويي (RF)
636
اثر انجماد تحت ميدان الكترواستاتيك بر كيفيت گوشت گوسفند، سرعت انجماد و مصرف انرژي
637
اثر انجماد شيشه اي بر روي پارامترهاي اسپرم مردان بارور و نابارور و ميزان آپوپتوزيس نمونه مردان
638
اثر انجماد شيشه اي روي فراساختار و بيان ژنهاي استرس و آپوپتوتيك اووسيتهاي بالغ شده انساني در محيط كشت
639
اثر انجماد شيشه اي رويان موش بر بيان ژن هاي ايمپرينت شده و آنزيم هاي درگير در متيلاسيون DNA
640
اثر انجماد شيشه اي رويان موش بر تغييرات هيستوني و بيان ژن آنزيم هاي تغيير دهنده ي هيستوني
641
اثر انجماد شيشه ای بر روی پارامترهای اسپرم مردان بارور و نابارور و ميزان آپوپتوزيس نمونه مردان
642
اثر انجماد و بسته بندي تحت اتمسفر اصلاح شده بر كيفيت نان بربري نيم پخت
643
اثر انحناي اوليه بر رفتار كمانشي و پس از كمانشي پانلهاي برشي
644
اثر انحناي نانو لوله هاي كربني بر مقدار نرخ رهايي انرژي كرنشي در مود اول شكست در نانو كامپوزيت ها
645
اثر اندازه دانه اوليه فريت در ريز ساختار و خواص مكانيكي ﴿كشش﴾ فولاد دوفازي
646
اثر اندازه دانه و سختي رسوبي بر قابليت كشايي آلياژ آلومينيوم 2024
647
اثر اندازه دانه و سختي رسوبي بر قابليت كشش آلياژهاي 2024 آلومينيم
648
اثر اندازه دانه و سيكل آنيل آلومينيوم 1170 در فرآيند اكستروژن معكوس سريع
649
اثر اندازه دانه و مقدار منيزيا بر خواص ديرگدازه هاي آلومينا- منيزيا- كربن
650
اثر اندازه ذرات پرليت و كمبود برخي عناصر غذايي ضروري بر رشد و خصوصيات فيزيولوژيكي تربچه
651
اثر اندازه ذرات پوزولان تراس، سنگ¬آهك و مخلوط تراس – آهك در خواص مكانيكي و دوام ملات¬¬هاي ساخته شده در برابر سولفات
652
اثر اندازه گوي هاي رسي و دماي پيشگرم قالب در توليد فوم آلومينيومي به روش ريخته گري نفوذي
653
اثر اندازه و توزيع تخلخل بر نفوذپذيري هواي منسوجات بي بافت سوزن زني شده
654
اثر اندازه و نحوه اجراي شمع در پديده گيرش در خاك هاي رسي نرم و اشباع
655
اثر اندازه‌ي ذرات بر رفتار مكانيك شكست در الكترود‌هاي جدايي‌پذير فازي
656
اثر اندركنش خاك - سازه در پروسه هاي آناليز استاتيكي غيرخطي
657
اثر اندركنش خاك و سازه بر توزيع آسيب پذيري لرزه اي ساختمانهاي بتني قاب خمشي و قاب خمشي با ديوار برشي
658
اثر اندركنش خاك-پي-سازه بر جابجايي هاي كل و نسبي در پي هاي گسترده
659
اثر اندركنش سازه و خاك بر رفتار ديناميكي سازه ها با در نظر گرفتن پديده بركنش پي
660
اثر اندركنش غيرخطي خاك – سازه بر آسيب‌پذيري لرزه‌اي سازه‌هاي فولادي پيچشي
661
اثر انرژي خمش بر تجمعات ميسل با ساختار نانو براي ماده فعال سطح شبكه‌اي h4t4
662
اثر انسداد چوب هاي شناور بر ضريب تخليه جريان در سرريز مدور قائم با ورودي تاج دندانه اي
663
اثر انعطاف پذيري جدار بر تلاطم مايع دو فازه در مخازن بتني با توجه به اندركنش خاك - سازه - مايع
664
اثر انفاق بر توزيع درآمد در استان‌ هاي ايران
665
اثر انفجار بر ساختمان‌هاي ميان مرتبه داراي جداگر لرزه‌اي پايه
666
اثر انگشت
667
اثر انگل Ligula intestinalis بر ويژگي هاي توليد مثلي و رشد عروس ماهي زاينده رود﴿Petroleuciscus esfahani﴾ در رودخانه زاينده رود، اصفهان
668
اثر انواع بازيهاي كامپيوتري بر توانايي چرخش ذهني كودكان
669
اثر انواع پرايمينگ بر جوانه زني و رشد گياهچه پونه سا (Nepeta pogonosperma) در شرايط تنش شوري و خشكي
670
اثر انواع پرايمينگ بر جوانه¬زني و رشد گياهچه پونه¬سا (Nepeta pogonosperma) در شرايط تنش شوري و خشكي
671
اثر انواع مالچ بر كاهش تبخير سطحي خاك و آب مصرفي دو رقم زيتون
672
اثر انواع نازل NOZZLE بر روي خواص فيزيكي نخ چرخانه اي
673
اثر ايندومتاسين بر تكوين پس از تولد بيضه موش
674
اثر ايندومتاسين بر تكوين پس از تولد رحم در موش
675
اثر ايندومتاسين بر تكوين كليه موش
676
اثر بائو شينگر در فولاد زنگ نزن آستنيتي
677
اثر باد جانبي روي بال مستطيلي ريزپهباد﴿MAV﴾
678
اثر باد رنجبويه و رازيانه بر خصوصيات شير واري و فرا سنجه هاي خوني ميش سنجابي
679
اثر باد هاي شديد روي پل هاي كابلي
680
اثر بار انفجار بر خطوط لوله(مطالعه موردي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب)
681
اثر بار فضا بر روي جفت شدگي خطي و خطاي گرادياني در شتاب دهندهاي با شدت زياد
682
اثر بارگذاري تصادفي بر عمر خستگي فولاد ساختماني
683
اثر بارگذاري تصادفي بر عمر خستگي، كامپوزيت رشته اي زمينه بتني
684
اثر بارگذاري چندمحوره بر تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيم به سلول هاي عضله ي قلب
685
اثر باز دارنده هاي شيميايي در پيشگيري از مواد سنگين هيدروكربني
686
اثر بازارچه مرزي بر معيشت پايدار خانوارهاي ساكن در پسكرانه هاي روستايي، مطالعه موردي: بخش خاووميرآباد شهرستان مريوان
687
اثر بازبودن اقتصاد بر روي تورم با استفاده از رگرسيون چندكي
688
اثر بازتواني حركتي مجازي بر تعادل، كاركردهاي شناختي و فعاليت هاي روزمره بيماران آسيب مغزي اكتسابي
689
اثر بازتواني قلبي مبتني بر تمرين هوازي بر تغييرات هموسيستئين، اينترلوكين 6 و اينترلوكين 10 سرم زنان بيمار مبتلا به سكته قلبي
690
اثر بازخورد آزمودني محور درشرايط تمرين متغير بر اكتساب ، ياد داري وانتقال سرويس واليبال
691
اثر بازخورد خود كنترل و آزمونگر كنترل درشرايط تمرين متغير با تداخل زمينه اي پايين و بالا بر روش ونتيجه اجرا شوت بسكتبال در مراحل اكتساب ،يادداري وانتقال
692
