<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اثر پول و عرضه نيروي كار بر تورم و بيكاري
2
اثر پيپرازين بر روي انگلهاي امعاء
3
اثر پيچش در استحكام سازه اي كشتي هاي كانتينربر و كشتي هاي با عرشه هاي باز
4
اثر پيچش در ديوارهاي برشي ساختمانهاي بلند
5
اثر پيچيدگي برند بر تبليغات دهان به دهان از طريق متغيرهاي ميانجي رضايت،شناسايي و تعهد ميان ساكنين و گردشگران
6
اثر پيزوفن بركارايي يخچال ترموالكتريك
7
اثر پيش تخمير و سرعت انجماد بر كيفيت خمير سنگك منجمد
8
اثر پيش تيمار اسيد ساليسيليك در كاهش اثرات مضر كادميوم در گياه گوجه فرنگي ) Lycopersicon esculentum L.(
9
اثر پيش تيمار ساليسيليك اسيدو آبسيزسك اسيد برجوانه زني ورشد كنجد
10
اثر پيش تيمارهاي حرارتي و استفاده از چند هيدروكلوئيد بر ميزان جذب روغن در دونات
11
اثر پيش تيمارهاي ميدان الكتريكي پالسي، فراصوت و آنزيم بري با آب داغ بر سينتيك خشك شدن وكيفيت قارچ دكمه‌اي خشك شده با روش الكتروهيدروديناميك و همرفت هواي داغ
12
اثر پيش داروي كلونيدين خوراكي بر ميزان نياز به پروپوفول نگهدارنده بيهوشي در جراحي هاي انتخابي فيكساسيون باز ساق ( كارآزمايي باليني دوسوكور با دارونما-(RCT
13
اثر پيش سازماندهنده پيشرفته بر درك مطلب با استفاده از تاكيد بر مفاهيم اصلي بر روي يادگيران ايراني زبان خارجي در محيط نرم افزار مبتني بر CALL، Moodle , The Effect of Enhanced Advance Organizers through Key Concept Emphasis on Reading Comprehension of Iranian EFL Students Using CALL-Based Software Moodle
14
اثر پيش سرد كردن و زمان نگهداري بر كيفيت خمير سنگك: اندازه گيري و مدلسازي
15
اثر پيش سرمايش بر شاخص عملكرد بي هوازي مردان فوتساليست
16
اثر پيش فرآوري قليايي بر مشخصات ساختاري تركيبات ليگنوسلولزي مؤثر در هيدروليز آنزيمي
17
اثر پيش كرنش، درجه حرارت و زمان پيري بر خواص آلياژ آلومينيوم 5052
18
اثر پيش گرمايش بر تنش هاي پسماند و تغيير شكلهاي ناشي از جوشكاري
19
اثر پيش‌ تيمار فراصوت بر كيفيت ورقه‌هاي گوجه‌فرنگي خشك‌شده با هواي داغ
20
اثر پيشگيري و درماني عصاره بادرنجبويه بر ديابت در رت
21
اثر پيوند جفت در بيماري رتينيت پيگمانتر
22
اثر تأخير زماني در كنترل سازه¬ها با روش تخصيص قطب¬ها
23
اثر تاب بر روي استحكام نخ (مخلوط پشم ـ پلي استر) رينگ اثر تعداد پاساژهاي گيل باكس (چند لاكني ) بر روي خواص مكانيكي و ظاهري نخ
24
اثر تاب بر روي استحكام نخ (مخلوط پنبه ـ پلي استر) رينگ
25
اثر تاب بر ساختار و خواص نخ هيبريدي حاصل از الكتروريسي نانو الياف پلي (لاكتيك اسيد) - پلي (وينيل الكل) با امكان استفاده به عنوان نخ بخيه
26
اثر تاب نخ در خواص پارچه هاي دو رو سيلندر حلقوي پودي
27
اثر تاب نخ و درصد مخلوط الياف بر روي خواص ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي
28
اثر تابش پرتو الكتروني Mev 10 و تاثير افزودن كربن سياه بر بعضي خواص فيزيكي پلي اتيلن
29
اثر تابش دهي گاما بر خواص نوري و حفاظ تابشي pbO:CeB:Bix
30
اثر تابش دهي گاما بر خواص نوري و حفاظتي عنصر خاكي نادر Rare earth-B2O3-PbO
31
اثر تابش فرابنفش بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيك و مقاومت به تنش خشكي گياه اطلسي (Petunia hybrida)
32
اثر تابش فراصوت بر اكسايش شبه حياتي تركيبات آلي توسط كاتاليزور هاي ناهمگن پورفيريني فلزدار و بررسي اثر تابش فراصوت بر سنتز ايميدازولين ها و اكسازولين ها
33
اثر تابش گاما بر خواص اپتيكي و بررسي ضرايب جذب جرمي شيشه ي سربي B2O3-PbO-Sm2O3
34
اثر تابع موج مزون روي تابع تركش
35
اثر تاخير زماني بر همگام سازي مدل كوراموتو در شبكه ي جهان كوچك
36
اثر تاريخ اولين آبياري و كوددهي بر عملكرد زعفران در شهرستان خواف
37
اثر تاريخ كاشت بر شاخص هاي رشد ارقام گلرنگ carthamus tinctirius L در رفسنجان
38
اثر تاريخ كاشت بر عملكرد ، كيفيت و فيزيولوژي پر شدن دانه ژنوتيپ هاي گلرنگ
39
اثر تاريخ كاشت بر عملكرد دانه و كنترل خسارت كرم ذرت در اصفهان
40
اثر تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام سويا در اصفهان
41
اثر تاريخ كاشت و حاصلخيزي خاك بر عملكرد و اجزاي عملكرد خارمريم
42
اثر تاريخ كاشت و ميزان كود ازته بر ماده موثره ، محصول و اجزاي محصول گاوزبان اروپايي ﴿ Borago Officinalis﴾ درشرايط همدان
43
اثر تاريخ كشت و تراكم بوته بر عملكرد بلال و ذرت علوفه اي
44
اثر تبادل كواركي و تابع بينايي روي تابع ساختار هليوم ـ سه و ترتيتوم قطبيده
45
اثر تبليغات اينترنتي شخصي‌سازي‌شده بر پاسخ دروني كاربران و تمايل به كليك بر روي تبليغات با نقش تعديل‌كننده اعتماد كاربران
46
اثر تبليغات بر خريد
47
اثر تبليغات و پيشبرد فروش بر رفتار خريد مصرف كننده از طريق ارزش ويژه برند
48
اثر تبليغات و صرفه‌هاي مقياس بر ميزان تمركز در صنعت خوراكي‌ها و آشاميدني‌هاي ايران
49
اثر تبليغات ويروسي بر رفتار كاربران شبكه اجتماعي تلگرام (مطالعه موردي: بانك قرض الحسنه مهر ايران)
50
اثر تثبيت حرارتي بر روي پارچه پنبه - پلي استر قبل از رنگرزي و بعد از رنگرزي
51
اثر تجارت الكترونيك بر توسعه صادرات خدمات فني مهندسي
52
اثر تجديد ارائه صورتهاي مالي بر ارزش واحدهاي تجاري
53
اثر تجويز بلند مدت متامفتامين بر شاخصهاي استريولوژيك مخچه موش سوري نر
54
اثر تحرك آگاهانه بر عملكرد الگوريتم‌هاي كشينگ محتوا محور در شبكه‌هاي نسل پنجم
55
اثر تحريم اقتصادي بر ارزش افزوده بخش¬هاي كشاورزي و صنايع و معادن و توليد ناخالص داخلي با استفاده از مدل VAR
56
اثر تحريم هاي اقتصادي ايالات متحده و اتحاديه اروپا بر جريان تجارت دوجانبه ايران و شركاي عمده تجاري آن: كاربرد مدل جاذبه
57
اثر تحريم هاي يك جانبه آمريكا بر اقتصاد بازرگاني ايالت متحده و بازارهاي جهاني
58
اثر تحصيلات بر افزايش سن ازدواج دانشجويان پيام نور گنبد
59
اثر تخريب اراضي بر زيستگاه خرس قهوه اي در استان كردستان با استفاده از سنجش از دور و مدل هاي پراكنش گونه اي
60
اثر تخريب جنگل بر تنوع و فراواني كنه هاي ميان استيگماي خاكزي در جنگل هاي بلوط شهرستان لردگان
61
اثر تخريب عملكرد كمپرسور بر كاهش عملكرد موتور توربين گاز صنعتي
62
اثر تخريب فوتوكاتاليستي نانو Tio2 و نانو Tio2 اصلاح شده روي تخريب پساب حاوي استايرن و مقايسه عملكرد آنها
63
اثر تخريب مرتع بر شاخص كشت پذيري خاك و توليد رواناب در ناحيه زاگرس مركزي
64
اثر تخريبي روحاني نمايان در عدم پيشرفت فرهنگ
65
اثر تخلخل بر احتراق گسسته ابر ذرات
66
اثر تخم شنبليله و ريشه مارچوبه بر قابليت هضم فراسنجه هاي تخمير و توليد گاز يونجه در شرايط آزمايشگاهي
67
اثر تخمير بر باقي‌مانده سموم آبامكتين و دينوتفوران در خيارشور تخميري
68
اثر تداخل زمينه اي (آرايش تمرين ) بر اكتساب و يادداري سرويس واليبال
69
اثر تداخل زمينه اي بر مراحل يادگيري در مهارت شوت بسكتبال
70
اثر تدين و تقيد ديني بر قصد خريد محصولات خارجي با توجه به نقش ميانجي نگرش به تبليغات و ريسك گريزي
71
اثر ترابرد الكتروني در نانولوله هاي كربني تك ديواره با طول متناهي
72
اثر تراش مجدد و پرداخت بر استحكام خمشي زيركونياي يكپارچه
73
اثر تراكم پودي بر قرارگيري طرح در جاي خود، در پارچه چاپ شده به روش ديجيتال
74
اثر تراكم و تفاله هاي پسته بر نفوذ پذيري آبي،هوايي و مقاومت فروپذيري خاك در دو بافت متفاوت
75
اثر تراكم و هندسه پوشش گياهي بر مقاومت جريان در رودخانه هاي با بستر شني
76
اثر تراوايي مغناطيسي لايههاي زمين بر منحنيهاي مقاومت ويژه و فاز حاصل از دادههاي مگنتوتلوريك
77
اثر ترتيب اختلاط بر ضربه پذيري در آلياژ PC/NBR/Nanoclay
78
اثر ترتيب رنگرزي با نيل و رنگزاي طبيعي زرد بر مشخصات رنگرزي كالاي پشمي
79
اثر تردي تمپر بر چقرمگي شكست فولاد 3cr -1Mo
80
اثر ترك بر سطح سوزش گرين
81
اثر ترك خوردگي در تحليل سازه هاي بتن مسلح
82
اثر تركيب الياف مختلف بر جمع شدگي و خواص مكانيكي بتن توانمند
83
اثر تركيب بدني و ميزان فعاليت بدني بر IL-6 سرم و ارتباط آن با شاخص HOMA-IR در پاسخ به يك وهله تمرين مقاومتي دايره اي
84
اثر تركيب بر خواص شيشه هاي مقاوم در برابر مواد شيميايي
85
اثر تركيب تمرين هوازي و رژيم غذايي (كم‌كالري و كم كربوهيدرات) بر آديپوكاين‌هاي مؤثر بر مقاومت به انسولين و بيان ژن انتقال‌دهنده گلوكز در موش‌هاي ديابتي نوع 2
86
اثر تركيب سيانوريك كلرايد و ذرات مشتق شده بر پايه ي آن بر عملكرد جداسازي گازي غشاي (پلي يورتان- اوره)
87
اثر تركيب ييسچر بر كارايي رشد، پارامترهاي خوني، فلور ميكروبي روده و بقاء ماهي فلاور باكس( Herichthys cyanoguttatus × Blood Parrot)
88
اثر تركيبات رولينا مخصوصا
89
اثر تركيبات كودي آغازگر بر رشدگياهچه و برخي صفات مورفولوژيك و فيزيولوژيك دو رقم لوبيا قرمز
90
اثر تركيبات نانوليپوزومي بر كاهش تنش گرمايي فلفل دلمه اي
91
اثر تركيبات هورموني و نوع ريز نمونه در كشت درون شيشه درخت بلوط ايراني
92
اثر تركيبي گاما آمينوبوتيريك اسيد (گابا) با كوئرستين بر زنده ماني سلول هاي سرطاني سينه انسان (BT474)
93
اثر تركيبي نانو گرافن‌اكسايد و پوزولان پوميس بر خواص مكانيكي و نفوذپذيري كامپوزيت سيماني
94
اثر ترينگزاپك اتيل بر پنج رقم ( Zoysia matrella) ... در واكنش به تنش خشكي
95
اثر ترينگزاپك اتيل بر خصوصيات ظاهري و مقاومت به سرماي سه رقم چمن برموداگراس
96
اثر ترينگزاپك اتيل بر كيفيت ظاهري و تحمل به خشكي چمن علف گندمي ﴿Agrepyron desertorum L.﴾
97
اثر ترينگزاپك اتيل بر كيفيت ظاهري و كاربردي چمن راي گراس دائمي
98
اثر تزريق آمپول HCG بعد از Intrauterine Insemination در افزايش بروز حاملگي در مقايسه با روش روتين
99
اثر تزريق آمپول HCG بعد از Intrauterine Insemination در افزايش بروز حاملگي در مقايسه با روش روتين
100
اثر تزريق تحكيمي بر كاهش بارسنگ اعمالي بر لاينينگ فضاهاي زيرزميني
101
اثر تزريق تحكيمي بر ويژگي¬هاي تغيير شكل¬پيذيري توده سنگ: مباني به همراه مطالعات موردي
102
اثر تزريق داخل تخم مرغي و مكمل جيرهاي برخي ويتامينهاي گروه B و تركيبات دهنده گروه متيل بر پايداري اكسيداتيو در جوجه هاي گوشتي
103
اثر تزريق داخل ضايعه اي اينترفرون آلفا- 2b بر درمان كلوئيد در هشت بيمار
104
اثر تزريق ناخالصي از جنس بورن و نيتروژن روي هدايت گرمايي شبكه دو لايه ي گرافن در دماي محدود
105
اثر تزريق ناخالصي مغناطيسي بر خواص الكتروني و مغناطيسي نانو سيم هاي نيتريد آلومينيم
106
اثر تزريق ناخالصي مغناطيسي ونقص بر خواص الكتروني ومغناطيسي نانو لوله هاي نيتريد بور( BN) تك ديواره و دوديواره
107
اثر تزريق ناخالصي هاي قلع ،سيلسيم و روي در خواص رسانشي وكشساني تك لايه گرافن
108
اثر تزريق ناخالصي و ايجاد تهي جاي ها روي پذيرفتاري باري شبكه نانو نوار كربني آرمچير
109
اثر تزريقي ناخالصي هاي 2P بر خواص الكتروني و مغناطيسي گرافين
110
اثر تسليح خاك پوشش بالاي تونلهاي سطحي با استفاده از ژتوتكستايل ها بر روي ميزان تغيير شكلهاي زمين و نيروهاي پوشش داخلي
111
اثر تشعشات الكترومغناطيسي گذرا بر خطوط انتقال مدل سازي و شبيه سازي
112
اثر تشكيل اتحاديه پولي بر روابط تجاري كشورهاي عضو آسه آن+3
113
اثر تشويق و تنبيه بر پيشرفت تحصيلي از ديدگاه معلمين
114
اثر تصوير برند ورزشكار بر تبليغات تجاري ورزشكاران مشهور با نقش تعديل گر همانند پنداري با استفاده از تكنيك بازاريابي عصبي
115
اثر تعداد چرخه هاي مكانيكي بر استحكام باند ادهزيوهاي توتال اچ به عاج
116
اثر تعداد چرخه هاي مكانيكي بر استحكام باند ادهزيوهاي توتال اچ به عاج
117
اثر تعداد طبقات در خرابي پيشرونده سازه هاي بتن آرمه با قاب خمشي
118
اثر تعداد گرافيت در واحد سطح چذن نشكن برريزساختار چدن چشم سخت فريتي - بينيتي
119
اثر تعداد گرافيت هاي كروي بر مقاومت به سايش خشك چدن هاي نشكن
120
اثر تعداد گرافيت هاي كروي در واحد سطح بر تغييرات ريز ساختاري به وجود آمده در حين عمليات حرارتي چدن هاي دو فازي
121
اثر تعداد لايه هاي پوشش و دماي ريخته گري در توليد فوم فلزي به روش ريخته گري
122
اثر تعداد لودسايكل بر ريزنشت ترميم هاي كلاس V ترميم شده با كامپوزيت و ادهزيو توتال اچ
123
اثر تعداد لودسايكل بر ريزنشت ترميم هاي كلاس V ترميم شده با كامپوزيت و ادهزيو توتال اچ
124
اثر تعداد مراحل چند لاكني فتيله برروي نمرات مختلف نخ در ماشين چرخانه
125
اثر تعداد و موقعيت آمينواسيدهاي متيل دار شده بر ميزان خواص فيزيكي-شيميايي پپتيدهاي حمل كننده داروها در سد خوني-مغزي
126
اثر تعدادي از استرس هاي فيزيكو شيميايي بر روي نانوساختارS-Layer و خصوصيات فيزيولوژيكي باكتري لاكتوباسيلوس اسيد و فيلوس
127
اثر تعديلي تمايلات سرمايه¬گذار بر رابطه ريسك با عملكرد آتي شركت در مراحل چرخه عمرشركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
128
اثر تعديلي سازوكارهاي حاكميت شركتي برشدت تأثيرگذاري مديريت افزايشي سود بر چسبندگي هزينه‌ها
129
اثر تعذر ردمبيع در اعمال حق فسخ در فقه اماميه و حقوق ايران با نگاهي به كنوانسيون بيع بين المللي كالا
130
اثر تعهد عاطفي، تعهد محاسباتي و تعهد هنجاري بر رضايت مصرف كننده و حمايت از برند (مطالعه موردي: بيمه ايران)
131
اثر تغذيه ايي سياهدانه بر فيزيولوژي توليد مثل در موش سوري باردار
132
اثر تغذيه برگي نيكل و اوره بر رشد و ويژگي هاي فيزيولوژيكي دو رقم پسته بادامي ريز زرند و قزويني
133
اثر تغذيه تكميلي روي رشد، خصوصيات لاشه و الگوي توسعه و تكامل فوليكولهاي توليدكننده الياف در بزغاله هاي شيرخوار مرغز
134
اثر تغذيه چالكودي قارچ ميكوريزا بر شاخص هاي رشدي درخت چنار (.Platanus orientalis L) تحت دو سيستم آبياري
135
اثر تغذيه خاك روي فعاليت بيوكنترلي Bacillus sp در مهار پاخوره گندم
136
اثر تغذيه دانه جو و ذرت بر عملكرد حاشي هاي پرواري
137
اثر تغذيه سيليسيم بر كاهش خسارت گل جاليز (phelipanche spp﴾ در گوجه فرنگي (.Solanum lycopersicum L
138
اثر تغذيه علوفه يونجه (به صورت سرك يونجه يا TMR) بر فعاليت جويدن، الگوي مصرف خوراك، نشخوار، گوارش پذيري مواد مغذي و عملكرد توليدي در گاوهاي شيرده هلشتاين
139
اثر تغذيه معدني روي بيماري پاخوره ي گندم ناشي از قارچ Gaeumannomyces graminis var.tritici
140
اثر تغذيه نيتروژن ،پتاسيم و آهن به صورت كودآبياري بر رشد و خصوصيات فيزيولوژيكي گرمك بومي منطقه شهداد
141
اثر تغيرپذيري تمرين و كانون توجه بر استقلال اندام مجري در شوت سه گام بسكتبال
142
اثر تغيير اقليم بر بارش و رواناب شهرستان خوانسار با استفاده از نرم افزارهاي SIMHYD ، IHACRES و AWBM
143
اثر تغيير اقليم بر بارش و رواناب شهرستان خوانسار با استفاده از نرم افزارهاي SIMHYD ، IHACRES و AWBM
144
اثر تغيير اقليم بر پراكنش جغرافيايي گونه هاي گياهي (Bromus tomentellus Boiss) و(.Festuca ovina L) با استفاده از مدل هاي پيش بيني پراكنش گونه اي در استان اصفهان
145
اثر تغيير اقليم بر تغيير نرخ تبخير و تعرق پتانسيل در مناطق خشك و فراخشك (مطالعه موردي استان يزد)
146
اثر تغيير اقليم بر رژيم جريان رودخانه زاينده‌رود با استفاده از مدل هيدرولوژيك SWAT
147
اثر تغيير اقليم بر رواناب سطحي حوضه رودخانه گاماسياب
148
اثر تغيير اقليم بر رواناب سطحي مطالعه موردي حوزه آبخيز سزار
149
اثر تغيير اقليم بر رويشگاه بالقوه‌ي گونه‌هاي گياهي گون گزي (Astragalus adscendens)، علف پشمكي(Bromus tomentellus) و خشگ(Daphne mucronata) در استان چهارمحال و بختياري
150
اثر تغيير اقليم بر عامل فرسايندگي باران در حوزه هراز- قره سو استان مازندران
151
اثر تغيير اقليم بر مدل‌سازي بارش- رواناب با استفاده از مدل‌هاي HEC-HMSو IHACRESدر شهرستان خميني شهر
152
اثر تغيير اقليم برتوليد شير گاو هلشتاين در استان كرمانشاه
153
اثر تغيير اقليم روي پتانسيل هاي اقليمي كشت سيب در استان خراسان رضوي
154
اثر تغيير پارامتر بر مشخصات آنتن مايكو استريپ ياگي - يوداي سه المانه
155
اثر تغيير پذيري تمرين در شرايط بازخورد خود كنترل و آزمونگر كنترل بر روش و نتيجه ي اجرا در مرحله اكتساب ،يادداري و انتقال شوت بسكتبال
156
اثر تغيير تركيب و علميات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي شيشه - سراميك هاي سيستم Bao-fe2o3-b2o3-sio2
157
اثر تغيير تركيب و عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي شيشه - سراميك هاي شيشهBao-fe2o3-B2o3-Sio2
158
اثر تغيير جنس نخ دوخت و تراكم دوخت بر ازدياد طول پارچه هاي حلقوي پودي
159
اثر تغيير خواسته و اصحاب دعوا در طواري دادرسي
160
اثر تغيير رئيس‌جمهور بر توزيع عادلانه ي درآمد در ايران (1368-1391)
161
اثر تغيير سرعت بر خواص مكانيكي پارچه هاي استيچ باندينگ
162
اثر تغيير شكل پلاستيك شديد به روش ECAP بر توسعه ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم-منيزيم 5052
163
اثر تغيير شكلهاي دراز مدت بتن و فولادهاي پيش تنيدگي در باز توزيع نيروهاي داخلي و تغيير شكل پلهاي بتني پيش تنيده با روش ساخت طره اي
164
اثر تغيير طيفي نور بر پارامترهاي رشد ميكروجلبك كلورلا
165
اثر تغيير قطر الكترود در فرايند VAR روي ريزساختار و خواص كششي آلياژ 286A
166
اثر تغيير كاربري اراضي بر كيفيت آب تالاب بين المللي انزلي
167
اثر تغيير كاربري و پوشش اراضي بر رواناب با استفاده از چارچوب مدل LUIM در حوزه آبخيز مندرجان چادگان
168
اثر تغيير مورفولوژي سيليسيم يوتكتيك به وسيله عمليات حرارتي بر خواص سايشي آلياژ آلومينيم- سيليسيم A413
169
اثر تغيير نسبت Fe-Mgo بر ميزان رشد نانو تيوب كربن و بررسي ويژگي هاي پايه كاتاليست و محصول
170
اثر تغييرات ارزش دارايي هاي طبيعي تجديد پذير بر روي GNP
171
اثر تغييرات در افزايش دقت حس گري تير يك سرگيردار پيزوالكتريك
172
اثر تغييرات در شبكه ترافيك بر جريان ترافيك شبكه
173
اثر تغييرات درجه حرارت وهيدروپريود بر رشد ودگرديسي rana ridibunda درمحيط آزمايشگاه
174
اثر تغييرات دماي روانكار ميكروپلار بر پارامترهاي عملكرد ياتاقان‌ هاي ژورنال هيدروديناميكي غير مدور
175
اثر تغييرات طرح اتصالات زالوني بر رفتار سازه هاي مهاربندي شده فولادي
176
اثر تغييرات فصلي بر تركيب اسيد هاي آمينه سخت پوستان زئوپلانكتوني تالاب حنا
177
اثر تغييرات فصلي بر تركيب اسيدهاي چرب سخت پوستان زئو پلانكتوني تالاب حنا
178
اثر تغييرات كشش بر خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي حلقوي تاري
179
اثر تغييرات مدول الاستيسيته ناشي از تغييرات فازي بر نيروي پيش‌برنده‌ي ترك در الكترودهاي صفحه‌اي
180
اثر تغييرات مقادير آلومينيوم و نيكل و استفاده از قراضه هاي كبالتي X45 بر خواص مغناطيسي آلياژهاي A1NI
181
اثر تغييرات نرخ ارز بر تورم
182
اثر تغييرات نرخ ارز بر رابطه معادله در ايران در دوره ( 1376 - 1345 )
183
اثر تغييرات نسبت طول جاري بر خواص پارچه هاي حلقوي تاري
184
اثر تغييرات نياز روي مدلهاي بهره برداري از مخازن سدها
185
اثر تغييراقليم برپتانسيل هاي اقليمي كشت كيوي درمازندران
186
اثر تغييرتركيب شيميايي ﴿ تغييرات Mn:Ni )بر روي ريز ساختار و نفوذپذيري آلياژهاي سنگين W-Ni-Mn تهيه شده به روش متالورژي پودر
187
اثر تغييرشكل پلاستيكي شديد بر توسعه نانوساختار و خواص مكانيكي آلياژ حافظه دار NiTi
188
اثر تفاله پسته ،فسفر و شوري بر رشد و تركيب شيميايي نهال پسته
189
اثر تفكيك شوك هاي نفتي بر روي بازدهي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بازار سرمايه ايران
190
اثر تكميل دفع اب در خواص نفوذ مويينگي كالاي تكميل شده
191
اثر تكنولوژي آموزشي بر ياد گيري دبستان فاطميه گرگان
192
اثر تكنيك هاي پساتدريسي بر يادآوري و يادگيري واژگان انگليسي دانش آموزان نياز ويژه ذهني ايراني
193
اثر تلفيقي اسيد جاسمونيك و اسيد ساليسيليك بر مقاومت به شوري نهال هاي زيتون رقم زرد
194
اثر تلقيح بذر با باكتريهاي محرك رشد گياه بر كميت و كيفيت عملكرد دو رقم بزرك در شرايط تنش خشكي پس از گلدهي
195
اثر تلقيح بذر با باكتريهاي محرك رشد گياه بر كميت و كيفيت عملكرد سه رقم عدس در شرايط ديم
196
اثر تلقيح قارچ Piriformospora indica و سويه هاي ريزوبيومي بر گياه لوبيا در شرايط تنش شوري و خشكي
197
اثر تلقيح قارچ مايكوريزا، لجن فاضلاب و بيوچار حاصل از آن بر جذب كادميم خاك تحت كشت گياه ذرت
198
اثر تلقيح گياه ذرت با ريز جانداران محرك رشد بر برخي ويژگي هاي فيزيكي خاك و شاخص هاي رشد گياه در شرايط تنش خشكي
199
اثر تماسي شبه هورمون جواني، پيري پروكسيفن، بر توليد مثل و ساختار اندام هاي تناسلي سوسري آلماني (Dictyopetra, Blattellidea) Blattella germanica
200
اثر تماسي شبه هورمون جواني، پيري پروكسين بر رشد سوسري آلماني
201
اثر تماسي شبه هورمون جواني، فنوكسي كارب، بررشد و توليد مثل سوسري آلماني
202
اثر تمپر بر حساسيت به خوردگي مرزدانه اي روكش فولاد زنگ نزن مارتنزيتي با تركيب 13Cr-4Ni
203
اثر تمركز تنش هندسي در رفتار الاستيك-پلاستيك و خستگي قطعات ناچدار
204
اثر تمرين استقامتي و رژيم غذايي بر ميزان irisin و مقاومت انسوليني موش هاي نر چاق نژاد C57BL/6
205
اثر تمرين استقامتي و رژيم هاي غذايي متفاوت بر بيان miRNA هاي درگير در تنظيم بيان ژن FNDC5 در عضله دوقلو موش هاي نر چاق و غيرچاق C57BL/6
206
اثر تمرين ايروبيك ودستكاري دارويي بر شاخص هاي متابوليك در زنان مبتلا به ديابت نوع 2
207
اثر تمرين ذهني در كارايي سيستم هاي ارتباط مغز با كامپيوتر
208
اثر تمرين مهارت هاي حركتي ظريف بر چالاكي دستي و عملكردهاي اجرايي كودكان با اختلال يادگيري
209
اثر تمرين همزمان استقامتي -مقاومتي با مصرف مكمل آهن در برخي شاخصهاي هماتولوژيك خون در دختران فعال
210
اثر تمرينات برگزيده هاتايوگا (آسانا وپراناياما) بر متغيرهاي زمان واكنش ، تعادل ايستا وپوياي زنان سالمند شهرستان كرمانشاه
211
اثر تمرينات تركيبي (تقويت عضلات ابداكتور و اكسترنال روتيتور+ تعادلي) بردرد، عملكرد، قدرت و كنترل پاسچر بيماران مبتلا به سندرم درد كشككي-راني
212
اثر تمرينات تقويتي با و بدون ماساژ بر كاهش درد گردن كاركنان زن بيمارستان شريعتي اصفهان
213
اثر تمرينات خود رهاسازي مايوفاشيال بر كوفتگي تاخيري و عملكرد ورزشي
214
اثر تمرينات ريتميك بر تبحر حركتي كودكان با نسبت انگشت بالا و پايين
215
اثر تمرينات زمان بندي حركتي بر كنترل حركتي دهان-گفتار و شدت لكنت كودكان مبتلا به لكنت
216
اثر تمرينات مبتني بر اصول NASM بر فعاليت الكتريكي و عوارض مربوط به سندرم متقاطع فوقاني افراد آسيب نخاعي پاراپلژي ناقص
217
اثر تمرينات يوگا برپروفايل هاي چربي درزنان باردار سالم
218
اثر تميزكاري بر جوشكاري اصطكاكي- اغتشاشي آلياژ آلومينيوم 7075
219
اثر تنش آبي و آفات بر عملكرد لوبيا چشم بلبلي
220
اثر تنش الاستيك بر عمليات حرارتي فولاد تندبر m2
221
اثر تنش خشكي بر برخي صفات مورفولوژيك و فيزيولوژيك گندم تتراپلوئيد
222
اثر تنش خشكي بر خصوصيات بازدارندگي گياه اسفند (Peganum harmala L.)
223
اثر تنش خشكي بر خصوصيات كمي ،كيفي و فعاليت ضد ميكروبي گياه دارويي زينان (carum copticum)
224
اثر تنش خشكي بر ساختار آناتومي ‌مستومه و نفوذپذيري آب در گياه جو (Hordeum vulgare L.)
225
اثر تنش خشكي بر ساختار آناتومي مستومه و نفوذپذيري آب در گندم (Triticum aestivum L)
226
اثر تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد چهار رقم ماش در منطقه هشتگرد- استان البرز
227
اثر تنش خشكي بر فعاليت باكتري هاي ريزوبيوم تثبيت نيتروژن و مورفولوژي ريشه دو رقم سويا
228
اثر تنش خشكي بر مقاومت به سرما در انگور (.Vitis vinifera L)
229
اثر تنش خشكي بربيان ژن هاي كد كننده آنزيم هاي كليدي مسير بيو سنتز گلايسين بتائين در آرابيدو پسين
230
اثر تنش خشكي برخصوصيات كمي،كيفي وفعاليت ضد ميكروبي گياه دارويي زنيان
231
اثر تنش خشكي برعملكرد ارقام نويد بخش جو ورفتار جوانه زني دانه هاي تشكيل شده در شرايط تنش
232
اثر تنش خشكي برفعاليت باكتري هاي ريزوبيوم تثبيت نيتروژن و مورفولوژي ريشه دو رقم سويا
233
اثر تنش خشكي بعد از گرده افشاني بر عملكرد دانه واجزاء آن وبرخي صفات مورفولوژيك وفيزيولوژيك ارقام مختلف گندم
234
اثر تنش خشكي قبل وپس از گرده افشاني بر برخي جنبه هاي فيزيولوژيك و بيوشيميايي قدرت منبع و مخزن ارقام مختلف نان
235
اثر تنش خشكي و بر هم كنش آن با اسيد آسكوربيك بر برخي فعاليت هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه سياه دانه
236
اثر تنش خشكي و تلقيح باكتري Azospirillum brasilense روي سطح بيان ژن DREB2 و مقدار آبسيزيك ‌اسيد در گندم (Triticum aestivum L.)
237
اثر تنش خشكي و شوريهاي مختلف بر ارقام مختلف جو
238
اثر تنش خشكي و شوريهاي مختلف بر ارقام مختلف سويا
239
اثر تنش خشكي و كاربرد اسيد سالسيليك بر برخي از شاخص هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك گياه آويشن خزنده (Thymus serpyllum)
240
اثر تنش خشكي و كاربرد ملاتونين بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك گياه پنج انگشت (vitex agnus-castus)
241
اثر تنش خشكي و كود نيتروژن بر رشد و عملكرد استويا
242
اثر تنش خشكي و كود نيتروژن بر صفات فيزيومرفولوژيكي اسفرزه
243
اثر تنش خشكي و ميدان مغناطيسي بر عملكرد، اجزاي عملكرد و محتواي اسانس توده هاي زيره سبز
244
اثر تنش خشكي و نيتروژن بر سرعت معدني شدن و تجزيه پذيري بقاياي گياهي متفاوت
245
اثر تنش دماي بالاي كوتاه مدت، كلريد كلسيم و هيدروژن پراكسيد بردو گونه فلفل تند و دلمه‌اي در مراحل مختلف رشد
246
اثر تنش شوري بر باززايي، پرولين، كربوهيدرات و پروتئوميكس گياه گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum Mill.)