اثر بازخورد خودكنترل بر اجراي سرويس ساده واليبال تحت فشار تماشاگر در بازيكنان مبتدي و ماهر
693
اثر بازخورد هنجاري بر يادگيري يك تكليف پرتابي در افراد رقابت جوي بالا و پايين
694
اثر بازخورد هنجاري بريادگيري يك تكليف پرتابي : نقش خودكارآمدي
695
اثر بازدارنده آهن پردازنده گيريهاي طلا به روش اسپكتروفتومتري
696
اثر بازشو در رفتار پس از كمانش پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي تحت بار محوري
697
اثر بازي هاي اكتشافي بر يادگيري مهارت هاي اجتماعي – هيجاني دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي
698
اثر بازيافت مكانيكي و مواد افزودني برخواص مكانيكي و حرارتي لوله‌هاي پلي‌ اتيلن
699
اثر باطله هاي سولفيدي ﴿ پيريت ﴾ در بيابانزايي اطراف معادن با تاكيد بر خصوصيات شيميايي خاك ﴿ مطالعه موردي - معدن كوشك - بافق يزد ﴾
700
اثر بافت بر جمع شدگي پارچه هاي تاري پودي
701
اثر بافت رويه هاي آسفالتي راه ها بر پديده هيدروپلنينگ
702
اثر بافتار سطح بر رفتار نوري نمونه
703
اثر باقيمانده چند آفت‌كش روي بقا و توليدمثل سن شكارگرNesidiocoris tenuis (Reuter)
704
اثر باكتري آزوسپيريلوم برازيلنس بر ميزان بيان ژن TaSOS1 ، TaTM20 و برخي شاخص هاي فيزيولوژيكي در شرايط شور درگياه گندم (Triticum aestivum L.)
705
اثر باكتري تيوباسيلوس ،گوگرد و كود دامي بر برخي ويژگي هاي گياه سير
706
اثر باكتري هاي توليد كننده سيدروفور و قارچ اندوفيت piriformospora indica بر پاسخ هاي يونجه در شرايط تنش كادميم
707
اثر باكتري هاي محرك رشد توليد كننده ACC - دآميناز و ايندول استيك اسيد بر فيزيولوژي رشد، عملكرد و تحمل تنش شوري گندم هاي تتراپلوئيد
708
اثر باندهاي مختلف اشعه ماوراءبنفش و ساليسيليك اسيد بر برخي فرايندهاي فيزيولوژيكي و فعاليت آنزيمي گياه فلفل )Capsicum annuum l.(
709
اثر بايندرها بر خواص بدنه هاي فيبري مورد استفاده در ريخته گري لاست فوم
710
اثر بتا گلوكاناز و ويرجينامايسين در جيره بر پايه جو بر عملكرد و قابليت هضم مواد مغذي در جوجه هاي گوشتي
711
اثر بحران مالي بر تجارت خودرو با تاكيد بر يكپارچگي تجاري خودرو با استفاده از مدل جاذبه طي دوره 2010 - 2000
712
اثر بخش درمان CBTبر كاهش افسردگي و بهبود خودپنداره و عزت نفس كودكان طلاق 6تا 12سال شهرستان گناوه
713
اثر بخشي « درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي » (MBCT) بر استرس والدگري، انعطاف پذيري شناختي، بهبود افسردگي و رفتارهاي پرخاشگرانه مادران داراي كودكان مبتلا به اختلالات يادگيري
714
اثر بخشي آگاهي واج‌شناختي بر عملكرد حافظه فعال در كودكان نارساخوان شهر تهران در سال تحصيلي 92-93
715
اثر بخشي آموزش ايمن سازي در برابر استرس بر ترس ، نا اميدي و استرس ادراك شده زنان باردار با سابقه نا باروري.
716
اثر بخشي آموزش برنامه مداخله تركيبي شناختي - رفتاري و مهارت هاي زندگي بر كاهش استرس دانش آموزان تيز هوش دبيرستان شهر تهران
717
اثر بخشي آموزش تاب آوري گروهي بر شادكامي و سلامت عمومي دانش آموزان دختر دبيرستاني
718
اثر بخشي آموزش تفكر انتقادي بر منبع كنترل و كاهش ناهماهنگي (بر انگيختگي )شناختي دانش آموزان پسر سال دوم دبيرستانهاي شهرستان بانه
719
اثر بخشي آموزش جرأت ورزي بر اضطراب، افسردگي و سازگاري اجتماعي در نوجوانان 13تا15 ساله شهر برازجان
720
اثر بخشي آموزش جرأت‌ورزي برسازگاري اجتماعي و عزت‌نفس دختران 13 ساله در معرض آسيب شهرستان كرج ناحيه1
721
اثر بخشي آموزش حل مسئله محور بر مهارت هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر خرم آباد
722
اثر بخشي آموزش حل مساله به شيوه زوجي بر رضايت زناشويي و علايم روانشناختي زوجين شهرستان بروجن
723
اثر بخشي آموزش دقت بر توانايي ديكته نويسي دانش آموزان دوره ابتدائي داراي اختلال يادگيري در شهر اصفهان
724
اثر بخشي آموزش ذهن آگاهي بر تاب آوري و سرسختي روان شناختي مادران كودكان استثنايي)شهرستان هرسين(
725
اثر بخشي آموزش راهبردهاي برنامه ريزي عصبي – كلامي بر عزت نفس واعتماد به نفس زنان
726
اثر بخشي آموزش راهبردهاي برنامه ريزي عصبي كلامي بر انگيزش پيشرفت و خودكار آمدي در جودو كاران نخبه آذربايجان شرقي
727
اثر بخشي آموزش راهبردهاي يادگيري و مطالعه به شيوه گروهي در پيشرفت تحصيلي درس زبان انگليسي
728
اثر بخشي آموزش سبك زندگي سالم بر كيفيت زندگي سالمندان شهرستان ري
729
اثر بخشي آموزش شناختي -رفتاري مديريت استرس بر شاخص هاي درد و خود-كارآمدي درد در بيماران مبتلا به ميگرن در بيمارستان هاي شهر كرد
730
اثر بخشي آموزش غني سازي مبتني بر روش كاربرد عملي مهارت هاي ارتباط صميمانه بر رضايت زناشويي و صميميت زوجين
731
اثر بخشي آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومي بيماران عروق كرونري قلب شهر اصفهان
732
اثر بخشي آموزش گروهي ايمن سازي دربرابر استرس بر ميزان اضطراب امتحان، سبك اسناد و پرخاشگري كلامي نوجوانان دختر شهر اصفهان
733
اثر بخشي آموزش گروهي خودكارآمدي بر ميزان خودكارآمدي در موقعيت هاي اجتماعي و هراس اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
734
اثر بخشي آموزش گروهي شيوه هاي مقابله با استرس بر تاب آوري،اضطراب ،افسردگي ،و استرس بيماران مبتلا به ظايعه نخاعي
735
اثر بخشي آموزش گروهي عزت نفس بر ميزان رشد اجتماعي واحساس تنهايي دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر.
736
اثر بخشي آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد بر تنظيم شناختي هيجان و باورهاي خودكارآمدي در دانشجويان دختر دانشگاه رازي
737
اثر بخشي آموزش مبتني بر پروژه ي طيف بر كاركرد‌هاي عصب روانشناختي و عزت نفس دانش آموزان پسر بيش فعال همراه با نقص توجه ((ADHD پايه ي دوم ابتدايي
738
اثر بخشي آموزش مبتني بر پروژهي طيف بر كاركرد‌هاي عصب روانشناختي و عزت نفس دانش آموزان پسرپايهي دوم ابتدايي (ADHD)بيش فعال همراه با نقص توجه
739
اثر بخشي آموزش مبتني بر مغز در يادگيري قرآن كريم در دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي
740
اثر بخشي آموزش مديريت استرس (شناختي -رفتاري ) برشادكامي و سلامت روان و كاهش استرس زنان نابارور
741
اثر بخشي آموزش مديريت تعلل بر استرس ادراك شده ،حرمت خود،مولفه هاي شناخت و عملكرد تحصيلي در دانشجويان دختر پيام نور
742
اثر بخشي آموزش مديريت خشم بر سازگاري كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قاين ( مطالعه موردي : كاركنان اداره آموزش و پرورش )
743
اثر بخشي آموزش مصون سازي در مقابل استرس بر فشار خون سيستوليكم و دياستوليك و كيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به فشار خون بالا،بستري در بيمارستان دكتر صولتي اروميه در سال 88-89
744
اثر بخشي آموزش مهارت حل مساله اجتماعي بر ارتقاي هوش اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه
745
اثر بخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر قلدري و تاب آوري دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول
746
اثر بخشي آموزش مهارت هاي جنسي ﴿مبتني بر رويكرد شناختي - رفتاري ﴾ بر عملكرد جنسي ، سازگاري زناشويي وپيامد درمان زنان نابارور شهر كرمانشاه
747
اثر بخشي آموزش مهارت هاي شناختي براساس مدل كتل-هورن-كارول ( CHC ) برعملكرد خواندن و سرمايه اجتماعي گروهي از كودكان پسر داراي اختلال يادگيري خاص پايه پنجم ابتدايي شهر اصفهان
748
اثر بخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر بهزيستي روانشناختي و احساس تنهايي زنان سالمند شهر كرمانشاه
749
اثر بخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر تعلل ورزي تحصيلي و خودپنداره ي تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان شهر كرمانشاه
750
اثر بخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر خودكارآمدي ، سر زندگي تحصيلي و راهبردهاي يادگيري دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان كازرون
751
اثر بخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر ميزان اميدواري و احساس كهتري در دانشجويان دانشگاه علوم اقتصادي 1390
752
اثر بخشي آموزش مهارتهاي حل مساله و خودآگاهي بر سازگاري دانش آمزان دختر سال اول دبيرستانهاي ناحيه يك شهر اراك
753
اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سازگاري اجتماعي و عزت نفس دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني مقطع دبيرستان شهر اصفهان
754
اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر ميزان شادكامي و هيجان خواهي دختران تك سرپرست
755
اثر بخشي آموزش نگرش مذهبي بر سلامت روان دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان
756
اثر بخشي آموزشي راهبردهاي يادگيري شناختي و فراشناختي بر سرعت خواندن ، يادآوري و درك مطلب در چهار نوع متن متفاوت ( ادبي آسان ، ادبي دشوار ، علمي آسان و علمي دشوار )
757
اثر بخشي اعمال قوانين جديد راهنمايي و رانندگي بر ايمني تردد راههاي برون شهري
758
اثر بخشي اموزش تنظيم هيجان بر ناگويي هيجاني و مشكلات خلقي مادران داراي كودكان مبتلا به اختلالات يادگيري
759
اثر بخشي اموزش شناختي-رفتاري شادكامي فورودايس بر حرمت خود،خويشتن پنداري و رضايت از زندگي مادران كودكان سندرم داون
760
اثر بخشي اموزش هوش اخلاقي بر دلبستگي و قضاوت اخلاقي كودكان پيش دبستاني شهرستان گرگان
761
اثر بخشي اموزش هوش اخلاقي بر كاهش علايم اختلال سلوك در دانش اموزان دختر مركز تربيت و اصلاح رفتار بهزيستي شهرستان گرگان
762
اثر بخشي انگيزشي در تغيير نگرش به مواد و رغبت به ادامه درمان در جلب همكاري افراد به اختلال مصرف مواد
763
اثر بخشي باز آموزي سبك اسنادي بر رضايت زناشويي و هوش هيجاني زوجين
764
اثر بخشي بازي درماني "تراپلي" بركنترل تكانه، هيجان و رفتار كودكان دختر 7 تا11 سال در شهر اصفهان(پژوهش مورد منفرد)
765
اثر بخشي بازي درماني بر افزايش جرات ورزي و مهارت هاي اجتماعي كودكان طلاق پيش دبستاني
766
اثر بخشي بازي درماني بر بهبود خود تنظيمي دانش آموزان دوره دوم ابتدايي شهر قاين
767
اثر بخشي بازي درماني برمشكلات دروني سازي شده و مشكلات بروني سازي شده كودكان پيش دبستاني
768
اثر بخشي بازي درماني در تنظيم هيجان و رابطه والد فرزند دانش آموزان دبستاني داراي اختلال اضطراب جدايي
769
اثر بخشي بازي درماني شناختي/حركتي بر كنش هاي اجرايي و خلق وخوي كودكان مقطع پيش دبستاني شهر گلدشت
770
اثر بخشي بازي درماني گروهي بر كاهش نشانه هاي اختلال هراس اجتماعي
771
اثر بخشي بازي درماني﴿شن درماني﴾در درمان كودكان كم توجه وفزون كنشي7تا5سال كودكهاي شهرستان شهريار
772
اثر بخشي بازي هاي حسي حركتي بر بهبود مهارتهاي ارتباطي، سازگاري اجتماعي و كاهش خود مركز بيني كودكان پيش دبستاني شهر بوشهر
773