247
اثر تنش شوري بر برخي شاخص هاي رشدي و صفات فيزيولوژيك ارقام عدس
248
اثر تنش شوري بر توده هاي بومي خربزه ايراني
249
اثر تنش شوري بر رشد ،روابط يوني،روابط آبي و قندهاي محلول در سه گونه گياه دارويي اسفرزه اواتا،اسفرزه پسيليوم و بارهنگ كبير
250
اثر تنش شوري بر گياهان خيار پيوندشده روي پايه هاي مختلف
251
اثر تنش شوري بر ميزان اسانس، صفات ريخت شناسي و گرده افشاني ژنوتيپ هاي بومادران هزار برگ ( Achillea millefolium) ايراني و خارجي
252
اثر تنش شوري روي برخي از صفات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه گلرنگ )Carthamus tinctorius L.(
253
اثر تنش شوري روي رشد رويشي (وزن خشك) و مقدار پرولين در گياه زنجبيل (Zingiber officinale roscoe)
254
اثر تنش شوري و برهم كنش آن با آسكوربات بر برخي صفات فيزيولوژيك و بيوشيميايي در گياه زيره سبز Cuminum cyminum L.
255
اثر تنش شوري و بيكربنات بر شاخص¬هاي رشدي و عملكردي يك توده بومي ملون ايراني غيرپيوندي و پيوند شده روي كدوي هيبريد در سيستم هيدروپونيك
256
اثر تنش شوري و قلياييت بر پارامترهاي رشدي و فيزيولوژيكي دو رقم اسفناج
257
اثر تنش عمودي روي سختي درزهاي سنگي با درنظرگرفتن اثر اندازه
258
اثر تنش غرقابي كوتاه مدت بر ميزان تخلخل ريشه در گياه آفتابگردان﴿ Helianthus annus L )
259
اثر تنش كمبود آب بر رشد و تثبيت ازت تعدادي از ارقام و توده هاي يونجه
260
اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﮐﻢآﺑﯽ و كاربرد اكسيد پتاسيم بر صفات كمي و كيفي سيب زميني در شرايط آب و هوايي كردستان
261
اثر تنش مكانيكي تك محوره در ساختار الكتروني مدل كن- مل
262
اثر تنش هاي حرارتي و خشكي بر جوانه زني دو گونه مرتعي .Agropyron intermedium Rchb و .Sanguisorba minor L در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه اي
263
اثر تنش هاي رطوبتي و آفات بر تابع توليد ذرت
264
اثر تنشهاي پسماند حرارتي در كامپوزيتهاي پايه فلزي، تحت خمش
265
اثر تنظيم كننده هاي رشد بر تشكيل و باززايي پيازچه گل سوسن در شرايط درون شيشه اي
266
اثر تنظيم كننده هاي رشد و محيط كشت هاي مختلف بر رشد ميسليوم دو گونه قارچ خوراكي دكمه اي(Agaricus bisporus )و صدفي(pleurotus florida)
267
اثر تنظيم كننده هاي رشد و نوع ريزنمونه بر القا كالوس و بازاريابي در نخود رقم بيونيج
268
اثر تنظيم كننده هاي رشدي بر اندام زايي آويشن خراساني در شرايط درون شيشه اي
269
اثر تنظيمي آگونيست و آنتاگونيست گيرنده 3 سيستم سروتونرژيك (5-HT3) هيپوكامپ پشتي بر فراموشي در موش كوچك آزمايشگاهي نر
270
اثر تنظيمي آگونيست و آنتاگونيست گيرنده 3 سيستم سروتونرژيك (5-HT3) هيپوكامپ پشتي بر فراموشي در موش كوچك آزمايشگاهي نر
271
اثر تنوع سازي صنعتي بر عملكرد اقتصادي مناطق ايران
272
اثر توالي لرزه اي بر قاب هاي بتن آرمه با ديوار برشي
273
اثر توام شوري و كم آبياري بر عملكرد و راندمان آب مصرفي كلزا (.Brassica Napus L ﴾ در شرايط گلخانه اي
274
اثر توام كربناسيون و نفوذ يون‏هاي كلرايد در بتن هاي داراي پوزولان
275
اثر توانمندسازي ساختاري بر فرسودگي شغلي با توجه به نقش ميانجي استرس شغلي (مطالعه موردي: كاركنان بانك تجارت استان گيلان)
276
اثر توانمندسازي ساختاري بر فرسودگي شغلي با توجه به نقش ميانجي استرس شغلي (مطالعه موردي: كاركنان بانك تجارت استان گيلان)
277
اثر توده و مرحله برداشت بر عملكرد ، كيفيت و گره بندي يونجه در شرايط اصفهان
278
اثر تورم ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
279
اثر تورم بر توزيع درامد
280
اثر تورم بر رشد اقتصادي در كشورهاي صادر كننده نفت ﴿opec﴾ ﴿1990-2007﴾
281
اثر تورم بر رشد درونزاي اقتصاد ايران ( در فاصله سالهاي 1378 - 1338 )
282
اثر تورم بر عملكرد بازارهاي مالي ايران
283
اثر تورم برعملكرد بخش مالي اقتصاد
284
اثر تورم و ماليات بر توزيع درامد ايران
285
اثر تورم وماليات بر توزيع درامد ايران
286
اثر توزيع درآمد بر الگوي مصرف خانوارهاي ايراني
287
اثر توزيع فركانس طبيعي بر همگامي مدل كوراموتو در شبكه هاي پيچيده
288
اثر توزيع يكنواخت و غير يكنواخت بر رشد، عملكرد و وضعيت تغذيه اي گوجه فرنگي در كشت هيدروپونيك
289
اثر توسعه اقتصادي بر نرخ مشاركت اقتصادي زنان در كشورهاي منتخب با استفاده از مدل پانل لاجيت
290
اثر توسعه اقتصادي بر نرخ مشاركت اقتصادي زنان در كشورهاي منتخب با استفاده از مدل پانل لاجيت
291
اثر توسعه بانكداري الكترونيكي بر هزينه بانك
292
اثر توسعه برند فروشگاههاي هايپر ماركت بر شخصيت برند : مطالعه موردي فروشگاههاي زنجيره اي اتكا استان تهران
293
اثر تيتانيوم بر رشد و توليد رنگيزه هاي فتوسنتزي جلبك تك سلولي Dunaliella
294
اثر تيمار آهن بر تعديل آسيب ناشي از كلريد سديم و سولفات سديم در گياه ريحان
295
اثر تيمار آهن بر تعديل آسيب‌ناشي از كلريد سديم و سولفات‌سديم در گياه ريحان (Ocimum basilicum L.)
296
اثر تيمار الكتروهيدروديناميك بر راندمان و ويژگي هاي فيزيكوشيميايي سلولز استخراج شده از با گاس نيشكر
297
اثر تيمار انجماد برخواص مكانيكي و شيميايي زيتون( رقم زرد)
298
اثر تيمار اهن برتعديل آسيب ناشي از كلريد سديم وسولفات سديم درگياه ريحان
299
اثر تيمار سولفور و پيش تيمار پراكسيدهيدروژن بر پاسخ هاي فيزيولوژيكي و بيوشيمايي گياهان شب بوي ايراني (Hesperis persica Boiss) و كلزا( Brassica napus L) تحت تنش آرسنيك
300
اثر تيمار كردن بذر و رژيم آْبياري بر عملكرد ، اجزا عملكرد و خصوصيات كمي و كيفي گلرنگ0 ﴿.Carthamus tinctorius L.)
301
اثر تيمار كردن بذر و رژيم هاي آبياري بر عملكرد، اجزاي عملكرد و كيفيت دانه كنجد
302
اثر تيمارهاي حرارتي بر آزاد شدن پتاسيم از ميكاهاي دي و تري اكتاهدرال
303
اثر تيمارهاي كينتين و جيبرلين در بيان برخي از ژن هاي گلدهي در گياه زعفران (.Crocus sativus L)
304
اثر تيمارهاي لجن فاضلاب بر برخي خصوصيات خاك و جذب و تراكم عناصر سنگين به وسيله اسفناج و گوجه فرنگي
305
اثر تيمارهاي مختلف بر افزايش ماندگاري بسته هاي تحت خلا سوسيس
306
اثر تيمارهاي مختلف بر كلروز آهن درختان چنار شهر اصفهان
307
اثر تيمارهاي مختلف بهاره سازي بر عملكرد و اجزاء آن در ارقام گندم مناطق معتدله
308
اثر تيمارهاي مختلف پرايمينك بر شاخص هاي جوانه زني آفتابگردان و عكس العمل بذر انتخابي تيمارشده به رژيم هاي مختلف آبياري در مزرعه
309
اثر تيمارهاي هورموني و نوع محيط كشت بركشت درون شيشه اي گياه انگور رقم Superior وCrimson
310
اثر تيموكينون بر پاسخ درد شيميايي و حرارتي موش هاي صحرايي ديابتي
311
اثر تيموكينون بر حافظه ويادگيري موش صحرايي ديابتي
312
اثر تيوسولفات نقره ﴿STS) بر روي تجمع نقره و تغييرات الگوي پروتئيني گياه سيب زميني﴿Solanum Tuberosum L.)در شرايط كشت In vitro
313
اثر ثابت دي الكتريك . دما دربرهم كنش ليفشيتز بين اجسام دي الكتريك
314
اثر ثبات سياسي بر تاب‌آوري اقتصادي
315
اثر جا يه جايي ماندگار بر ريسك فروريزش سازه هاي بلند بتني با هسته برشي تحت اثر زلزله حوزه نزديك
316
اثر جابجايي ماندگار روي طيف پاسخ در ساختگاه حوزه نزديك گسل به روش احتمالاتي
317
اثر جابجايي و انتقال دانش آموزان نابهنجار در اصلاح و تغيير رفتار در مقطع ابتدايي
318
اثر جاسمونيك اسيد و پاكلوبوترازل بر رشد دانهال هاي بادام تحت شرايط تنش خشكي
319
اثر جاي گذاري عناصر نيتروژن ،نيكل،مس و روي بر ويژگي هاي ساختاري و الكتروني نيتريدمس
320
اثر جايگزيني Ba در جايگاه Sr در دو نمونه ي ابر رساناي Bi - 2223 و بهينه سازي سيم ابر رساناي Bi - 2223 / Ag
321
اثر جايگزيني آرد گندم با آرد دانه تاج خروس بر خصوصيات فيزيكوشيميايي ناگت مرغ
322
اثر جايگزيني تفاله چغندرقند به جاي منبع علوفه و منبع غله بر عملكرد بره هاي پرواري لري
323
اثر جايگزيني چربي گياهي پوشش‌دهي شده به روش توده‌اي شدن مركب بر ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي پنير خامه‌اي كم‌چرب
324
اثر جايگزيني روغن ماهي با روغن هاي كانولاوبزرك بر رشد و تركيب اسيدهاي چرب ماهي قزل آلاي رنگين كمان ﴿Oncorhynchus mykiss﴾
325
اثر جايگزيني فلوئور بر خواص الكتروني و پايداري ساختاري نانو خوشه هاي اكسيد كادميم با استفاده از نظريه تابعي چگالي
326
اثر جايگزيني كنجاله سويا با كنجاله كلزا به همراه دو آنزيم بتاماناناز( همي سل ) و فيتاز بر خصوصيات كيفي تخم مرغ ، عملكرد و سلامتي مرغان تخمگذار
327
اثر جايگزيني ماست و ماست پروبيوتيك به جاي شير بر عملكرد و سلامت گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
328
اثر جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده بجاي ماليات بر درآمد يا متعارف از سال 1370 لغايت 1393
329
اثر جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده بجاي ماليات بر درآمد يا متعارف از سال 1370لغايت 1393
330
اثر جايگزيني نخود فرآيندشده با سويا در جيره جوجه هاي گوشتي
331
اثر جايگزيني همزمان تفاله چغندر قند به جاي منبع علوفه و منبع غله بر عملكرد گاوهاي شيرده هلشتاين
332
اثر جايگزيني يونجه خشك با سيلوي يونجه درجيره هاي كاملا مخلوط بر عملكرد گاوهاي شيري
333
اثر جايگشت پذيري زيرگروه ها روي ساختار گروه هاي متناهي
334
اثر جداسازي ليگنين و همي سلولز بر بيو جذب آنزيمي تركيبات ليگنوسلولزي
335
اثر جدايش بين لايه اي در كمانش صفحات فلز/الياف(fml) تحت بارهاي برشي
336
اثر جذابيت نام تجاري بر وفاداري مشتري از طريق متغير هويت‌يابي مشتري با برند (مطالعه موردي: مشتريان تلفن همراه سامسونگ در شهركرج)
337
اثر جذابيت نام تجاري بر وفاداري مشتري از طريق متغير هويت‌يابي مشتري با برند (مطالعه موردي: مشتريان تلفن همراه سامسونگ در شهركرج)
338
اثر جرم شيطانك بر زاويه تاب و برخي خواص نخ در سيستم ريسندگي الياف كوتاه
339
اثر جرم يون ها بر بار دانه در پلاسماي پيچيده
340
اثر جريان القا شده سطحي در پايداري توكامك
341
اثر جريان الكتريكي بر چسبندگي و ساختار لايه واسط لعاب روي فلز مس
342
اثر جريان بر نوسانات امواج سوسيسي سريع در لوله هاي تاج خورشيد با ميدان مغناطيسي پيچشي
343
اثر جريان ترابر در يك نوار ابر سانا روي اتلاف ac
344
اثر جنس و ضخامت لايه ديرگداز در پاتيل حمل فولاد بر افت دما در فاصله بارگيري تا بارريزي
345
اثر جنگل تراشي و تغيير كاربردي اراضي بر شاخص هاي كيفيت خاك و ارزيابي مدل LISEM در برآورد فرسايش و رسوب حوزه پاسنگ استان گلستان
346
اثر جهاني شدن اقتصاد بر تورم كشورهاي داراي تورم بالا، تورم پايين و هدف گذاري تورمي
347
اثر جهاني شدن اقتصاد بر توزيع درآمد در كشورهاي OECD (شبيه سازي مدلي براي ايران)
348
اثر جهاني شدن بر توزيع درآمد در كشورهاي عضو گروه D8
349
اثر جهاني شدن مالي بر بحران ارزي در سه بلوك منتخب، آسه آن، اوپك و كشورهاي داراي بازار نوظهور
350
اثر جهاني شدن و توسعه روابط تجاري بر كارآفريني ﴿ مورد: كشورهاي OECD )
351
اثر جهت پنجره بر شرايط طرح خارج
352
اثر جهت تاب بر روي خواص پارچه
353
اثر جهت تاب نخ بر فرم پذيري پارچه هاي پنبه اي تاري - پودي
354
اثر جوانه زاي Ti-6Al-4V و شاخص هاي فرايند نيمه جامد سطح شيب دار بر ريز ساختار آلياژ آلومينيم A356.0
355
اثر جوانه زايي 47-6AL- TI و سطح شيبدار بر انجماد آلياژ آلومينيوم سيليسيم 17 درصددوزني A390
356
اثر جوانه زايي براده هاي ترش 47- 6AL- TI بر ريز ساختار و درشت ساختار آلياژ A356 و بررسي زمان ميداني آن
357
اثر جوانه زني بر ميزان تركيبات شيميايي بذور ماش و شبدر و افزايش ماندگاري آنها با استفاده از اسانس مرزه و آويشن
358
اثر جوزفسون در ابر رساناهاي فولده ، فريل ، لاركين و اوچينيكف
359
اثر جيبراليك اسيد، اسپرمين و متيل جازمونات بر شكستن خواب غده هاي معمولي و ميني تيوبرهاي سيب زميني
360
اثر جيره غذايي حاوي آلژينات اصلاح شده بر رشد و شاخصهاي ايمني غيراختصاصي در بچه ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
361
اثر جيره‌هاي آغازين حاوي كاه گندم معمولي و فرآوري شده با سطوح مختلف پروتئين بر عملكرد گوساله‌هاي شيرخوار
362
اثر چرا بر تنوع گونه اي در مراتع و ديمزارهاي رها شده شهرستان فريدن استان اصفهان
363
اثر چربي جيره با تاكيد بر رشد و توليد ماهي قزل آلاي رنگين كمان
364
اثر چربي جيره جوجه هاي گوشتي بر چگونگي بيان گيرنده متاثر از تكثير كننده هاي پروكسي زومي نوع گاما
365
اثر چرخش فارادي بر خواص فيزيكي نانوسيم
366
اثر چرخش فارادي بر خواص فيزيكي نانوسيم
367
اثر چرخش ويگنر روي درهم تنيدگي
368
اثر چرخه عمر واحد تجاري بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي
369
اثر چسب بتن بر خواص بتن خودتراكم اجرا شده در زير آب
370
اثر چگالي الياف بر ميزان جذب صوت
371
اثر چگالي انباشتگي بر خواص مكانيكي بتن خودتراكم حاوي افزودني هاي معدني در رويه هاي بتني فرودگاهي
372
اثر چگالي انباشتگي مصالح سنگي بر انتشار يون كلر در بتن خود متراكم
373
اثر چگالي انباشتگي و ماده اصلاح كننده ويسكوزيته در جمع شدگي درازمدت بتن خود تراكم
374
اثر چگالي بار سطحي بر پديده الكتروسينتيك: اصلاحيه اي جديد به نظريه كلاسيك بر مبناي يافته هاي ديناميك مولكولي
375
اثر چند پوشش سطحي و بازدارنده در خواص مكانيكي و خوردگي بتن
376
اثر چند تركيب القاگر در ايجاد مقاومت القايي در گياه خيار و اثر آن بر پارامترهاي دموگرافي شته جاليز
377
اثر چند عصاره گياهي بر مرگ و مير و شاخص هاي تغذيه اي سوسك برگ خواران نارون
378