اثر بخشي بازي هاي محلي بر كاهش اضطراب جدايي و وابستگي در كودكان پيش دبستاني شهر بوشهر
774
اثر بخشي بازيهاي عروسكي و محلي بر مهارت اجتماعي كودكان اتيسم شهرستان بوكان
775
اثر بخشي برنامه آموزشي ذهن آگاهي مثبت بر خودشفقت ورزي، پاسخ به استرس و علايم افسردگي در دانش آموزان پسر داراي نشانه هاي افسردگي شهر اصفهان
776
اثر بخشي برنامه آموزشي گاردنر بر مهارت هاي هوش چند گانه دانش آموزان پايه چهارم ابتدائي
777
اثر بخشي برنامه والدگري حمايتي براي هيجان هاي كودكان مضطرب بر نشانه هاي اضطراب جدايي كودكان 11-7 ساله شهرستان بندرگز
778
اثر بخشي تبليغات تلويزيوني بر فروش محصولات
779
اثر بخشي تبليغات رسانه اي در تبليغات و بازاريابي
780
اثر بخشي تجهيزات ﴿OEE﴾ در شركت غدير
781
اثر بخشي تلفيق آموزش مهارت هاي گروهي مثبت انديشي و ذهن آگاهي بر فرسودگي زناشويي و كيفيت زندگي معتادان مرد تحت درمان با متادون
782
اثر بخشي تمرين مهارت هاي حركتي بر افزايش نمره هوش وكسلر دانش آموزان مقطع ابتدايي
783
اثر بخشي تمرينات آرام بخشي بر افزايش شادكامي دانش آموزان داراي اختلال خواب
784
اثر بخشي تمرينات تنفسي بر كيفيت زندگي و حجم و ظرفيت‌هاي تنفسي بيماران مبتلا به آسم
785
اثر بخشي تمرينات ذهني بر اضطراب اجرا هنگام نوازندگي " مطالعه موردي نوازندگان ويلن "
786
اثر بخشي جامع تجهيزات ﴿OEE﴾ در شركت غدير
787
اثر بخشي جلسات ان اي (گام هاي معتادين و سنتها )در بهبود افراد معتاد و بازگشت آنها به زندگي
788
اثر بخشي چهار مداخله روان شناختي بر مديريت شاخص ها ي وزن و ابعاد سلامت )زيستي -رواني -اجتماعي ( افراد داراي اضافه وزن
789
اثر بخشي خانواده درماني شناختي- رفتاري بر مشكلات رفتاري كودكان خانواده هاي در معرض طلاق
790
اثر بخشي درمان چند وجهي بركاهش تنيدگي و ارتقاء شاخص هاي سلامت د ر جانبازان مبتلا به استئوميليت
791
اثر بخشي درمان شناختي – رفتاري بر علايم سندرم پيش از قاعدگي و افسردگي با توجه به متغير تعديل كننده تبعيت از درمان
792
اثر بخشي درمان شناختي رفتاري بر كاهش علائم اجتناب مبتلايان به اختلال فشار رواني پس آسيبي
793
اثر بخشي درمان شناختي رفتاري بر كاهش علائم اختلال نافرماني مقابله اي
794
اثر بخشي درمان شناختي رفتاري بر ميزان اختلالات جنسي زنان
795
اثر بخشي درمان شناختي رفتاري به شيوه گروهي به افسردگي و كيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به كمردرد مزمن
796
اثر بخشي درمان شناختي رفتاري در كاهش بيش برانگيختگي جانبازان مبتلا به اختلال فشار رواني پس آسيب
797
اثر بخشي درمان شناختي رفتاري مديريت استرس به شيوه گروهي بر اضطراب، افسردگي، كيفيت زندگي و ميزان نشانه هاي بيماران زن مبتلا به آسم شهر اصفهان
798
اثر بخشي درمان شناختيرفتاري خانواده محور(CBFT) براختلال وسواسي- جبري(OCD) كودكان
799
اثر بخشي درمان كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهيبرترس از ارزيابي منفي، تغيير نگرش به زندگي و ابراز وجود در نوجوانان پسر بد سرپرست
800
اثر بخشي درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد مادران بر بهبود روابط والد – نوجوان و كاهش نشانه هاي اضطراب و افسردگي نوجوانان دختر شهر اصفهان
801
اثر بخشي درمان گروهي مديريت استرس با رويكرد شنناختي رفتاري بر ميزان استرس ادراك شده زنان مبتلا به آنژين قلبي
802
اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر ميزان عقايد وسوسه انگيز، نگرش به زندگي و اشتياق به درمان در معتادان به هروئين
803
اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر افزايش سرمايه روانشناختي و شادكامي دانشجويان دانشگاه رازي
804
اثر بخشي درمان مبتني بر شبيه سازي ذهن بر انگيزه پيشرفت و ابرازوجود در افراد مبتلا به لكنت زبان
805
اثر بخشي درمان متمركز بر شفقت بر تنظيم شناختي هيجان و مشكلات بروني سازي شده دانش آموزان قلدر دختر دوره اول متوسطه شهر خرم آباد
806
اثر بخشي درمان متمركز بر شفقت برعلائم باليني، نشانگان ضربه عشق، رشد پس از سانحه و تنظيم شناختي هيجان پس از قطع رابطه¬ عاشقانه
807
اثر بخشي درمان ميان فردي گروهي بر احساس تنهائي ،شادكامي و افسردگي دانشجويان دختر افسرده
808
اثر بخشي درمان هيجان مدار بر سبكهاي دلبستگي زوجين شهر اصفهان
809
اثر بخشي درمانگري جنسي مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب ارتباط جنسي وكيفيت زندگي جنسي زوجين در زنان مبتلا به اختلال ميل/ برانگيختگي جنسي
810
اثر بخشي درماني گروهي بر كيفيت زندگي و بهزيستي رواني خانواده هاي بيماران اسكيزوفرن بستري در بيمارستانهاي اعصاب وروان سنندج
811
اثر بخشي دوره هاي آموزش درس پژوهي بر روي دانش و مهارت تدريس معلمان آموزش و پرورش شهر همدان در سالتحصيلي 91-90
812
اثر بخشي رفتار درماني ديالكتيك بر روابط بين فردي، تنظيم هيجان، اضطراب سلامت و علائم بيماران مبتلا به آسم
813
اثر بخشي رفتار درماني ديالكتيك بر علائم تكانشگري، خودپنداره جنسي و عزت نفس جنسي زنان با اعتياد جنسي
814
اثر بخشي رفتار درماني ديالكتيكي بر كاهش رفتارهاي خودآسيب رسان و افزايش خود ارزشمندي در دختران سنين دوازده تا هيجده سال شهر تهران
815
اثر بخشي روان درماني مبتني بر شادي بر كيفيت زندگي، اميدواري و استرس ادراك شده درنوجوانان بدسرپرست شهرستان شوشتر
816
اثر بخشي روايت درماني با استفاده از متون كهن ايراني بر كاهش پرخاشگري كودكان
817
اثر بخشي روش تدريس همياري بر هوش چندگانه و ادراك شايستگي تجربي دانشآموزان كلاس‌هاي چند پايه منطقه نوخندان
818
اثر بخشي روش تدريس همياري بر هوش چندگانه و ادراك شايستگي درس علوم تجربي دانشآموزان كلاس‌هاي چند پايه منطقه نوخندان
819
اثر بخشي روش چند حسي فرنالد در بهبود نارسانويسي و املا در ميان دانش آموزان پايه دوم دوره ابتدايي شهر كاشان
820
اثر بخشي زوج درماني رفتاري يكپارچه نگر بر كيفيت رابطه زناشويي و كاهش گرايش به مواد مخدر در مردان متاهل معتاد پس از ترك مواد مخدر
821
اثر بخشي زوج درماني كوتاه مدت خود تنظيمي بر ارتقاءسازگاري زناشويي و شيوه هاي حل تعارض ارتباطي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور تبريز
822
اثر بخشي زوج درماني مبتني بر سبك دلبستگي بر ابعاد صميميت و رضايت زناشويي در زوجين متاهل شهر رامسر
823
اثر بخشي شركت در كارگاههاي خودكارآمدي حرفه اي بر اشتياق شغلي كارمندان دانشگاه اصفهان
824
اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر توجه آگاهي بر كاهش اضطراب و وسوسۀ مصرف سيگار در افراد مبتلا به وابستگي به سيگار
825
اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر تكانشگري، خود بازداري و انعطاف پذيري شناختي بيماران دو قطبي تحت درمان دارويي
826
اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر ناگويي خلقي و نارسايي شناختي در زنان مبتلا به اختلال افسردگي
827
اثر بخشي طرحواره درماني بر ناگويي هيجاني و احساس حقارت دختران نوجوان خانواده هاي طلاق شهر كرمانشاه
828
اثر بخشي طرحواره درماني برنگرش ناكارآمد نسبت به انتخاب همسر و تمايز يافتگي در دانشجويان دختر دانشگاه رازي كرمانشاه
829
اثر بخشي قصه درماني در رشد مهارت هاي اجتماعي دختران كم توان ذهني آموزش پذير سنين 11 تا 71 سال شهر تهران
830
اثر بخشي كتاب درماني بر عزت نفس دانش آموزان ابتدايي
831
اثر بخشي كتاب كار از نظر دانش آموزان و معلمان
832
اثر بخشي گروه درماني شناختي رفتاري بر علايم اختلال پس از سانحه و افسردگي در جانبازان جنگ عراق عليه ايران
833
اثر بخشي گروه درماني شناختي رفتاري بر كاهش پرخاشگري رانندگان شهر كرج
834
اثر بخشي گروه درماني شناختي-رفتاري مديريت استرس بر كيفيت زندگي و ريزش موي بيماران آلوپسي آرئاتا در مركز تحقيقات پوست و سالك اصفهان
835
اثر بخشي مداخلات چندبعدي مارتين بر انگيزه و درگيري تحصيلي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي شهر اصفهان
836
اثر بخشي مداخله افشاي هيجاني در كاهش استرس و افزايش بهزيستي جامع و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به بيماري روانتني
837
اثر بخشي مداخله تحليل ارتباط محاوره اي برتاب آوري و كيفيت ارتباط والد-فرزندي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر كرمانشاه
838
اثر بخشي مداخله توان بخشي حافظه براي افراد مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس : بر مبناي مدل ويلسون
839
اثر بخشي مداخله توان بخشي حافظه براي افراد مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس : بر مبناي مدل ويلسون
840
اثر بخشي مداخله ذهن آگاهي يكپارچه با رفتار درماني شناختي بر بهبود ي وپيشگيري از عود بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي
841
اثر بخشي مداخله رفتاري و آموزش انديشه ورزي و پذيرش بي قيد و شرط بر بهبود تصوير بدني منفي ،خود پنداشت و كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه پيام نور
842
اثر بخشي مداخله شناختي – رفتاري مبتني بر كنترل خشم روي سلامت روان و استرس ادراك شده و ميزان موفقيت در لقاح مصنوعي ؤّ
843
اثر بخشي مداخله شناختي رفتاري بر اهمال كاري و خود كارامدي تحصيلي دانش آموزان دخترمقطع اول متوسطه شهر كرمانشاه
844
اثر بخشي مداخله غير دارويي شناختي_رفتاري به عنوان مكمل درمان هاي نگهدارنده بر پيشگيري از عود و بهبود نشانه هاي اختلالات رواني بيماران معتاد به مواد افيوني
845
اثر بخشي مداخله كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب بدني، شناختي، رفتاري و كيفيت خواب مادران باردار
846
اثر بخشي مداخله گروهي فراشناختي بر علائم بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري-عملي
847
اثر بخشي مداخله ي مديريت استرس شناختي-رفتاري بر كاهش علائم افسردگي، اضطراب، استرس و بهبود وضعيت سلامت بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
848
اثر بخشي مشاوره انگيزشي گروهي بر رفتار و عملكرد مراجعان مبتلا به اختلال وسواسي-جبري، پرفشاري خون و اضافه وزن و چاقي
849
اثر بخشي مشاوره با رويكرد درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر بهبود رضايت جنسي و رضايت زناشويي زنان سنين باروري
850
اثر بخشي مشاوره با رويكرد شناخت در ماني مبتني بر ذهن آگاهي بر علايم يائسگي و كيفيت زندگي در زنان حوالي دوران يائسگي
851
اثر بخشي مشاوره كاهش مصرف موار مخدر افيوني مبتني بر رويكرد شناختي رفتاري در بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون
852
اثر بخشي مشاوره گروهي با رويكرد شناخت درماني، مبتني بر ذهن آگاهي بر استرس زنا شويي و عملكرد جنسي زنان سنين باروري
853
اثر بخشي مشاوره مبتني بر رويكرد حل مسئله بر رضايت جنسي زنان متاهل
854
اثر بخشي مصاحبه انگيزشي در تغيير نگرش به مواد و رغبت به ادامه برنامه در جلب همكاري افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد
855