اثر چهار بستركشت بر ويژگي‌هاي رويشي و زايشي توت‌فرنگي رقم‌هاي سلوا و ديامنت در سيستم كشت بدون خاك
379
اثر چهار رقم رز روي ويژگي هاي زيستي كنه تارتن دو لكه اي (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae و سن شكارگر Orius albidipennis (Hem: Anthocoridae) و خصوصيات شكارگري آن
380
اثر چهار ماه تمرين مقاومتي برسطوح هورمون رشد، فاكتور هورمون شبه انسولين و فاكتور هورمون شبه انسولين ساخته شده از پروتئين 3 پلاسما در ان مبتلا به فلج مغزي كوادري پلژي اسپاستيك
381
اثر چيدمان مناسب لايه ها بر پاسخ پوسته هاي بازدربار ديناميكي
382
اثر حاد كشش ايستا با زمانهاي مختلف بر قدرت حركت اكستنشن زانو، قدرت حركت فلكشن زانو، دامنه حركتي مفصل لگن وركورد پرش عمودي در دانشجويان دختر تربيت بدني
383
اثر حاد مكمل چاي سبز بر شاخص هاي اكسايشي و ضد اكسايشي پس از فعاليت مقاومتي با شدتهاي مختلف در مردان تمرين كرده
384
اثر حاد و مزمن تمرين اسنتريك در مقايسه با كانسنتريك بر بيان ژن هاي PGC-1α و FNDC5 عضلاني و UCP1 بافت چربي در موش هاي BALB/c
385
اثر حاد يك ، دو و سه جلسه فعاليت بدني در هفته برسطح ايمونوگلوبين A بزاقي و كورتيزول بزاقي دانش آموزان ابتدايي
386
اثر حافظتي روغن دانه گوجه فرنگي بر روي سميت بيضه در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
387
اثر حافظه افزايي يك فرمولاسيون بلوچي : يك رويكرد سايكوايميونوفيزيولوژيك درمدل موش آندروپوز
388
اثر حافظه‌ي برشي (تيكسوتروپي) بر جريان گل حفاري در مجاري حلقوي
389
اثر حاكميت شركتي بر مسئوليت اجتماعي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
390
اثر حالت راحت پاياني در دست‌كاري يك‌دستي و دودستي شيء در كودكان
391
اثر حالتهاي لبه اي نانو نوارهاي گرافيني روي خواص الكتروني
392
اثر حجم نقدينگي بر منابع مالي بانك صادرات
393
اثر حرارت بر مقاومت فشاري نمونه هاي محصور شده با CFRP
394
اثر حرارت دهي بر ويژگي هاي شيميايي ،مكانيكي و نانو ساختاري سيمان سنتز شده در دماهاي مختلف به روش سل - ژل
395
اثر حرارت دهي سريع بر خواص مكانيكي ﴿ سختي كششي و ضربه ﴾آلياژ دور آلومين و بهينه سازي اين خواص
396
اثر حرارت دهي سريع بر خواص مكانيكي سختي ، كشش و ضربه آلياژ دو ر آلومين و بهينه سازي اين خواص
397
اثر حرارت دهي سريع بر خواص مكانيكي ﴿سختي ، كشش و ضربه﴾ آلياژ دور آلومين و بهينه سازي اين خواص
398
اثر حرارت دهي سريع بر خواص مكانيكي و ريز ساختار آلياژ آلومينيوم 2024
399
اثر حرارت و پاربويلينگ برروي فعاليت ليپواكسيداز و انبارداري سبوس برنج و خواص كيفي روغن آن
400
اثر حركت فاز جامد در فرآيند ذوب و انجماد
401
اثر حريق بر سازه هاي بتني
402
اثر حشره كشي اسانس هاي گياهي روي سوسك چهار نقطه اي حبوبات callosobruchus maculatus F (coleoptera : Bruchidae )
403
اثر حضور كيتوزان برشدت بازدارندگي برخي فلزات سنگين روي آنزيم‌هاي خاك
404
اثر حضور مديران زن در هيأت مديره بر ميزان دستكاري در فعاليتهاي واقعي
405
اثر حضور نانوذرات بر روي عملكرد غشاي مايع تثبيت‌شده در حذف رنگ سبز مالاشيت (MG)
406
اثر حفاظت كبدي كوركومين در موش هاي سوري تيمار شده با ديانابول: يك رهيافت استريولوژيك
407
اثر حفاظتي عصاره خار مريم بر مسموميت كبدي و تغييرات بافتي القا شده توسط استامينوفن
408
اثر حفاظتي عصاره هيدروالكلي خرماي اشرسي بر روي سميت بيضه در موشهاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
409
اثر حفاظتي كارواكرول بر اختلالات شناختي و آسيب بافتي ناشي از هيپوپرفيوژن مزمن مغزي
410
اثر حفاظتي گرلين در برابر هپاتو تو كسيتي ناشي از آندوتو كسومي باكتريايي در كبد موش صحرايي
411
اثر حفاظتي ورزش هوازي منظم بر هپاتوتوكسيسيتي ناشي از واناديوم سولفات در مدل حيواني رات
412
اثر حقوقي تورم در قراردادهاو راههاي جبران آن
413
اثر حلال الي بر توليد لاكتولوز به روش انزيمي
414
اثر حمل بار كوله پشتي بر روي تغييرات پاسچرال و الگوي راه رفتن دانش آموزان روستايي در دو شيوه حمل
415
اثر خاك ورزي و كودآلي برخصوصيات فيزيكي ،حركت املاح و مرفولوژي ريشه ذرت در خاك لورك
416
اثر خانه و مدرسه و اردو در رشد كودك
417
اثر خروج از گردي بر كاهش استحكام زيردريايي
418
اثر خشك شدن تالاب بين المللي گاوخوني بر فرآيند بيابانزدايي
419
اثر خشك كردن و سرخ كردن مقدماتي بر خصوصيات فيزيكي و حسي خلال سيب زميني سرخ شده منجمد قابل آماده شدن در مايكروويو
420
اثر خشكي زاينده رود بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و رواني مردم شرق اصفهان
421
اثر خصوصي سازي بر رشد اقتصادي ،توسعه مالي وسرمايه گذاري مستقيم خارجي
422
اثر خطاهاي طراحي و ساخت بر عملكرد سازه هاي مسكوني شهر نهاوند در دوران بهره برداري
423
اثر خطوط انتقال نيرو بر امواج راديويي و تلويزيوني و شبيه سازي آن به كمك نرم افزار گرافيكي Labview
424
اثر خواص ديناميكي ويسكوالاستيك بر فركانسهاي طبيعي پوسته نازك كروي و استوانه غوطه ور در سيال
425
اثر خواص ضد ميكروبي، آنتي اكسيداني و تكنولوژيكي عصاره ريشه گياه كهورك ( Prosopis farcta) بر فيلم زيست تخريب پذير هيدروكسي پروپيل متيل سلولز
426
اثر خود- ميدان ها بر روي نرخ رشد و رابطه ي پاشندگي در ليزر الكترون آزاد با ويگلر الكترو مغناطيسي
427
اثر خودشيفتگي مديران بر تضاد و تعارض سازماني (مورد مطالعه : مديران ادارات شهر بجنورد)
428
اثر خودگفتاري انگيزشي و آموزشي و پيچيدگي تكليف بر ميزان دقت اجراي ضربه فورهند تاپ اسپين تنيس روي ميز در بازيكنان نخبه
429
اثر خورانيدن ميوه موز بر سلامتي وايمني گوساله هاي تازه متولد شده
430
اثر خوردگي بر استحكام باقيمانده سازه كشتي هاي سالخورده
431
اثر خوشه هاي سه جسمي در روش LOCV
432
اثر خيسي پذيري در ايجاد جريان اب در نانو لوله هاي كربني
433
اثر داپينگ فلز ليتيم در افزايش جذب گازهيدروژن در گرافن نقص داربا روش محاسبات كوانتومي
434
اثر داروها بر كليه
435
اثر داروها بر كليه
436
اثر داروهاي آنابليزان روي حيوانات
437
اثر داروهاي جديد سولفاميدي در ديابت
438
اثر داروهاي ضد التهابي بر روي رماتيسم
439
اثر دانش، تعهد و عناصر زيست محيطي بر هوشياري سبز مصرف كننده
440
اثر دانه بندي و تركيب شيميايي بر بهبود كيفيت نسوزهاي منيزياكروميتي مصرفي در كنورترهاي سرب و مس
441
اثر دانه كتان خام و پخته بر چاقي و شاخص‌هاي ليپيدي در موش صحرايي
442
اثر دخانيات برروي دستگاه تنفس
443
اثر در امدهاي نفتي ايران بر رشد اقتصادي كشور
444
اثر درآمد ملي كشورهاي وارد كننده بر صادرات محصولات كشاورزي سميرم
445
اثر درآمدي آموزش
446
اثر دراز مدت فعاليتهاي استقامتي، سرعتي و قدرتي بر تراكم ماده معدني استخوان ورزشكاران نخبه زن
447
اثر دراز مدت فعاليتهاي استقامتي، سرعتي و قدرتي بر تراكم ماده معدني استخوان ورزشكاران نخبه مرد
448
اثر درجات آزادي سازه بر پاسخ هاي ديناميكي سيستم اندركنشي خاك- سازه
449
اثر درجه برشتگي نان تافتون برميزان آكريل آميد و مقايسه اثر دو روش براي كاهش آن
450
اثر درختان در حفاظت ساختمان ها در برابر صاعقه
451
اثر درختچه اشك ﴿ Halimodendron halodendron﴾ به عنوان گياه تثبيت كننده نيتروژن بر خصوصيات خاك زير اشكوب در مناطق اردسته و موته
452
اثر دررفتگي در ترابرد اسپين پيرامحوري با استفاده از معادله موج پيرامحور ديراك گونه
453
اثر دررفتگي لبه بر ترازهاي لانداو در گرافن
454
اثر درصد حجمي و اندازه ذرات تقويت كننده بر خواص سايشي كامپوزيت Ti-SiC ساخته شده توسط فرآيند FSP روي سطح تيتانيم خالص
455
اثر درصد ريزدانه بر شيرواني هاي ماسه اي مسلح شده تحت اثر سربار در دستگاه سانتريفيوژ
456
اثر درصد نيكل در الكترودهاي E8018 بر روي خواص مكانيكي جوش فولاد CK45
457
اثر درصدهاي مختلف پساب بر رشد ارقام زوشياگراس در بافت هاي مختلف خاك
458
اثر درصدهاي مختلف تقويت كننده ذرات شيشه بر خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت دنداني
459
اثر درصدي مختلف تقويت كننده شيشه بر خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت دنداني
460
اثر درماني ايتراكونازول به عنوان داروي كمكي در بيماران مبتلا به آسم پايدار شديد
461
اثر درماني ايتراكونازول به عنوان داروي كمكي در بيماران مبتلا به آسم پايدار شديد
462
اثر درماني كپسول روغن نعناع (كولپرمين) در سندروم پيش از قاعدگي
463
اثر درماني وپيشگيري كننده ي عصاره گل سير (Alium sativum) وسولفات روي (Zinc sulfate) بر ديابت القاء شده بااسترپتوزوسين درموشهاي سفيد صحرايي
464
اثر درهم تنيدگي الكترون ها روي ترابرد الكتريكي در سيم هاي كوانتمي ناهمگن
465
اثر دريافت اطلاعات غير همزمان در تشخيص سلامت سازه هاي بزرگ مقياس به كمك شبكه حسگر بي سيم
466
اثر دريافت ونلافاكسين در مادران بر سايكو ايمو نو لوژي در نوزادان موش سوري
467
اثر دز جذب شده گاما روي مشخصه هاي ترانزيستور FET به عنوان دزيمتر
468
اثر دزهاي مختلف پرتوتابي الكترون وگاما بر قابليت هضم ،كينتيك توليد گاز،محتواي تانني ،جمعيت پروتوزوآ و توليد گاز متان تفاله دانه و پوست انار در شرايط آزمايشگاهي
469
اثر دسترسي ها بر ميزان تصادفات در جاده هاي اصلي برون شهري
470
اثر دلتاكورتيزون و مشابهين آن بر روي آستم برونشيك
471
اثر دلخواه من
472
اثر دما آنيل بر رفتار خوردگي پوشش نانو كريستال Ni-W-Co
473
اثر دما بر جريان الكتروني چاه كوانتومي نانو ترانزيستورها با تحرك پذيري بالاي الكتروني
474
اثر دما بر روي هگزاگونال در سيستم سه تايي سديم اكتانوات - آب - دكانول
475
اثر دما در سنتز بخار شيميايي ذرات فوق ريز FeNi3
476
اثر دما و استخلاف روي تشكيل راديكال ‌هاي آزاد پروكسايد و استخراج داده از خروجي ‌هاي گوسين با برنامه‌ نويسي به زبان C++
477
اثر دما و جيره‌ غذايي روي زيست شناسي و ظرفيت شكارگري كفشدوزك Chilocorus bipustulatus
478
اثر دما و زمان آستنيت كردن جزئي بر استحكام كششي فولاد ck100 كروي شده
479
اثر دما و زمان بر همگني كامپوزيت پلي‌كاپرولاكتون/هيدروكسي آپاتيت
480
اثر دما و زمان بر همگني كامپوزيتهاي پلي لاكتيك اسيد/هيدروكسي آپاتيت
481
اثر دما و طول روز بر رشد رويشي و زايشي گلرنگ﴿توده محلي كوسه﴾
482
اثر دما و قطر سيم مس در ريز ساختار و خواص آلياژ آلومينيوم توليد شده به روش ريخته گري فومي
483
اثر دما و قطر سيم مس در ريز ساختار و خواص آلياژ آلومينيوم توليد شده به روش ريخته گري فومي يببب
484
اثر دما و قطر سيم مسي در ريز ساختار و خواص آلياژ آلومينيوم توليد شده به روش ريخته گري فومي
485
اثر دما و ميزابان روي ويژگي هاي زيستيو جدول زندگي شته اي Rhopalosiphum PAId در شرايط آزمايشگاهي
486
اثر دما و نسبت حجمي مذاب آلومينيم به مغزه جامد بر مشخصات فصل مشترك در فرآيند ريخته گري مركب
487
اثر دما، زمان وpH در پوشش دهي كرومات بر پودر مس به روش شيميايي
488
اثر دماهاي مختلف انبار بر خواب و عمر انبارماني سير (Allium sativum)
489
اثر دماوزمان آستنيت جزئي بر رفتار سايشي فولاد پركربن اسفرودايز شده
490
اثر دماي آستمپر كردن بر خوردگي فرسايشي فولاد ck45دو فازي
491
اثر دماي اوليه ريختن بتن بر كيفيت مكانيكي و دوام جداول بتني سنتي پيش ساخته حاوي سيمان هاي آميخته
492
اثر دماي محيط بر پايداري ساختمان، ويژگي هاي هيدروليكي و مكانيكي خاك و فرسايش پاشمان و شياري
493
اثر دماي محيط روي فيزيولوژي و تحمل سرمايي شفيره هاي پروانه پوست خوار ميوه پسته
494
اثر دماي محيط روي فيزيولوژي و تحمل سرمايي لاروهاي كرم گلوگاه انار
495
اثر دماي ناحيه ريشه بر متابوليسم نيتروژن، رشد و خصوصيات فيزيولوژيكي كاهو و فلفل دلمه اي سبز در سه سطح نيتروژن در مراحل اوليه رشد
496
اثر دمش و مكش در روي لايه مرزي
497
اثر دو برنامه 8 هفته اي تمرين هوازي و تركيبي ( هوازي-مقاومتي ) بر سطوح لپتين سرم در مردان مبتلا به ديابت نوع 2
498
اثر دو روش خشك كردن بر ميزان عفونت درون پستاني در گاوهاي با دوره خشكي كوتاه
499
اثر دو سطح آبياري و چند نوع خاكپوش آلي بر كاهش مصرف آب و برخي شاخص‌هاي فيزيولوژيكي دانهال انار
500
اثر دو گونه قارچ مايكوريزا بر كيفيت ظاهري و مقاومت به خشكي چمن لوليوم چند ساله ﴿Lolium perenne﴾ و علف گندمي﴿Agropyron desertorum﴾
501
اثر دو نوع برنامه تمرين هوازي وتركيبي ( هوازي - مقاومتي ) بر سطوح اينترلوكين - 6 سرم در مردان مبتلا به ديابت نوع 2
502
اثر دو نوع سيستم آبياري و كيفيت آب بر شاخص هاي رشد درختان زيتون در فضاي سبز
503
اثر دوبرنامه هوازي وتركيبي ( هوازي - مقاومتي ) بر سطوح رزيستين سرم در افراد مبتلا به ديابت نوع 2
504
اثر دوربين‌هاي كنترل سرعت در كاهش تصادفات معابر بزرگراهي به روش مطالعه قبل و بعد (مطالعه موردي : مشهد مقدس(
505
اثر دورپيچFRP بر روي رفتار ستون هاي بتني توخالي
506
اثر دوره تميز شدن چاه روي آناليز داده هاي چاه آزمايي
507
اثر دوره هاي خشكي كوتاه بر روي عملكرد توليد مثل و فراسنجه هاي متابوليك در گاوهاي شيري هلشتاين
508
اثر دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت غذادهي مجدد بر رشد و تركيب لاشه در قزل آلاي رنگين كمان
509
اثر دورهمزن برروي توليد آنزيم پكتيناز و رشد سويه‏ي Asperjillus niger
510
اثر دوطبقه كردن پروانه در شيرهاي پروانه‌اي بر مشخصات هيدروديناميكي شير
511
اثر دوگونه قارچ مايكوريزا و آبياري با پساب بر كيفيت ظاهري و برگشت پذيري چمن سي شور پاسپالوم﴿Paspalum vaginatum﴾
512
اثر دي كلرو-متيل اوره (DCMU) بر قدرت منبع وانتقال مجدد كربوهيدرات هاي محلول ساقه گندم...
513
اثر دياكسيد كربن همراه گاز تزريقي بر ميزان انبساط نفت مخازن
514
اثر ديناميك جريان و مكانيزم شيميايي بر شعله در رژيم احتراقي HiTAC
515
اثر ديوارهاي پركننده با مصالح بنايي در مقاومت قاب هاي بتن آرمه تحت اثر بارهاي جانبي
516
اثر ذرات محبوس بر انتشار امواج الكتروصوت به امواج سيكلوتروني در پلاسماي مغناطيده
517
اثر ذرات محبوس بر ديناميك امواج غيرخطي در پلاسما
518
اثر ذرات نانو اكسيد آلومينيوم بر خواص فيزيكي مكانيكي و الكتريكي پليمرهاي مورد مصرف در فضاي ﴿هواي﴾ آزاد
519
اثر ذرات نانو ساختار هگزا متيلن تترا آمين دي سياناميد كادميوم بر روي خواص جداسازي گازي غشاي پلي سولفون
520
اثر ذرات نانو ساختار هگزا متيلن تترا آمين دي سياناميد كادميوم بر روي خواص جداسازي گازي غشاي پلي يورتان - اوره
521
اثر ذهن آگاهي لحظه¬اي بر نشخوار فكري و كاركرد توجه در دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي
522
اثر رابطه مبادله بر رشد اقتصادي ايران از سال 1338 - 1393
523
اثر رتينوئيك اسيد بر تكامل اندامهاي حركتي در جنين موش
524
اثر رتينوئيك اسيد بر روي تكامل لوله عصبي در رويان رت
525
اثر رژيم غذايي كاهنده فشار خون (DASH) بر روي شدت علائم بيماري كودكان داراي اختلال كم توجهي و بيش فعالي(ADHD)
526
اثر رژيم هاي آبياري بر برخي خصوصيات مورفولوژيك و شيميايي يونجه﴿ .Medicago Sativa L )
527
اثر رژيم هاي مختلف نور تكميلي LED بر ويژگي هاي فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي دو رقم گل رز گلخانه اي رقم هاي دولسويتا و آلستار
528
اثر رشته هاي پليمري بر خواص مقاومتي و تغيير شكل پذيري شاتكريت
529
اثر رشد اقتصادي بخشي بر فقر و رفاه اجتماعي در ايران ﴿86-1371﴾
530
اثر رشد دانه بر تضعيف امواج آكوستيك از نوع طولي در آلومينيوم آلياژي 7075
531
اثر رشد درآمد خانوار برآلودگي هوا در شهرهاي منتخب در سالهاي 1388-1380مطالعه موردي(تهران -مشهد-اصفهان )
532
اثر رطان زايي آمين ها و آميد ها
533
اثر رطوبت اوليه خاك و بار آب بر فرايند نفوذ در سه بافت مختلف خاك
534
اثر رطوبت بر استحكام باقي مانده اتصالات چسبي تقويت شده با ذرات نانو
535
اثر رطوبت بر استحكام باقي مانده اتصالات چسبي تقويت‌شده با ذرات نانو
536
اثر رطوبت نسبي بر روي مقاومت الكتريكي الياف
537
اثر رطوبت و مواد غذايي بر شكل گيري ميكوريز و تاثير آن بر رشد ميزبان
538
اثر رفع انجماد ماهي تحت ميدان الكترواستاتيك بر مصرف انرژي و كيفيت آن
539
اثر رقابت درختان روي حضور دارواش و خشكيدگي ناشي از آن در جنگل شروينه جوانرود
540
اثر رنگرزي ابريشم با مواد رنگزاي راكتيو دو عامله بر حلاليت و خواص مكانيكي آن
541
اثر رها سازي اراضي كشاورزي بر برخي خصوصيات بيولوژيكي، فيزيكي ودشيميايي خاك در سطح استان كرمانشاه
542
اثر رهايش يون مس از داريست نانوكامپويتي سيلك فيبروئين بر روي رفتار سلول هاي اندوتليال
543
اثر رهبري تحول‌گرا بر عملكرد سازماني از طريق متغير نوآوري و يادگيري سازماني ( مطالعه موردي : مگاموتور )
544
اثر رهبري ظريف طبع بر مديريت تجربه مشتري در سازمان هاي مشتري گرا (مورد مطالعه: فروشگاه هاي زنجيره اي كرج)
545
اثر رهبري ظريف طبع بر مديريت تجربه مشتري در سازمان هاي مشتري گرا(مورد مطالعه: فروشگاه هاي زنجيره اي كرج)
546
اثر روابط متقابل اجتماعي بر سطح تمكين مؤديان مالياتي ﴿ مطالعه موردي استان اصفهان﴾
547
اثر روانگرايي خاك بر روي خطوط لوله مدفون
548
اثر روانگرايي خاكهاي اطراف بر تونل هاي داراي پوشش
549
اثر رواني تنبيه در مدارس ابتدايي دخترانه شهرستان اسفراين
550
اثر رواني حجاب و بي حجابي بانوان
551
اثر رودخانه زاينده رود بر تغييرات حرارتي شهر اصفهان
552
اثر روزه داري در ماه رمضان بر حداكثر اكسيژن مصرفي، گلوكز خون و چربي هاي خون مردان ورزشكار و غيرورزشكار
553
اثر روش تغليظ مايكروويو -خلا بر ويژگي‌هاي فيزيكوشيميايي كنسانتره آب‌زرشك و مقايسه آن با روش‌هاي مايكروويو و حرارت دادن بدون خلا
554
اثر روش تهيه بر عملكرد كاتاليست اكسيد كلسيم در توليد بيوديزل از روغن نباتي
555
اثر روش خشك كردن بر برخي از خواص كيفي و ترموفيزيكي خرماي رقم استعمران و پودر حاصل از آن
556
اثر روش درماني پاسخ محور )PTR( مبتني بر والدين بربهبودي كودكان مبتلا به اتيسم
557
اثر روش سنتز كاتالبست ساپو - 34 بر عملكرد كاتاليستي در فرآيند ام تي ا
558
اثر روش هاي آبياري قطره اي، جويچه اي و دوره هاي زماني كنترل علف هاي هرز بر عملكرد و برخي صفات زراعي سيب زميني
559
اثر روش هاي استخراج، شستشو و حذف آب سطحي بركارايي استخراج و كيفيت دانه هاي انار آماده براي مصرف
560
اثر روش هاي پخت، انجماد و رفع انجماد در كيفيت روغن ماهي گونه بياه تيمار شده با عصاره رازيانه
561
اثر روش هاي خشك كردن الكتروهيدروديناميك و هواي داغ بر ويزگي هاي كيفي ورقه هاي ميوه به
562
اثر روش هاي محتلف خشك كردن بر ميزان و تركيبات اسانس گياه دارويي مريم نخودي
563
اثر روش هاي مختلف پادلينگ بر خصوصيات هيدروليكي و وضعيت رطوبتي خاك غالب شاليزارهاي گيلان
564
اثر روش هاي مختلف پيش تيمار بذر بر جوانه زني ، عملكرد و اجزاي آن در گياه دارويي مرز(Satureja hortensis L.)
565
اثر روش هاي مختلف خاك ورزي بر خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك خاك تحت كشت گندم و نخود در ...
566
اثر روش¬هاي عصاره¬گيري چند گياه روي كشندگي و جدول زندگي دو جنسي سفيدبالك پنبه Bemisia tabaci (Genn.)
567
اثر روشهاي مختلف پرايم بذر بر برخي جنبه هاي فيزيولوزيك و بيوشيميايي مقاومت به شوري گياه دارويي ماريتيغال (خارمريم)
568
اثر روغن كتان و اسانس رازيانه بر مقاومت انسوليني و مورفولوژي تخمدان و پانكراس در موش هاي صحرايي مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS)
569
اثر روغن كنجد-كانولا در مقايسه با روغن هاي كانولا و كنجد بر شاخص هاي تن سنجي،گليسمي و ماركرهاي كبدي-كليوي در بزرگسالان مبتلا به ديابت نوع 2
570
اثر روغن‌هاي ضروري بر يادگيري و حافظه در رت
571
اثر روغنهاي ميخك، سقز و سياهدانه بر درد عصب صورت در موش سوري نر
572
اثر روي و منگنز بر كيفيت پوسته تخم مرغ مرغهاي تجاري
573
اثر ريخت‌شناسي و درصد كمي فاز فريت دلتا بر رفتار ترمومكانيكي فولاد زنگ نزن مارتنزيتي
574
اثر ريز آب پوشي بر انتقالات الكتروني فنول پروتون دار شده
575
اثر ريز ساختار بر خواص فروالكتريك تيتانات باريم
576
اثر ريز ساختار بر كارايي نسوزهاي منيزيت - كرميتي در كوره دوار سيمان
577
اثر ريز ساختار فلز پايه بر خواص پوشش كرم
578
اثر ريز نمونه و تنظيم كننده هاي رشد در توليد گياهچه هاي آلاله ﴿Ranunculus asiaticus﴾ از طريق Invitro
579
اثر ريزگردها بر عملكرد و برخي خصوصيات فيزيولوژيكي و همچنين كارايي علف كش هاي مختلف در مزرعه ذرت در منطقه كرمانشاه
580
اثر ريشه گياهان كراسولا و تاغ تحت آبياري با پساب تصفيه شده بر مقاومت برشي خاك
581
اثر زئوليت هاي طبيعي و اصلاح شده با سورفكتانت بر آبشويي نيترات در آبياري با پساب براي گندم
582
اثر زئوليت هاي طبيعي و اصلاح شده با كلسيم كلرايد بر آبشويي يون آمونيوم در آبياري با پساب براي گندم
583
اثر زاويه اي اتساع بر روي تحليل هاي مربوط به سازه هاي نگهبان گود برداري
584
اثر زاويه حمله بر ايرفويل naca-0012 با فلپ
585
اثر زاويه نخ هاي مستقيم در خواص مكانيكي كامپوزيت هاي ساخته شده از پارچه هاي حلقوي تاري
586
اثر زاويه ي مشعل در رفتار شعله ي پيش آميخته
587
اثر زايمان در بيماريهاي قلبي در يچه اي مخصوصا
588
اثر زبري بر جايگزيدگي الكترون در ابرشبكه ها
589
اثر زبري سطحي در مقياس نانو و پوشش شيشه زيست فعال بر خواص زيست فعالي تيتانيم
590
اثر زبري سطوح در هدايت الكتريكي لايه صهاي نازك فلزي.
591
اثر زبري سطوح در هدايت الكتريكي لايه هاي نازك فلزي
592
اثر زلزله بر ديوارهاي حائل و خاك ژشت و زير آنها ﴿خاكهاي دانه اي و دانه اي رس دار ﴾
593
اثر زلزله بر روي مخازن مايعات
594
اثر زلزله بر ساختمانهاي با مصالح بنايي
595
اثر زلزله بر سازه تونل بتني به منظور بهينه سازي مقطع
596
اثر زلزله ساختمان هاي با مصالح بنائي
597
اثر زلزله هاي قائم حوزه نزديك بر ريسك فروريزش سازه هاي بلندمرتبه بتني با هسته برشي
598
اثر زلزله‌هاي حوزه نزديك بر سازه‌هاي جداسازي شده با سيستم‌هاي هوشمند
599
اثر زمان اولين تلقيح پس از زايش و مصرف مهار كننده سيكلواكسيژناز بر عملكرد توليد مثلي گاو شيري
600
اثر زمان برداشت بر بازده و كيفيت اسانس برگهاي اكاليپتوس در جنوب ايران
601
اثر زمان در تثبيت تاب و افزايش استحكام نخ چرخانه اي
602
اثر زمان گيرش شاتكريت بر ميزان تغيير شكل ها و تغيير تنش هاي اطراف تونل
603
اثر زمان و سرعت اختلاط بر خواص مكانيكي بتن خود تراكم
604
اثر زمان وقوع آتش سوزي بر فرسايش خاك در مراتع شيب دار فريدن به كمك تكنيك سزيم-137
605
اثر زوج‌درماني روابط شيء كوتاه‌مدت بر الگوهاي ارتباطي و رضايت جنسي زوجين قرباني خشونت خانگي
606
اثر ژئوهوموس و هيدروژل بر ويژگي هاي هيدروليكي خاك و شاخص هاي رشد خيار درختي
607
اثر ژل آلوئه ورا بر تخمدان موش درمان شده با دوكسوروبيسين
608
اثر ژل تترا سيكلين موضعي به همراه جرم گيري و تسطيح سطح ريشه بر روي lipid profile & HbAlc بيماران مبتلا به ديابت مليتوس نوع2
609
اثر ژنوتيپ هاي اهلي و وحشي جو بر شاخص هاي پايداري ساختمان و كيفيت فيزيكي خاك ريزوسفر
610
اثر ساختار داخلي نانوذرات متيل متاكريلات/بوتادي ان/استايرن (MBS) بر برهمكنش بين سطحي آن با كوپليمر استايرن/آكريلونيتريل (SAN) و مقاومت مكانيكي نانوآلياژ آن ها
611
اثر ساختار دوخت بر خواص كششي و راحتي پارچه هاي مورد استفاده در تيشرت ورزشي
612
اثر ساختار شبكه معابر بر ايمني تردد
613
اثر ساختار شبكه هاي عصبي ، نوع داده هاي ورودي و فركانس نمونه برداري از داده ها بر دقت پيش بيني كوتاه مدت بار الكتريكي توسط شبكه هاي عصبي پيشرو
614
اثر ساختار مالكيت بر سرمايه گذاري كمتر از اندازه و سرمايه گذاري بيش تر از اندازه
615
اثر ساختار مايعات يوني بر روي عملكرد كاتاليست آند پيل سوختي متانولي مستقيم
616
اثر ساختار مخلوط مارتنزيت - بينيت در فولاد AIBI4140
617
اثر ساختار مخلوط مارتنزيت-بينيت در فولاد4140AISI
618
اثر ساختار نانو آلومينا -سيليكا به عنوان پايه بر فرآيند گوگردزدايي اكسيداسيوني
619
اثر ساختار نانولوله¬هاي (كربني، بورنيتريد) در كپسوله كردن و رهايش دارو با استفاده از روش شبيه¬سازي
620
اثر ساختگاه بر پارامترهاي شاخص در رفتار غيرالاستيك سازه ها ناشي از تحريكات زلزله
621
اثر ساختمان پارچه تاري - پودي بر روي برخي از خواص راحتي
622
اثر ساختمان داخلي لوله برداشت نخ بر خواص نخ چرخانه
623
اثر سازگاركننده بر روي خواص ترموپلاستيك الاستومر بر مبناي hdpe/nrتهيه شده بطريق پخت ديناميكي
624
اثر سازگاري ارزشي مشتري بر رفتار شهروندي با نقش ميانجي تعهد و رضايت از برند در هواداران تيم هاي فوتبال
625
اثر سازه مجاور بر روي رفتار سازه هاي جداسازي شده با جداگر نوع DCFP تحت اثر زلزله‌هاي حوزه نزديك
626
اثر سازه هاي مجاور برروي رفتار ديناميكي تونل ها
627
اثر ساليسيليك اسيد و آسكوربيك اسيد بر رشد دانهال هاي پسته تحت شرايط تنش شوري
628
اثر ساليسيليك و جاسمونيك اسيد بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيك و بيوشيميايي گياه بيش انباشتگر .Alyssum inflatum Nyár تحت تنش نيكل
629
اثر سايمتيدن بر روي دستگاه تناسلي نر طي دوران جنيني و شيرخوارگي
630
اثر سبك رهبري اصيل بر معنويت در كار با ملاحظه نقش ميانجي سرمايه روانشناختي در كاركنان ادارات كل ورزش و جوانان غرب ايران
631
اثر سبك رهبري مديريت بر انگيزش كار كنان دانشگده علوم پزشكي خراسان شمالي
632
اثر سبك رهبري مديريت بر انگيزش كاركنان دانشكده علوم پزشكي خراسان شمالي
633
اثر سبك مديريت بر انگيزش كاركنان ورضايت مندي ارباب رجوع
634
اثر سبك مديريت مشاركتي برانگيزش كاركنان
635
اثر سبك هاي تصميم گيري خريد و ارزشهاي مصرف كننده بر خجالت از به كارگيري برند
636
اثر ستيل تري متيل آمونيوم بروميد روي متورم شدن فاز لاملار هكذاگونال در سيستم سه تايي سويالسيتين -دكانول -آب
637
اثر ستيل تري متيل آمونيوم بروميد روي متورم شدن فاز لاملار هكذاگونال در سيستم سه تايي سويالسيتين -دكانول -آب
638
اثر سختي ديسك تحت كشتاور پيچشي مركزي در ضريب شدت تنش الاستيك
639
اثر سختي ريز الگوي بستر بر تمايز سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي به رده سلول‌هاي عضله صاف
640
اثر سد زاينده رود بر كيفيت آب و غناي درشت بي مهرگان كفزي رودخانه زاينده رود