اثر بخشي معنا درماني به شيوه ي گروهي بر كيفيت زنگي بيماران ام اس شهرستان گرگان
856
اثر بخشي معنويت درماني گروهي بر كاهش ترس از مرگ و استرس ادراك شده
857
اثر بخشي مقررات طرح هاي تفضيلي بر نوسازي وبهسازي بافت فرسوده شهر اصفهان
858
اثر بخشي مكانيزم محدود كننده قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
859
اثر بخشي مهارت حل مساله و خود آگاهي بر اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي دختراندانش آموز دوره دوم متوسطه
860
اثر بخشي مهارت هاي اجتماعي بر اضطراب اجتماعي، جرأت منذي و هوش اجتماعي دانش آموزان دچار اضطراب اجتماعي
861
اثر بخشي ميزان مهارتهاي اجتماعي بر عزت نفس دختران شهرستان زرنديه
862
اثر بخشي هيپنو تراپي شناختي بر كاهش وزن و بهزيستي روان شناختي خانم‌هاي 20 تا 45 ساله چاق
863
اثر بخشي وكارايي دوره هاي كوتاه مدت آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدايي شهرستان برخوار در سال 1386
864
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‌ س‍ازگ‍اري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌
865
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ درم‍ان‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر پ‍ذي‍رش‌ و ت‍ع‍ه‍د ب‍رخ‍ود ك‍ن‍ت‍رل‍ي‌ و ح‍رم‍ت‌ خ‍ود در ن‍وج‍وان‍ان‌ پ‍س‍ر ش‍ه‍ر گ‍رگ‍ان‌
866
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ي‌ ب‍ر روان‍ي‌ اج‍را و ع‍م‍ل‍ك‍رد ورزش‍ي‌ پ‍س‍ران‌ وال‍ي‍ب‍ال‍ي‍س‍ت‌
867
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ ب‍ر خ‍ود اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ ورزش‌ ك‍ردن‌ و خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ وزن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر چ‍اق‌ م‍ق‍طع‌ دوم‌ م‍ت‍وس‍طه‌
868
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ ب‍ر خ‍ود اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ ورزش‌ ك‍ردن‌ و خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ وزن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر چ‍اق‌ م‍ق‍طع‌ دوم‌ م‍ت‍وس‍طه‌
869
اثر بدنه شناور بر امواج توليد شده در اثر حركت آن
870
اثر بر متورم شدن فاز لاملار وهگزاگونال در نمودار فازي سيستم سه تايي لستين سويا-تريتون X- 001 اب
871
اثر بر هم كنش الكترون -فونون بر ترابرد الكتريكي از يك تك مولكول
872
اثر بر هم كنشهاي اسپين -مدار در سل ها س و راشبا بر زمان عبور الكترون در ساختارهاي مغناطيسي نا متجانس
873
اثر بر همكنش هاي قوي در ديناميك گذارهاي آبشاري اتمهاي Kp و Kd و محاسبه سطوح مقطع گذارهاي برخوردي به روش مونت كارلو
874
اثر برخورد ذرات بر روي انتقال حرارت جريانهاي توربولانس گاز-جامد با استفاده از مدل هاي آماري
875
اثر برخي از فاكتورهاي ماشين بر برخي از خواص نخ يكسره Intermingle
876
اثر برخي باعوامل محيطي بر روي رشد وميزان كربوهيدرات بلوط مازوار (Quercus infectoria )
877
اثر برخي تركيبات شيميايي دور كننده روي حشرات گرده افشان براي حفاظت در برابر سموم حشره كش
878
اثر برخي تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر تحمل به سرماي گياهچه هاي آفتابگردان
879
اثر برخي خصوصيات فيزيكوشيميائي و رطوبت خاك بر تثبيت فسفر و راندمان كود سوپر فسفات در خاكهاي آهكي استان كرمانشاه و تهيه مدل كامپيوتري جذب فسفر توسط گياه ذرت
880
اثر برخي كاتيون‌هاي فلزي قليايي بر انرژي پيوندهاي هيدروژني مجزا در صورتبندي هاي مختلف جفت شدگي غلط گوانين - آدنين
881
اثر برخي گياهان مرتعي و مواد مادري بر توزيع عمودي مهم ترين خصوصيات فيزيكي، شيميايي و كاني شناسي رسي خاك هاي كوهرنگ
882
اثر برخي هورمون هاي گياهي و اليسيتورها بر شاخص هاي رشد و پارامترهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي جبلك
883
اثر بردار مكش بر اندركنش شوك و لايه مرزي همراه با جدايي جريان
884
اثر برداشت گياه كنگر(Cirsium) بر تشديد فرسايش خاك در منطقه كرمانشاه
885
اثر بررسي پسماند قارچ آسپرژيلوس نايجر بر توليد گاز ، روند الگوي تخمير و قابليت هضم مواد مغذي در شرايط آزمايشگاهي
886
اثر برگ زدايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L
887
اثر برگ هاي كاشو (آناكارديوم اكسيدنتال) در تعداد كلني هاي استرپتوكوكوس موتانس
888
اثر برليم در تشكيل تخلخلهاي ميكروسكوپي آلياژA319 بهسازي شده
889
اثر برنامه تمريني ايروبيك بر سلامت روان زندانيان زن معتاد زندان مركزي زاهدان
890
اثر برنامه توانبخشي ورزشي در سطوح پايدار و ناپايدار بر تعادل و پارامترهاي كينماتيك راه رفتن در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
891
اثر برنامه غذايي و سطوح انرژي و پروتئين بر عملكرد و مناسب ترين زمان كشتار جوجه هاي گوشتي
892
اثر برنامه هاي تمريني وبازي هاي مدرسه توپ هايدلبرگ بر روي هماهنگي هاي توپي دانش آموزان كلاس هاي اول ودوم دبستان درطول يك سال تحصيلي
893
اثر برهم كنش ژنوتيپ هاي فسكيوي بلند‌ و تنش خشكي بر شاخص هاي پايداري ساختمان و كيفيت فيزيكي خاك
894
اثر برهم كنش فوتون - نوترينو بر نرخ از دست دادن انرژي در ستاره هاي نوتروني
895
اثر برهم كنش ها بر خواص ترابرد يك گاز فرمي ابرشاره به دام افتاده
896
اثر برهم‌كنش الكترون - فونون بر مولكول بنزن؛ روش تابع گرين
897
اثر برهم‌كنش‌هاي بلندبرد در خواص فيزيكي گازهاي كوانتومي بوزوني فراسرد