641
اثر سرد كردن سريع، اسيدي كردن و بسته بندي بر زمان ماندگار سالاد سيب زميني
642
اثر سرريزهاي تجاري بر رشد توليد بنگاه هاي كوچك و متوسط: ايران و شركاي منتخب تجاري
643
اثر سرطان زايي اسيدها و انيدريد ها
644
اثر سرطان زايي الكل ها ، اتر ها و فنول ها
645
اثر سرعت باد بر روي استحصال انرژي الكتريكي در مزرعه هاي بادي
646
اثر سرعت بارگزاري بر مقاومت كششي مستقيم و غيرمستقيم سنگ و بتن
647
اثر سرعت باز و بسته شدن شيرهاي صنعتي در فشار داخل لوله
648
اثر سرعت باز و بسته شدن شيرهاي صنعتي در فشار داخل لوله
649
اثر سرعت توليد بر خواص نخ هاي خودتاب
650
اثر سرعت جريان ورود مذاب به محفظه قالب بر خواص مكانيكي قطعات ريختگي آلياژ منيزيم AZ91
651
اثر سرعت چرخشي فرايند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي(FSW) بر خواص خوردگي آلياژ 7075
652
اثر سرعت حرارت دهي بر كاهش زمان سيكل عمليات حرارتي چدن ماليبل
653
اثر سرعت حركتي فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي(FSW) بر خواص خوردگي آلياژ 7075
654
اثر سرعت سرد شدن و تركيب شيميايي بر ساختار فولاد ميكروآلياژيِ فورج¬پذير 30MSV6
655
اثر سرعت سرد كردن پس از عمليات حرارتي حل سازي جزيي در دماي 120 سانتي گراد بر خواص كششي سوپر آلياژ 111
656
اثر سرعت سرد كردن تحت عمليات مختلف براي آلياژ ZA 27
657
اثر سرعت و حرارت تكسچر ايزينگ روي خواص رنگپذيري فيلامنت پلي اتر
658
اثر سركارگر (سرناظر) در مديريت ايمني در كارگاهها با رويكرد منابع انساني
659
اثر سرما بر گياهان
660
اثر سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي در استانهاي ايران
661
اثر سرمايه انساني در ايجاد نوآوري و خلاقيت و تأثير آن‌ها بر مسير بهينه رشد اقتصادي در چارچوب مدل شومپيتر
662
اثر سرمايه گذاري در ارتباطات راه دور بر رشد بهره وري كل عوامل در ايران (1385-1350)
663
اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) بر توزيع درآمد در منتخبي از كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي
664
اثر سرمايه و درآمدهاي غير بهره اي بر سودآوري و ريسك در صنعت بانكداري
665
اثر سريشم در آهار گيري پارچه هاي آهار زده شده با نشاسته
666
اثر سريم اكسيد بر آسيب ناشي از تورشن دتورشن بيضه ي موش هاي - صحرايي بالغ
667
اثر سطح تماس پا در دوي زيگزاگ بر عوامل خطرزاي آسيب هاي اندام تحتاني
668
اثر سطح طراحي ارائه شده توسط كارفرما در اسناد مناقصه بر كارائي پروژه هاي epc و bot
669
اثر سطوح كنترل فلپ بر روي عملكرد هيدروديناميكي شناور پروازي
670
اثر سطوح كود نيتروژن دار بر مراحل نموي، عملكرد، كيفيت و تبادلات گازي ژنو تيپ هاي مختلف كنجد﴿sesamum indicum L)
671
اثر سطوح متفاوت شوري بر توده زيستي و برخي تركيبات بيوشيميايي در دو گونه ريز جلبك Tetraselmis suecica and Chaetoceros calcitran
672
اثر سطوح مختلف آبشويي با پساب بر بيلان املاح خاك
673
اثر سطوح مختلف آويشن شيرازي، مريم‌گلي و پروبيوتيك بر عملكرد، پاسخ‌هاي ايمونولوژيك و تغييرات هيستولوژيك روده كوچك مرغ‌هاي تخم‌گذار
674
اثر سطوح مختلف ال -كارنيتين و چربي بر ميزان كلسترول زرده كيفيت آلبومن و عملكرد مرغ هاي تخم گذار
675
اثر سطوح مختلف پروتئين تك سلولي و ميكرو ارگانيسم هاي پروبيوتيكي برعملكرد، پاسخ هاي ايمني و هيستولوژي روده كوچك مرغ هاي تخمگذار
676
اثر سطوح مختلف پروتئين عبوري بر اسيدهاي چرب فرار و نوع جمعيت باكتريايي شكمبه در گوساله هاي هلشتاين
677
اثر سطوح مختلف پروتئين و تريپتوفان جيره بر عملكرد و پاسخ هاي ايمني جوجه هاي گوشتي
678
اثر سطوح مختلف پودر تفاله گوجه فرنگي بر عملكرد رشد، تخمير شكمبه و سلامت گوساله هاي شيري هلشتاين
679
اثر سطوح مختلف ترئونين جيره آغازين بر بيان ژن هاي اينترلوكين -8 و اينترفرون - آلفا موثر بر سيستم ايمني در جوجه هاي گوشتي سويه آرين
680
اثر سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگي بر عملكرد، خصوصيات كيفي تخم مرغ و مولفه هاي خوني در مرغ هاي تخمگذار
681
اثر سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگي خشك بر عملكرد رشد، تخمير شكمبه و سلامت گوساله هاي شيري هلشتاين
682
اثر سطوح مختلف تنظيم كننده هاي رشدي روي باززايي دو رگه هلو* بادام )HS413(
683
اثر سطوح مختلف تنظيم كننده هاي رشدي روي باززايي دورگه
684
اثر سطوح مختلف جوانه ميخك در جيره هاي با نسبيت هاي متفاوت اسيدهاي چرب غير اشباع امگا-6 به امگا-3 بر پاسخ هاي ايمونولوژيك، هيستولوژي روده كوچك و عملكرد مرغ هاي تخم گذار
685
اثر سطوح مختلف زئوليت بر برخي خصوصيات فيزيكي و وضعيت رطوبتي سه بافت خاك شاليزاري استان اصفهان
686
اثر سطوح مختلف سنگوينارين در جيره هاي با سطوح مختلف پروتئين بر عملكرد، پاسخ هاي ايمونولوژيك و هيستولوژي روده كوچك مرغ هاي تخمگذار
687
اثر سطوح مختلف شفيره كرم ابريشم بر روي عملكرد توليدي و صفات كيفي تخم مرغ در مرغ تخم گذار
688
اثر سطوح مختلف شوري و پرايمينگ بذر بر عملكرد، اجزا عملكرد و كيفيت بذر ارقام نخود
689
اثر سطوح مختلف عصاره گياه بابونه بر عملكرد و كيفيت تخم بلدرچين
690
اثر سطوح مختلف علوفه يونجه ﴿عامل فيزيكي﴾ و سديم پروپيونات ﴿عامل شيميايي﴾ بر عملكرد و توسعه شكمبه در گوساله هاي شيرخوار
691
اثر سطوح مختلف فسفر قابل دسترس به همراه آنزيم فيتاز بر صفات عملكردي صفات كيفي تخم مرغ و فسفر دفعي در مرغان تخم گذار
692
اثر سطوح مختلف كروم آلي ومعدني بر عملكرد توليدي برخي پارامترهاي بيولوژيكي وسيستم ايمني جوجه هاي گوشتي تحت شرايط استرس گرمايي
693
اثر سطوح مختلف كلريد سديم بر رشد افتراقي ژنوتيپ هاي انگور﴿vinifera L .Vitis) و انتخاب ارقام متحمل به شوري
694
اثر سطوح مختلف كنجاله خارمريم بر عملكرد، صفات كيفي تخم مرغ، پاسخ هاي ايمونولوژيك و شاخص هاي كبد چرب در مرغ هاي تخم گذار تغذيه شده با سطوح مختلف انرژي قابل متابوليسم
695
اثر سطوح مختلف كود از ته و زمان مصرف آن بر روي عملكرد و كيفيت نانوايي دو رقم گندم در اصفهان
696
اثر سطوح مختلف كود ازته و زمان مصرف آن بر روي عملكرد دانه و كيفيت نانوائي دو رقم گندم در اصفهان
697
اثر سطوح مختلف مخلوط اسانس و پسماند گياهان دارويي ﴿آويشن،رزماري،شويد و نعناع فلفلي﴾ در جيره هاي حاوي روغن ماهي بر عملكرد، صفات كيفي تخم مرغ و پاسخ هاي ايمونولوژيك مرغ هاي تخم گذار
698
اثر سطوح مختلف مس و گياه كاسني بر سطح كلسترول زرده در طيور تخمگذار
699
اثر سطوح مختلف مس و ويتامين cمازاد بر احتياجات غذايي بر روي ميزان كلسترول و ديگر اجزاء سرم خون و عملكرد طيور گوشتي
700
اثر سطوح مختلف نيتروژن و آرايش كاشت بر عملكرد كمي و كيفي كشت مخلوط درهم شبدر برسيم و جو تحت شرايط تداخل علف هاي هرز
701
اثر سطوح مختلف نيتروژن، تداخل علف هرز منداب ﴿Eruca sativa ﴾ و روش هاي مختلف كاشت بر كارايي كشت مخلوط بزرك و شبدر برسيم
702
اثر سطوح مختلف ويرجينيامايسين و انرژي جيره روي عملكرد و غلظت متابوليت هاي سرم خون در جوجه هاي گوشتي
703
اثر سفتي ديسك تحت گشتاور پيچشي مركزي در ضريب شدت تنش الاستيك
704
اثر سلنيوم بر اسپرماتوژنز موش بالغ تيمار شده با فلونيكاميد
705
اثر سلنيوم بر رشد محتوي يوني و خواص آنتي اكسيداني گياه فلفل (capsicum annuum L. )تحت تنش شوري
706
اثر سلنيوم بر ميزان تغييرات شاخصهاي اسپرم و فراگمانتاسيون DNA پس از پديده انجماد و ذوب
707
اثر سلنيوم و مديريت مصرف نيتروژن در توليد پياز سالم ( Allium cepa L.
708
اثر سمينال پلاسماي انسان بر رشد آزمايشگاهي فوليكولهاي پره آنترال موش
709
اثر سن داروي ظهور وثبوت روي درستي تعيين طول فايل اندودنتيك بصورت Invitro
710
اثر سنتيك گياهان اسطو خدوس،جينكو بيلوبا و بادام شيرين بر تغييرات سطح سرمي هورمون هاي تيروئيدي وجنسي در افراد adhd
711
اثر سنجي تبليغات بانك ها بر رفتار مشتريان
712
اثر سنجي درج تبليغات تاكسي‌ها بر حواس‌پرتي رانندگان
713
اثر سه روش جايگزيني محلول غذايي و عرس بر رشد ،عملكرد وكيفيت وكيفيت محصول فلفل تند در سيستم أّ،
714
اثر سه سطح آبياري و كود نيتروژنه بر جمعيت و خسارت برخي آفات چغندر قند در اصفهان
715
اثر سه سطح متفاوت روي، ويتامين اي و سلنيوم خوراكي بر پاسخ هاي ايمني در طول دوره انتقال گاوهاي شيري
716
اثر سه نوع آمينو كلات كلسيم و اسيد آمينه ي ليزين، ترئونين و متيونين بر ويژگي هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك گل ليسيانتوس رقم ﴿Cinderella lime)
717
اثر سهم تنش القايي بر آرايش ساختاري الياف پلي اكريلونيتريل در پايدارسازي اكسايشي
718
اثر سواد در كاهش ناسازگاري و بزه كاري جوانان و نوجوانان
719
اثر سوربيتول و پلي‌اتيلن گليكول به عنوان عوامل اسمزي محيط كشت بر رشد و ريخت‌زايي كالوس خارمريم
720
اثر سوربيتول وژلي اتيلن گليكول به عنوان عوامل اسمزي محيط كشت بررشدوريخت زايي كالوس خارمريم
721
اثر سولفات بر حمله كلرايدي در ملات هاي بتني و تاثير پوزولان هاي دوده سيليس و تراس جاجرود در كاهش اين حمله
722
اثر سولفات روي و اسانسهاي آويشن و كاكوتي بر پاسخ ايمني هومورال و عملكرد جوجه هاي گوشتي
723
اثر سولفيد هيدروژن بر شاخص هاي فيزيولوژيكي تحمل به شوري در دانهال هاي پسته رقم بادامي ريز زرند
724
اثر سونيكيشن و مواد فعال سطحي در تهيه ي نانوامولسيون روغن دانه ي چريش جهت كاربرد در جوهر آنتي باكتريال
725
اثر سوياي اكسترود شده بر عملكرد گوساله هاي هلشتاين شيري مصرف كننده ي علوفه تحت تنش سرمايي
726
اثر سويه هاي ريزوبيومي توليدكننده سيدروفور و قارچ اندوفيت Piriformospora indica بر رشد يونجه در شرايط كمبود آهن و روي
727
اثر سياست خصوصي سازي بر عملكرد مالي شركت هايمشمول اصل 44 قانون اساسي عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از ابلاغ قانون اجراي اصل 44
728
اثر سياست مالي بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي: ساز و كار مالياتي در مناطق آزاد ايران
729
اثر سياست نرخ گذاري تصاعدي بهاي برق مصارف خانگي در استان گلستان
730
اثر سياست هاي مالي بر توزيع درآمد در ايران
731
اثر سياستهاي پولي بر رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 5831-8331
732
اثر سيانيدين بر حافظه ، يادگيري و درد در موش هاي صحرايي ديابتي
733
اثر سيانيدين بر ميزان گلوكز و چربيهاي سرم و پاسخگويي انقباضي آئورت سينه اي موش صحرايي ديابتي
734
اثر سيتونوكسيك زهر مار افعي گرزه روي سلول هاي نرمال و سرطاني
735
اثر سيتونوكسيك زهر مار افعي گرزه روي سلول هاي نرمال و سرطاني
736
اثر سيدرو فور DFOB بر جذب سطحي نيكل به وسيله كاني هاي
737
اثر سيدروفور دسفرال بر جذب سطحي كادميم و روي توسط كاني‌هاي مسكويت و فلوگوپيت
738
اثر سيدروفور و اگزاليك اسيد بر جذب سطحي كادميوم، روي و مس توسط بخش رس خاك آهكي
739
اثر سير بر عملكرد رشد، كيفيت لاشه، شاخص هاي خوني و فعاليت سيستم ايمني قزل آلاي رنگين كمان
740
اثر سيستم خاج و خرپاي كمربندي بر سازه هاي بتن آرمه با ديوار برشي
741
اثر سيستم دو پاميني ناحيه CAL هيپو كامپ پشتي بر رفتاراضطراب زايي ناشي از نيكوتين در موش كوچك آزمايشگاهي
742
اثر سيستم زمين بر كيفيت توان در سيستم توزيع
743
اثر سيستم كاشت و ميزان رطوبت خاك بر عملكرد و اجزاء عملكرد گلرنگ در اصفهان
744
اثر سيستم هاي پودگذاري ماشين هاي بافندگي ايرجت و واترجت روي خواص پارچه
745
اثر سيكل حرارتي در ساختار فلز جوش و HAZ
746
اثر سيكل عادت ماهيانه بر غلظت لاكتات خون و كورتيزول بزاقي به دنبال يك فعاليت بيشينه
747
اثر سيكل قاعدگي بر انواع توجه و كاركردهاي اجرايي در زنان 30-18 سال
748
اثر سيليكون بر افزايش تحمل به خشكي گونه Stevia rebaudiana و Ocimum basilicum تحت تنش رطوبتي
749
اثر سيليكون بر برخي پارامترهاي رشد و فيزيولوژيكي گياهان بومي Isatis cappadocica و Brassica napus L. تحت تنش آرسنيك و كادميوم
750
اثر سيليكون بر رشد و توليد رنگيزه هاي فتوسنتزي جلبك تك سلولي DUNALIELLA
751
اثر سيم فلزي روي كارايي حفاظتي الكترومغناطيسي پارچه هاي تاري - پودي مركب
752
اثر سينرژيك مايعات يوني و نانوكاتاليست‌ها در سنتز مواد اوليه داروهاي آداپالن، ترانيل‌سيپرومين، بتاهيستين و پراميپكسول
753
اثر شاخص هاي دانش بنيان بر روي سرمايه گذاري مستقيم خارجي كشورهاي حاشيه خليج فارس
754
اثر شاخص هاي دانش بنيان بر روي سرمايه گذاري مستقيم خارجي كشورهاي حاشيه خليج فارس
755
اثر شاخص هاي دمايي - رطوبتي در فصول تابستان و زمستان بر صفات توليد مثلي گاوهاي پرتوليد گاوداري هاي اصفهان
756
اثر شاخص يكپارچگي اتحاديه اروپا بر عملكرد اقتصادي كشورهاي عضو و اثر آن روي ايران
757
اثر شاهنامه در روح و فكر ايراني
758
اثر شبكه كننده و نانو ذرات سيليكا در حضور تركيبات فلور كربن دار در خواص آبگريزي و روغن گريزي پارچه سلولزي
759
اثر شبكه ي بي مقياس بر همزيستي ايجاد شده با منابع محدود در ديناميك تكاملي
760
اثر شبه هورمون جواني پيري پروكسيفن بر روي سوسري آلماني
761
اثر شخصيت برند مجازي مبتني بر مشتري بر شعف مشتري و طنين برند در صنعت بانكداري آنلاين (مطالعه موردي: شعب بانك سامان شهر تهران)
762
اثر شخصيت مديران در مديريت مطلوب
763
اثر شدت آتش سوزي بر برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي در دو خاك مرتعي با بافت متفاوت
764
اثر شدت تمرين هوازي بر نشانگرهاي زيستي فيبروز قلبي موش هاي صحرايي ديابتي و سالم
765
اثر شدت و زمان هرس بر كميت و كيفيت گل هاي رز فلوريباندا (Floribunda)
766
اثر شرايط اندازه گيري روي گستره عمق و قدرت تفكيك تصاوير راداري GPR
767
اثر شرايط برگشت بر فرآيند رسوب گذاري و خواص كششي فولاد CR- W- V
768
اثر شرايط تكيه گاهي بر نتايج آزمايشي برزيلي و تحليل نظري مكانيسم شكست نمونه ها
769
اثر شرايط تهيه وشرايط عملياتي بر عملكرد كاتاليتيكي نانو كاتاليست هاي Mgo/Al2o3 براي توليد بيو ديزل
770
اثر شرايط سرد كردن و مقدار آلومينابر خواص و ريزساختار سراميك هاي متخلخل آلومينايي تهيه شده به روش ريخته گري انجمادي
771
اثر شرايط عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص كششي فولاد سه فازي
772
اثر شرايط عمليات‌حرارتي در ريزساختار و خواص ‌مكانيكي فولاد GTD450
773
اثر شرايط عملياتي بر روي سروصداي چرخ‌دنده‌هاي ساده در يك سيستم خورشيدي
774
اثر شرايط گرم شدن بر ريز ساختار و آستمپر سطحي شده فولاد ميان كربن و شبيه سازي آن
775
اثر شرايط گرم شدن سريع بر ريز ساختار آستمپر سطحي شده فولاد ميان كربن و شبيه سازي آن
776
اثر شرايط محيطي بر خصوصيات فيتوشيميايي گياه كنگر ﴿.Gundelia tournefortii L﴾ در استان چهارمحال و بختياري
777
اثر شرايط محيطي خاكچال بررفتارمكانيكي زباله جامد شهري پنج ساله خاكچال برمشور شيراز
778
اثر شرط داوري بر صلاحيت دادگاه‌ها
779
اثر شستشوي اسپري آب و هوا بر روي سمان باقي مانده در رستوريشن ايمپلنت سمان شونده(cement-retained) به هنگام استفاده از سمان گلاس آينومر در دو عمق mm1 و mm2: يك مطالعه آزمايشگاهي
780
اثر شش پايه مختلف بر رشد دو رقم گلابي شاه ميوه و نطنزي
781
اثر شش پايه مختلف بر ميزان عناصر معدني برگ و ميوه و شاخص هاي رشد رويشي صفات كيفي ميوه به رقم اصفهان ﴿Cydonia oblonga﴾
782
اثر شش هفته تمرين قدرتي بر درد گردني -شانه اي زنان فرشباف
783
اثر شعاع لازمور بزرگ در ناپايداريهاي مرزي پلاسما
784
اثر شكل ذرات بر پارامترهاي هيدروديناميكي سيال
785
اثر شكل كاب پيستون و خروج از مركز آن جريان سيال در مرحله تراكم موتورهاي احتراق داخلي
786
اثر شكل موج بر خواص سايشي، سختي و مورفولوژي پوشش هاي حاصل از آبكاري نيكل
787
اثر شكل هندسي حسگر تار نوري بر پايه ي تشديد پلاسمون سطحي بر جذب و حساسيت آن:بررسي نظري
788
اثر شكل هندسي دندانه چرخ دنده ساده در مقاومت خمشي آن و ديگر پارامترهاي طراحي
789
اثر شكل هندسي روي خواص مكانيكي حاصل از عمليات كوئنچ جهت دار آلياژ7075
790
اثر شكل و اندازه نانو ذرات فلزي بر تشديد بسامد پلاسمون سطحي جايگزيده
791
اثر شكل و تراكم پوشش گياهي غير مستغرق در برآورد مقاومت جريان
792
اثر شنا باشدت متوسط بر عملكرد موش هاي سوري تخمدان برداري شده
793
اثر شناساگر رنگي در بسته بندي هوشمند مواد غذايي
794
اثر شناوري نسبي بر آستانه حركت ذرات رسوب در شيب هاي تند تحت جريان كندشونده
795
اثر شوري آب تزريقي در تشكيل رسوب معدني
796
اثر شوري بر خصوصيات فيزيولو‍‍‍ژيك لاين هاي دابل هاپلوئيد كلزا تحت شرايط مزرعه
797
اثر شوري بر گياه دارويي كلپوره در شرايط هيدروپونيك و بهينه‏سازي كشت بافت كلپوره
798
اثر شوري بر گياهان
799
اثر شوري بر معدني شدن كربن و نيتروژن بقاياي گياهي
800
اثر شوري برگياه دارويي گلپوره درشرايط هيدروژونيك وبهينه سازي كشت بافت كلپوره
801
اثر شوري خاك روي تنظيم كننده اسمزي پرولين در سورگوم شيرين و دانه اي
802
اثر شوري سيال پايه بر خواص رئولوژيكي، پايداري و آسيب سارند سيال ميكروحبابي
803
اثر شوري و تغيير كاربري اراضي بر مقدار ماده آلي ذره اي﴿DOM ) و كربو هيدراتها در دشت جوانمردي ﴿ زير حوزه آبخيز رودخانه كارون شمالي﴾
804
اثر شوري و خشكي بر دو گونه گياه بابونه Matricaria aureal Loefl و Matricaria chamomillaL.
805
اثر شوك حرارتي زود هنگام بر برخي شاخص هاي استرس اكسيداتيو و ايمني در ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) در مراحل آغازين نمو
806
اثر شوكهاي قيمت نفت بر فعاليتهاي اقتصادي ايران
807
اثر شوينگر در ‎D -‏غشاء ها
808
اثر شيب بستر نفوذ ناپذير و گراديان هيدروليكي بر روي آبدهي چاه با بررسي خاكهايي با دانه بندي مختلف
809
اثر شيب و دبي بر الگوي خيس شده خاك تحت آبياري قطره اي سطحي و شبيه سازي آن با مدل HYDRUS-2D
810
اثر شيرابه زباله بر رشد و عملكرد برنج و اثرات باقيمانده آن بر گندم
811
اثر شيرابه زباله شهري برمقاومت آسترهاي رسي متراكم تثبيت شده با پتاسيم دي هيدروژن فسفات و الياف پلي پروپيلن
812
اثر شيرابه زباله و شيرابه كمپوست بر خصوصيات خاك و رشد عملكرد گياه ذرت
813
اثر شيرابه كمپوست زباله ي شهري و روغن زيستي باگاس نيشكر بر ويژگي هاي فيزيكي و هيدروليكي خاك
814
اثر شيوه هاي مديريت استراتژيك منابع انساني بر عملكرد سازماني با توجه به نقش ميانجي نوآوري سازماني در كاركنان وزارت ورزش و جوانان
815
اثر صافي پايين گذر برشاخص ساختاري يك بي هنجاري مغناطيسي
816
اثر ضخامت پارچه برخواص فيزيكي و مكانيكي دوخت
817
اثر ضخامت پوشان وضخامت مقطع ريختگي بر سياليت شرايط انجماد وdAS آلياژ آلومينيوم A356 توليد شده به روش ريخته گري در قالب توپر LFC
818
اثر ضخامت نانومتري SIO2 روي آبدوستي و فوتوكاتاليستي لا يه هاي نازك SiO2/TiO2 پخت شده در دماهاي مختلف
819
اثر ضخامت نانومتري روي آبدوستي و فوتوكاليستي لايه هاي نازك ... پخت شده در دماهاي مختلف
820
اثر ضد باكتريايي تعدادي اسانس گياهي بر باكتري Xanthamonas citri عامل شانكر باكتريايي در شرايط آزمايشگاهي
821
اثر ضد دردي ضدالتهابي عصاره الكلي ريشه و ساقه گياه اسكروفولاريا استرياتا(تشنه داري)در موش سوري نر
822
اثر ضد دردي عصاره هيدرو الكلي گياه مخلصه بر درد موش سوري
823
اثر ضد دردي و ضد التهابي عصاره هيدروالكلي برگ گياه پنيرك در شرايط آزمايشگاهي بر روي موش نر و مقايسه عصاره برگ تنها با عصاره ساقه، ميوه و گل اين گياه در رابطه با اين اثرات
824
اثر ضد قارچي روغن فرار گونه هاي آويشن
825
اثر ضد قارچي روغن فرار گياه اكاليپتوس گونه سيترپودورا عليه بيماري پژمردگي فوزاريومي كوجه فرنگي
826
اثر ضد قارچي روغن فرار گياه اكاليپتوس گونه سيتريودورا عليه بيماري پژمردگي فوزاريومي گوجه فرنگي
827
اثر ضدقارچي روغن فرار گياه مرزه
828
اثر ضدقارچي روغن فرار گياه مرزه
829
اثر طراحي داخلي كلاس با و بدون مشاركت دانش آموزان دختر اول راهنمائي مدارس نمونه دولتي بر كمروئي ،شادكامي و عملكرد تحصيلي آنان در شهر شيراز
830
اثر طرح بافت بر روي استحكام و ازدياد طول تا حد پارگي پارچه
831
اثر طرح مخلوط در جمع شدگي خميري و ناشي ازخشك شدن بتن خود متراكم
832
اثر طرز قرار گيري الياف در ساختمان نخ بر خواص پارچه هاي تاري پودي
833
اثر طول پيوند دوگانه ليگاندهاي باي پيريديل بر روي خواص فتوفيزيكالي كمپلكس هاي قلع دو هسته اي با كربوكسيلات هاي حجيم پل شده ما بين اتم هاي قلع (IV)
834
اثر طول موجهاي ضبط و باز سازي متفاوت در تمام نگاري مرئي
835
اثر ظرافت ليف بر محل قرارگرفتن آن در ساختمان نخ
836
اثر ظرفيت جذب دانش بر عملكرد شركت با تاكيد بر نقش قابليت هاي فناوري و ارتباط با مشتري
837
اثر عامل حباب زاي كربنات كلسيم بر ساختار و خواص فوم پايه آلومينيم
838
اثر عدسي گون و تنش حرارتي و واقطبيدگي در ليزرهاي پرتوان فيبري با دمش غير محوري
839
اثر عصاره آبي - الكلي رزماري، آويشن شيرازي و نعناع فلفلي بر تشكيل بيوفيلم باكتري سودوموناس ايروژينوزا با مهار سيستم درك جمعيت: تكميل شده با داكينگ مولكولي
840
اثر عصاره آبي بادام‌كوهي، افدرا و دافنه بر بيماري مرگ گياهچه كاج الدار در اثر قارچ فوزاريوم
841
اثر عصاره آبي گياه حرا Avicennia marnina بر هيستولوژي تخمدان و سطح سرمي هورمون‌هاي استروژن، پروژسترون و گنادوتروپين‌ها در موش صحرايي ساده ديابتي‌شده
842
اثر عصاره آبي مخلوط سه گياه زعفران، كندر و سعد كوفي بر افزايش حافظه و سرعت يادگيري در رت‌هاي سالم و آلزايمري
843
اثر عصاره الكلي پوست ميوه انار بر فاكتورهاي خوني و رشد بچه ماهي انگشت قد كپور معمولي(Cyprinus carpio)
844
اثر عصاره برگ زيتون بر آسيب كليوي ناشي از سيسپلاتين در موش هاي صحرايي
845
اثر عصاره برگ مركبات روي فعاليت آنزيم تايروزيناز
846
اثر عصاره چاي كوهي ﴿Stachys Lavandulifolia Vahl﴾ بر عملكرد و پاسخ به استرس در كپور معمولي ﴿Cyprinus Carpio﴾
847
اثر عصاره چاي كوهي﴿Stachys Lavandulifolia Vahl﴾ بر كارايي رشد، ساختار روده و پاسخ به استرس نانوذرات نقره در سيچلاند آفريقايي﴿Sciaenochromis fryeri﴾
848
اثر عصاره زعفران بر بقا و بلوغ اسپرم در موش هاي صحرايي واريكوسلي
849
اثر عصاره زعفران بر بقاو بلوغ اسپرم در موش هاي صحرايي واريكوسلي
850
اثر عصاره كاهو و تخم كاهو بر روي هورمون هاي تيروئدي
851
اثر عصاره گل گاوزبان در سيستم ايمني موش عليه عفونت ليشانياماژور
852
اثر عصاره گياه Salvadora persica برعفونت قارچي Candida albicans در آندومتر موش
853
اثر عصاره گياه حرا Avicennia Marina بر هيستولوژي تخمدان و سطح هورمون هاي استروژن ،پروژسترون و گنادوتروپين ها در موش صحرايي ساده ديابتي شده
854
اثر عصاره متانولي پوسته خارجي دارچين و تمرينات هوازي متوسط بر روي شاخصهاي استرس اكسايشي به دنبال ورزش در مانده ساز در رت
855
اثر عصاره متانولي گياه غافث بر سلول هاي تك هسته اي خون محيطي و باكتري هاي بيماري زا
856
اثر عصاره مرزه بر روي مهار تشكيل تجمعات اميلوئيدي پروتئين ليزوزيم سفيده تخم مرغ و مطالعه نقش مهاري آن بر بيماري تحليل برنده سيستم عصبي
857
اثر عصاره هاي هيدروالكلي شيرين بيان و درمنه كوهي بر فيبروز ريوي در موش هاي صحرائي
858
اثر عصاره هيدروالكلي افدرا بر روي زنده ماني و بيان ژن هاي Caspase3 و HER2 در رده سلولي سرطان سينه MCF-7
859
اثر عصاره هيدروالكلي برگ گياه جعفري بر آسيب شناسي بافتي وفعاليت آنزيمهاي كبدي در موش هاي صحرايي ديابتي شده بااسترپتوزوتوسين
860
اثر عصاره هيدروالكلي برگ گياه گشنيز بر سطح سرمي آنزيم هاي كبدي موش هاي صحرايي ديابتي شده با الوكسان و مقايسه آن با گلي بنكلاميد
861
اثر عصاره هيدروالكلي خارمريم و چاي كومبوجا برفاكتورهاي سرمي در موش هاي صحرايي تيمارشده با تيواستاميد
862
اثر عصاره هيدروالكلي سياهدانه بر موشهاي صحرايي نرگنادگتومي شده و بلوغ موشهاي صحرايي نر
863
اثر عصاره هيدروالكلي گياه سعد كوفي Cyperus rotundusبر درد در موش هاي صحرايي نر ديابتي
864
اثر عصاره هيدروالكلي گياه سعد كوفي بر درد در موش هاي صحرايي نر ديابتي
865
اثر عصاره هيدروالكلي گياه مريم گلي بر علايم قطع مرفين با و بدون فعاليت گيرنده هاي GABA-A در موشهاي سوري ماده بالغ
866
اثر عصاره و اسانس انار در كنترل پوسيدگي ناشي از كپك سبز (Penicillium digitatum) و كپك آبي(P. italicum) در نارنگي (Citrus reticulata L)
867
اثر عصاره ي متانولي دارچين Cinnamomum zeylanicum بر تغييرات هيستوپاتولوژيك هيپوكمپ مغز و حافظه ي موش هاي صحرايي نر تيمار شده با فرمالدئيد
868
اثر عصاره‌هاي گياهي تلخه، تلخه‌بيان و داتوره بر مرگ و مير و ترجيح تخم¬ريزي شب‌پره مينوز گوجه‌فرنگي Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae)
869
اثر عصارۀ هيدروالكلي ريزوم سعدكوفي برحافظه ويادگيري موش صحرايي نر
870
اثر علف كش هاي پس رويشي نازك برگ كش و پهن برگ كش به صورت انفرادي و مخلوط بر گياه دارويي سنبل الطيب ﴿.Valeriana officinalis L﴾
871
اثر علف كش هاي پيش و پس رويشي و تلفيق آن ها بر كنترل علف هاي هرز و عملكرد لوبيا چيتي (Phaseolus vulgaris)
872
اثر علف كش هاي متري بوزين و كلريدازون بر جلبك دريايي Isochrysis galbana
873
اثر علفكش هاي پيش و پس رويشي و تلفيق آنها بر كنترل علفهاي هرز و عملكرد گلرنگ
874