898
اثر برهمكنش الكترون - فونون به صورت مدل هولشتاين روي خواص ترابري نانولوله هاي كربن زيگزاگ
899
اثر برهمكنش سطحي نانورس لايه اي برروي تشكيل مورفولوژي ورئولوژي نانو كامپوزيت بر پايه آلياژ PP/PBT
900
اثر برهمكنش كولني بلند برد روي حالت هاي بي نظم
901
اثر برهمكنش ميكوريزا، اسيد هيوميك و نيتروژن بر پاسخ هاي فيتوشيميايي و زراعي نعناع فلفلي (Mentha piperita L. )
902
اثر برهمكنش نانوساختارهاي مواد فعال سطحي با سطوح آبگريز و تاثير آنها بر روي زاويه تماس
903
اثر برونسپاري بر فعاليتهاي شهرداري مشهد
904
اثر برونسپاري بر فعاليتهاي شهرداري مشهد
905
اث‍ر ب‍س‍ت‍ان‍ك‍ار - ع‍ض‍و ه‍ي‍ئ‍ت‌ م‍دي‍ره‌ ب‍ر ارزش‌ ب‍ازار ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
906
اثر بسته بندي با فيلم هاي پلاستيكي پيوسته و منفذ دار
907
اثر بسته بندي تحت اتمسفر اصلاح شده بر كيفيت توت فرنگي طي نگه داري
908
اثر بسته بندي تحت اتمسفر اصلاح شده به صورت فعال و غيرفعال بر عمر ماندگاري انار
909
اثر بسته بندي تحت اتمسفر اصلاح شده و اسانس آويشن شيرازي بر كيفيت دانه هاي انار طي نگهداري
910
اثر بسته بندي ضد ميكروبي حاوي نانو ساختار نقره و روي بر فرآيند حرارتي آب پرتقال
911
اثر بسته‌بندي با فيلم‌هاي پلاستيكي پيوسته (بدون منفذ) و منفذدار بر ويژگي‌هاي كيفي و عمرقفسه‌اي ميوه‌ي گيلاس ʼتكدانه مشهدʻ
912
اثر بقايا و عصاره‌ گياهان فسكيوي بلند و چچم چندساله حاوي و فاقد قارچ اندوفايت بر سه آفت گلخانه‌اي
913
اثر بقايا، بيوچار و كمپوست شاخساره درختچه برگ نو (Ligustrum) بر رشد گياه ذرت تحت تنش خشكي در دو خاك با بافت متفاوت
914
اثر بقاياي تازه، بيوچار و كمپوست شاخساره درختچه برگ نو بر كميت هاي آب قابل استفاده (E,1WC,LLWR,PAW) و كيفيت فيزيكي در دوخاك با بافت متفاوت
915
اثر بقاياي گياهي بر خواص هيدروليكي و وضعيت رطوبتي خاك هاي شاليزاري گيلان
916
اثر بكارگيري همزمان فلايويل و باتري در بهبود بازده ترمز بازياب يك خودرو هيبريد
917
اثر بلند شدگي شالوده در پاسخ لرزه اي سازه هاي فلزي در حالت سه بعدي
918
اثر بلندشدگي فنداسيون بر پاسخ سازه تحت بار زلزله
919
اثر بلوس هاي خوراكي كند رهش حاوي مكمل هاي معدني- ويتاميني و هورمون هاي GnRH و hCG بر بهبود بازده توليد مثل گاوهاي هلشتين پر توليد
920
اثر بنزيل آدنين و تنش آبي در زمستان بر ويژگي هاي كمي و كيفي خشك ميوه و مقاومت به سرماي بهاره پسته
921
اثر بهبود جيره بر الگوي فصلي رشد الياف و فعاليت فوليكول هاي پوست در ميش هاي سنجابي
922
اثر بهبود جيره بر الگوي فصلي رشد الياف و فعاليت فوليكولهاي پوست در گوسفندان نر سنجابي
923
اثر بهبود جيره بر تغييرات فصلي خصوصيات توليد مثلي در گوسفند نر و ماده سنجابي
924
اثر بهبوددهنده ها بر كيفيت نان ايراني
925
اثر بهره وري تحقيقات كشاورزي بركاهش فقر در ايران
926
اثر بهسازي بيولوژيكي بر خواص فيزيكي و مقاومتي ماسه بادي
927
اثر بهسازي و عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي فولاد ابزار سردكار AISI D3
928
اثر بودت كوتاه مدت بر روي تعغيرات پرولين و هيدرات هاي كربن در گياه سور گوم(Surghum Bicilor L.)
929
اثر بودجه ريزي عملياتي بر عملكرد مالي شركت خدمات حمايتي كشاورزي
930
اثر بور بر تخمدان پلي كيستيك القاÌ شده در موش
931
اثر بور بر كاهش تنش دماي پايين ريشه و قسمت هوايي گوجه ‏فرنگي در مرحله‏ ي رويشي
932
اثر بور روي خواص مكانيكي چدن ماليبل
933
اثر بور روي خواص مكانيكي چدن ماليبل
934
اثر بيان هترولوگ سه ايزوفرم متالوتيونين برنج (Oryza sativa) بر مقاومت باكتري Escherichia coli به استرس هاي اكسيداتيو
935
اث‍ر ب‍ي‍ش‌ ارزش‍ي‍اب‍ي‌ س‍ه‍ام‌ و م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود ب‍ر ارائ‍ه‌ گ‍زارش‌ م‍ش‍روط ح‍س‍اب‍رس‍ي‌
936
اثر بيكربنات بر رشد و خصوصيات فيزيولوژيكي يك توده ملون ايراني پيوندي و غير پيوندي در سيستم هيدروپونيك
937
اثر بيماري هلندي بر جريان تجاري بخش هاي كشاورزي و صنعت ايران و شركاي اصلي تجاري(2004 - 1996)
938
اثر بيهوشي پانتوتال روي عمل سزارين
939
اثر بيوچار حاصل از بقاياي پوست ميوه ي پسته بر برخي خوا خاك و جزءبندي شيميايي آهن و رئي
940
اثر بيوچار حاصل از بقاياي پوست ميوه ي پسته بر برخي خواص خاك و جزء بندي شيميايي آهن وروي
941
اثر پادلينگ بر بعضي خواص فيزيكي خاك و تغيير پذيري مكاني آنها در لورك اصفهان
942
اثر پارامتر دانه بندي ، مقدار گرافيت و بايندر بر تخلخل و استحكام نسوزهاي مگنزيا - كرين
943
اثر پارامتر هاي ريخته‌گري ژله اي بر خواص بدنه خام و تف جوشي شده ايترياي پلي كريستال
944
اثر پارامترهاي آبياري بر روي درصد سطح خيس شده در آبياري قطره اي
945
اثر پارامترهاي پلاسمانيترايدينگ بر مقاومت سايش و خوردگي فولاد 5622 .1 DIN
946
اثر پارامترهاي توليد بر خواص مكانيكي الياف پلي پروپيلن
947
اثر پارامترهاي رشد در ميزان كريستاليزگي تك بلورهاي رشد يافته PbI 2به روش ‍‍ژل و بررسي خواص اپتيكي آن
948
اثر پارامترهاي عمليات حرارتي بر چقرمگي و سختي چدن نشكن آستمپر شده CuNiMo
949
اثر پارامترهاي عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد ابزار H11
950
اثر پارامترهاي عملياتي بر روي تصفيه پساب پالايشگاه اصفهان با استفاده از بيوراكتور غشايي
951
اثر پارامترهاي فرآيند پوشش دهي به روش رسوب دهي الكتريكي بر خواص پوشش كامپوزيتي مس-نيتريد سيليسيم
952
اثر پارامترهاي فرايند بر استحكام جوش نقطه اي مقاومتي سه لايه اي در آلياژ آلومينيوم AlMg6
953
اثر پارامترهاي فرايند ساخت بر ريز ساختار قطعات آلومينيايي تهيه شده به روش ريخته گري تزريقي
954
اثر پارامترهاي فرايند فلوفرمينگ بر كيفيت سطح لوله هاي جدار نازك
955
اثر پارامترهاي فرايندي بر ريز ساختار و خواص نانوكامپوزيتهاي سه تايي هيبريدي PET/EPDM/Organoclay
956
اثر پارامترهاي ليزر در فوتوديناميك تراپي روي سلول هاي سالم و سرطاني
957
اثر پارامترهاي محيط و تحريك، بر تغيير شكل ظاهري سلول‌هاي خوني هسته‌دار پرنده تحت ميدان الكتريكي
958
اثر پارامترهاي موثر بر خطاهاي ماشينكاري چند محوره پره ها
959
اثر پارامترهاي موثر بر ريزساختار و استحكام لحيم كاري سخت ﴿Brazing )برنج قرمز (90Cu -10Zn )به فولاد نرم 1020 با لحيم نقره BAG 1-A
960
اثر پارامترهاي موثر متالورژيكي در بازيابي اكسيدموليبدن و فلز موليبدن از كنستانتره موليبدنيت
961
اثر پارامترهاي هندسي و محيطي روي انتقال انرژي رزونانسي بين مولكول ها در مجاورت يك نانوشل(نانوپوسته)پوشيده با گرافن
962
اثر پاكلوبوترازول بر تحمل به سرما در دانهال هاي انار رقم رباب
963
اثر پاكلوبوترازول بر ريشه زايي قلمه هاي تيمارشده با ايندول بوتيريك اسيد ارقام زرد و دكل زيتون
964
اثر پاكلوبوترازول و براسينواستروئيد بر خصوصيات بيوشيميايي فيزيولوژيكي و بيان ژن دئوكسي گزيلولوز بابيوسنتز مونوترپن هاي كارواكرول و تيمول در گياه آويشن دنايي تحت تنش خشكي
965
اثر پاكلوبوترازول و روش هاي مختلف كاربردآن، بر كيفيت نشاء گوجه فرنگي
966
اثر پاكلوبوترازول و طول روز بر رشد رويشي و زايشي دو رقم توت فرنگي
967
اثر پالايش مذاب بر خواص مكانيكي و اكسترود پذيري آلياژ A 6063
968
اثر پانيسيك اسيد روغن هسته انار بر تغييرات ژن متالوپروتئيناز در سلول هاي ... تحريك شده به وسيله ليپوپلي ساكاريد
969
اثر پايداركننده ها و شرايط پيش پخت بر ويژگي هاي فيزيكي و حسي كنسرو دو رقم برنج بومي و رقم باسماتي طي نگهداري
970
اثر پايداركننده هاي طبيعي فلاونوئيدي بر فرآيند مذاب پلي اتيلن سنگين (HDPE) در شرايط فرآيندي مختلف
971
اثر پايه هاي بادمجان ،گوجه فرنگي مزرعه اي ،داتوره،تاجريزي قرمزوتنباكو بر مقاومت به قليائيت در گوجه فرنگي گلخانه اي كشت شده در سيستم هيدروپونيك
972
اثر پايه هاي مختلف بر واكنش انار رقم گبري به تنش شوري
973
اثر پايه، پيوندك و برخي روشهاي چوپيوند و كوپيوند در تكثير انار
974
اثر پتاسيم و روي بر رشد و برخي از شاخص هاي فيزيولوژيك گوجه فرنگي تحت شرايط خشكي و شوري
975
اثر پتانسيل هسته اي برشكاف سه گانه
976
اثر پخش عرضي جريان الياف مولتي فيلامنت بر خواص نخ هاي مغزي دار رينگ
977
اثر پديده توالي لرزه‌اي بر قابهاي فولادي مهاربندي
978
اثر پديده جهاني شدن بر صنعت بانكداري ايران از ديدگاه كارشناسان امور بانكي
979
اثر پديده شيشه اي شدن بر ساختار و عملكرد غشاهاي سلولزي با كاربرد در جداسازي امولسيون آب-روغن و مدلسازي توسط برنامه نويسي ژنتيك
980
اثر پديده‌ي جداشدگي فازي بر رشد ترك در مواد ذخيره انرژي
981
اثر پذيرش تكنولوژي موبايل هوشمند بر واكنش نسبت به تبليغات موبايلي
982
اثر پذيري اخوان ثالث از اوستا
983
اثر پذيري رهي معيري از سعدي شيرازي در غزل
984
اثر پرايم بذر ورژيم هاي آبياري بر شاخص هاي رشد واجزاي عملكرد سورگوم شيرين (Sorghum bicolor l.)
985
اثر پرايمينگ بذر با غلظت هاي مختلف سيليكون بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك و افزايش مقاومت به تنش شوري در نخود زراعي (Cicer arietinum L.)
986
اثر پرايمينگ بر جوانه زني و رشد گياهچه بذرهاي زوال يافته گلرنگ
987
اثر پرتو الكتروني بر خواص حرارتي و مكانيكي نانوكامپوزيت پلي اتيلن با دانسيته كم(LDPE)/اتيلن وينيل استات (EVA) /نانو رس اصلاح شده
988
اثر پرتو تابي UV-C و پوشش هاي خوراكي بر كيفيت و عمر انبارداري پسته تازه ارقام اوحدي و اكبري
989
اثر پرتوتايي الكترون بر تجزيه پذيري ماده خشك و پروتئين خام كنجاله هاي سويا و كلزا و عملكرد گاوهاي شيرده هلشتاين
990
اثر پرتودهي الكتروني بر روي ريزساختار و خواص رئولوژيكي آلياژ PVC/ENR تقويت شده با نانو خاك رس و نانو فيلر TiO2
991
اثر پرتودهي ليزر سوئيچ Q ياگ در خواص شيمي‌فيزيكي كاني‌ها
992
اثر پرستيژ، تمايز، تجربه و منافع برند بر شناسايي برند از طرف مصرف كننده ي واحد فعال در صنعت چرم از طريق جذابيت برند
993
اثر پرستيژ، تمايز، تجربه و منافع برند بر شناسايي برند از طرف مصرف كننده ي واحد فعال در صنعت چرم از طريق جذابيت برند
994
اثر پركاري تيروئيدالقا شده بالووتيروكسين برروي هورمونهاي LH,FSH وتستوسترون وعناصركلسيم ،منيزيم ،مس ،روي درسرم موش صحرايي سفيد
995
اثر پره هاي محدود شده بين دو صفحه دما ثابت قائم بر انتقال حرارت جابجايي آزاد از سطوح
996
اثر پره هاي محدودشده بين دو صفحه افقي دما بر انتقال حرارت جابجايي آزاد از سطوح
997
اثر پره هاي مستغرق بر روي آبشستگي گروه پايه
998
اثر پره هاي هادي مستغرق بر عملكرد سر ريزهاي چند وجهي مثلثي
999
اثر پروبيوتيك بر يادگيري احترازي غير فعال، حافظه فضايي و بيان ژن‌هاي APP و BDNF در هيپوكمپ رت‌هاي مدل آلزايمر
1000
اثر پروبيوتيك، پري بيوتيك و سينبيوتيك بر عملكرد، پاسخ هاي سيستم ايمني، جمعيت ميكروبي و اسيدهاي چرب كوتاه زنجير سكوم جوجه هاي گوشتي
بازگشت