اثر عمق و دور آبياري بر نياز آبي، كارايي مصرف آب و شاخص هاي رشد ذرت در مديريت آبياري قطره اي- نواري
875
اثر عمق و طول زمان غرقابي در دوره هاي مختلف رشد كلزاپس از برداشت برنج
876
اثر عمل‏ آوري داخلي روي ريز ساختار بتن
877
اثر عمل آوري هاي فيزيكي وشيميايي بر روند توليد گاز واجزاي پروتئين خام به روش آزمايشگاهي درواريته هاي مختلف دانه گلرنگ
878
اثر عمل آوري هاي فيزيكي وشيميايي بر فراسنجه هاي توليد گاز، قابليت هضم در شرايط آزمايشگاهي و تجزيه پذيري واريته هاي مختلف جو
879
اثر عملكرد مالي دولتهاي بهد از انقلاب برتغييرات ارزش پول داخلي ايران (طي سالهاي 87-57)
880
اثر عملگرهاي چندخطي مثبت روي فضاهاي وزن دار Lp
881
اثر عمليات آنزيمي بر روي خواص فيزيكي- مكانيكي نخهاي پشمي سفيدگري و بي رنگ شده
882
اثر عمليات پرتودهي بر روي استحكام و جذب رطوبت انواع الياف و نخ و پارچه
883
اثر عمليات پيونددهي (گرافت) متيل متاكريلات بر روي خواص فيزيكي پارچه پلي استر بويژه مقاومت در برابر نخ كش شدن
884
اثر عمليات ترموديناميكي بر ريز ساختار، خواص مكانيكي و رفتار پذيري آلياژ 6061 آلومينيوم
885
اثر عمليات ترمومكانيكي بر خواص مكانيكي و حافظه داري آلياژ حافظه دارNiTiHf
886
اثر عمليات ترمومكانيكي بر ريز ساختار، خواص مكانيكي و رفتار پيري آلياژ 6056 آلومينيوم
887
اثر عمليات تسطيح ليزري بر برخي خواص فيزيكي خاك
888
اثر عمليات جنبي بر تكسچره كردن نخ پلي استر با جت هوا
889
اثر عمليات حرارتي Q&P بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار فولاد ميان كربن 1045 AISI
890
اثر عمليات حرارتي T6 بر موفولوژي سيلسيم يوتكتيك و خواص سايشي آلياژ A356
891
اثر عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي آلياژهاي هايپريوتكتيك آلومينيم سيليسيم اصلاح شده
892
اثر عمليات حرارتي بر خواص نانومكانيكي كاربيدها در فولاد ابزار 1.3255
893
اثر عمليات حرارتي بر رفتار تربيوخوردگي پوشش هاي الكترولس نيكل- فسفر
894
اثر عمليات حرارتي بر ساختار و خواص مكانيكي آلياژ TMZF
895
اثر عمليات حرارتي بر سختي و مقاومت الكتريكي آلياژ مس - كروم - زيركونيوم
896
اثر عمليات حرارتي پس از جوشكاري بر ريزساختار و سختي روكش هاي سخت فولاد زنگ نزن مارتنزيتي
897
اثر عمليات حرارتي روي خواص فولاد كم كربن
898
اثر عمليات حرارتي روي خواص كششي و سايشي نانو كامپوزيت Al-SiC
899
اثر عمليات حرارتي ريز ساختار و خواص مكانيكي سوپر آلياژ CTd111
900
اثر عمليات حرارتي و عناصر آلياژي بر رفتار مكانيكي و ساختار قطعات متالورژي پودر آهنگري
901
اثر عمليات دواشويي سنتي بر روند تخريب قالي هاي پشمي در منطقه اصفهان
902
اثر عمليات سطحي برروي مقاومت خستگي قطعات ناچ دار
903
اثر عمليات نيتراسيون پلاسمايي بر رفتار خوردگي فولاد 316L
904
اثر عمليات همگن سازي بر خواص مكانيكي و ريزساختار اتصال TLP سوپر آلياژ IN-738 به FSX-414
905
اثر عمليات هموژنيزاسيون و سرعت سرد كردن پس از آيين بر خواص مكانيكي آلياژ 5052 آلومينيوم
906
اثر عملياتي مكانيكي حرارتي روي خواص مكانيكي و ساختار ميكروسكوپي فولادهاي كم كربن حاوي واناديم و تيتانيم
907
اثر عناصر مس وقلع و منگنز بر خواص مكانيكي و ريز ساختار چدنهاي نشكن
908
اثر عوامل پذيرش فناوري بر تمايل به استفاده مستمر كاربران از برنامه¬هاي كاربردي پزشكي با تأكيد بر نقش ميانجي رضايت كاربران
909
اثر عوامل پروسس ،تركيب ، مقدار جوانه زا و عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي شيشه - سراميكها
910
اثر عوامل تثبيت بر كارايي يك تراشه نانو زيست حسگر تشديد پلاسمون سطحي در اندازه گيري انتروتوكسين استافيلوكوك
911
اثر عوامل تخريب بر سنگ نگاره بيستون و تاق بستان
912
اثر عوامل جامعه شناختي بر نگرش بر فرار مالياتي
913
اثر عوامل زمين شناسي بر پايداري شيرواني ها با استفاده از روش هاي آماري
914
اثر عوامل ساختاري بر مقاومت در مقابل برش پارچه هاي حلقوي پودي آراميد و پلياتيلن با وزن مولكولي بالا
915
اثر عوامل طراحي قالب هاي ريزه و هندسه قطعه بر ويژگي هاي متالورژيكي و مكانيكي آلياژ
916
اثر عوامل غير فني بر اثربخشي و كارايي سيستم هاي هوش تجاري
917
اثر عوامل فرآيند نخ پلي استر جت هوا تكسچره بر روي pull out و سختي خمشي پارچه بافته شده تاري و پودي
918
اثر عوامل فرآيند نخ جت هوا تكسچره بر روي اصطكاك نخ
919
اثر عوامل فرايند ذوب ليزري انتخابي بر ساختار و خواص مكانيكي داربست استخواني نيكل - تيتانيم متخلخل
920
اثر عوامل محيطي بر پراكنش گونه سياه تلو (.Paliurus spina- christi Mill)
921
اثر عوامل مختلف بر بهبود كيفيت چدن خاكستري براي افزايش عمر ابزار تراشكاري
922
اثر عوامل مختلف تنش زا ﴿عوامل شيميايي و فيزيكي﴾ روي رشد ، تغييرات فيزيولوژيك و ژنتيكي برخي باكتري هاي پاتوژن با منشا عفونت بيمارستاني
923
اثر عوامل مختلف در عملكرد يك بيوراكتور دوفازي در حذف آلاينده‌ي مدل
924
اثر عوامل مختلف هندسي و شرايط خاك بر تغييرشكل هاي جدار گودهاي عميق در آبرفت تهران
925
اثر غبار سيمان بر ساختار آناتوميكي، فراساختار و الگوي الكتروفورزي پروتئين هاي برگ دو گياه جعفري Tagetes naughty و بنفشه Viola wittrockiana
926
اثر غبار سيمان بر ساختار آناتوميكي،فراساختار و الگوي الكتروفورزي پروتئين هاي برگ
927
اثر غرقابي كوتاه مدت بر روي آنزيم سلولاز و آنزيم هاي آنتي اكسيدان در گياه آفتابگردان ﴿Helianthus annus L.)
928
اثر غلظت اسيد بوريك، pH و غلظت ذرات SiC بر پوشش حاصل از حمام هارد نيكل
929
اثر غلظت نفتالين استيك اسيد و نوع قطعه جدا كشت (Explant)د در توليد گياهچه خرما...
930
اثر غلظت هاي مختلف بروكلسيم روي خصوصيات كمي و كيفي گل رز رقم ايزي لاور
931
اثر غلظت هاي مختلف سيليس وسلنيوم بر رشد،برخي تركيبات بيوشيميايي و محتوي يوني در گياه بادرنجبويه (Melissa officinalis)
932
اثر غلظت هاي مختلف نركيبات نانو نقره، سيليس و كلسيم بر عمر پس از برداشت گل رز رقم Dolce Vita
933
اثر غلظتهاي مختلف سولفات مس و برهم كنش آن با كينتين برچند جنبه بيو شيميايي و فيزيولوژي نوروزك
934
اثر غني سازي ارگانيك بذر با عصاره جوانه نخود و لوبيا چشم بلبلي بر جوانه زني و رشد نهال هاي كاج الدار و سرو زربين
935
اثر غير متعارف برخي از رنگدانه هاي سفيد در پايداري رنگها , investigation effect of some white pigments on photo-stability of pain
936
اثر غيرخطي سازي روي ميزان درهم تنيدگي در يك كاواك JC حالت هاي كوانتومي با الگوي ميراي فازي
937
اثر فاز هندسي در ترابرد اسپيني
938
اثر فاز و اندازه نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم بر خواص حرارتي نانوسيال پايه آب
939
اثر فاصله رديف ، فاصله بوته و رقم بر رشد، اندازه و عملكرد غده سيب زميني
940
اثر فاصله رديف كاشت و تراكم بوته بر رشد و نمو، عملكرد و اجزاء عملكرد سه هيبريد ذرت در منطقه اصفهان
941
اثر فاكتور رشد تغييردهنده بتا بر غضروف بيني گاو در مقابل تخريب بافتي ناشي از اينتركولين -1 آلفا در محيط كشت اوليه (دوبعدي) و اكسپلنت
942
اثر فرآورده موضعي خيار دريايي( (Actinopyga lecnora بر تحريك يذيري پوستي در رت
943
اثر فرآوري سويا بر عملكرد و بازدهي نيتروژن در گاوهاي شيري هلشتاين در اواسط شيردهي
944
اثر فرآوريهاي فيزيكي و شيميايي كنجاله كلزا بر حلاليت ، تجزيه پذيري و قابليت هضم پروتئين خام
945
اثر فراريت بازار سهام بر سرعت گردش و تقاضاي پول در ايران
946
اثر فراريت نرخ ارز بر صادرات صنعتي ايران ﴿85- 1357﴾
947
اثر فرايند اصطكاكي اغتشاشي بر خواص سطحي فولاد زنگ نزن فريتي AISI 430
948
اثر فرايند اكستروژن برشي خالص بر توسعه ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 1050
949
اثر فرايند توليد و فرمولاسيون بر خواص نسوزهاي مولايت - كوراندومي
950
اثر فرايند كشك سازي صنعتي وسنتي برروي آفلاتوكسين M1
951
اثر فرايندهاي ساچمه‌زني و ليزر‌زني بر عمر خستگي قطعات توليدي
952
اثر فركانس ارتعاشي و زاويه حمله تيغه در يك چغندر كن ارتعاشي بر مقاومت كششي دستگاه و صدمات وارده بر ريشه ها
953
اثر فركانس بارگذاري بر روي خستگي مواد مركب
954
اثر فركانس جريان پالس بر ريزساختار، خواص مكانيكي و خوردگي داغ اتصال سوپرآلياژ UNS R30155 با روش جوشكاري قوسي تنگستن-گاز
955
اثر فركانس روي خستگي الاستومرها
956
اثر فركانس سازه بر پاسخ لرزه‌اي پي - شمع با استفاده از مدلسازي آزمايشگاهي و عددي
957
اثر فرمالدئيد بر ويژگي هاي هيستولوژيك و بيوشيميايي پانكراس در موش هاي صحرايي نر
958
اثر فرمولاسيون جوهر رسانا بر روي رسانايي الكتريكي جوهر
959
اثر فرهنگ فقر بر تمابلات بزهكارانه بين جوانان منطقه شهرك صابر مشهد
960
اثر فريت دلتا بر خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن مارتنزيتي 1/4935
961
اﺛﺮ ﻓﻼﮐﺲ كلرايدي بر حلاليت كامپكت منگنز _ آلومينيوم در مذاب آلومينيوم
962
اثر فشار آب حفره‌اي بر پوشش دائمي تونل با استفاده از سيستم زهكش چتري
963
اثر فشار بر ضريب گينزبرگ- لامدائو در YB6
964
اثر فشار بر فاز توپولوژي و ويژگي هاي فيزيكي تركيب هاي ScNiGa و ScNiIn و نانولايه هاي آن ها
965
اثر فشار هيدرواستاتيك بر تمايز عصبي القا شده توسط استوروسپورين درسلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش
966
اثر فشار هيدرواستاتيك بر رده سلولي PC12
967
اثر فعال سازي بر جذب يون كروم Cr6+ در سطح ذرات زئوليت LTA
968
اثر فعال سازي بر جذب يون هاي Ca2+ و Mg2+ در ذرات زئوليت LTA
969
اثر فعال سازي مكانيكي بر احياي كربوترمي ايلمنيت
970
اثر فعال سازي مكانيكي بر ساخت كامپوزيت ريختگي آلومينيوم- آلومينا
971
اثر فعال سازي مكانيكي بر ليچينگ كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه
972
اثر فعال سازي مكانيكي برفرايند كربوكلراسيون دي اكسيد زير كونيوم
973
اثر فعالسازي بر جذب يون كروم 6+Cr در سطحذرات زئوليت LTA
974
اثر فعالسازي مكانيكي پودر SiO2 در توليد كامپوزيت Al2O3/SiC به روش سنتز خود انتشار دماي بالا ﴿SHS
975
اثر فعالسازي مكانيكي زغال بر روند احياي مستقيم پلت اكسيدي سنگ آهن
976
اثر فعاليت مقاومتي با فواصل استراحتي متفاوت بر سطوح آيريزين سرم و لاكتات خون در پسران چاق
977
اثر فعاليت مورچه ها و آهوان بر ويژگي هاي بيولوژيكي و آنزيمي خاك در پارك ملي كلاه قاضي
978
اثر فعاليتهاي صنعتي بر توسعه شهر اهواز
979
اثر فقرخانواده در بزهكاري جوانان و نوجوانان (دزدي)
980
اثر فلاكس كلرايدي بر حلاليت كامپكت منگنز-آلومينيم درمذاب آلومينيم
981
اثر فلز نجيب بر خواص نانوكامپوزيت SnO2
982
اثر فلزات سنگين بر قارچهاي هيفوميست آبزي رودخانه زاينده رود
983
اثر فلزات سنگين و ماده آلي بر جذب/ واجذب فنانترن در خاك رس كائولين
984
اثر فلزات سنگين و مواد آلي بر جذب/ واجذب فنانترن در خاك رسي: مخلوط ماسه و رس كائولن
985
اثر فلزات سنگين و مواد آلي بر جذب/واجذب فنانترن در خاك رسي: مخلوط كائولن، بنتونيت و ماسه
986
اثر فلزات سنگين و مواد آلي خاك بر جذب/واجذب فنانترن در خاك رسي: مخلوط كائولن و بنتونيت
987
اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات و برابري جنسيتي آموزشي بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب در حال توسعه-دوره زماني﴿2006-2000﴾
988
اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر اشتغال زنان در ايران
989
اثر فناوري بر اشتغال نيروي كار ماهر و غيرماهر ايران
990
اثر فناوري و اطلاعات وارتباطات بر بهبود عملكرد كاركنان فرهنگ سازماني و تعارض سازماني
991
اثر فواصل استراحتي متعاقب گرم كردن بر ويژگي هاي بيوانرژيك و مهارتي بازيكنان فوتبال
992
اثر فوتوولتائي از سيليكان متخلخل
993
اثر فولاد محصور كننده در رفتار ستونهاي بتن ارمه تحت بارهاي لرزه اي
994
اثر فيتواستروژن هاي شبدر قرمز و يونجه بر سيستم هاي اكسيداكتيو و تشكيل پلاك هاي آترواسكروز در خرگوش
995
اثر قابليت هاي مديريت دانش بر عملكرد دانشگاه هاي ايران (مطالعه موردي؛ دانشگاه پيام نور استان لرستان)
996
اثر قاچاق كالابررشد اقتصادي وبيكاري
997
اثر قارچ اندوفايت Piriformospora indica ، لجن فاضلاب و بيوچار حاصل از آن بر جذب آرسينيك به وسيله گياه آفتابگردان
998
اثر قارچ اندوفايت piriformospora indica برجذب روي و كادميم توسط گياهان ذرت ﴿Zea mays L﴾ و آفتابگردان﴿Helianthus annus﴾
999
اثر قارچ مايكوريزا بر شاخص هاي رشدي شمعداني عطري﴿.Pelargonium graveolens L﴾در شرايط آبياري كامل و كم آبياري
1000
اثر قارچ مايكوريزا و شوري بر جذب فلزات سنگين به وسيله گياه كلزا﴿.Brassica napus L.)
بازگشت